Zakon o Poreznoj upravi

 

 

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 148/13, 141/14)

 

 

Na snazi i primjenjuje se od 9. prosinca 2014. osim promjena članka 14. koje stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

 

DIO I.

 

OPĆE ODREDBE

 

Predmet Zakona

 

Članak 1.​(1) Ovim se Zakonom uređuju:

1. djelokrug Porezne uprave

2. unutarnje ustrojstvo, upravljanje i poslovi unutarnjih ustrojstvenih jedinica

3. porezne ovlasti

4. prava, obveze i odgovornosti ravnatelja, službenika i namještenika

5. unutarnji nadzor i unutarnja kontrola

6. prekršajni postupak

7. suradnja s drugim tijelima

8. sredstva za rad.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 

Porezna uprava

 

Članak 2.​(1) Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

(2) Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

 

 

Značenje pojmova

 

Članak 3.​U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Djelokrug Porezne uprave su poslovi određeni ovim Zakonom i drugim propisima.

2. Porezna ovlast je ovlast određena ovim Zakonom i drugim propisima.

3. Javna davanja su porezi i druga javna davanja sukladno Općem poreznom zakonu.

4. Doprinosi su novčana davanja koja se koriste za financiranje obveznih osiguranja.

5. Neizravni nadzor je postupak koji provode službenici Porezne uprave radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje kontrolom prikupljenih podataka i dokumentacije dostavljene od poreznog obveznika i drugih osoba.

6. Provjera je postupak koji provode službenici Porezne uprave radi utvrđivanja određene činjenice bitne za oporezivanje (npr. prvi posjet poreznom obvezniku, provjera adrese prebivališta/sjedišta, izdaje li porezni obveznik račun i dr.).

7. Porezni nadzor je postupak koji provode ovlašteni službenici Porezne uprave radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje neposredno kod poreznih obveznika i drugih osoba. Porezna uprava provodi porezni nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje pojedina vrsta poreza i doprinosa.

8. Administrativna suradnja je oblik suradnje s drugim državama na području poreza i oporezivanja, razmjene informacija vezanih uz oporezivanje, uzajamne pomoći pri naplati tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja i pri provedbi mjera osiguranja naplate duga te drugim oblicima suradnje prema međunarodnim ugovorima.

9. Ovrha je postupak prisilne naplate poreznog duga i drugih javnih davanja koji se provodi na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

10. Porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana ovim Zakonom, Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i doprinosa.

 

DIO II.

 

DJELOKRUG POREZNE UPRAVE

 

Članak 4.​(1) Porezna uprava priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima te obavlja naplatu i porezni nadzor.

(2) Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave.

(3) Porezna uprava sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike.

(4) Porezna uprava obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama, sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

(5) Poslovi Porezne uprave su:

1. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava

2. zaprimanje prijava, evidentiranje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplata i povrat poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

3. prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o osobama prijavljenim na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveznog osiguranja

4. utvrđivanje i analiza rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja

5. zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa i evidentiranje nastalih obveza

6. izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika, ovisno o njihovoj nadležnosti propisanoj posebnim propisima, o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima

7. provjera činjenica bitnih za oporezivanje

8. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze

9. provođenje provjere, neizravnog nadzora i poreznog nadzora te nadzor obračunavanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja

10. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje poreznih prijevara i porezno kaznenih djela

11. provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te poslovi vezani uz stečajni postupak i postupak predstečajne nagodbe

12. provođenje mjera osiguranja naplate

13. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava

14. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa

15. vođenje registra poreznih obveznika

16. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

17. izrada stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskog vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije

18. provođenje međunarodnih ugovora iz područja poreza

19. međuinstitucionalna suradnja razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza

20. određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju

21. razmjena podataka u realnom vremenu o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima, radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima

22. prikupljanje i evidentiranje podataka o neoporezivim primicima, odnosno primicima koji ne podliježu oporezivanju

23. izrada nacrta prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću, zabavnih igara i nagradnih igara, provođenje natječaja za igre na sreću te izdavanje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

24. izgradnja, unapređenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave

25. uspostava i razvijanje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza i korištenje poreznog informacijskog sustava te uspostava sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza

26. čuvanje ili prodaja oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela.

(6) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

(7) Uvjeti, opseg i naknada za obavljanje poslova iz stavka 6. ovoga članka uređuju se odlukom koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno tijelo za druga javna i ostala davanja propisana zakonom, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(8) Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva financija, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima.

 

 

DIO III.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO, UPRAVLJANJE I POSLOVI UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

 

Unutarnje ustrojstvo

 

Članak 5.​(1) U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi te ispostave područnih ureda.

(2) Unutarnje ustrojstvo Porezne uprave, osim pitanja koja su uređena ovim Zakonom, uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

 

 

Članak 6.​(1) Središnji ured ima sjedište u Zagrebu.

(2) Područni uredi se ustrojavaju za obavljanje poslova Porezne uprave na određenom teritorijalnom području za područje više županija.

(3) Područni ured je stvarno i mjesno nadležan za porezne obveznike registrirane na području pripadajućih županija.

(4) Za obavljanje poslova iz djelokruga područnih ureda osnivaju se ispostave.

(5) Ispostava je stvarno i mjesno nadležna za porezne obveznike sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području tih ispostava.

(6) Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan sjedišta ispostave.

(7) Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka Ured za velike porezne obveznike je stvarno i mjesno nadležan za velike porezne obveznike na području Republike Hrvatske.

(8) Kriteriji za određivanje velikih poreznih obveznika iz stavka 7. ovoga članka jesu djelatnost i visina ostvarenih prihoda.

(9) Ministar financija pravilnikom će propisati uvjete za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležna ustrojstvena jedinica za velike porezne obveznike.

(10) Pojedine upravne i druge stručne poslove za Ured za velike porezne obveznike mogu obavljati teritorijalni područni uredi.10) Pojedine upravne i druge stručne poslove za Ured za velike porezne obveznike mogu obavljati teritorijalni područni uredi.

 

Upravljanje

 

Članak 7.(1) Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

(2) Ravnatelj Porezne uprave je državni dužnosnik s položajem pomoćnika ministra financija.

(3) Ravnatelja Porezne uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(4) Za ravnatelja Porezne uprave može se imenovati osoba koja uz ispunjavanje zakonom propisanih općih uvjeta za prijam u državnu službu, ima i najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

Članak 8.Službenike Porezne uprave na radna mjesta zamjenika, pomoćnika ravnatelja i pročelnika područnog ureda raspoređuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Porezne uprave.

 

Članak 9.​(1) Ravnatelj Porezne uprave može imati zamjenika ravnatelja i više pomoćnika.

(2) Zamjenik ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove iz djelokruga Porezne uprave, kao i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

(3) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovara ravnatelju i ministru financija.

 

 

 

Članak 10.​(1) Pomoćnik ravnatelja upravlja radom sektora u Središnjem uredu te obavlja druge poslove iz djelokruga Porezne uprave koje mu povjeri ravnatelj.

(2) Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovara zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

 

 

Članak 11.(1) Pročelnik Područnog ureda upravlja radom ureda te za svoj rad i rad ureda odgovara zamjeniku ravnatelja, ravnatelju i ministru financija.

(2) U područnim uredima pročelniku u radu pomažu pomoćnici koji za svoj rad i rad područnog ureda odgovaraju pročelniku, pomoćniku ravnatelja, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.

(3) Voditelj ispostave područnog ureda upravlja ispostavom područnog ureda te za svoj rad i rad ispostave područnog ureda odgovara pomoćniku pročelnika i pročelniku.

 

 

 

Poslovi unutarnjih ustrojstvenih jedinica

 

Članak 12.​(1) Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa te drugih propisa, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih općih akata radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa

2. utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza

3. praćenje provedbe propisa i donošenje uputa, mišljenja, naputaka, metodologija rada i smjernica za ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu propisa iz nadležnosti Porezne uprave

4. prikupljanje, čuvanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama

5. prikupljanje, čuvanje i obradu podataka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave i o prijavljenim osobama, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa

6. koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa, propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa i drugih propisa koji uređuju područje naplate, ovrhe, predstečajne nagodbe, stečajeva i likvidacijekoordiniranje i nadziranje rada područnih ureda, pružanje stručne pomoći te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa, propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa i drugih propisa koji uređuju područje naplate, ovrhe, predstečajne nagodbe, stečajeva i likvidacije

7. koordiniranje provođenja postupka provjere, neizravnog nadzora te poreznog nadzora. koordiniranje provođenja postupka provjere, neizravnog nadzora te poreznog nadzora

8. koordiniranje provođenja postupka naplate i ovršnog postupka

9. pripremanje prijedloga stajališta Republike Hrvatske za prijedloge zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije. pripremanje prijedloga stajališta Republike Hrvatske za prijedloge zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije

10. osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnju s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima

11. administrativnu suradnju s državama članicama Europske unije i trećim državama na području oporezivanja i naplate

12. pripremanje, sklapanje i provođenje međunarodnih ugovora

13. izgradnju, unapređenje i korištenje cjelokupnog informacijskog sustava Porezne uprave

14. uspostavu, razvijanje i koordiniranje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg izvršenja poreznih obveza te razvijanje komunikacije s javnošću

15. davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara te koordiniranje provođenja i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

16. koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba radi praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza

17. koordiniranje razmjene podataka o osobama putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima

18. razvijanje i unapređivanje metoda i tehnika nadzora, suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja prijevara i porezno kaznenih djela u nadležnosti Porezne uprave

19. izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava

20. koordinaciju ustrojstvenih jedinica područnih ureda za vođenje prekršajnih postupaka

21. razvijanje i unapređivanje postupka samooporezivanja te metoda i tehnika kontrole samooporezivanja poreznih obveznika

22. provedba unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole zakonitosti postupanja Porezne uprave

23. opće, pravne, financijske poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

24. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

(2) Mišljenja, upute i metodologije rada koje donosi Središnji ured Porezne uprave o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave obvezujući su za sve ustrojstvene jedinice Porezne uprave.

 

 

 

Članak 13.​Područni uredi obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. utvrđivanje poreza i doprinosa te drugih javnih davanja

2. provođenje poreznog nadzora poreza i doprinosa te drugih javnih davanja

3. utvrđivanje nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine i zlouporabe prava

4. utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza

5. provođenje postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provedbu mjera osiguranja te poslove vezane uz postupak predstečajne nagodbe i stečajni postupak

6. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate

7. podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga. podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga

8. podnošenje kaznenih prijava

9. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju

10. informiranje poreznih obveznika po usmenim i pisanim upitima

11. nadziranje zakonitosti rada i postupanja ispostava prema teritorijalnoj nadležnosti, koordinaciju njihova rada i izvještavanje Središnjeg ureda

12. opće, pravne i financijske poslove te poslove vezane uz radnopravni status službenika i namještenika

13. čuvanje ili prodaju oduzetih predmeta u prekršajnom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela

14. provođenje poslova administrativne suradnje

15. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

 

 

 

Članak 14.​Ispostave područnih ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. registraciju poreznih obveznika i vođenje registra poreznih obveznika

2. zaprimanje poreznih prijava, utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obradu poreznih prijava

3. utvrđivanje osnovice poreza i doprinosa te drugih javnih davanja u prvom stupnju, utvrđivanje porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa u prvom stupnju, evidentiranje poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznom knjigovodstvu, povrat i preknjiženje poreza i doprinosa

4. provođenje postupaka ovrhe propisanih posebnim zakonima

5. provođenje provjere

6. provođenje neizravnog nadzora. provođenje neizravnog nadzora

7. utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza. utvrđivanje i analizu rizika u poštivanju poreznih propisa i ispunjavanju poreznih obveza

8. podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga

9. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

10. određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima

11. provođenje poslova administrativne suradnje

12. obavljanje i drugih poslova određenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

 

 

 

Članak 15.​Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova iz nadležnosti Porezne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, za davanje mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima te za provedbu pojedinih postupaka mogu se po odluci ravnatelja Porezne uprave osnovati savjetodavna tijela (povjerenstva, radne skupine, komisije, odbori).

 

 

Drugostupanjsko odlučivanje

 

Članak 16.​Drugostupanjski upravni postupak vodi nadležna ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.

 

DIO IV.

 

POREZNE OVLASTI

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 17.​(1) Prilikom obavljanja poslova službenici Porezne uprave ovlašteni su provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama ovoga Zakona, Općeg poreznog zakona, zakona koji uređuje pojedine vrste poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih zakona koji se odnose na oporezivanje i naplatu.

(2) Službenik Porezne uprave dužan je i izvan službe poduzeti nužne radnje za sprječavanje nezakonitog postupanja koje je u nadležnosti Porezne uprave.

 

 

Članak 18.​Ovlašteni službenici Porezne uprave koji obavljaju poslove otkrivanja porezno kaznenih djela i poreznih prijevara, osim ovlasti iz članka 29. ovoga Zakona, ovlašteni su poduzimati i druge radnje i postupke propisane posebnim zakonima, radi prikupljanja podataka i dokaza koji mogu poslužiti u svrhu otkrivanja i sankcioniranja porezno-kaznenih djela te u podnošenju kaznenih prijava na odgovarajući način postupati sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.

 

Članak 19.​(1) Službenik Porezne uprave kada primjenjuje ovlasti propisane ovim Zakonom i drugim propisima, dužan je poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe na koju se poduzeta radnja odnosi, vodeći računa o zaštiti Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, te poštivati odredbe etičkog kodeksa.

(2) Posebno obzirno službenik Porezne uprave postupa prema djeci, starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom, uzimajući u obzir njihove specifične karakteristike koje se mogu opaziti.

(3) Porezna ovlast prema djetetu primjenjuje se u nazočnosti roditelja, skrbnika, udomitelja ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, a ako to zbog okolnosti nije moguće, u nazočnosti stručne osobe Centra za socijalnu skrb.

(4) Primjene poreznih ovlasti moraju biti razmjerne potrebi zbog kojih se poduzimaju.

(5) Primjena poreznih ovlasti ne smije izazvati veće štetne posljedice od onih koje bi nastupile da porezne ovlasti nisu primijenjene.

(6) Između više poreznih ovlasti službenik Porezne uprave primijenit će onu kojom se s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu postiže njezin cilj.

 

 

Članak 20.​(1) Službenik Porezne uprave obavlja poslove i zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen i primjenjuje ovlasti po službenoj dužnosti ili po nalogu nadređene osobe.

(2) Nalog nadređene osobe može biti usmeni ili pisani.

(3) Službenik Porezne uprave ne smije obavljati poslove koji prelaze ovlasti koje su mu dane sukladno radnom mjestu na koje je raspoređen.

 

 

Članak 21.​(1) Službenik Porezne uprave dužan je obavljati postupak provjere sukladno danoj ovlasti.

(2) Ovlast za obavljanje postupka provjere službenik Porezne uprave dokazuje predočenjem službene iskaznice.

(3) Službenu iskaznicu potpisuje ministar financija.

(4) Ministar financija propisat će sadržaj i oblik službene iskaznice pravilnikom.

 

 

Članak 22.​(1) Porezni nadzor obavljaju službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, za obavljanje pojedinih zadataka u vezi s poreznim nadzorom čelnik ustrojstvene jedinice može ovlastiti i druge stručno osposobljene službenike.

(3) Poslove naplate, ovrhe, stečajeva i likvidacija obavljaju ovlašteni službenici Porezne uprave.

(4) Ovlast za obavljanje poslova poreznog nadzora, otkrivanja porezno kaznenih djela, otkrivanja prijevara i poslova naplate, ovrhe, stečajeva i likvidacija ovlašteni službenik Porezne uprave dokazuje predočenjem službene iskaznice i značke.

(5) Službenu iskaznicu potpisuje ministar financija.

(6) Ministar financija propisat će sadržaj i oblik službene iskaznice i značke pravilnikom.

 

 

Članak 23.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave dužan je prije početka primjene porezne ovlasti predstaviti se predočenjem službene značke i službene iskaznice.

(2) Iznimno, ovlašteni službenik Porezne uprave neće se predstaviti na način određen u stavku 1. ovoga članka ako okolnosti primjene porezne ovlasti ukazuju da bi to moglo ugroziti postizanje njezina cilja. Po prestanku navedenih okolnosti ovlašteni službenik Porezne uprave predstaviti će se na način određen stavkom 1. ovoga članka.

 

 

Članak 24.​(1) Porezna uprava provodi porezni nadzor sukladno ovome Zakonu, Općem poreznom zakonu i zakonu kojim se uređuje pojedina vrsta poreza.

(2) Obavijest o poreznom nadzoru dostavlja se poreznom obvezniku prije početka poreznog nadzora, osim ako bi se time ugrozila svrha poreznog nadzora.

(3) O poreznom nadzoru sastavlja se zapisnik.

(4) Na temelju činjenica navedenih u zapisniku i u dopunskom zapisniku o poreznom nadzoru donosi se porezno rješenje, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za prigovor na zapisnik, odnosno od dana uručenja dopunskog zapisnika o poreznom nadzoru.

 

 

Članak 25.​(1) U odnosu na osobu s imunitetom, službenik Porezne uprave postupa u skladu s međunarodnim ugovorom i posebnim propisom.

(2) O postupanju u odnosu na osobu s imunitetom, službenik Porezne uprave odmah obavještava nadređenog rukovodećeg službenika.

 

 

Članak 26.​Državna i druga tijela javne vlasti dužna su pružiti stručnu i drugu pomoć Poreznoj upravi pri provedbi poslova iz njezina djelokruga.

 

Članak 27.​Ovlašteni službenik Porezne uprave kojeg je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imenovalo za istražitelja provodi dokazne radnje povjerene mu od nadležnog državnog odvjetnika sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i propisima iz nadležnosti Porezne uprave.

 

Članak 28.​Ako u postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje službenik Porezne uprave utvrdi nepravilnosti, izdaje prekršajni nalog za porezni prekršaj, sukladno Prekršajnom zakonu.

 

Članak 29.​Porezne ovlasti su:

1. prikupljanje, procjena, evidentiranje, obrada i korištenje podataka i obavijesti

2. pozivanje u službene prostorije

3. prikupljanje obavijesti od poreznih obveznika i trećih osoba

4. provjera poslovnih knjiga, evidencija poreznog obveznika i provjera vjerodostojnosti i istinitosti isprava

5. ulazak i pregled prostora u kojima se obavlja djelatnost

6. utvrđivanje istovjetnosti osoba

7. provjera statusa i svojstva robe

8. davanje upozorenja i naredbi

9. privremeno oduzimanje predmeta, domaćih ili stranih sredstava plaćanja, vrijednosnica i dokumentacije

10. izricanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti

11. pregled prometnih sredstava.

 

 

Prikupljanje, procjena, evidentiranje, obrada i korištenje podataka i obavijesti

 

Članak 30.​(1) Porezna uprava prikuplja osobne te druge podatke i obavijesti radi obavljanja poslova iz svog djelokruga iz već postojećih izvora podataka, neposredno od poreznog obveznika na koga se ti podaci odnose i od drugih osoba za koje je vjerojatno da imaju saznanja o tim podacima.

(2) Prikupljanje osobnih te drugih podataka i obavijesti od djeteta poduzima se u nazočnosti roditelja, skrbnika, udomitelja, osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili stručne osobe centra za socijalnu skrb.

(3) Službenik Porezne uprave koji prikuplja osobne te druge podatke i obavijesti iz već postojećih izvora podataka ili od drugih osoba nije o tome dužan obavijestiti poreznog obveznika ili drugu osobu na koju se ti podaci odnose ako bi to onemogućilo ili otežalo obavljanje poslova.

(4) Tijela javne vlasti i kreditne institucije koje na temelju zakona i u okviru svog djelokruga raspolažu osobnim izvornim podacima i obavijestima dužni su na zahtjev službenika Porezne uprave dostaviti tražene podatke i obavijesti.

(5) Službenik Porezne uprave može prikupljati osobne te druge podatke i obavijesti u službenim prostorijama, na radnom mjestu poreznog obveznika ili od druge osobe ili na drugom mjestu.

 

 

Članak 31.​Porezna uprava vodi registre i evidencije o osobnim te drugim podacima i obavijestima koje prikuplja u vezi s obavljanjem poslova iz svog djelokruga.

 

Članak 32.​Službenik Porezne uprave dužan je prije unošenja osobnih te drugih podataka i obavijesti o poreznim obveznicima i drugim osobama u registre i evidencije procijeniti pouzdanost izvora i vjerodostojnost osobnih te drugih podataka i obavijesti.

 

Članak 33.​(1) Porezna uprava može sravnjivati osobne podatke te druge podatke i obavijesti prikupljene u skladu s ovim Zakonom s osobnim podacima te drugim podacima i obavijestima koje je ovlaštena prikupljati.

(2) Službenici Porezne uprave dužni su uspoređivati, usklađivati i bez odgode ispravljati osobne te druge podatke i obavijesti prikupljene u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa s podacima i obavijestima kojima raspolažu u svojim registrima i evidencijama.

(3) Osobni te drugi podaci i obavijesti pohranjeni u registre i evidencije mogu se koristiti samo u svrhe zbog koje su ustrojeni, a u drugu svrhu samo ako je to propisano posebnim zakonom.

 

 

Članak 34.​(1) U prikupljanju, evidentiranju, obradi i korištenju osobnih te drugih podataka i obavijesti Porezna uprava posebno skrbi o zaštiti podataka te o njihovoj tajnosti i povjerljivosti.

(2) Prilikom primjene ovlasti iz članka 30. ovoga Zakona primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i podataka koji predstavljaju poreznu i drugu tajnu.

 

 

Članak 35.​(1) Nadzor nad registrima i evidencijama podataka koje vodi Porezna uprava, a u kojima su pohranjeni osobni podaci obavlja tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Podaci pohranjeni u registrima i evidencijama mogu se koristiti u znanstvene, statističke i analitičke svrhe u skladu s posebnim propisima.

 

 

Pozivanje u službene prostorije

 

Članak 36.​(1) Službenik Porezne uprave može pozvati poreznog obveznika u službene prostorije radi pojašnjenja sadržaja porezne prijave koju je podnio ili koju je bio dužan podnijeti te radi prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje i ovrhu, a porezni obveznik dužan je odazvati se pozivu.

(2) Ovlašteni službenik Porezne uprave na razgovor radi prikupljanja obavijesti može pozvati osobu za koju je vjerojatno da raspolaže obavijestima korisnim za provođenje poreznog nadzora i ovrhe.

(3) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se pozivati u uredovno radno vrijeme.

(4) Službenik Porezne uprave poreznog obveznika ili drugu osobu poziva pisano, usmeno ili uporabom odgovarajućeg komunikacijskog uređaja, pri čemu joj je dužan priopćiti razlog pozivanja.

(5) Osoba iz stavka 1. ovoga članka iznimno se može pozivati i putem sredstava javnog priopćavanja kad je to prijeko potrebno zbog opasnosti od odgode, sigurnosti postupanja ili kada se poziv upućuje većem broju osoba.

(6) Na zahtjev pozvane osobe koja je pristupila na temelju poziva izdat će se potvrda o pristupanju.

 

 

Prikupljanje obavijesti od poreznih obveznika i trećih osoba

 

Članak 37.​(1) Porezni obveznik i druge osobe koje raspolažu podacima bitnima za oporezivanje ili vode vlasničke pozicije vrijednosnih papira te upisnike o imovini i pravima poreznih obveznika dužni su na zahtjev službenika Porezne uprave dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, provedbu ovrhe i mjera osiguranja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje podatke vode u elektroničkom obliku dužne su ih na zahtjev službenika Porezne uprave dostaviti u elektroničkom obliku.

(3) U vođenju poreznog postupka službenik Porezne uprave može od poreznog obveznika, druge osobe i nadležnih tijela tražiti obavijesti o njegovu poslovanju u tuzemstvu i inozemstvu, o njegovim pojedinim poslovima te o izvorima sredstava za nabavu poslovne i osobne imovine, a porezni obveznik, druge osobe i nadležna tijela dužni su tražene podatke dostaviti.

(4) Službenik Porezne uprave može zatražiti od poreznog obveznika i drugih osoba usmeno davanje obavijesti iz stavaka 1. i 3. ovoga članaka i o tome sastaviti zabilješku, a porezni obveznik i druge osobe dužni su dati obavijesti.

(5) O usmenoj obavijesti sastavit će se zabilješka koja mora sadržavati imena i prezimena nazočnih osoba, mjesto, dan i bitan sadržaj obavijesti, a potpisuju je službenik Porezne uprave i osoba koja daje obavijest. Osobi koja je dala usmenu obavijest može se na njezin zahtjev dati prijepis zabilješke.

(6) Na traženje osobe koja je dužna dati obavijest zahtjev se mora podnijeti u pisanom obliku. U zahtjevu za davanje obavijesti treba navesti na koga i na što se ona odnosi.

(7) Na traženje službenika Porezne uprave osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su dati obavijest u pisanom obliku u roku od osam dana od primitka zahtjeva za davanje obavijesti.

(8) U poreznom postupku službenik Porezne uprave može koristiti obavijesti o činjenicama utvrđenima u jednom poreznom postupku, a koje mogu utjecati na utvrđivanje činjenica i okolnosti bitnih za oporezivanje drugoga poreznog obveznika.

 

 

Provjera poslovnih knjiga, evidencija poreznog obveznika i provjera vjerodostojnosti i istinitosti isprava

 

Članak 38.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave provjerava isprave podnesene u postupcima za koje je nadležna Porezna uprava i podatke iskazane u tim ispravama, uključujući i ostale isprave te podatke koji se prikupljaju u provedbi nadzora.

(2) Ovlašteni službenik Porezne uprave može zahtijevati od poreznog obveznika ili treće osobe koja je prema propisima dužna dati podatke ili ispuniti određenu obvezu da mu u određenom roku i na određenom mjestu dostavi bilo koju knjigovodstvenu ispravu, ugovor, poslovno dopisivanje, evidenciju ili neku drugu ispravu koju smatra potrebnom za provedbu nadzora, naplate ili ovrhe, a porezni obveznik, odnosno treća osoba dužni su dati tražene podatke, ispuniti obvezu ili dostaviti traženu dokumentaciju.

(3) Isprave, podaci ili ispunjenje određene obveze iz stavka 2. ovoga članka mogu se zahtijevati od poreznog obveznika ili treće osobe koja raspolaže traženim ili raspolaže podacima ili bi te isprave ili podatke trebala imati, a porezni obveznik, odnosno treća osoba dužni su tražene podatke dostaviti.

(4) Ako se poslovne knjige i propisane evidencije vode na elektroničkom mediju, ovlašteni službenik može pregledati bazu podataka računalnog sustava te zahtijevati izradu, odnosno predaju svakog dokumenta ili isprave koja potvrđuje neki podatak koji je zabilježen na elektroničkom mediju.

 

 

Članak 39.​(1) Službenik Porezne uprave može tražiti predočenje poslovnih knjiga, evidencija, poslovne dokumentacije i drugih isprava od poreznog obveznika i drugih osoba kod kojih se one nalaze, a oni su traženu dokumentaciju dužni dostaviti.

(2) Službenik Porezne uprave provjerava usklađenost poslovanja poreznih obveznika s propisima iz nadležnosti Porezne uprave na temelju poslovnih knjiga, evidencija i drugih isprava.

(3) Službenik Porezne uprave može zatražiti isprave iz stavka 1. ovoga članka i u svrhu oporezivanja trećih osoba.

(4) Službenik Porezne uprave može zatražiti da se isprave navedene u stavku 1. ovoga članka predoče na službenom mjestu ili da se uvid u njih omogući kod osobe koja ih je dužna predočiti.

(5) Ako je za bržu i efikasniju provedbu poreznog postupka nužna isprava o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugo javnopravno tijelo, službenik Porezne uprave može zatražiti da ispravu pribavi i dostavi sam porezni obveznik.

 

 

Ulazak i pregled prostora u kojima se obavlja djelatnost

 

Članak 40.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može ući i pregledati poslovne prostorije, prostore, zemljišta i objekte radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.

(2) Poslovnim prostorom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se i stambeni prostor naznačen kao sjedište pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost ili ako se koristi kao poslovni prostor.

(3) Ovlašteni službenik Porezne uprave će prije ulaska i pregleda iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti odgovornu osobu pravne osobe ili fizičku osobu i zatražiti da bude nazočan pregledu.

(4) Pravna ili fizička osoba moraju dopustiti nesmetani ulazak i pregled, sukladno stavku 1. ovoga članka.

(5) Pregled ostalih prostorija i prostora moguće je obaviti samo na temelju odobrenja tijela sudbene vlasti.

(6) Ovlašteni službenik Porezne uprave o radnjama iz ovoga članka sastavlja zapisnik.

 

 

Provjera istovjetnosti osoba

 

Članak 41.​(1) Službenik Porezne uprave može u provedbi poreznih ovlasti izvršiti provjeru istovjetnosti osoba.

(2) Provjera istovjetnosti osobe provodi se uvidom u njezinu osobnu iskaznicu, putnu ispravu ili drugu javnu ispravu s fotografijom.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, provjera istovjetnosti može biti provedena na temelju iskaza osobe čija je istovjetnost provjerena.

(4) Prilikom provjere istovjetnosti osobe službenik Porezne uprave dužan je upoznati osobu s razlogom provjere njezine istovjetnosti.

(5) Ako se na temelju dostupnih podataka ne može provjeriti istovjetnost osobe iz stavka 1. ovoga članka utvrđivanje istovjetnosti zatražit će se od nadležne policijske uprave.

(6) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su omogućiti provjeru istovjetnosti osoba.

 

 

Provjera statusa i svojstva robe

 

Članak 42.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može pri obavljanju nadzora obaviti pregled robe.

(2) Porezni obveznici i druge osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su ovlaštenom službeniku Porezne uprave omogućiti nesmetan pregled robe.

 

 

Članak 43.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može pregledati robu i u slučaju kada se ne može povezati s bilo kojom osobom, a takva roba smatra se napuštenom.

(2) Ako drugačije nije propisano posebnim propisom, Porezna uprava će radi uređivanja statusa robe iz stavka 1. ovoga članka poduzeti sve potrebne mjere, uključujući i njezinu prodaju. Roba će se uništiti ako prema posebnim propisima ne može biti u prometu u Republici Hrvatskoj.

 

 

Davanje upozorenja i naredbi

 

Članak 44.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može kada to okolnosti slučaja zahtijevaju upozoriti osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje onemogućava ili otežava provođenje započetih radnji i postupaka.

(2) Ovlašteni službenik Porezne uprave prilikom obavljanja poslova iz djelokruga Porezne uprave izdaje naredbu:

1. radi neometanog pregleda poslovnih prostorija, prostora, zemljišta i objekata koji su predmet nadzora, robe i prometnih sredstava

2. radi sprječavanja počinjenja kažnjive radnje ili sprječavanja otpora ili bijega osobe u odnosu na koju se provodi porezni nadzor

3. radi sprječavanja uništenja dokaza i tragova koji mogu poslužiti kao dokaz

4. u drugim slučajevima sukladno posebnim propisima.

(3) Upozorenje i naredba izdaju se usmeno ili pisano, a traju do uklanjanja razloga zbog kojeg je upozorenje ili naredba izrečena.

(4) Upozorenjem ili naredbom mogu se odrediti mjere u svrhu otklanjanja nezakonitog postupanja i dovršetka započetih radnji i postupaka.

(5) Naredba iz stavka 2. ovoga članka može se izdati i većem broju osoba.

(6) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su izvršiti izdane naredbe i upozorenja od ovlaštenih osoba.

 

 

Privremeno oduzimanje predmeta, domaćih ili stranih sredstava plaćanja, vrijednosnica i dokumentacije

 

Članak 45.​(1) Ovlašteni službenici Porezne uprave koji obavljaju poslove poreznog nadzora, porezno – kaznenih djela i poreznih prijevara ovlašteni su privremeno oduzeti predmete, domaća ili strana sredstva plaćanja, vrijednosnice i dokumentaciju, u skladu s deviznim i drugim propisima, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Domaća ili strana sredstva plaćanja oduzeta u prekršajnom ili kaznenom postupku po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela uplaćuju se u državni proračun, o čemu se izdaje potvrda.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati osnovne značajke privremeno oduzetih predmeta, domaćih i stranih sredstava plaćanja, vrijednosnica i dokumentacije po kojima ih se može identificirati te podatke o osobi od koje su oduzeti.

(4) Nakon izdavanja potvrde o privremenom oduzimanju predmeta iz stavka 1. ovoga članka nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave u roku od 30 dana donosi rješenje kojim se određuje rok zadržavanja predmeta do okončanja postupka obračuna i naplate dužnih javnih davanja. Ako se podnese primjereni instrument osiguranja plaćanja u visini pripadajućeg duga, privremeno oduzeti predmeti vratit će se osobi od koje su oduzeti. Instrument osiguranja duga može podnijeti i druga osoba.

(5) Ministar će pravilnikom propisati postupanje s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom.

 

 

Izricanje privremene zabrane obavljanja djelatnosti

 

Članak 46.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može kada to okolnosti slučaja zahtijevaju radi onemogućavanja daljnjeg nezakonitog postupanja naredbom privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta, pogona, dijela pogona, postrojenja, opreme ili drugih prostorija te onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad, odnosno na drugi pogodan način.

(2) Ovlašteni službenik Porezne uprave može naredbom odrediti mjere kojima se onemogućava i sprječava nezakonito postupanje na mjestima koja su određena kao tržnice, mjestima na kojima se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično) i na drugim mjestima. U skladu s izdanom naredbom dužne su, između ostalih, postupati i fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica i koje organiziraju prigodno trgovanje te nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Naredba iz ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je određena, a najdulje 15 dana od dana izdavanja nakon kojeg roka se rješenjem odlučuje o uvjetima zakonitog obavljanja djelatnosti ili provedbi daljnjih mjera. Žalba izjavljena protiv navedenog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

(4) Osobe kojima je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka izvršeno pečaćenje ne smiju ni na koji način uništiti ili na drugi način oštetiti postavljeni pečat ovlaštene osobe.

 

 

Pregled prometnih sredstava

 

Članak 47.​(1) Ovlašteni službenik Porezne uprave može pregledati prometna sredstva radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.

(2) Osobe koje upravljaju prometnim sredstvima prema kojima se primjenjuje ovlast iz stavka 1. ovoga članka dužne su se zaustaviti na mjestu koje odredi ovlašteni službenik Porezne uprave i na njegov zahtjev dati tražene podatke, predočiti dokumentaciju te mu pokazati robu koju prevoze ili prenose.

(3) Pregled prometnog sredstva podrazumijeva pregled prostora i svih stvari koje se nalaze u njemu.

(4) O izvršenom pregledu prometnog sredstva ovlašteni službenik Porezne uprave sastavit će zapisnik.

 

 

DIO V.

 

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI RAVNATELJA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 48.​(1) Na prava, obveze i odgovornosti službenika Porezne uprave primjenjuju se propisi o državnim službenicima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Na prava, obveze i odgovornosti namještenika Porezne uprave primjenjuju se opći propisi o radu, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i posebne odredbe propisa o državnim službenicima, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

 

 

Članak 49.​Brisan.

 

 

 

Članak 50.Brisan.

 

 

 

Članak 51.Brisan.

 

 

 

Članak 52.Na radno mjesto zamjenika ravnatelja može se rasporediti osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta ima i najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

 

 

 

Članak 53.Brisan. 

 

Članak 54.Brisan. 

 

 

Članak 55.(1) Sigurnosna provjera provodi se obvezno za:

– ravnatelja Porezne uprave, prema posebnim propisima, na zahtjev ministra financija

– zamjenika i pomoćnike ravnatelja Porezne uprave, prema posebnim propisima, na zahtjev ravnatelja Porezne uprave.

(2) Sigurnosna provjera može se provesti, prema posebnim propisima, na zahtjev ministra financija ili ravnatelja Porezne uprave za ostale službenike Porezne uprave.

 

 

 

Članak 56.​Službenik Porezne uprave radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen obvezan je pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti, na temelju pisanog naloga ravnatelja ili osobe koju za to ovlasti.

 

Članak 57.Brisan. 

 

 

Članak 58.​(1) Koeficijent složenosti poslova, dodatak za uvjete rada te kriterije i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(2) Za radna mjesta zamjenika i pomoćnika ravnatelja, koeficijent složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od koeficijenta propisanog za radno mjesto zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije.

 

 

Članak 59.Brisan. 

 

 

Članak 60.Brisan. 

 

 

Članak 61.Brisan. 

 

 

Članak 62.Brisan. 

 

 

Članak 63.​(1) Službenik i namještenik Porezne uprave u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ostvaruje naknadu u visini cijelog iznosa plaće.

(2) Službenik i namještenik Porezne uprave kojem u vezi s obavljanjem službe nastane trajna invalidnost ima pravo na pomoć u visini posljednje isplaćene neto plaće uvećane šest puta.

(3) Službenik i namještenik Porezne uprave koji u obavljanju službe ili vezano za obavljanje službe izgubi život bit će pokopan u mjestu koje odredi njegova obitelj na području Republike Hrvatske na trošak Porezne uprave.

(4) Troškovima iz stavka 3. ovoga članka smatraju se:

1. troškovi prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pokopa

2. putni troškovi za dva pratitelja

3. pogrebni troškovi u visini četiri proračunske osnovice.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, obitelj koju je uzdržavao poginuli službenik i namještenik Porezne uprave ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini posljednje isplaćene neto plaće poginuloga službenika uvećane 12 puta.

(6) U slučaju smrti službenika i namještenika Porezne uprave obitelj ima pravo na pomoć u visini posljednje isplaćene neto plaće uvećane tri puta i pogrebne troškove u visini tri proračunske osnovice.

(7) Službenik i namještenik Porezne uprave ima pravo na pomoć u slučaju smrti supružnika, djeteta, roditelja, očuha ili maćehe u visini jedne proračunske osnovice.

 

 

Članak 64.​Radno vrijeme Središnjeg ureda, područnih ureda i ispostava Porezne uprave utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija.

 

Članak 65.​Službenici i namještenici Porezne uprave dužni su poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i pravilima struke te poštivati odredbe Etičkog kodeksa državnih službenika i Kodeksa profesionalne etike službenika Ministarstva financija Porezne uprave.

 

Članak 66.​(1) Službenik i namještenik Porezne uprave dužan je na temelju naloga nadređenog službenika obavljati poslove i duže od punoga radnog vremena ako je to nužno radi uspješnog i pravodobnog obavljanja posla.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka službeniku i namješteniku Porezne uprave pripada pravo na uvećanje plaće ili slobodne radne dane, sukladno općim propisima o radu i Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

(3) Porezna uprava dužna je svojim službenicima i namještenicima pružiti maksimalnu zaštitu na svim poslovima koje obavljaju.

 

 

Članak 67.(1) ​Porezna uprava će službeniku Porezne uprave osigurati besplatnu pravnu pomoć u postupcima koje su protiv službenika pokrenuli porezni obveznici i treće osobe zbog radnji poduzetih u obavljanju službenog posla, osim ako se za isti slučaj pred nadležnim službeničkim sudom vodi postupak protiv službenika te je u tom postupku proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti.

(2) Ministar financija pravilnikom će propisati uvjete i način ostvarivanja besplatne pravne pomoći za službenike Porezne uprave.

 

Članak 68.​(1) Ako fizička ili pravna osoba podnese predstavku smatrajući da su joj nezakonitim postupanjem službenika Porezne uprave povrijeđena prava, čelnik ustrojstvene jedinice Porezne uprave koja je zaprimila predstavku dužan je predstavku dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, u roku od tri dana od dana primitka.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica obvezna je provesti postupak provjere navoda iz predstavke i na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja poduzeti propisane mjere te o utvrđenim činjenicama izvijestiti podnositelja predstavke u roku od 30 dana od dana primitka.

 

Članak 69.​(1) Teškim povredama službene i radne dužnosti, osim povreda propisanih Zakonom o državnim službenicima, smatraju se i:

1. krivotvorenje, preinačavanje, unošenje ili potvrđivanje neistinitih podataka u službenim ispravama ili u informacijskom sustavu

2. vođenje poslovnih knjiga poreznim obveznicima te sastavljanje poreznih prijava, zahtjeva za povrat poreza, prigovora, žalbi i tužbi poreznim obveznicima u poreznom postupku

3. nesavjesno obavljanje službenih i radnih dužnosti zbog čega je nastala ili mogla nastati šteta za poreznog obveznika ili javnopravno tijelo. nesavjesno obavljanje službenih i radnih dužnosti zbog čega je nastala ili mogla nastati šteta za poreznog obveznika ili javnopravno tijelo

4. zlouporaba službene iskaznice ili značke. zlouporaba službene iskaznice ili značke

5. poduzimanje ili nepoduzimanje bilo koje radnje radi onemogućavanja ili otežavanja pravodobnoga, pravilnog i zakonitog rada Porezne uprave.
 

 

 

Članak 70.Brisan. 

 

 

Članak 71.Brisan. 

 

Članak 72.Brisan. 

 

 

Članak 73.Brisan. 

 

 

Članak 74.Službeniku Porezne uprave koji je udaljen iz službe oduzima se službena značka i iskaznica i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje posla.

 

 

 

DIO VI.

 

UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJA KONTROLA

 

Članak 75.​(1) Porezna uprava provodi unutarnji nadzor nad zakonitošću rada i pravilnom primjenom propisa iz svoje nadležnosti s namjerom otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te ujednačavanja prakse rada.

(2) Porezna uprava provodi unutarnju kontrolu s namjerom otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane službenika.

(3) U provedbi poslova unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole primjenjuju se porezne ovlasti propisane ovim i drugim zakonima.

(4) Ministar financija će pravilnikom propisati način provođenja unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole.

 

 

DIO VII.

 

PREKRŠAJNI POSTUPAK

 

Članak 76.Prekršajni postupak Porezna uprava vodi zbog prekršaja određenih poreznim propisima i propisima o doprinosima, za prekršaje propisane ovim Zakonom i za sve prekršaje za koje je provedba prekršajnog postupka posebnim zakonom stavljena u nadležnost Porezne uprave.

 

 

 

Članak 77.​(1) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i odluku o prekršaju donosi vijeće za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda Porezne uprave.

(2) Ministar financija, na prijedlog ravnatelja Porezne uprave, može imenovati više vijeća za prekršajni postupak u svakom područnom uredu.

(3) Vijeće za prekršajni postupak ima predsjednika i dva člana koje na prijedlog ravnatelja Porezne uprave imenuje ministar financija.

(4) Predsjednik vijeća za prekršajni postupak predsjeda i rukovodi radom vijeća.

(5) Za predsjednika vijeća imenuje se osoba koja je diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom.

(6) Vijeće za prekršajni postupak može ovlastiti člana vijeća za vođenje postupka i donošenje odluka tijekom postupka, osim donošenja odluke o prekršaju

(7) Na prekršajni postupak koji vodi Porezna uprava primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

 

 

DIO VIII.

 

SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA

 

Članak 78.​Porezna uprava u obavljanju poslova iz svoga djelokruga surađuje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima sudbene vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti i rade na utvrđivanju, naplati i nadzoru javnih prihoda.

 

Članak 79.​(1) Radi praćenja pravilnosti utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza Porezna uprava surađuje i razmjenjuje podatke s domaćim i inozemnim javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o osobama, djelatnostima, primicima i vlasništvu imovine (nekretnina, motornih vozila, plovila, zrakoplova, vrijednosnih papira, računa te ostale imovine).

(2) Temeljem sklopljenih sporazuma o suradnji između nadležnih državnih tijela, ovlašteni službenici Porezne uprave dužni su inicirati organiziranje koordinativnih radnih sastanaka s predstavnicima drugih nadležnih državnih tijela, a koja u svom djelokrugu imaju suzbijanje gospodarskog kriminala te suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije.

(3) Domaća javnopravna tijela iz stavka 1. ovoga članka omogućit će Poreznoj upravi razmjenu te pravodobnu dostupnost podacima iz službenih evidencija uspostavljanjem sustava elektroničkog pristupa podacima, razmjenom podataka u realnom vremenu.

(4) Radi ostvarivanja suradnje i razmjene podataka s javnopravnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava sklapa sporazume o suradnji te protokol o razmjeni podataka.

 

 

Članak 80.​(1) Porezna uprava dužna je omogućiti dostupnost podataka sadržanih u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima ministarstvima, državnim uredima, državnim upravnim organizacijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Središnjem registru osiguranika (REGOS), Financijskoj agenciji, Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, Državnom izbornom povjerenstvu, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te drugim tijelima javne vlasti kada je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

(2) Dostupnost podataka iz stavka 1. ovoga članka omogućit će se sklapanjem protokola o razmjeni podataka te uspostavljanjem sustava elektroničkog pristupa podacima, razmjenom podataka u realnom vremenu.

(3) Na način te pod uvjetima propisanim stavkom 2. ovoga članka Porezna uprava omogućit će i ostalim javnopravnim tijelima korištenje identifikacijskih podataka o osobama iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, po dobivanju suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela koje tražene podatke dostavlja u navedenu Evidenciju.

 

 

Članak 81.​(1) Javnopravnim tijelima, kojima je u zakonom utvrđenom djelokrugu za provedbu postupaka nužno saznanje o vlasništvu imovine osoba, Porezna uprava kao koordinacijsko tijelo omogućit će korištenje uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima o imovini uz sklapanje sporazuma o suradnji ili dobivanje suglasnosti te sklapanje protokola o razmjeni podataka između javnopravnog tijela voditelja službene evidencije o imovini, tražitelja podataka te Porezne uprave kao koordinacijskog tijela.

(2) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava, kao koordinacijsko tijelo, ne odgovara za točnost te korištenje razmijenjenih podataka.

 

 

DIO IX.

 

SREDSTVA ZA RAD

 

Članak 82.​(1) Sredstva za rad Porezne uprave osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Sredstva prikupljena obavljanjem poslova iz članka 4. ovoga Zakona i sredstva koja Porezna uprava prikupi prema posebnim zakonima prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka koriste se za unapređenje rada i jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave.

 

 

DIO X.

 

PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 83.​(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako ovlaštenom službeniku Porezne uprave ne dopusti nesmetani ulazak i pregled prostorija (članak 40. stavak 4.)

2. ako ovlaštenom službeniku Porezne uprave onemogući utvrđivanje istovjetnosti osoba (članak 41. stavak 6.)

3. ako ovlaštenom službeniku Porezne uprave onemogući nesmetan pregled robe (članak 42. stavak 2.)

4. ako ne izvrši izdanu naredbu ili upozorenje ovlaštenog službenika Porezne uprave (članak 44. stavci 1., 2. i 6.)

5. ako ovlaštenom službeniku Porezne uprave onemogući nesmetani pregled prometnih sredstava i robe (članak 47. stavci 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 300.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

DODJELJIVANJE POSEBNOG STATUSA POREZNOM OBVEZNIKU U SVRHU PROMICANJA DOBROVOLJNOG ISPUNJENJA POREZNIH OBVEZA

 

Članak 83.a​(1) Porezna uprava može poreznom obvezniku odobriti poseban status u sklopu programa promicanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i smanjenja administrativnog opterećenja poreznog nadzora.

(2) Poseban status mogu steći porezni obveznici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– ako su im za zadnje tri godine izdana revizorska mišljenja bez rezerve

– ako imaju uspostavljen sustav unutarnje kontrole

– ako će se obvezati da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici

– ako članovi uprave u zadnje tri godine nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela

– ako se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa.

(3) Ministar financija će pravilnikom propisati način odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku.«.

 

DIO XI.

 

OVLASTI MINISTRA FINANCIJA

 

Članak 84.​(1) Ministar financija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 6. stavka 9. i članka 45. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 21. stavka 4., članka 22. stavka 6. i članka 75. stavka 4. ovoga Zakona.

 

 

DIO XII.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 85.​(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.
 

 

 

Članak 86.​Ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije, na postupanje Porezne uprave primjenjuje se Opći porezni zakon.

 

Članak 87.​Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 25/12. i 112/12.).

 

Članak 88.​Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

NAPOMENA, NN 141/14Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministar financija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 22. i članka 30. ovoga Zakona.

Članak 33.

Ravnatelj koji je imenovan, odnosno raspoređen na to radno mjesto temeljem Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/13.) nastavlja obnašati dužnost sukladno odredbama toga Zakona.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 9. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2015.