Zakon o platnom prometu 

pročišćeni tekst zakona

NN 133/09136/12

Preuzmite zakonu obliku e-knjige

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje platni promet, i to platne usluge, pružatelji platnih usluga, obveze informiranja korisnika platnih usluga o uvjetima za pružanje usluga i pruženim platnim uslugama te druga prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga, transakcijski računi i izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija, osnivanje, rad i nadzor nad institucijama za platni promet te osnivanje, rad i nadzor nad platnim sustavima.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a (136/12)

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2007/64/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te se ukida Direktiva 97/5/EZ (SL L 319, 5. 12. 2007.).

Definicije

Članak 2. (136/12)

(1) U smislu ovog Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) »država članica« jest država potpisnica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru,

2) »matična država članica« jest država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište pružatelja platnih usluga, a ako pružatelj platnih usluga nema registrirano sjedište prema svojem nacionalnom pravu, država članica u kojoj se nalazi njegova uprava,

3) »država članica domaćin« jest država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružatelj platnih usluga ima podružnicu ili zastupnika ili u kojoj neposredno pruža platne usluge,

4) »treća država« jest do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji svaka strana država, a nakon pristupanja država koja nije država članica,

5) »platitelj« jest fizička ili pravna osoba koja ima račun za plaćanje i daje nalog ili suglasnost za plaćanje s tog računa ili, ako račun za plaćanje ne postoji, fizička ili pravna osoba koja daje nalog za plaćanje,

6) »primatelj plaćanja« jest fizička ili pravna osoba za koju su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije,

7) »korisnik platnih usluga« jest fizička ili pravna osoba koja se koristi platnom uslugom u svojstvu platitelja i/ili primatelja plaćanja,

8) »potrošač« jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima ovim Zakonom djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,

9) »datum valute« jest referentno vrijeme kojim se pružatelj platnih usluga koristi za izračunavanje kamata na novčana sredstva knjižena na teret računa za plaćanje (datum valute terećenja) ili u korist računa za plaćanje (datum valute odobrenja),

10) »referentni tečaj« jest tečaj koji se upotrebljava kao osnovica za preračunavanje valute, a koji čini dostupnim pružatelj platnih usluga ili koji potječe iz izvora dostupnog javnosti,

11) »referentna kamatna stopa« jest kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za izračunavanje kamata koja će se primjenjivati, a koja potječe iz izvora dostupnog javnosti,

12) »sredstvo za komuniciranje na daljinu« jest svako sredstvo koje se, bez istodobne fizičke nazočnosti pružatelja i korisnika platnih usluga, može upotrijebiti za sklapanje ugovora o platnim uslugama,

13) »trajni nosač podataka« jest svako sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućuje pohranjivanje informacija upućenih osobno njemu na način da su mu one dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara svrsi informacija i koje omogućuje reproduciranje pohranjenih informacija u nepromijenjenom obliku,

14) »radni dan« jest dan na koji posluje platiteljev pružatelj platnih usluga ili pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja kako bi se platna transakcija mogla izvršiti,

15) »račun za plaćanje« jest bilo koji račun koji vodi pružatelj platnih usluga na ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a koristi se za izvršavanje platnih transakcija,

16) »platna transakcija« jest polaganje, podizanje ili prijenos novčanih sredstava koje je inicirao platitelj ili primatelj plaćanja, bez obzira na to kakve su obveze iz odnosa između platitelja i primatelja plaćanja,

17) »novčana sredstva« jesu novčanice i kovani novac, elektronički novac u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje institucija za elektronički novac te novčana potraživanja prema pružatelju platnih usluga (knjižni novac),

18) »jedinstvena identifikacijska oznaka« jest kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružatelj platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili račun za plaćanje drugog korisnika platnih usluga koji se upotrebljava u platnoj transakciji,

19) »nalog za plaćanje« jest instrukcija koju platitelj ili primatelj plaćanja podnosi svojem pružatelju platnih usluga, a kojom se traži izvršenje platne transakcije,

20) »izravno terećenje« jest platna usluga za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane platiteljevom pružatelju platnih usluga, primatelju plaćanja ili pružatelju platnih usluga primatelja plaćanja,

21) »novčana pošiljka« jest platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja, i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje,

22) »platni instrument« jest svako personalizirano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružatelja platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje,

23) »okvirni ugovor« jest ugovor o platnim uslugama kojim se uređuje buduće izvršenje platnih transakcija, a koji može sadržavati obvezu i uvjete otvaranja i vođenja računa za plaćanje,

24) »grupa« jest skupina društava koju čine matično društvo i njegova ovisna društva u smislu odredbi Zakona o računovodstvu kojima se regulira konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, te društva u kojima matično društvo ili njegova ovisna društva imaju udjele, kao i društva međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na temelju ugovora ili odredbi statuta, društvenog ugovora, odnosno izjave o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članove uprave, upravnog odbora, odnosno nadzornog odbora tih društava čine iste osobe tijekom financijske godine sve do sastavljanja financijskih izvještaja,

25) »kvalificirani udio« jest izravno ili neizravno ulaganje na osnovi kojeg ulagatelj, fizička ili pravna osoba, stječe 10 ili više posto udjela u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, odnosno ulaganje manje od 10 posto udjela u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ako postoji značajan utjecaj na upravljanje tom pravnom osobom,

26) »eksternalizacija« jest ugovorno povjeravanje trećima obavljanja pojedinih aktivnosti institucije za platni promet ili operativnih aktivnosti upravitelja platnog sustava koje bi inače oni sami obavljali,

27) »podružnica institucije za platni promet« jest dio institucije za platni promet koji nema pravnu osobnost i neposredno obavlja neke ili sve transakcije koje obavlja institucija za platni promet, a nalazi se izvan registriranog sjedišta institucije za platni promet, odnosno ako nema registrirano sjedište, izvan mjesta u kojem se nalazi uprava; sve podružnice koje u istoj državi članici osnuje institucija za platni promet koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju se za potrebe ovog Zakona jednom podružnicom,

28) »zastupnik« jest fizička ili pravna osoba koja u ime i za račun institucije za platni promet pruža platne usluge za koje je ovlaštena ta institucija za platni promet,

29) »platni sustav« jest sustav za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija,

30) »nacionalna platna transakcija« jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. ovog Zakona,

31) »međunarodna platna transakcija« jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. ovog Zakona, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima treće države,

32) »prekogranična platna transakcija« jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. ovog Zakona, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima druge države članice,

33) »sustavni rizik« jest rizik uzrokovan poremećajem u radu platnog sustava ili nemogućnošću sudionika u platnom sustavu da ispune svoje obveze vezane uz funkcioniranje platnog sustava, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja obveza od strane drugih sudionika u platnom sustavu ili narušavanje sigurnosti platnog prometa i financijskog sustava u cjelini,

34) »kartična platna shema« jest skup funkcija, procedura, postupaka, pravila i uređaja koji imatelju platne kartice omogućuju izvršenje platne transakcije i/ili podizanje gotovog novca kod pružatelja platnih usluga,

35) »platna kartica« jest sredstvo koje omogućuje njezinom imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju,

36)  »registar institucija za platni promet« (u nastavku teksta: registar) jest registar u koji nadležno tijelo upisuje institucije za platni promet kojima je izdalo odobrenje za pružanje platnih usluga, te njihove podružnice i zastupnike.

(2) U smislu ovog Zakona, smatra se da institucija za platni promet na području druge države članice neposredno pruža platne usluge ako te usluge ne pruža preko podružnice ili zastupnika i ako na području te druge države članice:

– sklapa pravne poslove kojima je predmet jedna ili više platnih usluga ili

– fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište ili sjedište na području te države ponudi takvu uslugu preko posrednika ili na drugi način.

Platne usluge

Članak 3.

Platne usluge jesu sljedeće usluge koje pružatelji platnih usluga obavljaju kao svoju djelatnost:

1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;

2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;

3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

– izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

– izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,

– izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;

4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

– izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

– izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,

– izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;

5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata;

6) usluge novčanih pošiljaka i

7) usluge izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga.

Aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama

Članak 4.

Platnim uslugama u smislu ovog Zakona ne smatraju se:

1) platne transakcije izvršene isključivo u gotovom novcu izravno između platitelja i primatelja plaćanja bez sudjelovanja posrednika,

2) platne transakcije između platitelja i primatelja plaćanja preko trgovačkog zastupnika ovlaštenog za pregovaranje ili sklapanje ugovora o prodaji ili kupnji robe ili usluga u ime platitelja ili primatelja plaćanja,

3) profesionalan fizički prijevoz novčanica i kovanog novca, uključujući njihovo prikupljanje, obradu i dostavu,

4) platne transakcije koje se sastoje u neprofesionalnom prikupljanju i dostavi gotovog novca u sklopu neprofitne ili dobrotvorne djelatnosti,

5) usluge kod kojih primatelj plaćanja daje platitelju gotov novac kao dio platne transakcije na izričit zahtjev korisnika platnih usluga dan neposredno prije izvršenja platne transakcije u sklopu plaćanja za kupnju robe ili usluga,

6) poslovi mijenjanja novca koji se sastoje u mijenjanju gotovog novca za gotov novac, pri čemu se novčana sredstva ne drže na računu za plaćanje,

7) platne transakcije na osnovi sljedećih papirnatih dokumenata vučenih, odnosno ispostavljenih pružatelju platnih usluga radi stavljanja novčanih sredstava na raspolaganje primatelju plaćanja:

a) čekova u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. ožujka 1931.

b) čekova sličnih onima iz točke a) koji su uređeni pravom država koje nisu stranke Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. ožujka 1931.

c) mjenica u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o trasiranim i vlastitim mjenicama od 7. lipnja 1930.

d) mjenica sličnih onima iz točke c) koje su uređene pravom država koje nisu stranke Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o trasiranim i vlastitim mjenicama od 7. lipnja 1930.

e) vaučera

f) putničkih čekova i

g) poštanskih novčanih uputnica prema definiciji Svjetske poštanske unije,

8) platne transakcije izvršene unutar platnog sustava ili sustava za namiru financijskih instrumenata između agenata za namiru, središnjih protustranaka, klirinških organizacija i/ili središnjih banaka i drugih sudionika u sustavu te pružatelja platnih usluga,

9) platne transakcije u vezi s upravljanjem vrijednosnim papirima, uključujući raspodjelu dividendi i prihoda i druge raspodjele, ili u vezi s otkupom ili prodajom vrijednosnih papira koje obave osobe iz točke 8. ovog članka ili investicijska društva, kreditne institucije, subjekti za zajednička ulaganja ili društva za upravljanje imovinom koja pružaju investicijske usluge te svi ostali subjekti kojima je dopušteno skrbništvo nad financijskim instrumentima,

10) usluge pružatelja tehničkih usluga koji podržavaju pružanje platnih usluga, ali koji ni u jednom trenutku nisu u posjedu novčanih sredstava koja se prenose, uključujući obradu i čuvanje podataka, usluge zaštite tajnosti, provjeru autentičnosti podataka i subjekata, pružanje informatičke tehnologije i komunikacijske mreže te osiguravanje i održavanje terminala i uređaja koji se rabe za platne usluge,

11) usluge koje se temelje na instrumentima koji se mogu upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja instrumenta ili samo unutar ograničene mreže pružatelja usluga ili za ograničeni izbor robe ili usluga u skladu s ugovorom između izdavatelja instrumenta i pružatelja tih usluga,

12) platne transakcije izvršene putem telekomunikacijskih, digitalnih ili informacijsko-tehnoloških uređaja, pri čemu se kupljena roba ili usluge isporučuju i koriste putem telekomunikacijskih, digitalnih ili informacijsko-tehnoloških uređaja, pod uvjetom da telekomunikacijski, digitalni ili informacijsko-tehnološki operator ne djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga,

13) platne transakcije između pružatelja platnih usluga, njihovih zastupnika ili podružnica za njihov račun,

14) platne transakcije između nadređenog društva i njegovog podređenog društva ili između podređenih društava istoga nadređenog društva, bez ikakvog posredovanja pružatelja platnih usluga koji nije društvo iz iste grupe i

15) usluge u vezi s podizanjem gotovog novca na bankomatima trećih osoba koje djeluju u ime jednog ili više izdavatelja platnih kartica, a nisu ugovorne strane u okvirnom ugovoru s klijentom koji podiže novac s računa za plaćanje, pod uvjetom da te treće osobe ne obavljaju druge platne usluge iz članka 3. ovog Zakona.

Pružatelji platnih usluga

Članak 5.

(1) Platne usluge u Republici Hrvatskoj mogu pružati:

1) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2) institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3) institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

4) Hrvatska narodna banka kad ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti,

5) Republika Hrvatska i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kad ne djeluju u svojstvu javne vlasti,

6) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici,

7) institucija za elektronički novac sa sjedištem u državi članici,

8) institucija za platni promet sa sjedištem u državi članici,

9) podružnica kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

10) podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

11) Europska središnja banka kad ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti.

(2) Pružanje platnih usluga u Republici Hrvatskoj smiju obavljati samo pružatelji iz stavka 1. ovog članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak može pružati platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje njezin položaj, poslovi i ovlaštenja.

(4) Pružatelji iz stavka 1. točaka 1., 2., 9. i 10. ovog članka mogu pružati platne usluge samo u granicama odobrenja izdanog u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju te osobe i njihovo poslovanje.

(5) Pravo osoba iz stavka 1. točaka 4., 5. i 11. ovog članka na pružanje platnih usluga uređuje se propisima kojima se uređuju te osobe, njihove zadaće i nadležnosti.

(6) Pružatelji iz stavka 1. točke 3. ovog članka mogu pružati platne usluge samo u granicama odobrenja izdanog prema odredbama ovog Zakona.

(7) Pružatelji iz stavka 1. točaka 6., 7. i 8. ovog članka mogu pružati platne usluge u granicama odobrenja koje je izdalo nadležno tijelo matične države članice, i to na način određen ovim Zakonom i drugim zakonima kojima se uređuje njihovo poslovanje.

Primjena odredbi drugih zakona

Članak 6.

(1) Na odnose između korisnika platnih usluga koji su potrošači i pružatelja platnih usluga koji nisu uređeni ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača osim odredbi članka 58., članka 59. podstavka 1. i 2., članka 60. podstavka 2., 3., 6. i 7. i članka 61. podstavka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

(2) Na odnose između pružatelja platnih usluga i korisnika platnih usluga koji nisu uređeni Glavom II. i III. ovog Zakona, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Izvješća o platnim uslugama

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka može propisati obveznike, sadržaj, način i rokove izvještavanja o platnim uslugama.

(2) Obveznici izvješćivanja o platnim uslugama dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku u skladu s propisom iz stavka 1. ovog članka.

 

GLAVA II.   OBVEZE INFORMIRANJA KORISNIKA PLATNIH USLUGA

Poglavlje 1.   Opće odredbe

Primjena odredbi ove Glave

Članak 8.

(1) Ova Glava Zakona primjenjuje se na jednokratne platne transakcije koje se provode na temelju ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji te na okvirne ugovore i platne transakcije koje se provode na temelju tog ugovora.

(2) Odredbe ove Glave primjenjuju se na odnos između korisnika platnih usluga koji je potrošač i njegovog pružatelja platnih usluga, a na odnos između korisnika platnih usluga koji nije potrošač i njegovog pružatelja platnih usluga primjenjuju se ako pružatelj platnih usluga i korisnik koji nije potrošač ne ugovore drugačije.

(3) Pružatelj platnih usluga može korisniku platnih usluga dati povoljniji položaj od položaja koji mu pripada prema odredbama ove Glave.

(4) Odredbe ove Glave ne primjenjuju se na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak kad pruža platne usluge prema članku 5. stavku 3. ovog Zakona.

Naknade za davanje informacija

Članak 9.

(1) Pružatelj platnih usluga ne smije naplatiti korisniku platnih usluga naknade za informacije koje mu je dužan dati na temelju odredbi ove Glave.

(2) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti naknade za dodatno ili češće davanje informacija od onog ugovorenog okvirnim ugovorom ili njihov prijenos komunikacijskim sredstvima koja nisu navedena u okvirnom ugovoru ako korisnik platnih usluga traži takvo davanje informacija.

(3) Ako pružatelj platnih usluga naplaćuje naknade iz stavka 2. ovog članka, te naknade moraju biti primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima pružatelja platnih usluga.

Teret dokaza

Članak 10.

U slučaju spora pružatelj platnih usluga dokazuje da je ispunio svoje obveze informiranja korisnika platnih usluga u skladu s odredbama ove Glave.

Obveza informiranja za platne instrumente male vrijednosti i elektronički novac

Članak 11.

U slučaju platnih instrumenata koji se, u skladu s odredbama okvirnog ugovora, odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 225,00 kuna ili imaju ograničeno trošenje najviše do ukupnog iznosa od 1.125,00 kuna ili su na njima pohranjena novčana sredstva koja nikada ne prelaze iznos od 1.125,00 kuna:

1) iznimno od odredbi članaka 18., 19. i 23. ovog Zakona, pružatelj platnih usluga dostavlja platitelju samo informacije o glavnim karakteristikama platne usluge, uključujući informacije o načinu korištenja platnih instrumenata, o odgovornosti, o naknadama i druge informacije bitne za donošenje odluke korisnika platnih usluga o sklapanju ugovora te podatak o tome gdje korisnik platnih usluga može na lako dostupan način doći do ostalih informacija propisanih člankom 18. ovog Zakona,

2) iznimno od odredbi članka 21. ovog Zakona, pružatelj platnih usluga i korisnik mogu ugovoriti da pružatelj platnih usluga ne mora predlagati promjene okvirnog ugovora na način iz članka 19. stavka 1. ovog Zakona,

3) iznimno od odredbi članaka 24. i 25. ovog Zakona, pružatelj platnih usluga i korisnik mogu ugovoriti da nakon izvršenja platne transakcije pružatelj platnih usluga daje ili stavlja na raspolaganje samo referenciju kojom će korisniku platnih usluga omogućiti identifikaciju platne transakcije, njezinog iznosa i naknade, a u slučaju više platnih transakcija iste vrste za istog primatelja plaćanja, referencije i informaciju o ukupnom iznosu i naknadama za te platne transakcije i

4) ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružatelj platnih usluga zbog drugih tehničkih razloga ne može korisniku platnih usluga osigurati informacije iz točke 3. ovog članka, pružatelj platnih usluga i korisnik mogu ugovoriti da se platitelju mora omogućiti samo provjera iznosa novčanih sredstava pohranjenih na platnom instrumentu nakon izvršenja platne transakcije.

Informacije o naknadama ili popustima

Članak 12.

(1) Ako za korištenje određenoga platnog instrumenta primatelj plaćanja nudi popust, dužan je o tome obavijestiti platitelja prije iniciranja platne transakcije.

(2) Ako za korištenje određenoga platnog instrumenta pružatelj platnih usluga traži naknadu, dužan je o tome izvijestiti korisnika platnih usluga prije iniciranja platne transakcije.

Valuta transakcije i preračunavanje valuta

Članak 13.

(1) Plaćanja se izvršavaju u valuti ugovorenoj u skladu sa zakonom.

(2) Ako se usluga preračunavanja valute nudi prije iniciranja platne transakcije i ako se ta usluga nudi na prodajnom mjestu ili je nudi primatelj plaćanja, strana koja nudi takvu uslugu dužna je priopćiti platitelju sve naknade, kao i tečaj koji će primijeniti pri preračunavanju valute. Platitelj mora dati svoju suglasnost na takvu uslugu preračunavanja valuta.

Poglavlje 2.   Jednokratne platne transakcije

Izbjegavanje dvostrukog davanja informacija

Članak 14.

Kad je nalog za plaćanje za jednokratnu platnu transakciju podnesen pružatelju platnih usluga putem platnog instrumenta koji je obuhvaćen okvirnim ugovorom s drugim pružateljem platnih usluga, pružatelj platnih usluga nije obvezan dati ili učiniti raspoloživim informacije koje su već dane ili će biti dane korisniku platnih usluga na temelju okvirnog ugovora s drugim pružateljem platnih usluga.

Prethodne opće informacije

Članak 15.

(1) Pružatelj platnih usluga dužan je, prije nego što se korisnik platnih usluga obveže ponudom ili ugovorom o jednokratnoj platnoj transakciji (bez obzira na oblik ili način sklapanja tog ugovora), dati ili učiniti raspoloživim korisniku platnih usluga sljedeće informacije:

1) o tome koje mu podatke u odnosu na primatelja plaćanja odnosno platitelja treba dati korisnik platnih usluga u svrhu pravilnog izvršenja naloga za plaćanje i/ili da u tu svrhu treba dati jedinstvenu identifikacijsku oznaku primatelja plaćanja odnosno platitelja,

2) o maksimalnom roku za izvršenje platne usluge koja se pruža,

3) o ukupnom iznosu svih naknada koje korisnik platnih usluga treba platiti svom pružatelju platnih usluga i o iznosu svake pojedine naknade,

4) o stvarnom ili referentnom tečaju, ako ta platna transakcija uključuje preračunavanje valute i

5) druge informacije iz članka 18. ovog Zakona koje se odnose na tu platnu transakciju.

(2) Odredba stavka 1. točke 3. ovog članka primjenjuje se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(3) Odredba stavka 1. točke 3. ovog članka primjenjuje se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(4) Pružatelj platnih usluga dužan je informacije iz stavka 1. ovog članka:

1) učiniti raspoloživim korisniku na lako dostupan način,

2) dati razumljivim riječima i u jednostavnom i sveobuhvatnom obliku na hrvatskom jeziku te na bilo kojem drugom jeziku dogovorenom između pružatelja i korisnika platnih usluga i

3) na zahtjev korisnika platnih usluga dati na papiru ili na nekom drugom trajnom nosaču podataka.

(5) Ako je ugovor kojim se reguliraju jednokratne platne transakcije sklopljen na temelju zahtjeva korisnika platnih usluga pomoću sredstva za komuniciranje na daljinu koje pružatelju platnih usluga onemogućuje ispunjenje obveza iz stavka 1. i 4. ovog članka, pružatelj platnih usluga dužan ih je ispuniti odmah nakon izvršenja platne transakcije.

(6) Obveze iz stavka 1. i 4. ovog članka mogu se ispuniti i dostavljanjem primjerka nacrta ugovora o jednokratnim platnim transakcijama ili primjerka naloga za plaćanje koji sadrži informacije iz ovog članka.

Informacije za platitelja nakon primitka naloga za plaćanje

Članak 16.

(1) Odmah nakon primitka naloga za plaćanje platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je platitelju dati ili mu učiniti raspoloživim, na način iz članka 15. stavka 4. ovog Zakona, sljedeće informacije:

1) referenciju koja platitelju omogućuje identifikaciju platne transakcije i, ako je primjenjivo, informacije koje se odnose na primatelja plaćanja,

2) iznos platne transakcije u valuti koja je korištena u nalogu za plaćanje,

3) ukupan iznos svih naknada za platnu transakciju koje snosi platitelj i iznos svake naknade,

4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, tečaj koji je primijenio platiteljev pružatelj platnih usluga ili uputu na primijenjeni tečaj te iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute i

5) datum primitka naloga za plaćanje.

(2) Odredba stavka 1. točke 3. ovog članka primjenjuje se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i platitelj ne ugovore drugačije.

(3) Odredba stavka 1. točke 3. ovog članka primjenjuje se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i platitelj ne ugovore drugačije.

Informacije za primatelja plaćanja nakon izvršenja platne transakcije

Članak 17.

Odmah nakon izvršenja platne transakcije pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je primatelju plaćanja dati ili učiniti raspoloživim, na način iz članka 15. stavka 4. ovog Zakona, sljedeće informacije:

1) referenciju koja primatelju plaćanja omogućuje identifikaciju platne transakcije, sve informacije prenesene platnom transakcijom i informacije o platitelju u skladu s posebnim propisima,

2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljena primatelju plaćanja na raspolaganje,

3) ukupan iznos svih naknada koje za platnu transakciju snosi primatelj plaćanja i iznos svake pojedine naknade,

4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, tečaj koji je primijenio pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja za tu platnu transakciju te iznos platne transakcije prije preračunavanja valute i

5) datum valute odobrenja.

Poglavlje 3.   Okvirni ugovori

Prethodne informacije

Članak 18.

(1) Pružatelj platnih usluga dužan je dati korisniku platnih usluga prije nego što se korisnik platnih usluga obveže ponudom ili okvirnim ugovorom sljedeće informacije:

1) o pružatelju platnih usluga, i to:

a) o tvrtki odnosno nazivu pružatelja platnih usluga i adresi na kojoj se nalazi njegova uprava,

b) ako se usluga pruža preko podružnice ili zastupnika u Republici Hrvatskoj, o tvrtki odnosno nazivu i adresi te podružnice ili zastupnika,

c) o svim drugim adresama za komuniciranje s pružateljem platnih usluga, uključujući i adrese elektroničke pošte,

d) podatke o tijelu nadležnom za nadzor, odnosno superviziju poslovanja pružatelja platnih usluga, o registru iz članka 116. ovog Zakona, odnosno drugom javnom registru iz kojeg proizlazi ovlaštenje za pružanje platnih usluga i o registracijskom broju ili, ako registracijskog broja nema, o drugom odgovarajućem identifikatoru pružatelja platnih usluga;

2) o korištenju platne usluge, i to:

a) opis glavnih karakteristika platne usluge koja će se pružiti,

b) o tome koje podatke u odnosu na primatelja plaćanja odnosno platitelja treba dati korisnik platnih usluga u svrhu pravilnog izvršenja naloga za plaćanje i/ili da u tu svrhu treba dati jedinstvenu identifikacijsku oznaku primatelja plaćanja odnosno platitelja,

c) o obliku i načinu davanja i opoziva suglasnosti za izvršenje platne transakcije u skladu sa člancima 29. i 41. ovog Zakona,

d) o vremenu primitka naloga za plaćanje prema članku 39. ovog Zakona i o krajnjem vremenu primitka naloga za plaćanje, ako ga je pružatelj platnih usluga odredio,

e) o maksimalnom roku za izvršenje platne usluge koja će se pružiti,

f) ako je primjenjivo, o ograničenju trošenja za platne transakcije izvršene preko pojedinoga platnog instrumenta prema članku 30. stavku 1. ovog Zakona;

3) o naknadama, kamatnim stopama i tečaju, i to:

a) o svim naknadama koje korisnik platnih usluga treba platiti pružatelju platnih usluga i o iznosu svake pojedine naknade,

b) ako se primjenjuju kamatna stopa i/ili tečaj, o kamatnoj stopi i/ili tečaju koji će se primjenjivati ili, ako se primjenjuje referentna kamatna stopa i/ili referentni tečaj, o načinu izračuna stvarne kamatne stope te o referentnom datumu i indeksu ili o osnovici za određivanje takve referentne kamatne stope ili referentnog tečaja,

c) o trenutačnoj primjeni promijenjene referentne kamatne stope ili tečaja, ako je to primjenjivo, te o načinu informiranja korisnika platnih usluga o promjeni tečaja i kamatne stope prema članku 21. stavcima 2., 3. i 4. ovog Zakona;

4) o komunikaciji, i to:

a) ako je primjenjivo, o sredstvima komunikacije, uključujući tehničke uvjete koji se odnose na opremu korisnika platnih usluga za prijenos informacija ili obavijesti na temelju ovog Zakona,

b) o načinu i učestalosti kojom će se informacije davati ili činiti raspoloživima korisniku platnih usluga u skladu s odredbama ovog Zakona, uključujući informacije o pravu korisnika platnih usluga iz članka 24. stavka 3. i članka 25. stavka 3. ovog Zakona,

c) o jeziku ili jezicima na kojima će se sklopiti okvirni ugovor i obavljati komunikacija tijekom ugovornog odnosa,

d) o pravu korisnika platnih usluga iz članka 20. ovog Zakona;

5) o zaštitnim i korektivnim mjerama, i to:

a) ako je primjenjivo, o postupcima koje korisnik platnih usluga treba poduzeti radi zaštite platnog instrumenta i o načinu obavještavanja pružatelja platnih usluga, a u skladu sa člankom 31. ovog Zakona,

b) ako je primjenjivo, o uvjetima pod kojima pružatelj platnih usluga ima pravo na blokadu platnih instrumenata u skladu sa člankom 30. ovog Zakona,

c) o odgovornosti platitelja u skladu sa člankom 36. ovog Zakona, uključujući informaciju o relevantnom iznosu,

d) o načinu i roku u kojem korisnik platnih usluga treba obavijestiti pružatelja platnih usluga o neautoriziranoj ili neuredno izvršenoj platnoj transakciji prema člancima 33. i 51. ovog Zakona, kao i o odgovornosti pružatelja platnih usluga za neautorizirane platne transakcije u skladu sa člankom 35. ovog Zakona,

e) o odgovornosti pružatelja platnih usluga za izvršenje platnih transakcija prema člankom 47. i 48. ovog Zakona,

f) o uvjetima za povrat novčanih sredstava u skladu sa člankom 37. i 38. ovog Zakona;

6) o izmjenama i otkazu okvirnog ugovora, i to:

a) ako je primjenjivo prema članku 21. stavku 1. ovog Zakona, o tome da će se smatrati da korisnik platnih usluga prihvaća izmjene uvjeta okvirnog ugovora osim ako do predloženog datuma stupanja na snagu izmjena korisnik platnih usluga izvijesti pružatelja platnih usluga da ih ne prihvaća,

b) o trajanju okvirnog ugovora,

c) o pravu korisnika platnih usluga na otkaz i o drugim uvjetima za otkaz okvirnog ugovora u skladu sa člankom 21. stavkom 1. i člankom 22. ovog Zakona;

7) o pravnoj zaštiti, i to:

a) ako je primjenjivo, o ugovornoj odredbi o mjerodavnom pravu koje će se primjenjivati na okvirni ugovor i/ili o nadležnosti suda za rješavanje spora iz okvirnog ugovora,

b) o pritužbenim postupcima i postupcima mirenja koji su na raspolaganju korisniku platnih usluga u skladu s Poglavljem 5. Glave III. ovog Zakona.

(2) Odredba stavka 1. točke 3. pod a) ovog članka primjenjuje se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(3) Odredba stavka 1. točke 3. pod a) ovog članka primjenjuje se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

Način davanja prethodnih informacija i uvjeta

Članak 19.

(1) Pružatelj platnih usluga dužan je informacije iz članka 18. ovog Zakona dati:

1) na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka,

2) dovoljno unaprijed kako bi korisnik imao vremena za donošenje odluke o sklapanju ugovora i

3) lako razumljivim riječima i u jednostavnom i sveobuhvatnom obliku na hrvatskom jeziku te na bilo kojem drugom jeziku dogovorenom između pružatelja i korisnika platnih usluga.

(2) Ako je okvirni ugovor sklopljen na temelju zahtjeva korisnika platnih usluga pomoću sredstva za komuniciranje na daljinu koje pružatelju platnih usluga onemogućuje ispunjenje obveza iz članka 18. ovog Zakona i stavka 1. ovog članka, pružatelj platnih usluga dužan je ispuniti te obveze odmah nakon sklapanja okvirnog ugovora.

(3) Pružatelj platnih usluga može ispuniti svoje obveze iz članka 18. ovog Zakona i stavka 1. ovog članka i dostavljanjem primjerka nacrta okvirnog ugovora koji sadrži informacije iz članka 18. ovog Zakona.

Dostupnost informacija i odredbi okvirnog ugovora

Članak 20.

Pružatelj platnih usluga dužan je korisniku platnih usluga na njegov zahtjev postavljen tijekom trajanja okvirnog ugovora bez odgađanja dati odredbe okvirnog ugovora i informacije iz članka 18. ovog Zakona na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka.

Izmjene okvirnog ugovora

Članak 21.

(1) Pružatelj platnih usluga dužan je predložiti izmjenu okvirnog ugovora i informacija iz članka 18. ovog Zakona na način iz članka 19. stavka 1. ovog Zakona, i to najmanje dva mjeseca prije predloženog datuma početka primjene te izmjene. Pružatelj i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio te izmjene, ako do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu ne obavijesti pružatelja platnih usluga da ih ne prihvaća. U takvom slučaju pružatelj platnih usluga dužan je o tome obavijestiti korisnika pri svakoj izmjeni okvirnog ugovora i navesti da korisnik platnih usluga ima pravo otkazati okvirni ugovor bez ikakve naknade do predloženog datuma stupanja izmjena na snagu.

(2) Pružatelj i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti da se izmjene kamatnih stopa ili tečaja koje proizlaze iz referentne kamatne stope ili referentnog tečaja mogu provesti odmah, bez prethodne obavijesti.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka pružatelj platnih usluga dužan je o svakoj provedenoj promjeni kamatne stope obavijestiti korisnika platnih usluga što je prije moguće, na način uređen u članku 19. stavku 1. ovog Zakona, osim ako je ugovorena određena učestalost ili drugačiji način na koji će takva obavijest biti dana ili učinjena raspoloživom korisniku platnih usluga.

(4) Izmjene kamatne stope ili tečaja koje su povoljnije za korisnika platnih usluga mogu se primijeniti bez obavještavanja korisnika platnih usluga.

(5) Promjene kamatne stope ili tečaja koji se koriste pri izvršenju platnih transakcija primjenjuju se i izračunavaju na način koji ne dovodi korisnike platnih usluga u različiti položaj.

Otkaz okvirnog ugovora

Članak 22.

(1) Korisnik platnih usluga može u svakom trenutku otkazati okvirni ugovor, bez obzira na to je li sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme, osim ako je ugovoren otkazni rok.

(2) Otkazni rok iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulji od jednog mjeseca, a ako je ugovoren dulji otkazni rok, primjenjuje se rok od jednog mjeseca.

(3) Za otkaz okvirnog ugovora koji je sklopljen na određeno vrijeme dulje od 12 mjeseci ili na neodređeno vrijeme, pružatelj platnih usluga ne smije korisniku platnih usluga naplatiti nikakvu naknadu pod uvjetom da korisnik ugovor otkazuje nakon isteka 12 mjeseci.

(4) Ako pružatelj platnih usluga ima pravo naplatiti naknadu za otkaz ugovora, takva naknada mora biti primjerena i u skladu s troškovima pružatelja platnih usluga.

(5) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružatelja platnih usluga na otkaz okvirnog ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme uz otkazni rok od najmanje dva mjeseca i pod uvjetom da otkaz bude dan na način uređen člankom 19. stavkom 1. ovog Zakona.

(6) Ako se naknada za platne usluge korisniku platnih usluga naplaćuje periodično, u slučaju otkaza okvirnog ugovora pružatelj platnih usluga može obračunati samo naknadu koja je razmjerna trajanju ugovora.

(7) Ako je korisnik platnih usluga naknadu platio unaprijed, pružatelj platnih usluga dužan je vratiti dio naknade razmjeran vremenu od otkaza ugovora do kraja razdoblja za koje je naknada plaćena.

Informacije prije izvršenja pojedine platne transakcije

Članak 23.

(1) Kad pojedinu platnu transakciju iz okvirnog ugovora inicira izravno platitelj, pružatelj platnih usluga dužan je na zahtjev platitelja dati sljedeće informacije o toj platnoj transakciji:

1) o maksimalnom roku izvršenja i

2) o svim naknadama koje snosi platitelj i o iznosu svake naknade.

(2) Odredba stavka 1. točke 2. ovog članka primjenjuje se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i platitelj ne ugovore drugačije.

(3) Odredba stavka 1. točke 2. ovog članka primjenjuje se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i platitelj ne ugovore drugačije.

Informacije za platitelja o pojedinim platnim transakcijama

Članak 24.

(1) Pružatelj platnih usluga dužan je bez odgađanja nakon terećenja računa za plaćanje platitelja za iznos pojedine platne transakcije ili, ako se platitelj za tu platnu transakciju ne koristi računom, nakon primitka naloga za plaćanje platitelju dati na način predviđen člankom 19. stavkom 1. ovog Zakona sljedeće informacije:

1) referenciju koja omogućuje platitelju identifikaciju svake platne transakcije i, ako je primjenjivo, informacije koje se odnose na primatelja plaćanja,

2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je terećen račun za plaćanje platitelja ili u valuti koja je korištena na nalogu za plaćanje,

3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju, iznos svake naknade i kamate koje plaća platitelj,

4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, tečaj te iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute i

5) datum valute terećenja ili datum primitka naloga za plaćanje.

(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stavka 1. ovog članka dostavljaju ili čine raspoloživim periodično, ali ne rjeđe od jednom mjesečno, na ugovoreni način koji omogućuje platitelju pohranu i reproduciranje informacija u nepromijenjenom obliku.

(3) Pružatelj platnih usluga dužan je na zahtjev platitelja dostaviti informacije iz stavka 1. ovog članka u papirnatom obliku jednom mjesečno bez naplate naknade platitelju za tu uslugu.

Informacije za primatelja plaćanja o pojedinim platnim transakcijama

Članak 25.

(1) Nakon izvršenja pojedine platne transakcije pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je primatelju plaćanja bez odgađanja dati na način uređen člankom 19. stavkom 1. ovog Zakona, sljedeće informacije:

1) referenciju koja primatelju plaćanja omogućuje identifikaciju platne transakcije, sve informacije prenesene platnom transakcijom i informacije o platitelju u skladu s posebnim propisom,

2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je odobren račun za plaćanje primatelja plaćanja ili u kojoj su novčana sredstva stavljena primatelju plaćanja na raspolaganje,

3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju, iznos svake naknade i kamate koje plaća primatelj plaćanja,

4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, tečaj koji je primijenio pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja pri izvršenju platne transakcije te iznos platne transakcije prije preračunavanja valute i

5) datum valute odobrenja.

(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stavka 1. ovog članka dostavljaju ili čine raspoloživim periodično, ali ne rjeđe od jednom mjesečno, na ugovoreni način koji omogućuje primatelju plaćanja pohranu i reproduciranje informacija u nepromijenjenom obliku.

(3) Pružatelj platnih usluga dužan je na zahtjev primatelja plaćanja dostaviti informacije iz stavka 1. ovog članka u papirnatom obliku jednom mjesečno bez naplate naknade primatelju plaćanja za tu uslugu.

 

GLAVA III.   PRAVA I OBVEZE U VEZI S PRUŽANJEM I KORIŠTENJEM PLATNIH USLUGA

Poglavlje 1.   Zajedničke odredbe

Opće odredbe

Članak 26.

(1) Ova Glava uređuje prava i obveze pružatelja platnih usluga i korisnika platnih usluga.

(2) Pružatelj platnih usluga može korisniku platnih usluga dati povoljniji položaj od položaja koji mu pripada prema odredbama ove Glave.

(3) Odredbe ove Glave ne primjenjuju se na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak kad pruža platne usluge prema članku 5. stavku 3. ovog Zakona.

Naknade

Članak 27.

(1) Pružatelj platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknade za ispunjenje obveza predviđenih ovom Glavom samo u slučaju iz članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5. i članka 49. stavka 4. ovog Zakona, i to ako su te naknade ugovorene i ako su primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima pružatelja platnih usluga.

(2) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti plaćanje naknada drugačije nego što je uređeno odredbom stavka 1. ovog članka.

(3) Kod nacionalne platne transakcije u službenoj valuti Republike Hrvatske koja ne uključuje preračunavanje valuta, pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja smije za izvršenje te platne transakcije zaračunati naknade samo primatelju plaćanja, dok platiteljev pružatelj platnih usluga smije za izvršenje te platne transakcije zaračunati naknade samo platitelju.

(4) Odredba stavka 3. ovog članka primjenjuje se i na prekogranične platne transakcije u euru ili valuti države članice koje ne uključuju preračunavanje valuta.

(5) Pružatelj platnih usluga ne smije sprječavati primatelja plaćanja da platitelju nudi popust za korištenje određenoga platnog instrumenta.

(6) Primatelj plaćanja ne smije od platitelja naplaćivati nikakvu naknadu za korištenje određenoga platnog instrumenta.

Iznimke za platne instrumente male vrijednosti i elektronički novac

Članak 28.

(1) U slučaju platnih instrumenata koji se, u skladu s odredbama okvirnog ugovora, odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 225,00 kuna ili imaju ograničeno trošenje najviše do ukupnog iznosa od 1.125,00 kuna ili su na njima pohranjena novčana sredstva koja nikada ne prelaze iznos od 1.125,00 kuna, pružatelji platnih usluga mogu sa svojim korisnicima platnih usluga ugovoriti:

1) da se članak 31. stavak 1. točka 2., članak 32. stavak 1. točke 3., 4. i 5. te članak 36. stavak 2. i 3. ovog Zakona ne primjenjuju ako se taj platni instrument ne može blokirati ili se ne može spriječiti njegovo daljnje korištenje,

2) da se članak 34. i 35. i članak 36. stavak 1. ovog Zakona ne primjenjuju ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružatelj platnih usluga ne može, zbog drugih razloga svojstvenih tom platnom instrumentu, dokazati da je platna transakcija bila autorizirana,

3) iznimno od članka 40. stavka 1. ovog Zakona, da pružatelj platnih usluga nije dužan obavijestiti korisnika platnih usluga o odbijanju naloga za plaćanje, ako je neizvršenje vidljivo iz konteksta,

4) iznimno od članka 41. ovog Zakona, da platitelj ne može opozvati nalog za plaćanje nakon slanja naloga za plaćanje ili davanja suglasnosti za izvršenje platne transakcije primatelju plaćanja i

5) iznimno od članka 43. ovog Zakona, da se primjenjuju drugi rokovi izvršenja.

(2) Članak 35. i 36. ovog Zakona ne primjenjuju se na elektronički novac u smislu odredbi zakona kojima se uređuju institucije za elektronički novac ako platiteljev pružatelj platnih usluga nema mogućnost zamrzavanja računa za plaćanje, odnosno blokiranja platnog instrumenta.

Poglavlje 2.   Autorizacija platnih transakcija

Suglasnost i opoziv suglasnosti

Članak 29.

(1) Platna transakcija smatra se autoriziranom:

1) ako je platitelj dao suglasnost za izvršenje platne transakcije ili

2) ako je platitelj dao suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija čiji je dio ta platna transakcija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovog članka mora biti dana u obliku ugovorenom između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga.

(3) Ako suglasnost za izvršenje platne transakcije nije dana u obliku ugovorenom između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga, smatrat će se da platna transakcija nije autorizirana.

(4) Suglasnost za izvršenje platne transakcije može biti dana prije ili, ako je tako ugovoreno između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga, nakon izvršenja platne transakcije.

(5) Način davanja suglasnosti uređuje se ugovorom između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga.

(6) Platitelj može opozvati suglasnost koju je dao najkasnije do trenutka neopozivosti naloga za plaćanje iz članka 41. ovog Zakona.

(7) Platitelj može opozvati suglasnost za izvršenje niza platnih transakcija u svako doba. Posljedica takvog opoziva jest da se svaka buduća platna transakcija iz tog niza smatra neautoriziranom.

(8) Pružatelj platnih usluga i platitelj koji nije potrošač mogu ugovorom urediti opoziv suglasnosti drugačije nego što je uređeno odredbama stavka 6. i 7. ovog članka.

(9) Oblik i način opoziva suglasnosti za izvršenje platne transakcije uređuje se ugovorom između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga.

Ograničenja za korištenje platnih instrumenata

Članak 30.

(1) Platitelj i njegov pružatelj platnih usluga mogu ugovoriti ograničenje trošenja za platne transakcije koje se izvršavaju platnim instrumentom koji se upotrebljava u svrhu davanja suglasnosti.

(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružatelja platnih usluga da blokira platni instrument zbog razloga:

1) koji se odnose na sigurnost platnog instrumenta,

2) koji se odnose na sumnju na neovlašteno korištenje ili korištenje platnog instrumenta s namjerom prijevare ili

3) u slučaju platnog instrumenta s kreditnom linijom, koji se odnose na značajno povećanje rizika da platitelj neće moći ispuniti svoju obvezu plaćanja.

(3) Pružatelj platnih usluga dužan je na način predviđen ugovorom prije blokiranja platnog instrumenta obavijestiti platitelja o namjeri i o razlozima za blokiranje platnog instrumenta.

(4) Ako pružatelj platnih usluga nije u mogućnosti obavijestiti platitelja u skladu sa stavkom 3. ovog članka, dužan je to učiniti odmah nakon blokiranja platnog instrumenta.

(5) Odredbe stavka 3. i 4. ovog članka ne primjenjuju se ako je davanje obavijesti u suprotnosti s objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu.

(6) Pružatelj platnih usluga dužan je deblokirati platni instrument ili blokirani platni instrument zamijeniti novim nakon što prestanu postojati razlozi za blokadu tog platnog instrumenta.

Obveze korisnika platnih usluga u vezi s platnim instrumentima

Članak 31.

(1) Korisnik platnih usluga koji je ovlašten koristiti se platnim instrumentom dužan je:

1) koristiti se platnim instrumentom u skladu s odredbama okvirnog ugovora kojim je regulirano izdavanje i korištenje tog platnog instrumenta i

2) bez odgađanja obavijestiti pružatelja platnih usluga ili osobu koju je odredio pružatelj platnih usluga, o ustanovljenom gubitku, krađi ili zlouporabi platnog instrumenta ili njegovom neovlaštenom korištenju.

(2) Korisnik platnih usluga dužan je, u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka, neposredno nakon primitka platnog instrumenta poduzeti sve razumne mjere za zaštitu personaliziranih sigurnosnih obilježja tog platnog instrumenta.

Obveze pružatelja platnih usluga u vezi s platnim instrumentima

Članak 32.

(1) Pružatelj platnih usluga koji izdaje platni instrument dužan je:

1) osigurati da personalizirana sigurnosna obilježja platnog instrumenta ne budu dostupna drugima osim korisniku platnih usluga koji je ovlašten koristiti se tim instrumentom,

2) suzdržati se od slanja nezatraženoga platnog instrumenta, osim ako platni instrument koji je već dan korisniku platnih usluga treba zamijeniti,

3) osigurati svakodobnu raspoloživost odgovarajućih sredstava koja omogućuju primitak obavijesti iz članka 31. stavka 1. točke 2. ovog Zakona ili zahtjeva za deblokadu platnog instrumenta iz članka 30. stavka 6. ovog Zakona,

4) na zahtjev korisnika platnih usluga koji je podnesen u roku od 18 mjeseci nakon obavijesti iz članka 31. stavka 1. točke 2. ovog Zakona, korisniku platnih usluga dati odgovarajuća dokazna sredstva o takvoj obavijesti i

5) spriječiti svako korištenje platnog instrumenta nakon obavijesti iz članka 31. stavka 1. točke 2. ovog Zakona.

(2) Pružatelj platnih usluga snosi rizik slanja platnog instrumenta ili bilo kakvih personaliziranih sigurnosnih obilježja platnog instrumenta korisniku platnih usluga.

Obavijest o neautoriziranim platnim transakcijama

Članak 33.

(1) Ako korisnik platne   usluge ne obavijesti svog pružatelja platnih usluga bez odgađanja nakon saznanja za izvršenu neautoriziranu platnu transakciju, a najkasnije u roku od 13 mjeseci od dana terećenja, gubi pravo iz ovog poglavlja koje mu pripada u slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije.

(2) Rok od 13 mjeseci iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se ako je pružatelj platnih usluga propustio korisniku platnih usluga dati ili staviti na raspolaganje informacije o toj izvršenoj platnoj transakciji u skladu s Glavom II. ovog Zakona.

(3) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti drugačiji rok od onog iz stavka 1. ovog članka.

Dokaz o autentičnosti i izvršenju platnih transakcija

Članak 34.

(1) Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizirao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije uredno izvršena, njegov pružatelj platnih usluga dužan je dokazati da je autentifikacija platne transakcije bila provedena, da je platna transakcija bila pravilno zabilježena i proknjižena te da na izvršenje platne transakcije nije utjecao tehnički kvar ili neki drugi nedostatak.

(2) Autentifikacija u smislu stavka 1. ovog članka jest postupak koji pružatelju platnih usluga omogućuje provjeru korištenja određenoga platnog instrumenta uključujući provjeru njegovih personaliziranih sigurnosnih obilježja.

(3) Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizirao izvršenu platnu transakciju, sama činjenica da je pružatelj platnih usluga zabilježio korištenje platnog instrumenta nije nužno dovoljna kako bi se dokazalo da je platitelj autorizirao tu platnu transakciju ili da je postupio prijevarno ili da namjerno ili zbog krajnje nepažnje nije ispunio jednu ili više svojih obveza iz članka 31. ovog Zakona.

(4) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti teret dokaza drugačije nego što je uređeno odredbama stavka 1. i 3. ovog članka.

Odgovornost pružatelja platnih usluga za neautorizirane platne transakcije

Članak 35.

(1) Ako je neautorizirana platna transakcija izvršena, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je odmah vratiti platitelju iznos neautorizirane platne transakcije, a u slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije s računa za plaćanje, dovesti terećeni račun za plaćanje u stanje koje bi odgovaralo stanju tog računa da neautorizirana platna transakcija nije bila izvršena.

(2) Pružatelj platnih usluga dužan je platitelju vratiti i sve naknade naplaćene u vezi s izvršenom neautoriziranom platnom transakcijom te platiti pripadajuće kamate.

(3) U slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije platitelj osim prava iz stavka 1. i 2. ovog članka ima pravo i na razliku do pune naknade štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Odgovornost platitelja za neautorizirane platne transakcije

Članak 36.

(1) Iznimno od članka 35. ovog Zakona, platitelj odgovara za izvršene neautorizirane platne transakcije:

1) do ukupnog iznosa od 1.125,00 kuna ako je izvršenje posljedica korištenja izgubljenoga ili ukradenoga platnog instrumenta ili posljedica druge zlouporabe platnog instrumenta ukoliko platitelj nije čuvao personalizirana sigurnosna obilježja platnog instrumenta, odnosno

2) u punom iznosu ako je postupao prijevarno ili ako namjerno ili zbog krajnje nepažnje nije ispunio jednu ili više svojih obveza iz članka 31. ovog Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je izvršenje platne transakcije posljedica korištenja izgubljenoga ili ukradenoga platnog instrumenta ili posljedica druge zlouporabe platnog instrumenta, platitelj ne odgovara za neautorizirane platne transakcije:

1) koje su izvršene nakon što je obavijestio pružatelja platnih usluga u skladu sa člankom 31. stavkom 1. točkom 2. ovog Zakona ili

2) ako pružatelj platnih usluga nije osigurao odgovarajuća sredstva za svakodobno obavještavanje o gubitku, krađi ili zlouporabi platnog instrumenta u skladu sa člankom 32. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju prijevarnog postupanja platitelja.

(4) Pružatelj platnih usluga i platitelj koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost platitelja drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Povrat novčanih sredstava za autorizirane platne transakcije inicirane od strane ili preko primatelja plaćanja

Članak 37.

(1) Platitelj ima pravo na povrat novčanih sredstava od svog pružatelja platnih usluga u punom iznosu za autoriziranu platnu transakciju koja je već izvršena, a koja je inicirana od strane ili preko primatelja plaćanja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1) suglasnost za izvršenje u vrijeme kad je dana, nije dana za točan iznos platne transakcije i

2) iznos platne transakcije premašuje iznos koji bi platitelj uobičajeno očekivao uzimajući u obzir svoje prijašnje navike potrošnje, odredbe okvirnog ugovora i relevantne okolnosti tog slučaja.

(2) Platitelj se ne može pozivati na pravo iz stavka 1. ovog članka ako je razlog za ostvarenje pretpostavke iz stavka 1. točke 2. ovog članka primjena referentnog tečaja ugovorenog s njegovim pružateljem platnih usluga.

(3) Platitelj i njegov pružatelj platnih usluga mogu ugovoriti da platitelj kod izravnih terećenja ima pravo na povrat novčanih sredstava iako pretpostavke za povrat iz stavka 1. ovog članka nisu ispunjene.

(4) Platitelj i njegov pružatelj platnih usluga mogu ugovoriti da platitelj nema pravo na povrat novčanih sredstava ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) ako je platitelj dao suglasnost za izvršenje platne transakcije izravno svojem pružatelju platnih usluga i

2) ako je pružatelj platnih usluga ili primatelj plaćanja dostavio ili učinio raspoloživim platitelju informacije o budućoj platnoj transakciji na ugovoreni način najmanje četiri tjedna prije datuma dospijeća.

(5) Pružatelj platnih usluga i platitelj koji nije potrošač mogu ugovorom urediti pravo na povrat drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Zahtjev za povrat novčanih sredstava za autorizirane platne transakcije inicirane od strane ili preko primatelja plaćanja

Članak 38.

(1) Platitelj gubi pravo na povrat novčanih sredstava prema članku 37. ovog Zakona ako pružatelju platnih usluga ne podnese zahtjev za povrat u roku od osam tjedana od datuma terećenja.

(2) Pružatelj platnih usluga može od platitelja tražiti podatke potrebne za utvrđivanje pretpostavki iz članka 37. stavka 1. ovog Zakona.

(3) U roku od deset radnih dana od primitka zahtjeva za povrat novčanih sredstava pružatelj platnih usluga dužan je platitelju:

1) vratiti puni iznos platne transakcije ili

2) dati obrazloženje za odbijanje povrata i obvezno navesti tijela nadležna za izvansudske pritužbene postupke i postupak mirenja kojima platitelj može, ako ne prihvaća dano obrazloženje, podnijeti prigovor, pritužbu, odnosno prijedlog za mirenje u skladu s Poglavljem 5. ove Glave.

(4) Pružatelj platnih usluga ne smije odbiti povrat novčanih sredstava u slučaju iz članka 37. stavka 3. ovog Zakona.

(5) Pružatelj platnih usluga i platitelj koji nije potrošač mogu ugovorom urediti svoj odnos drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Poglavlje 3.   Izvršenje platne transakcije

Odjeljak 1.   Nalozi za plaćanje i preneseni iznosi

Primitak naloga za plaćanje

Članak 39.

(1) Vrijeme primitka naloga za plaćanje jest trenutak kad je platiteljev pružatelj platnih usluga primio nalog za plaćanje poslan neposredno od strane platitelja ili posredno od strane ili preko primatelja plaćanja. Ako vrijeme primitka naloga za plaćanje nije radni dan platiteljevog pružatelja platnih usluga, smatra se da je nalog za plaćanje primljen sljedećega radnog dana.

(2) Pružatelj platnih usluga može odrediti trenutak pri kraju radnog dana koji je krajnje vrijeme za primanje naloga za plaćanje. Ako je platiteljev pružatelj platnih usluga primio nalog za plaćanje nakon tako određenoga krajnjeg vremena za primanje naloga za plaćanje, smatra se da je nalog za plaćanje primljen sljedećega radnog dana.

(3) Korisnik platnih usluga koji inicira nalog za plaćanje i njegov pružatelj platnih usluga mogu ugovoriti da se nalog za plaćanje započne izvršavati:

1) na određeni dan,

2) na kraju određenog razdoblja ili

3) na dan kad platitelj stavi na raspolaganje svom pružatelju platnih usluga potrebna novčana sredstva.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka vremenom primitka naloga za plaćanje smatra se dan ugovoren za započinjanje izvršavanja naloga. Ako taj ugovoreni dan nije radni dan pružatelja platnih usluga, vremenom primitka naloga za plaćanje smatra se sljedeći radni dan.

Odbijanje naloga za plaćanje

Članak 40.

(1) Ako pružatelj platnih usluga odbije izvršiti nalog za plaćanje, dužan je, osim ako drugim propisom nije drugačije određeno, obavijestiti korisnika platne usluge:

1) o odbijanju,

2) o razlozima odbijanja i

3) o postupku za ispravljanje svih pogrešaka koje su dovele do odbijanja.

(2) Pružatelj platnih usluga daje ili čini raspoloživom obavijest iz stavka 1. ovog članka na ugovoreni način, što je prije moguće, a u svakom slučaju u rokovima iz članka 43. ovog Zakona.

(3) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da pružatelj platnih usluga može naplatiti takvu obavijest ako je odbijanje izvršenja naloga za plaćanje bilo objektivno opravdano.

(4) Ako su ispunjeni svi uvjeti iz okvirnog ugovora između platitelja i njegovog pružatelja platnih usluga, platiteljev pružatelj platnih usluga ne smije odbiti izvršenje autoriziranog naloga za plaćanje, bez obzira na to je li nalog za plaćanje inicirao platitelj ili je iniciran od strane ili preko primatelja plaćanja, osim ako drugim propisom nije drugačije uređeno.

(5) Ako je izvršenje naloga za plaćanje odbijeno, smatra se da nalog nije ni primljen.

Neopozivost naloga za plaćanje

Članak 41.

(1) Korisnik platnih usluga ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što ga je primio platiteljev pružatelj platnih usluga, osim u slučajevima uređenim ovim člankom.

(2) Ako je platna transakcija inicirana od strane ili preko primatelja plaćanja, platitelj ne može opozvati nalog za plaćanje nakon prijenosa naloga za plaćanje ili nakon što je primatelju plaćanja dao svoju suglasnost za izvršenje platne transakcije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju izravnog terećenja platitelj može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi ugovorenom danu terećenja.

(4) U slučaju iz članka 39. stavka 3. ovog Zakona, osim kod platnih transakcija iniciranih preko primatelja plaćanja, korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu ugovorenom za započinjanje izvršavanja naloga.

(5) Nakon isteka roka iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka nalog za plaćanje može se opozvati samo ako je tako ugovoreno između korisnika i njegovog pružatelja platnih usluga. U slučajevima iz stavka 2. i 3. ovog članka za takav opoziv naloga za plaćanje potrebna je i suglasnost primatelja plaćanja. Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da pružatelj platnih usluga može naplatiti takav opoziv naloga za plaćanje.

(6) Odredbe ovog članka primjenjuju se na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(7) Odredbe ovog članka primjenjuju se na prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(8) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti opozivost naloga za plaćanje drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Preneseni i primljeni iznosi

Članak 42.

(1) Platiteljev i primateljev pružatelj platnih usluga, kao i svi posrednici pružatelja platnih usluga dužni su prenositi puni iznos platne transakcije bez umanjivanja za iznos naknade.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, primatelj plaćanja i njegov pružatelj platnih usluga mogu ugovoriti da pružatelj platnih usluga odbije svoje naknade od prenesenog iznosa prije nego što ga odobri primatelju plaćanja. U tom slučaju pružatelj platnih usluga dužan je u informaciji primatelju plaćanja o izvršenoj platnoj transakciji prikazati puni iznos platne transakcije odvojeno od iznosa naplaćenih naknada.

(3) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

(4) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako pružatelj platnih usluga i njegov korisnik ne ugovore drugačije.

Odjeljak 2.   Rok izvršenja i datum valute

Izvršenje plaćanja između pružatelja platnih usluga

Članak 43.

(1) Platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je kod nacionalnih platnih transakcija u službenoj valuti Republike Hrvatske osigurati da račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije najkasnije do kraja sljedećega radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za nacionalne platne transakcije u službenoj valuti Republike Hrvatske kod kojih su platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja osobe iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 4., 6. i 9. ovog Zakona, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije istoga radnog dana kad je primljen nalog za plaćanje prema članku 39. ovog Zakona.

(3) Kod nacionalnih platnih transakcija u valuti treće države platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije u ugovorenom roku, a najkasnije do kraja četvrtoga radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(4) Kod međunarodnih platnih transakcija platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga iz inozemstva bude odobren najkasnije do kraja trećega radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(5) Kod prekograničnih platnih transakcija u eurima, uključujući transakcije u eurima koje sadrže preračunavanje iz kune u euro, kao i kod nacionalnih platnih transakcija u eurima do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj monetarnoj uniji te nacionalnih platnih transakcija koje uključuju jedno preračunavanje valuta između kune i eura, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije najkasnije do kraja sljedećega radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, do 1. siječnja 2012. platitelj i njegov pružatelj platnih usluga za transakcije iz stavka 5. ovog članka mogu ugovoriti produljenje roka iz stavka 5. ovog članka, ali najkasnije do kraja trećega radnog dana od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(7) Rok iz stavka 5. ovog članka može se produljiti za jedan radni dan ako je platna transakcija inicirana pisanim putem, na papiru.

(8) Kod prekograničnih platnih transakcija u valuti država članica koja nije euro te kod nacionalnih platnih transakcija u valuti država članica koja nije euro ili službena valuta Republike Hrvatske, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije u ugovorenom roku, a najkasnije do kraja četvrtoga radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(9) Kod prekograničnih platnih transakcija u valuti koja nije euro ili valuta država članica, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je osigurati da račun pružatelja platnih usluga u inozemstvu bude odobren najkasnije do kraja trećega radnog dana računajući od vremena primitka naloga za plaćanje iz članka 39. ovog Zakona.

(10) Za platne transakcije inicirane od strane ili preko primatelja plaćanja rokovi izvršenja plaćanja iz ovog članka ne primjenjuju se.

(11) Pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je platiteljevom pružatelju platnih usluga prenijeti nalog za plaćanje koji je iniciran od strane ili preko primatelja plaćanja u rokovima koji su ugovoreni između primatelja plaćanja i njegovog pružatelja platnih usluga, a u slučaju izravnog terećenja u roku koji omogućuje namiru na ugovoreni datum dospijeća platiteljeve novčane obveze.

Izvršenje plaćanja prema primatelju plaćanja

Članak 44.

Nakon što pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja zaprimi iznos platne transakcije, dužan je odobriti račun za plaćanje primatelja plaćanja s datumom valute i staviti mu na raspolaganje novčana sredstva, odnosno, ako primatelj plaćanja nema račun za plaćanje, staviti mu novčana sredstva na raspolaganje, u skladu sa člankom 46. ovog Zakona.

Polaganje gotovog novca na račun za plaćanje

Članak 45.

(1) Ako korisnik platnih usluga koji je potrošač polaže gotov novac na svoj račun za plaćanje u valuti u kojoj se taj račun vodi, pružatelj platnih usluga koji vodi račun dužan je staviti novčana sredstva na raspolaganje odmah nakon vremena primitka gotovog novca i odobriti taj račun s datumom valute na dan vremena primitka.

(2) Ako korisnik platnih usluga koji nije potrošač polaže gotov novac na svoj račun za plaćanje u valuti u kojoj se taj račun vodi, pružatelj platnih usluga dužan je staviti novčana sredstva na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan nakon vremena primitka gotovog novca i odobriti taj račun s datumom valute na taj dan.

(3) Na vrijeme primitka iz stavka 1. i 2. ovog članka na odgovarajući način primjenjuje se članak 39. stavak 1. i 2. ovog Zakona.

Datum valute i raspoloživost sredstava

Članak 46.

(1) Datum valute odobrenja računa za plaćanje primatelja plaćanja ne može biti datum nakon radnog dana na koji je za iznos platne transakcije odobren račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja.

(2) Pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je iznos platne transakcije staviti na raspolaganje primatelju plaćanja odmah nakon što je za taj iznos odobren račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se na nacionalne platne transakcije u kunama.

(4) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i na nacionalne, prekogranične i međunarodne platne transakcije u euru ili drugoj valuti države članice.

(5) Za platne transakcije koje nisu obuhvaćene stavkom 3. i 4. ovog članka, datum valute odobrenja računa za plaćanje primatelja plaćanja ne može biti datum nakon radnog dana u kojem je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja primio obavijest o odobrenju svog računa.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je iznos platne transakcije staviti na raspolaganje primatelju plaćanja odmah po primitku obavijesti o odobrenju svog računa.

(7) Datum valute terećenja računa za plaćanje platitelja ne može biti datum prije trenutka terećenja tog računa za iznos platne transakcije.

Odjeljak 3.   Odgovornost pružatelja platnih usluga za neizvršenje i neuredno izvršenje platne transakcije

Odgovornost pružatelja platnih usluga za izvršenje platne transakcije koju je inicirao platitelj

Članak 47.

(1) Platiteljev pružatelj platnih usluga odgovara platitelju za izvršenje platne transakcije koju je inicirao platitelj, osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka, članka 49. stavka 2. i 5. te članka 53. ovog Zakona.

(2) Platiteljev pružatelj platnih usluga koji je odgovoran za izvršenje platne transakcije dužan je na platiteljev zahtjev za povrat iznosa neizvršene ili neuredno izvršene platne transakcije platitelju bez odgađanja vratiti iznos te transakcije, a u slučaju terećenja s računa za plaćanje, dovesti taj račun u stanje koje bi odgovaralo stanju tog računa da platna transakcija nije ni bila izvršena.

(3) Ako platiteljev pružatelj platnih usluga dokaže da je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu sa člankom 43. ovog Zakona i nalogom za plaćanje, za izvršenje platne transakcije odgovara pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja, i to primatelju plaćanja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka primateljev pružatelj platnih usluga dužan je iznos platne transakcije odmah staviti na raspolaganje primatelju plaćanja, a u slučaju plaćanja na račun za plaćanje primatelja plaćanja, odobriti taj račun za odgovarajući iznos.

(5) U slučaju neizvršene ili neuredno izvršene platne transakcije koju je inicirao platitelj, platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je, na platiteljev zahtjev i neovisno o svojoj odgovornosti, odmah poduzeti mjere radi utvrđivanja tijeka novčanih sredstava i o rezultatima obavijestiti platitelja.

(6) Pružatelj platnih usluga koji je odgovoran za neizvršenje ili neuredno izvršenje platne transakcije odgovara svom korisniku i za sve naknade koje mu je naplatio kao i za sve kamate koje korisniku pripadaju u vezi s neizvršenom ili neuredno izvršenom platnom transakcijom.

(7) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i platitelja nije ugovoreno drugačije.

(8) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i platitelja nije ugovoreno drugačije.

(9) Pružatelj platnih usluga i platitelj koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Odgovornost pružatelja platnih usluga za izvršenje platne transakcije koju je inicirao primatelj plaćanja ili koja je inicirana preko primatelja plaćanja

Članak 48.

(1) U slučaju platne transakcije inicirane od strane ili preko primatelja plaćanja, osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka, članka 49. stavka 2. i 5. te članka 53. ovog Zakona, pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja odgovara primatelju plaćanja:

1) za ispravan prijenos naloga za plaćanje platiteljevom pružatelju platnih usluga u skladu sa člankom 43. stavkom 11. ovog Zakona i

2) za postupanje u skladu sa člankom 46. ovog Zakona.

(2) Ako je primateljev pružatelj platnih usluga odgovoran prema stavku 1. točki 1. ovog članka, dužan je odmah ponovno dostaviti predmetni nalog za plaćanje platiteljevom pružatelju platnih usluga.

(3) Ako pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dokaže da je platiteljevom pružatelju platnih usluga ispravno prenio nalog za plaćanje primatelja plaćanja i da je postupio u skladu sa člankom 46. ovog Zakona, za izvršenje platne transakcije odgovara platiteljev pružatelj platnih usluga, i to platitelju. U tom slučaju platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je na platiteljev zahtjev za povrat iznosa neizvršene ili neuredno izvršene platne transakcije platitelju bez odgađanja vratiti iznos te platne transakcije, a u slučaju terećenja računa za plaćanje, dovesti taj račun u stanje koje bi odgovaralo stanju tog računa da platna transakcija nije ni bila izvršena.

(4) U slučaju neizvršene ili neuredno izvršene platne transakcije koja je inicirana od strane ili preko primatelja plaćanja, pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja dužan je, neovisno o svojoj odgovornosti, na zahtjev primatelja plaćanja odmah poduzeti mjere radi utvrđivanja tijeka novčanih sredstava i o rezultatima obavijestiti primatelja plaćanja.

(5) Pružatelj platnih usluga koji je odgovoran za neizvršenje ili neuredno izvršenje platne transakcije odgovara svom korisniku i za sve naknade koje mu je naplatio kao i za sve kamate koje korisniku pripadaju u vezi s neizvršenom ili neuredno izvršenom platnom transakcijom.

(6) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i primatelja plaćanja nije ugovoreno drugačije.

(7) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i primatelja plaćanja nije ugovoreno drugačije.

(8) Pružatelj platnih usluga i primatelj plaćanja koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost drugačije nego što je uređeno odredbama ovog članka.

Pogrešna jedinstvena identifikacijska oznaka

Članak 49.

(1) Ako je nalog za plaćanje izvršen u skladu s jedinstvenom identifikacijskom oznakom, smatra se da je nalog za plaćanje izvršen uredno u odnosu na primatelja plaćanja koji je određen jedinstvenom identifikacijskom oznakom.

(2) Ako je jedinstvena identifikacijska oznaka koju navede korisnik platnih usluga pogrešna, pružatelj platnih usluga nije odgovoran za neizvršenje ili neuredno izvršenje platne transakcije u dijelu koji se odnosi na pogrešno navedenu jedinstvenu identifikacijsku oznaku.

(3) Platiteljev pružatelj platnih usluga dužan je, neovisno o svojoj odgovornosti, poduzeti razumne mjere radi povrata novčanih sredstava iz te platne transakcije.

(4) Pružatelj platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti uslugu takvog povrata ako je to predviđeno okvirnim ugovorom.

(5) Ako korisnik platnih usluga osim jedinstvene identifikacijske oznake da pružatelju platnih usluga i druge informacije u odnosu na primatelja plaćanja, odnosno platitelja, pružatelj platnih usluga odgovoran je samo za izvršenje platnih transakcija u skladu s jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju je naveo korisnik platnih usluga.

Naknada štete

Članak 50.

U slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja platne transakcije korisnik platnih usluga osim prava koja mu pripadaju prema ovom Odjeljku ima pravo i na razliku do pune naknade štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu zbog povrede ugovora.

Prava korisnika platnih usluga u slučaju neuredno izvršene platne transakcije

Članak 51.

(1) U slučaju neuredno izvršene platne transakcije uključujući zakašnjenje s izvršenjem, korisnik platnih usluga ima pravo od svog pružatelja platnih usluga zahtijevati uredno izvršenje platne transakcije, odnosno kamatu ili povrat iznosa neuredno izvršene platne transakcije prema općim pravilima ugovornog prava.

(2) Korisnik platnih usluga gubi prava iz stavka 1. ovog članka ako o neurednom izvršenju platne transakcije ne obavijesti svog pružatelja platnih usluga bez odgađanja nakon što je za njega saznao, a najkasnije u roku od 13 mjeseci od dana terećenja, odnosno dana odobrenja.

(3) Rok od 13 mjeseci iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se ako je pružatelj platnih usluga propustio korisniku platnih usluga dati ili staviti na raspolaganje informacije o toj platnoj transakciji u skladu s Glavom II. ovog Zakona.

(4) Pružatelj platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti drugačiji rok od onog iz stavka 2. ovog članka.

Pravo regresa

Članak 52.

(1) Pružatelj platnih usluga odgovara svom korisniku platnih usluga za izvršenje platne transakcije i onda ako se odgovornost može pripisati posredniku ili trećemu koji sudjeluje u izvršenju te platne transakcije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka pružatelj platnih usluga ima pravo od posrednika ili trećega zahtijevati da mu naknadi sve iznose koje je isplatio svom korisniku platnih usluga u skladu sa članku 47. i 48. ovog Zakona kao i da mu naknadi i drugu pretrpljenu štetu prema općim pravilima o odgovornosti za štetu zbog povrede ugovora.

(3) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne platne transakcije u stranoj valuti i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i njegovog korisnika nije ugovoreno drugačije.

(4) Odredbe ovog članka primjenjuju se na nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije euro ili valuta države članice kao i na međunarodne platne transakcije samo ako između pružatelja platnih usluga i njegovog korisnika nije ugovoreno drugačije.

Isključenje odgovornosti

Članak 53.

Odgovornost uređena Poglavljem 2. i 3. ove Glave isključena je u izvanrednim i nepredvidivim okolnostima na koje strana koja se na njih poziva nije mogla utjecati i posljedice kojih nije mogla izbjeći unatoč postupanju s potrebnom pozornošću kao i u slučajevima kad je pružatelj platnih usluga bio dužan primijeniti drugi propis.

Poglavlje 4.   Zaštita podataka

Zaštita podataka

Članak 54.

Pružatelji platnih usluga i platni sustavi mogu provoditi obradu osobnih podataka kojima raspolažu na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu. Obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Poglavlje 5.   Izvansudski pritužbeni postupci i postupak mirenja

Prigovor pružatelju platnih usluga

Članak 55.

(1) Ako korisnik platnih usluga smatra da se pružatelj platnih usluga ne pridržava odredbi Glave II. i III. ovog Zakona, može pružatelju platnih usluga uputiti svoj prigovor.

(2) Na prigovor iz stavka 1. ovog članka pružatelj platnih usluga dužan je korisniku platnih usluga dostaviti odgovor najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

(3) Ako pružatelj platnih usluga iz druge države članice pruža platne usluge na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika, prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se podružnici ili zastupniku.

Pritužba nadležnom tijelu

Članak 56.

(1) Korisnici platnih usluga i druge osobe s pravnim interesom, uključujući udruge potrošača, mogu nadležnom tijelu uputiti pritužbu protiv pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 9. i 10. ovog Zakona ako smatraju da je postupio protivno odredbama Glave II. ili III. ovog Zakona.

(2) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka jest Hrvatska narodna banka.

(3) Nakon zaprimanja pritužbe iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka pozvat će pružatelja platnih usluga na kojeg se ta pritužba odnosi da dostavi svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva. Pružatelj platnih usluga dužan je u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti dulji od sedam radnih dana od dana primitka poziva, dostaviti svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva.

(4) Ako povodom pritužbe Hrvatska narodna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da je pružatelj platnih usluga postupio protivno nekoj od odredbi Glave II. i III. ovog Zakona i time počinio prekršaj, pokrenut će prekršajni postupak pred Financijskim inspektoratom Republike Hrvatske.

(5) Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja pritužbe o svom nalazu.

(6) Ako je podnositelj pritužbe potrošač, Hrvatska narodna banka uputit će ga u obavijesti iz stavka 5. ovog članka na mogućnost provođenja postupka mirenja pred tijelom iz članka 57. ovog Zakona.

(7) Odredbe ovog članka primjenjuju se i na pritužbe protiv pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. ovog Zakona koji platne usluge u Republici Hrvatskoj pruža preko podružnice ili zastupnika.

(8) Pritužbe protiv pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. ovog Zakona koji platne usluge u Republici Hrvatskoj pruža neposredno mogu se podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci koja će o pritužbi obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

(9) Nadzor nad primjenom članka 5. stavka 2., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 2., članka 27. stavka 6. i članka 65. stavka 4. ovog Zakona provodi Državni inspektorat u skladu s ovlastima utvrđenima zakonom.

Izvansudsko rješavanje spora

Članak 57.

(1) U svim sporovima između korisnika platnih usluga koji je potrošač i pružatelja platnih usluga koji nastanu u primjeni odredbi ovog Zakona može se podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

(2) Mirenje pred Centrom za mirenje iz stavka 1. ovog članka provodi se u skladu s Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

(3) Hrvatska gospodarska komora, uz suglasnost ministra financija, donijet će odluku o troškovima mirenja u potrošačkim sporovima, kojom će odrediti visinu naknada i nagrada te ostalih troškova postupka mirenja iz stavka 1. ovog članka.

(4) Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom iz stavka 1. ovog članka ima svojstvo ovršne isprave.

(5) Sredstva za troškove mirenja pred Centrom za mirenje iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u državnom proračunu.

6. Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom prometu i Zakona o kreditnim institucijama

 

GLAVA IV.   TRANSAKCIJSKI RAČUNI I IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA IZMEĐU KREDITNIH INSTITUCIJA

Transakcijski račun

Članak 58.

(1) Transakcijski račun jest tekući račun, odnosno žiroračun koji vodi jedan od sljedećih pružatelja platnih usluga:

1) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2) podružnica kreditne institucije iz druge države članice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3) podružnica kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

4) Hrvatska narodna banka.

(2) Transakcijski račun jest i račun koji pružatelj platnih usluga iz stavka 1. ovog članka vodi za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime.

(3) Hrvatska narodna banka može osim računa iz stavka 1. i 2. ovog članka kao transakcijske račune propisati i druge račune za plaćanje koje vode pružatelji platnih usluga iz stavka 1. ovog članka.

(4) Način otvaranja transakcijskih računa propisuje Hrvatska narodna banka.

2. Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

Dostavljanje podataka za potrebe vođenja jedinstvenog registra računa

Članak 59.

Pružatelj platnih usluga iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona dužan je dostavljati podatke o otvorenim transakcijskim računima u skladu s propisom kojim se uređuje vođenje i sadržaj jedinstvenog registra računa u Republici Hrvatskoj.

Registar transakcijskih računa

Članak 60.

(1) Pružatelj platnih usluga iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona dužan je voditi registar transakcijskih računa koje je otvorio.

(2) Registar iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje one podatke koje je pružatelj platnih usluga dužan dostavljati prema članku 59. ovog Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može propisati i dodatne podatke koje mora sadržavati registar iz stavka 1. ovog članka.

2. Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

Vodeći broj

Članak 61.

(1) Vodeći broj jest identifikacijski broj pružatelja platnih usluga iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona.

(2) Vodeći broj pružatelju platnih usluga iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona dodjeljuje Hrvatska narodna banka u odobrenju za pružanje platnih usluga.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka određuje vodeći broj pružatelju platnih usluga iz članka 58. stavka 1. točke 2. ovog Zakona samo na njegov zahtjev.

(4) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju vodećih brojeva koje je dodijelila i objavljuje ju na svojim internetskim stranicama.

Izvršenje platnih transakcija između kreditnih institucija

Članak 62.

(1) Nacionalne platne transakcije u službenoj valuti Republike Hrvatske kod kojih su oba pružatelja platnih usluga osobe iz članka 58. stavka 1. ovog Zakona izvršavaju se preko platnih sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, pružatelj platnih usluga može izvršavati platne transakcije izvan platnog sustava preko drugog pružatelja platnih usluga, a na temelju ugovora s tim drugim pružateljem platnih usluga.

(3) Pružatelj platnih usluga iz članka 58. stavka 1. točke 1. i 3. ovog Zakona dužan je o namjeri sklapanja ugovora iz stavka 2. ovog članka obavijestiti Hrvatsku narodnu banku najmanje 30 dana prije sklapanja ugovora i uz obavijest dostaviti detaljan opis modela izvršenja platnih transakcija.

(4) Hrvatska narodna banka može propisati način otvaranja računa preko kojih se izvršava namira platnih transakcija iz stavka 1. ovog članka.

2. Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

Transakcijski računi u Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 63.

Hrvatska narodna banka otvara i vodi transakcijske račune kreditnih institucija, transakcijske račune Republike Hrvatske i druge transakcijske račune u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje Hrvatske narodne banke.

Nalozi za plaćanje

Članak 64.

Hrvatska narodna banka može propisati osnovne elemente i način popunjavanja naloga za plaćanje za izvršenje platnih transakcija preko transakcijskih računa.

14. Odluka o nalozima za plaćanje

 

GLAVA V.   INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET

Poglavlje 1.   Statusne odredbe

Institucija za platni promet i pružanje platnih usluga

Članak 65.

(1) Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj jest pravna osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za pružanje platnih usluga.

(2) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz članka 3. ovog Zakona.

(3) Pravna osoba može u sudski registar upisati platne usluge nakon što dobije odobrenje za pružanje platnih usluga od Hrvatske narodne banke.

(4) Pravna osoba ne smije pružati platne usluge prije dobivanja odobrenja iz stavka 2. ovog članka i upisa djelatnosti pružanja platnih usluga u sudski registar.

Primjena odredbi Zakona o trgovačkim društvima

Članak 66.

Na instituciju za platni promet primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.

Temeljni kapital

Članak 67.

(1) Temeljni kapital institucije za platni promet koja obavlja platne usluge iz članka 3. točke 6. ovog Zakona iznosi najmanje 150.000,00 kuna.

(2) Temeljni kapital institucije za platni promet koja obavlja platne usluge iz članka 3. točke 7. ovog Zakona iznosi najmanje 400.000,00 kuna.

(3) Temeljni kapital institucije za platni promet koja obavlja bilo koju platnu uslugu iz članka 3. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna.

(4) Temeljni kapital iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka mora biti uplaćen u novcu.

Ostale djelatnosti koje institucija za platni promet može pružati

Članak 68.

Osim platnih usluga institucija za platni promet može također:

1) pružati operativne i s njima usko povezane pomoćne usluge kao što su osiguranje izvršenja platnih transakcija, usluge konverzije valuta potrebne za izvršenje platnih transakcija, usluge čuvanja te usluge pohranjivanja i obrade podataka,

2) upravljati platnim sustavom u skladu s Glavom VI. ovog Zakona ili

3) obavljati djelatnost koja nije platna usluga.

Poglavlje 2.   Pružanje platnih usluga

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 69.

(1) Institucija za platni promet zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga podnosi Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

1) statut, izjavu o osnivanju odnosno društveni ugovor institucije za platni promet, a ako je podnositelj zahtjeva upisan u sudski registar, i izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 90 dana,

2) program poslovanja, uz određivanje vrsta platnih usluga za koje se traži odobrenje u skladu sa člankom 3. ovog Zakona,

3) financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine i poslovni plan za iduće tri poslovne godine koji uključuje projekciju financijskih izvještaja kojima se pokazuje sposobnost za stabilno poslovanje uz primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu,

4) dokaz o visini upisanog iznosa temeljnoga kapitala u skladu sa člankom 67. ovog Zakona odnosno namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital institucije za platni promet koja se osniva,

5) opis mjera koje su poduzete odnosno koje se namjeravaju poduzeti radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu sa člankom 87. ovog Zakona, uključujući, ako je primjenjivo, i metodu procjene reprezentativnog dijela sredstava namijenjenih izvršenju budućih platnih transakcija,

6) jasan upravljački okvir s dobro definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti te mehanizam unutarnjih kontrola institucije za platni promet, uključujući administrativne i računovodstvene postupke te postupke upravljanja rizicima, koji pokazuju da su navedeni upravljački okvir, mehanizam unutarnjih kontrola i postupci primjereni, prikladni, pouzdani i zadovoljavajući,

7) opis mehanizma unutarnjih kontrola koje je uspostavila institucija za platni promet radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma,

8) opis organizacijske strukture institucije za platni promet, uključujući, prema potrebi, opis planiranog poslovanja preko podružnica i zastupnika te opis provođenja eksternalizacije i sudjelovanja u domaćem ili međunarodnom platnom sustavu,

9) za osobu koja je, izravno ili neizravno, imatelj kvalificiranog udjela u instituciji za platni promet i to:

1. za pravnu osobu:

a) ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu institucije za platni promet,

b) izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

c) ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

d) revidirane financijske izvještaje imatelja kvalificiranog udjela za posljednje dvije poslovne godine,

e) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom imatelja kvalificiranog udjela;

2. za fizičku osobu:

a) ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu institucije za platni promet,

b) ime i prezime, adresu stanovanja, odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke o imatelju kvalificiranog udjela,

c) životopis imatelja kvalificiranog udjela, uključujući popis svih tvrtki i njihovih adresa u kojima imatelj kvalificiranog udjela radi ili je član uprave ili nadzornog odbora, odnosno u kojima je radio, bio član uprave ili nadzornog odbora te u kojima jest ili je bio imatelj kvalificiranog udjela,

d) podatke o tome je li pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili za neki od prekršaja, a ako jest, za koja kaznena djela i koje prekršaje te kad je nastupila pravomoćnost presude,

10) za svakog člana uprave institucije za platni promet ili svakog izvršnog direktora institucije za platni promet koja ima upravni odbor:

a) ime i prezime, adresu stanovanja, odnosno prebivališta i druge identifikacijske podatke,

b) podatke o tome je li pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili za neki od prekršaja, a ako jest, za koja kaznena djela i koje prekršaje te kad je nastupila pravomoćnost presude,

c) podatak da osoba nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak ili donesena odluka o prisilnoj likvidaciji,

d) životopis koji uključuje popis svih tvrtki i njihovih adresa u kojima osoba radi ili je radila i opis poslova za koje je bila odgovorna iz čega je moguće procijeniti da osoba ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova pružanja platnih usluga,

11) za člana uprave institucije za platni promet ili izvršnog direktora institucije za platni promet koja ima upravni odbor i koja osim platnih usluga obavlja i djelatnosti iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, dokumentaciju iz točke 10. pod a), b) i c) ovog članka, a za osobe koje su odgovorne za vođenje poslova u vezi s pružanjem platnih usluga u toj instituciji za platni promet i dokumentaciju iz točke 10. pod d) ovog članka,

12) dokaz o imenovanju ovlaštenog revizora, odnosno revizorskog društva koje obavlja reviziju financijskih izvještaja za poslovnu godinu u kojoj se podnosi zahtjev,

13) popis osoba koje su s institucijom za platni promet usko povezane i opis načina na koji su povezane.

(3) Podatkom iz stavka 2. točke 9. podtočke 2.d) i točke 10. podtočke b) smatrat će se podatak iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države ili, ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koji nije stariji od 90 dana.

(4) Iznimno, podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribavlja Hrvatska narodna banka iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.

(5) U svrhu ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. točaka 5., 6. i 8. ovog članka institucija za platni promet dužna je dostaviti opis upravljačkog okvira, opis mehanizma unutarnjih kontrola i opis mjera koje je uspostavila radi zaštite interesa svojih korisnika platnih usluga i osiguranja kontinuiteta i pouzdanosti u obavljanju platnih usluga.

Izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 70. (136/12)

(1) Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za pružanje platnih usluga ako na temelju zahtjeva iz članka 69. ovog Zakona i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) da je, s obzirom na potrebu za osiguranjem pouzdanog i razboritog upravljanja institucijom za platni promet, imatelj kvalificiranog udjela primjeren, što osobito uključuje financijsku snagu i dobar ugled,

2) da osoba predložena za člana uprave, odnosno izvršnog direktora institucije za platni promet, pod uvjetom da se ne radi o instituciji za platni promet koja obavlja i djelatnosti iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, ima dobar ugled te odgovarajuće znanje i iskustvo za pružanje platnih usluga,

3) da u slučaju ako institucija za platni promet osim platnih usluga obavlja i djelatnosti iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, osoba koja je odgovorna za vođenje poslova u vezi s pružanjem platnih usluga ima dobar ugled te odgovarajuće znanje i iskustvo za pružanje platnih usluga,

4) da je institucija za platni promet organizirana u skladu s ovim Zakonom, odnosno da su osigurani uvjeti za poslovanje institucije za platni promet određeni ovim Zakonom ili propisima donesenima na temelju ovog Zakona,

5) da su odredbe statuta ili drugoga odgovarajućeg akta institucije za platni promet u skladu s odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona,

6) ako ocijeni da, uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem pouzdanog i razboritog upravljanja institucijom za platni promet, ta institucija ima uspostavljen djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja koji uključuje jasan upravljački okvir s dobro definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti, djelotvoran postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvješćivanja o svim rizicima kojima je institucija za platni promet izložena ili bi mogla biti izložena, te odgovarajuće mehanizme unutarnjih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke, a pri tome su navedeni sustav upravljanja, mehanizam unutarnjih kontrola i administrativni i računovodstveni postupci sveobuhvatni i razmjerni s obzirom na prirodu, opseg i složenost platnih usluga koje obavljaju i

7) da je uprava institucije za platni promet u Republici Hrvatskoj.

(2) Pri ocjenjivanju dobrog ugleda iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka osobito će voditi računa o sljedećim okolnostima:

– je li osoba svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom postigla uspješne rezultate i stekla poštovanje u okružju na koje je bio usmjeren njezin dosadašnji rad,

– je li osoba pravomoćno osuđena ili je protiv nje pokrenuta istraga ili se protiv nje vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, ako bi to moglo dovesti u pitanje povjerenje u pouzdanost i razboritost njezinog upravljanja, vođenja poslovanja institucije za platni promet, odnosno vođenja poslova pružanja platnih usluga te

– je li osoba pravomoćno osuđena za prekršaje predviđene zakonima koji uređuju financijsko poslovanje, ako bi to moglo dovesti u pitanje zakonitost, sigurnost, odnosno stabilnost pružanja platnih usluga.

(3) Hrvatska narodna banka može se, prije izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, savjetovati s drugim nadležnim tijelima, a u svrhu bolje ocjene podnesenog zahtjeva.

Dodatni zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 71.

(1) Ako institucija za platni promet nakon dobivanja odobrenja iz članka 65. ovog Zakona namjerava pružati platne usluge za koje nema odobrenje, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje tih platnih usluga i zahtjevu priložiti dokumentaciju iz članka 69. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovog Zakona kao i obrazloženje utjecaja novih usluga na financijske izvještaje, organizacijsku strukturu, mehanizam unutarnjih kontrola i sustav zaštite novčanih sredstava korisnika.

(2) Sva odobrenja izdana u skladu sa zahtjevom iz stavka 1. ovog članka koje institucija za platni promet dobije od Hrvatske narodne banke smatraju se sastavnim dijelom odobrenja iz članka 65. ovog Zakona.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 72.

(1) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga:

1) ako ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 70. ovog Zakona,

2) ako bi obavljanje nadzora nad poslovanjem institucije za platni promet prema odredbama ovog Zakona moglo biti otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti institucije za platni promet s drugim pravnim ili fizičkim osobama,

3) ako bi obavljanje nadzora nad poslovanjem institucije za platni promet prema odredbama ovog Zakona moglo biti otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti institucije za platni promet s drugim pravnim ili fizičkim osobama sa sjedištem odnosno prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećoj državi čiji propisi onemogućuju provedbu nadzora ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provesti nadzor ili

4) ako iz dokumentacije koja je priložena proizlazi da institucija za platni promet koja se osim platnim uslugama namjerava baviti djelatnostima iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, a koje narušavaju ili bi mogle narušiti financijsku stabilnost podnositelja zahtjeva ili otežavaju obavljanje nadzora od strane Hrvatske narodne banke, a što zahtijeva osnivanje odvojenog društva za poslove pružanja platnih usluga.

(2) Pod uskom povezanošću iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka smatra se uska povezanost u smislu zakona kojim se uređuju kreditne institucije.

Oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 73.

(1) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za pružanje platnih usluga:

1) ako institucija za platni promet ne započne s pružanjem platnih usluga u skladu s izdanim odobrenjem unutar 12 mjeseci od dana njegovog izdavanja,

2) ako institucija za platni promet Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati platne usluge za koje je izdano odobrenje,

3) ako institucija za platni promet samostalno prestane pružati platne usluge dulje od šest mjeseci,

4) ako institucija za platni promet dobije odobrenje na temelju neistinite ili netočne dokumentacije odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za poslovanje institucije za platni promet ili

5) ako institucija za platni promet prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje.

(2) Hrvatska narodna banka može oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga:

1) ako nastupi neki od razloga iz članka 72. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovog Zakona,

2) ako institucija za platni promet nastavkom pružanja platnih usluga ugrožava stabilnost platnog prometa,

3) ako institucija za platni promet na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad svojim poslovanjem ili

4) ako institucija za platni promet ne izvršava nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka.

Rješenje o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 74.

(1) Hrvatska narodna banka dostavit će instituciji za platni promet rješenje o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga u roku od tri dana od dana njegova donošenja.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je rješenje o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga dostaviti nadležnom trgovačkom sudu te izdati priopćenje za javnost.

Prestanak važenja odobrenja za pružanje platnih usluga

Članak 75.

(1) Odobrenje za pružanje platnih usluga prestaje važiti:

1) danom donošenja odluke o likvidaciji institucije za platni promet,

2) danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad institucijom za platni promet,

3) danom brisanja institucije za platni promet iz sudskog registra u slučajevima pripajanja, spajanja i razdvajanja ili

4) danom dostave rješenja o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga instituciji za platni promet, odnosno danom koji je određen u rješenju o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga.

(2) Na instituciju za platni promet nad kojom se provodi postupak likvidacije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može propisati način primjene odredbi ovog Zakona u slučajevima iz stavka 2. ovog članka.

Pružanje platnih usluga od strane institucija za platni promet preko zastupnika

Članak 76. (136/12)

(1) Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može platne usluge pružati preko jednog ili više zastupnika. Zastupnik institucije za platni promet može biti pravna osoba i fizička osoba u skladu s drugim propisima.

(2) Institucija za platni promet koja namjerava platne usluge pružati preko zastupnika, dužna je prethodno dobiti rješenje Hrvatske narodne banke o upisu zastupnika u registar.

(3) Institucija za platni promet zahtjevu za upis iz stavka 2. ovog članka dužna je priložiti:

1) podatak o tvrtki i sjedištu zastupnika odnosno imenu, prezimenu i adresi zastupnika,

2) opis mehanizma unutarnjih kontrola koje je zastupnik uspostavio u svrhu ispunjavanja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,

3) ako je zastupnik pravna osoba, za člana uprave ili izvršnog direktora te pravne osobe odnosno ako je zastupnik fizička osoba, dokumentaciju iz članka 69. stavka 2. točke 10. ovog Zakona i

4) popis platnih usluga koje namjerava pružati preko zastupnika.

(4) Hrvatska narodna banka može poduzeti sve potrebne radnje uključujući traženje dokumentacije radi provjere točnosti dostavljenih informacija.

(5) Hrvatska narodna banka odbit će upisati zastupnika u registar ako na temelju dokumentacije i informacija iz stavka 3. i 4. ovog članka utvrdi:

– da mehanizam unutarnjih kontrola uspostavljen u svrhu ispunjenja obveza iz zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma nije odgovarajući ili

– da član uprave ili izvršni direktor zastupnika koji je pravna osoba odnosno zastupnik koji je fizička osoba nema dobar ugled ili nema odgovarajuće znanje i iskustvo za pružanje platnih usluga.

(6) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.

(7) Zastupnik može započeti s radom na dan donošenja rješenja o upisu u registar.

(8) Hrvatska narodna banka donijet će rješenje o brisanju zastupnika iz registra:

1) ako institucija za platni promet zatraži brisanje zastupnika iz registra,

2) ako je nad zastupnikom otvoren stečajni postupak,

3) ako je zastupnik pravna osoba brisan iz sudskog registra u slučajevima pripajanja, spajanja i razdvajanja,

4) ako je zastupnik fizička osoba umro.

(9) Hrvatska narodna banka može donijeti rješenje o brisanju zastupnika iz registra:

1) ako nastupe razlozi iz stavka 5. ovog članka i

2) ako nastupi razlog iz članka 79. stavka 8. ovog Zakona.

(10) Institucija za platni promet ne može pružati platne usluge preko zastupnika:

1) danom dostave rješenja iz stavka 7. točke 1. i 2. ovog članka,

2) danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad zastupnikom,

3) danom brisanja zastupnika iz sudskog registra u slučajevima pripajanja, spajanja i razdvajanja.

Pružanje platnih usluga na području druge države članice

Članak 77.

Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može, pod uvjetima iz ovog Zakona, na području druge države članice preko podružnice, zastupnika ili neposredno pružati platne usluge koje je ovlaštena pružati na području Republike Hrvatske.

Pružanje platnih usluga na području druge države članice preko podružnice ili neposredno

Članak 78.

(1) Institucija za platni promet koja namjerava na području druge države članice pružati platne usluge preko podružnice ili neposredno, dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu u kojoj namjerava pružati platne usluge. Ova obavijest smatra se zahtjevom za upis podružnice u registar.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka institucija za platni promet dužna je priložiti:

1) popis platnih usluga koje namjerava pružati u državi članici domaćinu,

2) ako se platne usluge namjeravaju pružati preko podružnice, organizacijsku strukturu podružnice te

3) ako se platne usluge namjeravaju pružati preko podružnice, i popis imena, prezimena i adresa osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te podružnice i adresu podružnice u državi članici domaćinu.

(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će obavijesti i dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka u roku od mjesec dana od njihove dostave nadležnom tijelu države članice domaćina, te o tome obavijestiti instituciju za platni promet. Ako institucija za platni promet namjerava na području druge države članice pružati platne usluge preko podružnice, Hrvatska narodna banka upisat će podružnicu u registar.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka neće proslijediti obavijest o namjeri pružanja platne usluge u drugoj državi članici preko podružnice i odbit će upis podružnice u registar te o tome obavijestiti instituciju za platni promet ako ocijeni da postoji osnovana sumnja da se radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da bi rad podružnice institucije za platni promet povećao ili bi mogao povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

(5) Institucija za platni promet može započeti pružati platne usluge:

(1) preko podružnice od dana kada nadležno tijelo države članice domaćina zaprimi obavijest i dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka i kada Hrvatska narodna banka upiše podružnicu u registar,

(2) neposredno od dana kada nadležno tijelo države članice domaćina zaprimi obavijest i dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka.

(6) Ako institucija za platni promet pruža platne usluge u drugoj državi članici preko podružnice, Hrvatska narodna banka može donijeti odluku o brisanju podružnice institucije za platni promet iz registra ako ju nadležno tijelo države članice domaćina obavijesti o osnovanoj sumnji da se radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da rad podružnice institucije za platni promet povećava ili može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Pružanje platnih usluga na području druge države članice preko zastupnika

Članak 79. (136/12)

(1) Institucija za platni promet koja namjerava na području druge države članice pružati platne usluge preko zastupnika, dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu u kojoj namjerava pružati platne usluge. Ova obavijest smatra se zahtjevom za upis zastupnika u registar.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka institucija za platni promet dužna je osim dokumentacije iz članka 76. stavka 3. ovog Zakona priložiti također:

1) popis platnih usluga koje namjerava pružati u državi članici domaćinu preko zastupnika i

2) organizacijsku strukturu zastupnika, ako je primjenjivo.

(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će obavijesti i dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka u roku od mjesec dana od njihove dostave nadležnom tijelu države članice domaćina, o tome obavijestiti instituciju za platni promet i upisati zastupnika u registar.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka neće proslijediti obavijest o namjeri pružanja platnih usluga u drugoj državi članici preko zastupnika, odbit će upis zastupnika u registar i o tome obavijestiti instituciju za platni promet ako ocijeni da mehanizam unutarnjih kontrola koje je zastupnik uspostavio u svrhu ispunjenja obveza iz zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma nije odgovarajući odnosno da član uprave ili izvršni direktor pravne osobe zastupnika, odnosno fizička osoba zastupnik nema dobar ugled ili nema odgovarajuće znanje i iskustvo za pružanje platnih usluga.

(5) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.

(6) Institucija za platni promet može započeti pružati platne usluge preko zastupnika od dana kada nadležno tijelo države članice domaćina zaprimi obavijest i dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka i kada Hrvatska narodna banka upiše zastupnika u registar.

(7) Hrvatska narodna banka može, osim zbog razloga navedenih u stavku 4. ovog članka, odbiti upisati zastupnika u registar ako ga nadležno tijelo države članice domaćina ne smatra primjerenim odnosno ako to nadležno tijelo obavijesti Hrvatsku narodnu banku o osnovanoj sumnji da se radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da angažiranje takvog zastupnika povećava rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

(8) Zastupnik može započeti s radom na dan donošenja rješenja o upisu u registar.

(9) Hrvatska narodna banka može donijeti rješenje o brisanju zastupnika institucije za platni promet iz registra ako nadležno tijelo države članice domaćina obavijesti Hrvatsku narodnu banku o osnovanoj sumnji da se radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da angažiranje takvog zastupnika povećava rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Pružanje platnih usluga na području treće države

Članak 80.

(1) Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može pružati platne usluge u trećoj državi samo preko podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u trećoj državi institucija za platni promet dužna je dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi).

(3) Institucija za platni promet koja namjerava osnovati podružnicu u trećoj državi, dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u trećoj državi i navesti državu u kojoj namjerava osnovati podružnicu.

(4) Institucija za platni promet dužna je zahtjevu iz stavka 3. ovog članka priložiti:

1) poslovni plan za iduće tri poslovne godine koji mora sadržavati popis platnih usluga koje namjerava pružati preko podružnice i upravljački okvir podružnice,

2) organizacijsku strukturu institucije za platni promet,

3) popis imena, prezimena i adresa osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice i

4) adresu u trećoj državi na kojoj će Hrvatska narodna banka moći dobiti dokumentaciju o podružnici.

(5) Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovog članka tražiti i dodatnu dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, danom dostave smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva.

(6) Hrvatska narodna banka donijet će najkasnije u roku od dva mjeseca od dana dostave potpunog zahtjeva rješenje kojim odlučuje o zahtjevu institucije za platni promet za osnivanje podružnice.

(7) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za osnivanje podružnice ako na temelju podataka kojima raspolaže ocijeni da institucija za platni promet koja namjerava osnovati podružnicu:

1) nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjeren financijski položaj da bi pružala planirani opseg platnih usluga u trećoj državi,

2) ako je, s obzirom na propise te treće države ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovog Zakona biti otežano ili onemogućeno ili

3) tako izbjegava strože propise i pravila koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(8) Ako institucija za platni promet koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi namjerava u istoj državi osnovati drugu ili svaku sljedeću podružnicu, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Na te slučajeve ne primjenjuju se odredbe stavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka.

(9) Institucija za platni promet koja je dobila odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi, a namjerava promijeniti neki od podataka iz stavka 4. ovog članka, dužna je najmanje mjesec dana prije provođenja promjene o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(10) Hrvatska narodna banka može instituciji za platni promet oduzeti odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi:

1) ako se utvrdi da institucija za platni promet više nije organizacijski, tehnički i kadrovski osposobljena za usluge koje pruža,

2) ako institucija za platni promet u poslovanju podružnice ne poštuje propise treće države ili

3) ako iz teritorijalne rasprostranjenosti pružanja usluga proizlazi da institucija za platni promet tako izbjegava strože propise i pravila koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(11) Hrvatska narodna banka oduzet će instituciji za platni promet odobrenje za osnivanje podružnice u trećoj državi:

1) ako je nadležno tijelo treće države zabranilo instituciji za platni promet da pruža platne usluge na njezinu teritoriju,

2) ako podružnica ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od dana dobivanja odobrenja,

3) ako podružnica više od šest mjeseci ne obavlja poslove obuhvaćene odobrenjem ili

4) ako je institucija za platni promet dobila odobrenje za osnivanje podružnice na temelju neistinitih ili netočnih podataka, a koji su bili bitni za dobivanje odobrenja za osnivanje podružnice.

Pružanje platnih usluga od strane institucije za platni promet iz druge države članice na području Republike Hrvatske

Članak 81.

(1) Institucija za platni promet iz druge države članice jest pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja je dobila odobrenje nadležnog tijela za pružanje platnih usluga.

(2) Institucija za platni promet iz druge države članice može, pod uvjetima iz ovog Zakona, na području Republike Hrvatske, preko podružnice ili preko zastupnika, pružati platne usluge koje pruža na području matične države članice.

(3) Institucija za platni promet iz druge države članice može, pod uvjetima iz ovog Zakona, na području Republike Hrvatske pružati platne usluge koje pruža na području matične države članice i neposredno, pod uvjetom da ih pruža privremeno.

(4) U smislu stavka 3. ovog članka smatra se da institucija za platni promet privremeno neposredno pruža platne usluge na području Republike Hrvatske ako platne usluge ne pruža redovito, učestalo ili kontinuirano.

(5) Zastupnik iz stavka 2. ovog članka može biti samo osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Pružanje platnih usluga od strane institucije za platni promet iz druge države članice na području Republike Hrvatske preko podružnice ili neposredno

Članak 82.

(1) Institucija za platni promet iz druge države članice može neposredno započeti pružati platne usluge na području Republike Hrvatske nakon što je Hrvatska narodna banka od nadležnog tijela matične države članice zaprimila obavijest i dokumentaciju iz članka 78. stavka 2. ovog Zakona o namjeri pružanja platnih usluga na području Republike Hrvatske.

(2) Institucija za platni promet iz druge države članice može preko podružnice započeti pružati platne usluge na području Republike Hrvatske nakon što je Hrvatska narodna banka od nadležnog tijela matične države članice zaprimila obavijest i dokumentaciju iz članka 78. stavka 2. ovog Zakona o namjeri pružanja platnih usluga i nakon upisa podružnice institucije za platni promet u registar koji vodi nadležno tijelo matične države članice.

(3) Hrvatska narodna banka obavijestit će nadležno tijelo matične države članice ako postoji osnovana sumnja da se u vezi s namjeravanim osnivanjem podružnice od strane institucije za platni promet iz države članice radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da bi osnivanje podružnice moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Pružanje platnih usluga od strane institucije za platni promet iz druge države članice na području Republike Hrvatske preko zastupnika

Članak 83.

(1) Institucija za platni promet iz druge države članice može započeti pružati platne usluge na području Republike Hrvatske preko zastupnika nakon što je Hrvatska narodna banka od nadležnog tijela matične države članice zaprimila obavijest i dokumentaciju iz članka 79. stavka 2. ovog Zakona o namjeri pružanja platnih usluga i nakon upisa zastupnika u registar koji vodi nadležno tijelo matične države članice.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će nadležno tijelo matične države članice ako postoji osnovana sumnja da se u vezi s namjeravanim angažiranjem zastupnika od strane institucije za platni promet iz države članice radi o činu ili pokušaju pranja novca ili financiranja terorizma ili da bi angažiranje takvog zastupnika moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Suradnja nadležnih tijela u prekograničnom pružanju platnih usluga

Članak 84.

(1) Hrvatska narodna banka i nadležna tijela druge države članice međusobno surađuju u nadzoru nad institucijama za platni promet koje, neposredno, preko podružnice ili preko zastupnika, pružaju platne usluge na području Republike Hrvatske i na području te druge države članice.

(2) Hrvatska narodna banka surađivat će s nadležnim tijelima drugih država članica i dostavljat će im informacije koje su bitne ili relevantne za obavljanje nadzora, a osobito one koje se odnose na počinjenu nezakonitost ili sumnju na počinjenu nezakonitost. U tom smislu Hrvatska narodna banka drugom će nadležnom tijelu:

1) na njegov zahtjev dostaviti sve informacije koje su relevantne ili koje se odnose na nadzor koji obavlja to nadležno tijelo ili

2) na vlastitu inicijativu dostaviti sve informacije koje su bitne za obavljanje nadzora od strane toga nadležnog tijela.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne utječu na obveze Hrvatske narodne banke propisane propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a osobito ne na obveze u vezi s nadzorom i kontrolom primjene tih propisa.

Obavještavanje korisnika platnih usluga

Članak 85.

(1) Institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja pruža platne usluge preko podružnice ili zastupnika, dužna je osigurati da podružnice i zastupnici koji djeluju u njezino ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.

(2) Institucija za platni promet sa sjedištem u drugoj državi članici koja pruža platne usluge na području Republike Hrvatske, preko podružnice ili zastupnika, dužna je osigurati da podružnice i zastupnici koji djeluju u njezino ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.

Poglavlje 3.   Poslovanje institucije za platni promet

Jamstveni kapital

Članak 86.

(1) Institucija za platni promet dužna je radi sigurnog i stabilnog poslovanja odnosno ispunjenja obveza prema svojim vjerovnicima održavati odgovarajuću visinu jamstvenoga kapitala.

(2) Jamstveni kapital ni u jednom trenutku ne smije biti manji od temeljnoga kapitala iz članka 67. ovog Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može u vezi s izračunom jamstvenoga kapitala propisati:

– metode izračuna jamstvenoga kapitala,

– minimalni iznos jamstvenoga kapitala,

– karakteristike i vrste stavki koje se uključuju u izračun jamstvenoga kapitala,

– davanje suglasnosti i

– način i obujam u kojem se pojedinačne stavke uključuju u izračun pojedinih dijelova jamstvenoga kapitala.

1. Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za platni promet

Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Članak 87.

(1) Institucija za platni promet dužna je zaštititi novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga ili preko drugog pružatelja platnih usluga za izvršenje platnih transakcija, i to na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka ili na način propisan stavkom 5. ovog članka.

(2) Institucija za platni promet dužna je novčana sredstva svih korisnika platnih usluga iz stavka 1. ovog članka u čije ime se ta sredstva drže, voditi odvojeno od novčanih sredstava drugih fizičkih ili pravnih osoba.

(3) Ako institucija za platni promet drži sredstva iz stavka 2. ovog članka, a ona još nisu predana primatelju plaćanja niti su prenesena drugom pružatelju platnih usluga do kraja radnog dana koji slijedi nakon dana primitka sredstava, dužna ih je:

1) položiti na poseban račun kod kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili

2) položiti na poseban račun kod kreditne institucije sa sjedištem u državi članici ili

3) uložiti u niskorizične i visokolikvidne oblike imovine, i to:

– nerizičnu visokolikvidnu imovinu,

– depozite po viđenju kod kreditne institucije odgovarajućeg rejtinga ili

– dužničke vrijednosne papire izdane od izdavatelja odgovarajućeg rejtinga.

(4) Novčana sredstva korisnika platnih usluga iz stavka 3. ovog članka nisu vlasništvo institucije za platni promet, ne ulaze u njezinu imovinu, ni u likvidacijsku ili stečajnu masu, niti mogu biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjima od institucije za platni promet.

(5) Novčana sredstva korisnika platnih usluga iz stavka 1. ovog članka institucija za platni promet dužna je pokriti policom osiguranja društva za osiguranje ili garancijom kreditne institucije, pod uvjetom da to društvo za osiguranje ili kreditna institucija ne pripadaju istoj grupi kao i institucija za platni promet. Ugovorena polica osiguranja ili bankovna garancija mora biti naplativa ako institucija za platni promet nije sposobna ispunjavati svoje financijske obveze koje proizlaze iz obavljanja usluga izvršenja platnih transakcija.

(6) Ako institucija za platni promet osim platnih usluga obavlja i djelatnost iz članka 68. točke 3. ovog Zakona i pritom zaprima od korisnika platnih usluga novčana sredstva koja su jednim dijelom namijenjena za izvršenje budućih platnih transakcija, a drugim dijelom za druge usluge koje obavlja, a koje nisu platne usluge, dužna je zaštititi dio sredstava namijenjen za izvršenje budućih platnih transakcija na način iz stavka 3. ili 5. ovog članka. Ako je udjel tih sredstava promjenjiv ili nije unaprijed poznat, institucija za platni promet može odrediti udjel sredstava namijenjenih za izvršenje budućih platnih transakcija na osnovi reprezentativnog dijela za koji se pretpostavlja da će biti upotrijebljen za te potrebe, pod uvjetom da se takav reprezentativni dio može realno procijeniti na osnovi povijesnih podataka.

(7) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga uključujući i karakteristike koje moraju imati pojedini oblici imovine iz stavka 3. ovog članka.

4. Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Računi institucije za platni promet

Članak 88.

Kad institucija za platni promet pruža platnu uslugu u sklopu koje vodi račune za plaćanje, ti računi mogu se koristiti isključivo za platne transakcije.

Odobravanje kredita i zabrana primanja depozita

Članak 89.

(1) Institucija za platni promet može odobravati kredite vezane uz pružanje platnih usluga iz članka 3. točaka 4., 5. i 7. ovog Zakona, samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) da je kredit odobren isključivo kao pomoćna usluga vezana uz izvršenje platne transakcije,

2) da se kredit odobren kao pomoćna usluga vezana uz izvršenje platne transakcije i izvršen na temelju prava na pružanje platnih usluga na području druge države članice, otplaćuje u roku koji ne smije biti dulji od 12 mjeseci,

3) da kredit nije odobren iz novčanih sredstava korisnika platnih usluga koje je institucija za platni promet primila odnosno drži u svrhu izvršenja platnih transakcija i

4) da je jamstveni kapital institucije za platni promet, prema ocjeni Hrvatske narodne banke, u svakom trenutku primjeren s obzirom na ukupan iznos odobrenoga kredita.

(2) U smislu ovog Zakona, novčana sredstva koja institucije za platni promet prime od korisnika platnih usluga radi pružanja platnih usluga nisu depozit ili druga povratna sredstva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija odnosno elektronički novac u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje institucija za elektronički novac.

Poslovne knjige i financijski izvještaji

Članak 90.

(1) Institucija za platni promet dužna je voditi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati i objavljivati godišnje financijske izvještaje u skladu s važećim propisima i standardima struke osim ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

(2) Institucija za platni promet koja pruža usluge iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, dužna je voditi odvojene poslovne knjige i sastavljati odvojene financijske izvještaje za platne usluge.

Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Članak 91.

Institucija za platni promet dužna je čuvati knjigovodstvene isprave i ostalu dokumentaciju vezanu uz ovu Glavu u skladu s važećim propisima i standardima struke, ali ne kraće od pet godina.

Obveza obavljanja revizije

Članak 92.

(1) Institucija za platni promet dužna je revidirati godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje iz članka 90. ovog Zakona za svaku poslovnu godinu.

(2) Institucija za platni promet dužna je Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji dostaviti sljedeće izvještaje:

1) revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja uključujući i te financijske izvještaje i

2) godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće u skladu s propisima koji uređuju sadržaj tih izvješća.

(3) Poslovna godina u smislu stavka 1. ovog članka jednaka je kalendarskoj godini.

(4) Osobe koje obavljaju reviziju iz stavka 1. ovog članka dužne su bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku:

– o utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje mogu na bilo koji način ugroziti daljnje poslovanje institucije za platni promet i

– o okolnostima koje su razlozi za oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga.

(5) Osobe koje obavljaju reviziju institucije za platni promet dužne su pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj činjenici iz stavka 4. ovog članka za koju su saznali u postupku obavljanja revizije financijskih izvještaja društva koje je usko povezano s tom institucijom za platni promet.

(6) Dostava podataka Hrvatskoj narodnoj banci iz stavka 4. i 5. ovog članka nije kršenje revizorove obveze o čuvanju povjerljivih informacija koja proizlazi iz zakona koji uređuje reviziju ili iz ugovora.

Ocjena za potrebe Hrvatske narodne banke

Članak 93.

(1) Hrvatska narodna banka može podzakonskim aktom odrediti institucije za platni promet kojima ocjena o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom mora biti dio revizorskog izvješća iz članka 92. ovog Zakona kao i sadržaj takve ocjene te razloge zbog kojih Hrvatska narodna banka može odbiti ocjenu.

(2) Osobe koje obavljaju reviziju dužne su na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti dodatne informacije u vezi s ocjenom iz stavka 1. ovog članka.

Eksternalizacija

Članak 94.

(1) Institucija za platni promet može eksternalizirati određene operativne aktivnosti. O namjeravanoj eksternalizaciji dužna je, prije sklapanja ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako institucija za platni promet namjerava eksternalizirati materijalno značajne operativne aktivnosti, dužna je u primjerenom roku, a najkasnije 90 dana prije sklapanja ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije, o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dostaviti dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 4., 5. i 6. ovog članka.

(3) Materijalno značajnim operativnim aktivnostima smatrat će se one aktivnosti čije bi pogrešno provođenje odnosno neprovođenje bitno narušilo:

1) zakonitost poslovanja institucije za platni promet,

2) njezinu financijsku stabilnost,

3) kontinuitet ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dobila odobrenje ili

4) solidnost ili kontinuitet platnih usluga koje pruža.

(4) Institucija za platni promet dužna je osigurati da namjeravana eksternalizacija:

1) ne mijenja odnos i obveze institucije za platni promet prema njezinim korisnicima platnih usluga utvrđene ovim Zakonom,

2) ne dovodi u pitanje zakonitost poslovanja institucije za platni promet,

3) nema za posljedicu prijenos odgovornosti s odgovornih osoba institucije za platni promet na pružatelja usluge eksternalizacije i

4) ne mijenja uvjete pod kojima je institucija za platni promet dobila odobrenje za pružanje platnih usluga.

(5) Osim obveza iz stavka 4. ovog članka, institucija za platni promet dužna je osigurati da namjeravana eksternalizacija materijalno značajnih operativnih aktivnosti:

1) ne narušava kvalitetu mehanizma unutarnjih kontrola institucije za platni promet i

2) ne narušava mogućnost obavljanja nadzora od strane Hrvatske narodne banke.

(6) Institucija za platni promet dužna je osigurati Hrvatskoj narodnoj banci obavljanje izravnog nadzora na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružatelja usluga eksternalizacije, te osigurati pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani s eksternalizacijom, a u posjedu su pružatelja usluga.

(7) Ako se pružatelj usluge eksternalizacije nalazi na području druge države članice, Hrvatska narodna banka obavijestit će prije obavljanja izravnog nadzora kod pružatelja usluge eksternalizacije o toj namjeri nadležno tijelo države članice domaćina.

(8) Na suradnju Hrvatske narodne banke i nadležnog tijela druge države članice u provođenju nadzora u vezi s operativnim aktivnostima koje su eksternalizirane na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 84. ovog Zakona.

(9) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati eksternalizaciju operativnih aktivnosti institucije za platni promet.

Odgovornost institucije za platni promet

Članak 95.

(1) Institucija za platni promet u cijelosti odgovara trećima za postupke svojih zaposlenika, zastupnika, podružnica i pružatelja usluga eksternalizacije u vezi s pružanjem platnih usluga, odnosno za eksternalizirane operativne aktivnosti.

(2) Institucija za platni promet ne može odgovornost iz stavka 1. ovog članka isključiti ili ograničiti.

Sustav upravljanja

Članak 96.

(1) Institucija za platni promet dužna je, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja, uspostaviti i provoditi djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja koji obuhvaća:

1) jasan upravljački okvir s dobro definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti unutar institucije za platni promet,

2) djelotvorno upravljanje rizicima koje obuhvaća osobito operativni rizik i

3) primjerene mehanizme unutarnjih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke.

(2) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati sustav upravljanja iz stavka 1. ovog članka.

Poglavlje 4.   Nadzor nad institucijama za platni promet

Nadzor nad institucijama za platni promet

Članak 97.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad institucijama za platni promet.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka jest provjera posluje li institucija za platni promet u skladu s odredbama ovog Zakona i propisima donesenim na temelju ovog Zakona, a vezano uz njezino pružanje platnih usluga kao i djelatnosti u skladu sa člankom 68. točkom 1. i 2. ovog Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka će se pri utvrđivanju učestalosti intenziteta nadzora iz stavka 1. ovog članka za pojedine institucije za platni promet rukovoditi vrstom, opsegom i složenošću poslova koje institucija za platni promet obavlja te rizičnošću njezinog poslovanja.

(4) Nadzor nad poslovanjem institucija za platni promet mogu obavljati i druga nadzorna tijela u skladu s ovlaštenjima na temelju zakona, a u okviru svoje nadležnosti.

(5) Ako je za nadzor nad pojedinom institucijom za platni promet nadležno drugo nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka može sudjelovati u nadzoru nad poslovanjem uz to nadzorno tijelo ili može od nadzornog tijela zatražiti da joj pribavi potrebne podatke i informacije u svrhu nadzora nad institucijom za platni promet.

(6) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati uvjete i način provedbe nadzora, izricanja mjera te obveze tijela institucije za platni promet tijekom i nakon nadzora.

(7) Za obavljanje nadzora institucije za platni promet plaćaju Hrvatskoj narodnoj banci naknadu za nadzor, čiju osnovicu za izračun, visinu, način izračuna i način plaćanja može propisati Hrvatska narodna banka. Kriterij pri utvrđivanju visine naknada može biti vrsta platnih usluga koju institucija za platni promet pruža, minimalni jamstveni kapital koji institucija za platni promet mora održavati, volumen izvršenih transakcija ili broj zastupnika preko kojih institucija za platni promet pruža platne usluge.

Način obavljanja nadzora nad institucijama za platni promet

Članak 98.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad institucijama za platni promet:

1) prikupljanjem i analizom izvješća i informacija i kontinuiranim praćenjem poslovanja institucije za platni promet koje su prema odredbama ovog Zakona i/ili drugih zakona te na temelju njih donesenih propisa obvezne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci,

2) obavljanjem izravnog nadzora nad poslovanjem institucija za platni promet, svih njihovih podružnica, zastupnika i pružatelja usluga eksternalizacije i

3) nalaganjem nadzornih mjera.

(2) Nadzor iz stavka 1. točke 1. ovog članka obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke.

(3) Nadzor iz stavka 1. točke 2. ovog članka obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba). Iznimno, guverner Hrvatske narodne banke za obavljanje izravnog nadzora može ovlastiti i drugu stručno osposobljenu osobu.

(4) Hrvatska narodna banka dužna je najkasnije osam dana prije početka izravnog nadzora instituciji za platni promet dostaviti obavijest o izravnom nadzoru. Iznimno, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o izravnom nadzoru najkasnije uoči početka obavljanja izravnog nadzora. Obavijest sadrži predmet izravnog nadzora i informacije o tome što je institucija za platni promet koja podliježe izravnom nadzoru dužna pripremiti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja izravnog nadzora.

(5) Institucija za platni promet dužna je ovlaštenim osobama omogućiti obavljanje izravnog nadzora i osigurati prikladne uvjete za neometano obavljanje nadzora.

(6) Institucija za platni promet koja podatke obrađuje pomoću računala dužna je na zahtjev ovlaštene osobe osigurati uvjete i primjerena sredstva za pregled poslovnih knjiga i evidencija te ovlaštenoj osobi predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada računovodstvenog sustava.

Izravni nadzor nad poslovanjem

Članak 99.

(1) Institucija za platni promet dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi izravni nadzor nad poslovanjem u sjedištu institucije za platni promet i na ostalim mjestima na kojima institucija za platni promet, odnosno druga osoba na temelju ovlaštenja institucije za platni promet, obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka provodi nadzor.

(2) Institucija za platni promet dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog nadzora.

(3) Institucija za platni promet dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Institucija za platni promet dužna je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi institucija za platni promet, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Nadzor nad poslovanjem iz stavaka 1. i 2. ovog članka obavlja ovlaštena osoba tijekom radnog vremena institucije za platni promet. Ako je zbog opsega ili prirode nadzora potrebno, institucija za platni promet dužna je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje nadzora nad poslovanjem i izvan radnog vremena institucije za platni promet.

Završetak postupka nadzora nad institucijom za platni promet

Članak 100.

(1) Nakon obavljenog nadzora nad poslovanjem institucije za platni promet sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru.

(2) Iznimno, ako se nadzor obavlja na temelju članka 98. stavka 1. točke 1. ovog Zakona, a nadzorom nisu utvrđene nezakonitosti ili slabosti i nedostaci u poslovanju institucije za platni promet koji zahtijevaju izricanje nadzornih mjera, ne sastavlja se zapisnik.

Nadzorne mjere

Članak 101.

(1) Cilj nadzornih mjera Hrvatske narodne banke jest pravodobno poduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja institucija za platni promet te otklanjanje utvrđenih nezakonitosti.

(2) Nadzorne mjere provode se:

1) sporazumom o razumijevanju ili

2) rješenjem.

Sporazum o razumijevanju

Članak 102.

(1) Hrvatska narodna banka, po obavljenom nadzoru, može s institucijom za platni promet sklopiti sporazum o razumijevanju ako utvrdi slabosti ili nedostatke u poslovanju institucije za platni promet koji nemaju značaj kršenja propisa ili ako po obavljenom nadzoru ocijeni potrebnim da instituciji za platni promet da preporuke ili smjernice na temelju kojih će institucija za platni promet poduzeti radnje i postupke za poboljšanja u poslovanju.

(2) Hrvatska narodna banka može predložiti instituciji za platni promet sklapanje sporazuma o razumijevanju:

1) ako je institucija za platni promet započela uklanjanje slabosti ili nedostataka tijekom ili neposredno nakon obavljanja nadzora,

2) ako je institucija za platni promet spremna obvezati se na otklanjanje slabosti ili nedostataka u predloženim rokovima i na predloženi način,

3) ako se iz dosadašnjeg ponašanja institucije za platni promet u odnosu prema mjerama, primjedbama i uputama Hrvatske narodne banke može zaključiti da će uredno ispuniti obveze koje će sporazumom preuzeti ili

4) ako se iz dosadašnjeg poslovanja institucije za platni promet, učestalosti utvrđenih slabosti, nedostataka ili nezakonitosti u poslovanju može zaključiti da će institucija za platni promet u svom budućem poslovanju osigurati zakonitost, sigurnost i stabilnost poslovanja.

(3) Sporazumom o razumijevanju obvezno se određuje:

1) rok i način postupanja institucije za platni promet radi otklanjanja slabosti ili nedostataka u poslovanju institucije za platni promet i

2) rok odnosno dinamika kojom će institucija za platni promet izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o izvršavanju obveza preuzetih sporazumom o razumijevanju.

Posljedice neispunjenja obveza preuzetih sporazumom o razumijevanju

Članak 103.

Ako institucija za platni promet ne ispuni obveze koje je preuzela sporazumom o razumijevanju u roku i na način utvrđen tim sporazumom, Hrvatska narodna banka donijet će rješenje.

Rješenje o nalaganju nadzornih mjera

Članak 104.

(1) Hrvatska narodna banka može rješenjem naložiti instituciji za platni promet nadzorne mjere ako pri obavljanju nadzora utvrdi:

1) da je institucija za platni promet svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupila protivno zakonu ili drugim propisima,

2) slabosti ili nedostatke u poslovanju institucije za platni promet koje nemaju značaj kršenja propisa ili

3) da je potrebno da institucija za platni promet poduzme radnje i postupke za poboljšanje poslovanja.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka odredit će instituciji za platni promet rok za izvršenje mjera naloženih rješenjem.

(3) Institucija za platni promet može, najkasnije 15 dana prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka, obrazloženim zahtjevom zatražiti produljenje roka iz stavka 2. ovog članka. Hrvatska narodna banka odlučit će najkasnije do isteka roka utvrđenog rješenjem o produljenju tog roka.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke o izvršenju rješenja

Članak 105.

(1) Rješenjem o nalaganju nadzornih mjera Hrvatska narodna banka može naložiti instituciji za platni promet da u određenom roku izvijesti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naloženih mjera.

(2) Institucija za platni promet dužna je u roku iz stavka 1. ovog članka izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju mjera te tome priložiti dokumente i druge dokaze.

(3) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi da naložene mjere nisu izvršene ili nisu izvršene u roku i na način kako je to naložila rješenjem, može rješenjem instituciji za platni promet naložiti novu nadzornu mjeru.

Vrste nadzornih mjera

Članak 106.

(1) Hrvatska narodna banka može nadzornim mjerama:

1) naložiti nadležnom tijelu institucije za platni promet da razriješi člana uprave, odnosno izvršnog direktora i da imenuje novog člana uprave, odnosno izvršnog direktora,

2) privremeno zabraniti instituciji za platni promet pružanje jedne ili više platnih usluga u slučajevima iz članka 73. stavka 2. ovog Zakona,

3) brisati podružnicu institucije za platni promet i/ili zastupnika iz registra,

4) naložiti ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je institucija za platni promet dobila odobrenje za pružanje platnih usluga ili

5) naložiti i druge nadzorne mjere.

(2) Mjeru iz stavka 1. točke 2. ovog članka Hrvatska narodna banka izriče istodobno s izricanjem druge nadzorne mjere u trajanju od najviše jedne godine. O izricanju ove mjere Hrvatska narodna banka bez odgađanja obavijestit će nadležni trgovački sud.

(3) Hrvatska narodna banka može naložiti osnivanje odvojenog društva za poslove pružanja platnih usluga ako institucija za platni promet obavlja djelatnosti iz članka 68. točke 3. ovog Zakona, a koje narušavaju ili bi mogle narušiti financijsku stabilnost institucije za platni promet ili otežavaju obavljanje nadzora.

(4) Ako jamstveni kapital institucije za platni promet iznosi manje od iznosa propisanog člankom 86. stavkom 2. ovog Zakona ili ako jamstveni kapital institucije za platni promet nije primjeren s obzirom na ukupan iznos kredita odobrenog u skladu sa člankom 89. ovog Zakona, Hrvatska narodna banka može:

1) naložiti upravi, odnosno izvršnom direktoru da donese i osigura provođenje plana mjera za osiguranje minimalnog iznosa jamstvenoga kapitala u skladu s propisom donesenim na temelju članka 86. stavka 3. ovog Zakona,

2) naložiti upravi, odnosno izvršnom direktoru da donese i osigura provođenje plana mjera za osiguranje jamstvenoga kapitala primjerenog s obzirom na ukupan iznos kredita odobrenog u skladu sa člankom 89. ovog Zakona,

3) naložiti nadležnom tijelu institucije za platni promet da donese odluku i provede povećanje temeljnoga kapitala iz članka 67. ovog Zakona ili

4) privremeno zabraniti instituciji za platni promet isplatu dividende ili bilo kojeg oblika isplate dobiti.

Iznimke od minimalno propisanog iznosa jamstvenoga kapitala

Članak 107.

(1) Hrvatska narodna banka može, na osnovi ocjene procesa upravljanja rizicima, baze podataka o rizicima ili mehanizama unutarnje kontrole institucije za platni promet, naložiti, odnosno dopustiti instituciji za platni promet da održava minimalni iznos jamstvenoga kapitala u iznosu koji je do 20% veći ili manji od iznosa koji je izračunat u skladu s propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

(2) Kod institucija za platni promet koje se koriste metodom uz primjenu fiksnih troškova iz prethodne godine za izračun minimalnog iznosa jamstvenoga kapitala, Hrvatska narodna banka može u slučaju značajne promjene u poslovanju institucije za platni promet u odnosu na prethodnu godinu naložiti, odnosno dopustiti pojedinoj instituciji za platni promet održavanje većeg ili manjeg iznosa jamstvenoga kapitala.

Izravni nadzor nad poslovanjem institucije za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u drugoj državi članici

Članak 108.

(1) Ako institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj posluje na području druge države članice, neposredno, preko podružnice ili preko zastupnika, Hrvatska narodna banka, ili osobe koje je ona ovlastila, mogu obaviti izravni nadzor nad poslovanjem nakon što prethodno obavijeste nadležno tijelo države članice domaćina.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti od nadležnog tijela države članice domaćina, u kojoj institucija za platni promet pruža usluge, da obavi izravni nadzor nad poslovanjem podružnice te institucije za platni promet ili njezinog zastupnika.

(3) Hrvatska narodna banka može sudjelovati u izravnom nadzoru nad podružnicom ili zastupnikom institucije za platni promet u državi članici neovisno o tome tko obavlja izravni nadzor.

(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se i onda kad pružatelj usluga eksternalizacije ima sjedište na području druge države članice.

Izravni nadzor nad institucijom za platni promet sa sjedištem u drugoj državi članici koja pruža platne usluge u Republici Hrvatskoj

Članak 109.

(1) Ako institucija za platni promet sa sjedištem u drugoj državi članici posluje na području Republike Hrvatske, nadležno tijelo matične države članice može:

1) obaviti izravni nadzor nad poslovanjem institucije za platni promet, a posebice njezinih podružnica ili zastupnika, samostalno ili preko osobe koju je ono ovlastilo, nakon što prethodno o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku ili

2) zatražiti od Hrvatske narodne banke ili osobe koju je ovlastila Hrvatska narodna banka da obavi izravni nadzor nad poslovanjem podružnice ili zastupnika institucije za platni promet iz te države članice na području Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka može izvršiti izravni nadzor nad podružnicom ili zastupnikom institucije za platni promet iz druge države članice, a u vezi s primjenom propisa u skladu s Glavom II. i III. ovog Zakona.

(3) Nadležno tijelo matične države članice može sudjelovati u izravnom nadzoru nad podružnicom institucije za platni promet ili njezinim zastupnikom iz te države članice neovisno o tome tko obavlja izravni nadzor nad poslovanjem podružnice ili zastupnika.

(4) Odredbe stavka 1. i 3. ovog članka primjenjuju se i onda kad pružatelj usluga eksternalizacije ima sjedište na području Republike Hrvatske.

Nadzor nad podružnicama institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u trećoj državi

Članak 110.

Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad institucijama za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje pružaju platne usluge preko podružnice u trećoj državi.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke

Članak 111.

(1) Institucija za platni promet dužna je izvješćivati Hrvatsku narodnu banku u skladu s ovom Glavom.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati sadržaj izvješća te rokove i način izvješćivanja iz stavka 1. ovog članka.

(3) Institucija za platni promet dužna je, bez odgađanja, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku:

1) o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, i to o svakoj podnesenoj prijavi podataka u sudski registar te o svakom izvršenom upisu promjene podataka u sudskom registru,

2) o svakoj planiranoj promjeni člana uprave, odnosno izvršnog direktora, odnosno osoba koje su odgovorne za vođenje poslova u vezi s pružanjem platnih usluga,

3) o svakoj najavljenoj ili izvršenoj promjeni kvalificiranog imatelja za koju je uprava odnosno izvršni direktor znao ili morao znati,

4) o svakoj planiranoj promjeni u temeljnom kapitalu institucije za platni promet od 10 ili više posto,

5) ako se financijsko stanje institucije za platni promet promijeni tako da jamstveni kapital padne ispod minimalnog iznosa jamstvenoga kapitala propisanog ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju članka 86. stavka 3. ovog Zakona,

6) o prestanku pružanja pojedinih platnih usluga,

7) o namjeri prestanka pružanja svih platnih usluga kao i o nastupu okolnosti za oduzimanje odobrenja za rad iz članka 73. ovog Zakona te za prestanak važenja odobrenja za pružanje platnih usluga iz članka 75. ovog Zakona,

8) ako prestane preko zastupnika pružati platne usluge,

9) o svim promjenama činjenica na temelju kojih je Hrvatska narodna banka upisala njezinog zastupnika u registar,

10) o promjeni mjera koje je poduzela radi zaštite novčanih sredstava korisnika i priložiti dokaz da mjere ispunjavaju uvjete iz članka 87. ovog Zakona i

11) o svim ostalim promjenama kojima se mijenjanju činjenice na temelju kojih je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za pružanje platnih usluga.

(4) Institucija za platni promet dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje nadzora ili za izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvatske narodne banke.

9. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Suradnja između nadležnih tijela Republike Hrvatske

Članak 112.

(1) Hrvatska narodna banka i druga nadzorna tijela u Republici Hrvatskoj dostavit će na zahtjev pojedinoga nadzornog tijela tom tijelu sve informacije o instituciji za platni promet koje su mu potrebne u provođenju zadataka nadzora u postupku vezanom uz izdavanje odobrenja i suglasnosti ili pri odlučivanju o drugim pojedinačnim zahtjevima iz njegove nadležnosti.

(2) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su se međusobno obavještavati o oduzimanju odobrenja, nezakonitostima i nepravilnostima koje utvrde tijekom obavljanja nadzora ako su ti nalazi bitni za rad toga drugog tijela.

(3) Dostavljanje informacija i obavijesti iz stavka 1. i 2. ovog članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(4) Tijelo koje primi informacije i obavijesti iz stavka 1. i 2. ovog članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može ih koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljeni, a dostupnima trećima može ih učiniti samo uz suglasnost nadležnog tijela koje mu ih je dostavilo.

Razmjena informacija između Hrvatske narodne banke i nadležnih tijela država članica

Članak 113.

(1) Hrvatska narodna banka surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica i, prema potrebi, s Europskom središnjom bankom, središnjim bankama država članica i drugim odgovarajućim nadležnim tijelima u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili nacionalnim zakonodavstvom država članica koje se primjenjuje na pružatelje platnih usluga.

(2) Hrvatska narodna banka može razmjenjivati informacije također:

1) s tijelima drugih država članica nadležnima za izdavanje odobrenja i nadzor nad institucijama za platni promet,

2) s Europskom središnjom bankom i središnjim bankama država članica u njihovom svojstvu monetarnih i nadzornih vlasti te, prema potrebi, s drugim javnim tijelima odgovornima za nadzor nad platnim sustavima i sustavima za obračun financijskih instrumenata i

3) s drugim mjerodavnim tijelima određenima u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te s drugim propisima koji se primjenjuju na pružatelje platnih usluga vezano uz područja obrade osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Dostavljanje informacija i obavijesti iz stavka 1. i 2. ovog članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(4) Tijelo koje primi informacije i obavijesti iz stavka 1. i 2. ovog članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može ih koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljeni, a dostupnima trećima može ih učiniti samo uz suglasnost nadležnog tijela koje mu ih je dostavilo.

Suradnja s nadležnim tijelima trećih država

Članak 114.

(1) Hrvatska narodna banka može sklopiti sporazum s jednim ili više nadležnih tijela trećih država radi obavljanja nadzora nad poslovanjem podružnice institucije za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluje u trećoj državi.

(2) Hrvatska narodna banka može dostaviti povjerljive informacije i osobama iz trećih država koje imaju položaj jednak osobama iz članka 113. stavka 2. ovog Zakona ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako je s njima dogovorila međusobnu razmjenu podataka,

2) ako za osobe iz treće države u toj državi postoji obveza čuvanja povjerljivih informacija,

3) ako će se informacije koje su predmet dostavljanja osobama u trećoj državi upotrijebiti samo u svrhu za koju su dane i

4) ako se osigura da će informacije primljene od nadležnog tijela države članice biti priopćene trećima samo uz izričitu suglasnost tijela koje je informacije dalo.

Obavješćivanje Europske komisije

Članak 115.

Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku komisiju o svojim nadležnostima vezanima uz izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga i nadzor nad institucijama za platni promet u skladu s ovim Zakonom.

Poglavlje 5.   Registar

Registar institucija za platni promet

Članak 116.

(1) Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za platni promet kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga, njihovih podružnica i zastupnika.

(2) Registar sadrži za svaki subjekt iz stavka 1. ovog članka popis platnih usluga koje je, u skladu s izdanim odobrenjem, ovlašten pružati te njegov registracijski broj. Hrvatska narodna banka redovito ažurira registar u skladu sa svim nastalim promjenama.

(3) Registar institucija za platni promet javan je i dostupan na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

(4) Hrvatska narodna banka propisuje način vođenja registra.

5. Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac

 

GLAVA VI.   PLATNI SUSTAVI

Poglavlje 1.   Osnivanje i rad platnih sustava u Republici Hrvatskoj

Platni sustav u Republici Hrvatskoj

Članak 117.

Platni sustav u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: platni sustav) jest platni sustav čiji je barem jedan sudionik pružatelj platnih usluga koji je odobrenje za pružanje platnih usluga dobio od Hrvatske narodne banke i čiji je upravitelj osoba iz članka 118. stavka 2. ovog Zakona.

Upravitelj platnog sustava

Članak 118.

(1) Platnim sustavom upravlja upravitelj platnog sustava.

(2) Upravitelj platnog sustava može biti:

1) institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3) institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

4) druga pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovana kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću,

5) druga pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja može upravljati platnim sustavom prema posebnom zakonu,

6) Hrvatska narodna banka i

7) podružnica pravne osobe iz druge države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Osim što upravlja platnim sustavom, upravitelj platnog sustava može obavljati i druge djelatnosti ako zakonom kojim se uređuju te djelatnosti nije određeno drugačije.

Sudionici u platnom sustavu

Članak 119.

(1) Sudionik u platnom sustavu može biti:

1) pružatelj platnih usluga,

2) upravitelj toga platnog sustava,

3) drugi platni sustav i

4) druga osoba u skladu s pravilima rada toga platnog sustava.

(2) Pružatelj platnih usluga može sudjelovati u platnom sustavu i posredno, preko drugog pružatelja platnih usluga.

(3) Pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 9. i 10. dužan je izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom platnom sustavu u kojem sudjeluje neposredno ili posredno i o upravitelju toga platnog sustava, bez obzira na to posluje li taj sustav na području Republike Hrvatske ili druge države.

Platni sustavi uređeni podzakonskim aktom Hrvatske narodne banke

Članak 120.

(1) Hrvatska narodna banka propisuje pravila rada platnog sustava kojim upravlja.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati pravila rada platnih sustava koji služe za obračun platnih transakcija iz članka 43. stavka 2. ovog Zakona, a kojima upravlja upravitelj iz članka 118. stavka 2. točke 5. ovog Zakona.

10. Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

11. Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

12. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

13. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

15. Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

16. Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Odobrenje za rad platnog sustava

Članak 121.

(1) Za rad platnog sustava potrebno je odobrenje Hrvatske narodne banke.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za rad platnog sustava nije potrebno odobrenje:

1) ako je upravitelj platnog sustava pružatelj platnih usluga koji upravlja platnim sustavom koji je dio kartične platne sheme ili platnim sustavom iz članka 130. stavka 2. točke 3. ovog Zakona ili

2) ako je rad platnog sustava propisala Hrvatska narodna banka u skladu sa člankom 120. ovog Zakona.

(3) Platni sustav iz stavka 1. ovog članka ne može započeti s radom prije nego Hrvatska narodna banka izda odobrenje za rad tog sustava.

(4) Upravitelj platnog sustava dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o početku rada platnog sustava kojim upravlja u roku od 30 dana.

(5) Upravitelj platnog sustava iz stavka 2. ovog članka dužan je zajedno s obavijesti iz stavka 4. ovog članka Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti i:

1) izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 90 dana,

2) pravila rada platnog sustava,

3) ako se upravitelj platnog sustava osim upravljanjem platnim sustavom bavi i drugim djelatnostima, za osobe koje su odgovorne za upravljanje platnim sustavom podatke u skladu sa člankom 69. stavkom 2. točkom 10. ovog Zakona i

4) naziv, sjedište ili mjesto poslovanja svakog sudionika u platnom sustavu.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava

Članak 122.

(1) Upravitelj platnog sustava podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. potrebno je priložiti:

1) statut, izjavu o osnivanju odnosno društveni ugovor upravitelja platnog sustava, a ako je podnositelj zahtjeva upisan u sudski registar, i izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od 90 dana,

2) zahtjev za suglasnost na pravila rada platnog sustava iz članka 129. stavka 3. ovog Zakona,

3) opis informacijskog sustava kojim upravitelj platnog sustava dokazuje da je navedeni informacijski sustav primjeren, prikladan, pouzdan i zadovoljavajući u odnosu na obavljanje svih funkcija predviđenih pravilima rada platnog sustava,

4) opis organizacijske, tehničke i kadrovske strukture uključujući strukturu upravitelja platnog sustava u vezi s upravljanjem platnim sustavom, a prema potrebi, opis korištenja eksternalizacije u vezi s upravljanjem platnim sustavom te opis povezivanja s drugim platnim sustavom,

5) za članove uprave odnosno izvršne direktore upravitelja platnog sustava, odnosno ako se upravitelj platnog sustava osim upravljanjem platnim sustavom bavi i drugim djelatnostima, za osobe koje su odgovorne za upravljanje platnim sustavom podatke u skladu sa člankom 69. stavkom 2. točkom 10. ovog Zakona i

6) naziv, sjedište ili mjesto poslovanja svakog sudionika u platnom sustavu.

(3) Osim dokumenata iz stavka 2. ovog članka Hrvatska narodna banka može u tijeku postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja.

(4) Iznimno, Hrvatska narodna banka podatke o nekažnjavanju za kaznena djela iz stavka 2. točke 5. ovog članka dobiva iz kaznene evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.

(5) Za fizičku osobu koja nije državljanin Republike Hrvatske podatkom iz stavka 2. točke 5. ovog članka smatrat će se podatak o nekažnjavanju za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima, a koji nije stariji od tri mjeseca.

Izdavanje odobrenja za rad platnog sustava

Članak 123. (136/12)

(1) Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za rad platnog sustava ako pravila rada platnog sustava ispunjavaju uvjete za suglasnost iz članka 129. ovoga Zakona te ako na temelju zahtjeva i dokumentacije iz članka 122. ovog Zakona te informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) ako osobe predložene za članove uprave upravitelja platnog sustava, odnosno u slučaju da se upravitelj platnog sustava osim upravljanjem platnim sustavom bavi i drugim djelatnostima, ako osobe koje su odgovorne za upravljanje platnim sustavom imaju dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo za upravljanje platnim sustavom,

2) ako je informacijski sustav primjeren, prikladan, pouzdan i zadovoljavajući u odnosu na obavljanje svih funkcija predviđenih pravilima rada platnog sustava,

3) ako iz dokumentacije ili iz informacija kojima raspolaže proizlazi da ne postoje drugi razlozi koji ugrožavaju ili bi mogli ugroziti siguran i stabilan rad platnog sustava.

(2) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može se, prije izdavanja odobrenja za rad platnog sustava, savjetovati s drugim nadležnim tijelima, a u svrhu bolje ocjene podnesenog zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava

Članak 124.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava ako ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 123. ovog Zakona.

Oduzimanje odobrenja za rad platnog sustava

Članak 125.

(1) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za rad platnog sustava ako:

1) platni sustav ne započne s radom u roku od 12 mjeseci od dana izdavanja odobrenja za rad platnog sustava,

2) upravitelj platnog sustava Hrvatskoj narodnoj banci dostavi obavijest o prestanku rada sustava,

3) platni sustav prestane s radom dulje od šest mjeseci neprekidno ili

4) dobije odobrenje na temelju neistinite ili netočne dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za upravljanje platnim sustavom.

(2) Hrvatska narodna banka može oduzeti odobrenje za rad platnog sustava:

1) ako bi nastavak rada platnog sustava mogao ugroziti stabilnost platnog prometa,

2) ako više nisu ispunjeni uvjeti na temelju kojih je dano odobrenje za rad platnog sustava,

3) ako upravitelj platnog sustava na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad radom platnog sustava ili

4) ako upravitelj platnog sustava ne izvršava nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka.

Rješenje o oduzimanju odobrenja za rad platnog sustava

Članak 126.

(1) Hrvatska narodna banka dostavit će upravitelju platnog sustava rješenje o oduzimanju odobrenja za rad platnog sustava u roku od tri dana od dana njegova donošenja.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je izdati priopćenje za javnost o oduzimanju odobrenja za rad platnog sustava.

Prestanak važenja odobrenja za rad platnog sustava

Članak 127.

Odobrenje za rad platnog sustava prestaje važiti:

1) danom donošenja odluke o likvidaciji upravitelja platnog sustava,

2) danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad upraviteljem platnog sustava,

3) danom brisanja upravitelja platnog sustava iz sudskog registra u slučajevima pripajanja, spajanja i razdvajanja ili

4) danom dostave rješenja o oduzimanju odobrenja za rad platnog sustava upravitelju platnog sustava, odnosno danom koji je određen u rješenju o oduzimanju odobrenja.

Osnivanje podružnice pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske za upravljanje platnim sustavom na području Republike Hrvatske

Članak 128.

Na pravnu osobu sa sjedištem izvan Republike Hrvatske koja namjerava upravljati platnim sustavom preko podružnice na području Republike Hrvatske na odgovarajući način primjenjuju se članci 121., 122., 123., 124., 125., 126. i 127. ovog Zakona.

Pravila rada platnog sustava

Članak 129.

(1) Platni sustav dužan je poslovati prema pravilima rada tog platnog sustava.

(2) Pravila rada platnog sustava uređuju standardizirane postupke i zajednička pravila za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija između njegovih sudionika.

(3) Hrvatska narodna banka daje suglasnost na pravila rada platnog sustava na zahtjev upravitelja platnog sustava.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka ne daje suglasnost na pravila rada platnog sustava iz članka 121. stavka 2. ovog Zakona.

(5) Pravila rada platnog sustava sadrže najmanje:

1) sudionike u platnom sustavu prema vrsti i opis njihove uloge u platnom sustavu,

2) uvjete za sudjelovanje i prestanak sudjelovanja sudionika u platnom sustavu,

3) platne transakcije koje se obračunavaju i/ili namiruju u platnom sustavu prema vrstama platnih usluga,

4) osnovna načela obračuna i/ili namire platnih transakcija,

5) valutu odnosno valute s kojima se posluje u platnom sustavu,

6) način i uvjete izvršenja platnih transakcija, njihov oblik i sadržaj,

7) postupke informiranja sudionika o obračunu i/ili namiri,

8) način zaštite podataka od zlouporabe i

9) trenutak prihvata i neopozivosti naloga za prijenos te postupke u slučaju otvaranja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom, ako se radi o platnim sustavima na koje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima.

(6) Hrvatska narodna banka izdat će suglasnost na pravila rada platnog sustava ako ocijeni da pravila rada sadrže elemente iz stavka 5. ovog članka i ako ocijeni da primjena pravila rada osigurava primjerenu zaštitu od sustavnog rizika i od drugih mogućih rizika vezanih uz funkcioniranje platnog sustava.

(7) Pravila rada platnog sustava ne mogu se naknadno izmijeniti bez prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, suglasnost nije potrebna za izmjenu pravila rada platnog sustava u dijelu iz stavka 5. točke 6., 7., 8. i 9. ovog članka.

(9) Uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka upravitelj je dužan priložiti izmijenjena pravila rada kao i dokumentaciju iz članka 122. stavka 2. točke 3. i 4. ovog Zakona.

(10) Na postupak izdavanja suglasnosti na pravila rada platnog sustava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 123. i 124. ovog Zakona.

Pristup platnim sustavima

Članak 130.

(1) Pravila rada kojima se uređuje pristup pružatelja platnih usluga pojedinom platnom sustavu moraju biti objektivna, nediskriminirajuća i razmjerna, te ne mogu ograničavati pristup više nego što je potrebno za osiguranje od posebnih rizika poput rizika namire, operativnog rizika i rizika poslovanja te za zaštitu financijske i operativne stabilnosti platnog sustava. Platni sustavi ne smiju pružateljima platnih usluga ili drugim platnim sustavima nametati nijedno od sljedećih ograničenja:

1) ograničavajuća pravila efektivnog sudjelovanja u drugim platnim sustavima,

2) ograničenja kojima se na diskriminatoran način utvrđuju prava i obveze pojedinih pružatelja platnih usluga u odnosu na druge pružatelje platnih usluga i

3) bilo kakvo ograničenje na temelju vrste pružatelja platnih usluga.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se:

1) na platne sustave koji posluju u skladu sa zakonom koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima,

2) na platne sustave koji se sastoje isključivo od pružatelja platnih usluga koji pripadaju skupini subjekata povezanih kapitalom, gdje jedan od povezanih subjekata obavlja stvarnu kontrolu nad ostalim povezanim subjektima ili

3) na platne sustave u kojima jedini pružatelj platnih usluga (bilo kao pojedinačni subjekt ili kao grupa):

a) djeluje ili može djelovati kao pružatelj platnih usluga i za platitelja i za primatelja plaćanja, te je isključivo odgovoran za upravljanje platnim sustavom i

b) ovlasti druge pružatelje platnih usluga da sudjeluju u platnom sustavu, a oni nemaju pravo ugovarati međusobne naknade u vezi s platnim sustavom, ali imaju pravo utvrđivanja vlastitih cijena u odnosu na platitelje i primatelje plaćanja.

Dužnosti upravitelja platnog sustava

Članak 131.

(1) Upravitelj platnog sustava dužan je osigurati svakodobno sigurno i stabilno funkcioniranje platnog sustava.

(2) Upravitelj platnog sustava osobito je dužan, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslova koji proizlaze iz pravila rada platnog sustava, osigurati:

1) da platni sustav ima primjeren, prikladan, pouzdan i zadovoljavajući informacijski sustav za obavljanje svih funkcija u skladu s pravilima rada platnog sustava kao i plan kontinuiteta poslovanja,

2) organizacijsku strukturu s dobro definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti, uključujući kadrovsku strukturu i

3) upravljanje rizicima kojima je platni sustav izložen ili bi mogao biti izložen.

(3) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati uvjete kojima treba udovoljavati platni sustav i dužnosti upravitelja iz ovog članka.

Eksternalizacija

Članak 132.

(1) Upravitelj platnog sustava može eksternalizirati određene aktivnosti vezane uz rad platnog sustava. O namjeravanoj eksternalizaciji dužan je, prije sklapanja ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(2) Upravitelj platnog sustava dužan je osigurati da namjeravana eksternalizacija ispunjava sljedeće uvjete:

1) da ne mijenja odnos i obveze upravitelja platnog sustava prema sudionicima u platnom sustavu,

2) da ne dovodi u pitanje usklađenost rada platnog sustava s pravilima rada, ovim Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona i

3) da ne narušava mogućnost obavljanja nadzora od strane Hrvatske narodne banke.

(3) Upravitelj platnog sustava odgovara za štetu koju prouzroči pružatelj usluga eksternalizacije u vezi s pružanjem eksternalizirane aktivnosti.

(4) Upravitelj platnog sustava dužan je osigurati da Hrvatska narodna banka može obaviti izravni nadzor na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružatelja usluga eksternalizacije, te osigurati pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani s eksternalizacijom, a u posjedu su pružatelja usluga eksternalizacije.

(5) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati uvjete za eksternalizaciju aktivnosti vezanih uz rad platnog sustava.

Poglavlje 2.   Nadzor nad platnim sustavima

Opće odredbe

Članak 133.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad platnim sustavima.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka jest provjera posluje li platni sustav u skladu s odredbama ovog Zakona i propisima donesenim na temelju ovog Zakona, provjera funkcionira li platni sustav sigurno i stabilno te je li platnom sustavu osiguran pristup na način propisan člankom 130. ovog Zakona.

(3) U svrhu obavljanja nadzora nad platnim sustavima Hrvatska narodna banka može donositi načela, preporuke i smjernice za rad platnih sustava.

(4) Pri obavljanju nadzora nad platnim sustavima Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad upraviteljem platnog sustava u dijelu njegova poslovanja koji se odnosi na upravljanje platnim sustavom.

Način obavljanja nadzora

Članak 134.

(1) Na obavljanje nadzora nad platnim sustavom i upraviteljem platnog sustava na odgovarajući se način primjenjuju članci 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104. i 105. ovog Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka rukovodi se pri utvrđivanju metodologije, učestalosti i intenziteta nadzora nad platnim sustavima prirodom, opsegom i složenošću poslovanja platnih sustava u odnosu na vrste sudionika, platne transakcije prema vrstama platnih usluga koje se obračunavaju i/ili namiruju te rizičnost poslovanja platnih sustava, osobito vodeći računa o sustavnom riziku.

Vrste nadzornih mjera

Članak 135.

Hrvatska narodna banka može rješenjem naložiti upravitelju platnog sustava nadzorne mjere radi pravodobnog poduzimanja aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti funkcioniranja platnog sustava te otklanjanja utvrđenih nezakonitosti.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke

Članak 136.

(1) Upravitelj platnog sustava dužan je bez odgađanja izvijestiti Hrvatsku narodnu banku:

1) o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, i to o svakoj podnesenoj prijavi podataka u sudski registar te o svakom izvršenom upisu promjene podataka u sudskom registru,

2) ako se upravitelj platnog sustava osim upravljanjem platnim sustavom bavi i drugim djelatnostima, o svim promjenama osoba koje su odgovorne za upravljanje platnim sustavom,

3) o promjeni elemenata pravila rada platnog sustava iz članka 129. stavka 5. točaka 6., 7., 8. i 9. ovog Zakona,

4) o svakoj promjeni podataka o sudionicima u platnom sustavu te o podacima u vezi s uključenjem novih sudionika ili prestankom sudjelovanja dosadašnjih sudionika u tom platnom sustavu i

5) o namjeri prestanka obavljanja djelatnosti upravljanja platnim sustavom kao i o nastupu okolnosti za oduzimanje odobrenja za rad iz članka 125. ovog Zakona te za prestanak važenja odobrenja za rad iz članka 127. ovog Zakona,

6) o svim ostalim promjenama koje su vezane uz uvjete rada platnog sustava koji su propisani ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovog Zakona i/ili kojima se mijenjanju činjenice na temelju kojih je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad platnog sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, upravitelj platnog sustava iz članka 121. stavka 2. ovog Zakona dužan je bez odgađanja izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o činjenicama i okolnostima iz stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. ovog članka kao i o svakoj promjeni elemenata pravila rada platnog sustava iz članka 129. stavka 5. ovog Zakona.

(3) Upravitelj platnog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti podatke o platnim transakcijama izvršenima preko platnog sustava.

(4) Upravitelj platnog sustava dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti izvješća, informacije i podatke o svim pitanjima vezanima uz provođenje nadzora ili uz izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvatske narodne banke.

(5) Hrvatska narodna banka može propisati sadržaj izvješća te rokove i način izvješćivanja.

Suradnja s nadležnim tijelima i razmjena informacija

Članak 137.

U obavljanju nadzora nad platnim sustavima Hrvatska narodna banka surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i s nadležnim tijelima drugih država.

Evidencija platnih sustava

Članak 138.

(1) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju platnih sustava u Republici Hrvatskoj i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama.

(2) Evidencija platnih sustava sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) naziv platnog sustava,

2) naziv i sjedište upravitelja platnog sustava i

3) popis sudionika u platnom sustavu.

 

GLAVA VII.   NAČIN I POSTUPAK ODLUČIVANJA HRVATSKE NARODNE BANKE

Povrat u prijašnje stanje

Članak 139. (136/12)

U upravnom postupku koji vodi Hrvatska narodna banka nije moguće zahtijevati povrat u prijašnje stanje.

Članak 140. (136/12)

Brisan.

Rješenje

Članak 141. (136/12)

Rješenja koja o pitanjima iz svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka moraju biti u pisanom obliku i obrazložena. Protiv takvih rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Članak 142. (136/12)

Brisan.

Odgovornost za štetu

Članak 143.

Zaposlenici Hrvatske narodne banke, članovi Savjeta Hrvatske narodne banke ili bilo koja osoba koju je ovlastila Hrvatska narodna banka ne odgovaraju za štetu koja nastane pri obavljanju dužnosti u okviru ovog Zakona, Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i propisa donesenih na temelju tih zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Rokovi

Članak 144.

(1) Hrvatska narodna banka mora u roku od tri mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva odlučiti:

1) o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga,

2) o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava i

3) o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila rada platnog sustava.

(2) Osim u slučaju iz stavka 1. ovog članka, o svim ostalim zahtjevima za izdavanje odobrenja Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti u roku od dva mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva odnosno u roku od tri mjeseca ako je prema ocjeni Hrvatske narodne banke potrebno prikupiti i druge podatke.

 

GLAVA VIII.   KAZNENE ODREDBE

Prekršaji pružatelja platnih usluga

Članak 145.

(1) Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1) ako naplati naknade protivno zabrani iz članka 9. stavka 1. ovog Zakona,

2) ako naplati naknade koje nisu primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima prema odredbi članka 9. stavka 3. ovog Zakona,

3) ako protivno odredbi članka 12. stavka 2. ovog Zakona ne izvijesti korisnika platnih usluga o naknadi za korištenje određenoga platnog instrumenta prije iniciranja platne transakcije,

4) ako u slučaju jednokratne platne transakcije ne pruži informacije u skladu s odredbama članka 15. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona,

5) ako platitelju nakon primitka naloga za plaćanje ne pruži informacije u skladu sa člankom 16. ovog Zakona,

6) ako primatelju plaćanja nakon izvršenja platne transakcije ne pruži informacije u skladu sa člankom 17. ovog Zakona,

7) ako korisniku platnih usluga prije nego se obveže ponudom ili okvirnim ugovorom ne da informacije iz članka 18. ovog Zakona,

8) ako korisniku platnih usluga ne da informacije iz članka 18. ovog Zakona na način iz članka 19. stavka 1. i 2. ovog Zakona,

9) ako korisniku platnih usluga ne da odredbe okvirnog ugovora i informacije u skladu sa člankom 20. ovog Zakona,

10) ako pri izmjeni okvirnog ugovora, kamatne stope ili tečaja ne postupi u skladu s odredbama članka 21. ovog Zakona,

11) ako u slučaju otkaza okvirnog ugovora naplati naknadu protivno odredbama članka 22. ovog Zakona, odnosno ne izvrši povrat naknade prema odredbama članka 22. ovog Zakona,

12) ako na zahtjev platitelja prije izvršenja pojedine platne transakcije ne da informacije u skladu sa člankom 23. ovog Zakona,

13) ako platitelju nakon terećenja računa za plaćanje, odnosno nakon primitka naloga za plaćanje ne da informacije u skladu sa člankom 24. ovog Zakona,

14) ako primatelju plaćanja nakon izvršenja pojedine platne transakcije ne da informacije u skladu sa člankom 25. ovog Zakona,

15) ako korisniku platnih usluga naplati naknade protivno članku 27. ovog Zakona,

16) ako priječi primatelja plaćanja da za korištenje određenoga platnog instrumenta platitelju nudi popust (članak 27. stavak 5.),

17) ako ne obavijesti platitelja o blokiranju platnog instrumenta u skladu sa člankom 30. stavcima 3., 4. i 5. ovog Zakona,

18) ako ne deblokira platni instrument ili ga ne zamijeni novim nakon što prestanu postojati razlozi za blokadu tog instrumenta (članak 30. stavak 6.),

19) ako kao izdavatelj platnog instrumenta postupi protivno odredbama članka 32. ovog Zakona,

20) ako u slučaju izvršenja neautorizirane platne transakcije ne postupi na način i u roku iz članka 35. ovog Zakona,

21) ako na zahtjev platitelja za povrat novčanih sredstava za autoriziranu platnu transakciju ne postupi u skladu sa člankom 38. stavkom 3. i 4. ovog Zakona,

22) ako ne obavijesti korisnika platne usluge o odbijanju izvršenja naloga za plaćanje u skladu s odredbama članka 40. ovog Zakona,

23) ako odbije izvršenje autoriziranog naloga za plaćanje protivno odredbi članka 40. stavka 4. ovog Zakona,

24) ako pri izvršenju platne transakcije ne postupi u skladu sa člankom 42. ovog Zakona,

25) ako ne izvrši plaćanje drugom pružatelju platnih usluga u roku iz članka 43. ovog Zakona,

26) ako platiteljevom pružatelju platnih usluga ne prenese nalog za plaćanje u skladu sa člankom 43. stavkom 11. ovog Zakona,

27) ako ne izvrši plaćanje prema svom primatelju plaćanja u skladu s odredbama članka 44. i članka 46. stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Zakona,

28) ako u slučaju polaganja gotovog novca ne stavi novčana sredstva na raspolaganje i ne odobri račun u skladu s odredbama članka 45. ovog Zakona,

29) ako odredi datum valute terećenja računa za plaćanje platitelja protivno članku 46. stavku 7. ovog Zakona,

30) ako u slučaju neispravne jedinstvene identifikacijske oznake ne poduzme razumne mjere za povrat novčanih sredstava prema članku 49. stavku 3. ovog Zakona,

31) ako u slučaju neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije na zahtjev korisnika platnih usluga ne postupi prema članku 47. stavku 5. ili članku 48. stavku 4. ovog Zakona,

32) ako ne odgovori na prigovor korisnika platnih usluga u roku iz članka 55. stavka 2. ovog Zakona ili

33) ako na poziv Hrvatske narodne banke ne dostavi očitovanje i potrebne dokaze u roku određenom u pozivu (članak 56. stavak 3.).

(2) Iznimno, pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. ovog Zakona ne čini prekršaj iz stavka 1. ovog članka ako je, gdje je to ovim Zakonom dopušteno, s korisnikom platnih usluga ugovorio drugačije nego što je propisano ovim Zakonom.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog Zakona odnosno, ako pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točka 2. i 3. ovog Zakona osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge odnosno fizička osoba odgovorna za poslovanje podružnice iz članka 5. stavka 1. točka 9. i 10., odnosno odgovorna osoba pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 4., 5. i 11., novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji pri pružanju platnih usluga u drugoj državi članici preko podružnice ili zastupnika

Članak 146.

(1) Pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog Zakona neće se kazniti za prekršaj iz članka 145. stavka 1. ovog Zakona ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko podružnice ili zastupnika u toj drugoj državi članici.

(2) Ako je prekršaj iz članka 145. stavka 1. ovog Zakona počinio pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. koji platne usluge pruža na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika, za prekršaj iz članka 145. stavka 1. kaznit će se njegova podružnica, odnosno njegov zastupnik.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka kaznit će se i direktor odgovoran za poslovanje podružnice odnosno odgovorna osoba iz uprave zastupnika pravne osobe, prema članku 145. stavku 3. ovog Zakona.

Prekršaji pri neposrednom pružanju platnih usluga u drugoj državi članici

Članak 147.

(1) Pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog Zakona kaznit će se za prekršaj iz članka 145. stavka 1. ovog Zakona počinjen pri neposrednom pružanju platnih usluga u drugoj državi članici ako je djelo kažnjivo i po pravu države članice u kojoj je djelo učinjeno.

(2) Ako je ispunjena pretpostavka iz stavka 1. ovog članka, za prekršaj iz članka 145. stavka 1. ovog Zakona kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga odnosno, ako pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. ovog Zakona osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge, prema članku 145. stavku 3. ovog Zakona.

(3) Iznimno od članka 145., neće se kazniti pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. ovog Zakona koji počini prekršaj iz članka 145. stavka 1. ovog Zakona pri neposrednom pružanju platnih usluga u Republici Hrvatskoj, već će Hrvatska narodna banka o učinjenom djelu obavijestiti nadležno tijelo matične države članice radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Prekršaji pružatelja platnih usluga koji imaju odobrenje Hrvatske narodne banke

Članak 148.

(1) Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 9. i 10. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1) ako ne izvještava Hrvatsku narodnu banku u skladu s podzakonskim aktom donesenim na temelju članka 7. stavka 1. ovog Zakona i

2) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu sa člankom 119. stavkom 3. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog Zakona odnosno, ako pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. ovog Zakona osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge odnosno fizička osoba odgovorna za poslovanje podružnice iz članka 5. stavka 1. točke 9. i 10., novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji drugih osoba

Članak 149.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna ili fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1) ako pruža platne usluge protivno odredbi članka 5. stavka 2. ovog Zakona,

2) ako protivno odredbi članka 12. stavka 1. ovog Zakona ne obavijesti platitelja o popustu za korištenje određenoga platnog instrumenta prije iniciranja platne transakcije,

3) ako u slučaju iz članka 13. stavka 2. ovog Zakona prije preračunavanja valute platitelju ne da informacije o svim naknadama i tečaju koji će primijeniti,

4) ako kao primatelj plaćanja naplati naknadu za korištenje određenoga platnog instrumenta (članak 27. stavak 6.) ili

5) ako pruža platne usluge prije dobivanja odobrenja za pružanje platnih usluga (članak 65. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji kreditnih institucija

Članak 150.

(1) Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 9. ovog Zakona novčanom kaznom od 20.000,00 do 250.000,00 kuna:

1) ako postupi protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 58. stavka 4. ovog Zakona,

2) ako ne dostavi podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje vođenje i sadržaj jedinstvenog registra računa (članak 59.),

3) ako ne vodi registar transakcijskih računa u skladu sa člankom 60. ovog Zakona,

4) ako o namjeri sklapanja ugovora iz članka 62. stavka 2. ovog Zakona ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku ili ako uz obavijest ne dostavi detaljan opis modela platnih transakcija (članak 62. stavak 3.),

5) ako postupi protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 62. stavka 4. ovog Zakona ili

6) ako nalog za plaćanje za izvršenje platnih transakcija preko transakcijskih računa ne sadrži elemente ili nije popunjen u skladu s podzakonskim aktom donesenim na temelju članka 64. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka osim za prekršaj iz točke 4. kaznit će se podružnica pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 250.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka osim za prekršaj iz točke 4. kaznit će se i fizička osoba odgovorna za poslovanje podružnice pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovog Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

Prekršaji institucija za platni promet

Članak 151.

(1) Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1) ako pruža platne usluge preko zastupnika prije nego što je zastupnik upisan u registar odnosno nakon njegovog brisanja iz registra (članak 76.),

2) ako započne pružati platne usluge preko podružnice u drugoj državi članici protivno članku 78. ovog Zakona,

3) ako započne pružati platne usluge preko zastupnika u drugoj državi članici protivno članku 79. ovog Zakona,

4) ako osnuje podružnicu u trećoj državi bez prethodnog odobrenja iz članka 80. stavka 2. ovog Zakona,

5) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu sa člankom 80. stavkom 8. ili 9. ovog Zakona,

6) ako ne osigura da podružnica ili zastupnik koji djeluje u njezino ime o tome obavijesti korisnika platnih usluga (članak 85.),

7) ako joj iznos jamstvenoga kapitala bude manji od iznosa propisanog člankom 86. stavkom 2. ovog Zakona,

8) ako postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 86. stavka 3. ovog Zakona,

9) ako ne zaštiti novčana sredstva primljena za izvršenje platnih transakcija u skladu sa člankom 87. ovog Zakona i podzakonskim aktom donesenim na temelju tog članka,

10) ako se računima za plaćanje koje vodi ne koristi isključivo za platne transakcije (članak 88.),

11) ako odobrava kredite vezane uz pružanje platnih usluga protivno članku 89. stavku 1. ovog Zakona,

12) ako ne osigura revidiranje financijskih izvještaja iz članka 90. ovog Zakona ili ako ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci izvješća u skladu sa člankom 92. stavkom 1. i 2. ovog Zakona,

13) ako postupi protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 93. stavka 1. ovog Zakona,

14) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji u skladu sa člankom 94. stavkom 1. ili 2. ovog Zakona,

15) ako eksternalizira operativne aktivnosti protivno uvjetima iz članka 94. stavka 4., 5. i 6. ovog Zakona ili protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju stavka 9. istog članka ovog Zakona,

16) ako ne uspostavi ili ne provodi sustav upravljanja na način utvrđen člankom 96. stavkom 1. ovog Zakona ili ga provodi protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 96. stavka 2. ovog Zakona,

17) ako postupi protivno podzakonskom aktu koji je donesen na temelju članka 97. stavka 6. ovog Zakona,

18) ako ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje izravnog nadzora na način i pod uvjetima propisanima člankom 94. stavkom 6., člankom 98. stavkom 5. i 6. i člankom 99. ovog Zakona,

19) ako ne postupi prema rješenju Hrvatske narodne banke,

20) ako ne izvješćuje Hrvatsku narodnu banku u skladu s podzakonskim aktom donesenim na temelju članka 111. stavka 2. ovog Zakona,

21) ako ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku o činjenicama i okolnostima iz članka 111. stavaka 3. i 4. ovog Zakona ili

22) ako pruža platne usluge izvan granica odobrenja izdanog prema odredbama ovog Zakona (članak 5. stavak 6.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona odnosno, ako taj pružatelj platnih usluga osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji ovlaštenog revizora i revizorskog društva

Članak 152.

(1) Za prekršaj kaznit će se revizorsko društvo novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna:

1) ako ne ispuni obveze iz članka 92. stavka 4. i 5. ovog Zakona ili

2) ako ne ispuni obvezu iz članka 93. stavka 2. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se i odgovorna osoba revizorskog društva, novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se ovlašteni revizor novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Prekršaji upravitelja platnog sustava

Članak 153.

(1) Za prekršaj kaznit će se upravitelj platnog sustava iz članka 118. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1) ako postupi protivno podzakonskom aktu koji je donesen na temelju članka 120. stavka 2. ovog Zakona,

2) ako započne s radom platnog sustava kojim upravlja prije dobivanja odobrenja, ako je za rad tog sustava potrebno dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (članak 121. stavak 3.),

3) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o početku rada platnog sustava kojim upravlja u roku iz članka 121. stavka 4. ovog Zakona,

4) ako ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci dokumentaciju iz članka 121. stavka 5. ovog Zakona,

5) ako postupi protivno odredbama članka 129. stavka 1. i 7. ovog Zakona,

6) ako pravila kojima uređuje pristup pružatelja platnih usluga platnom sustavu kojim upravlja nisu u skladu sa člankom 130. ovog Zakona,

7) ako ne osigura funkcioniranje platnog sustava kojim upravlja na način propisan člankom 131. stavkom 1. i 2. ovog Zakona ili podzakonskim aktom donesenim na temelju članka 131. stavka 3. ovog Zakona

8) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji u skladu sa člankom 132. stavkom 1. ovog Zakona,

9) ako eksternalizira aktivnosti protivno uvjetima iz članka 132. stavka 2. ovog Zakona, ili protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju stavka 5. istog članka ovog Zakona,

10) ako postupi protivno podzakonskom aktu koji je donesen na temelju članka 97. stavka 6. ovog Zakona (članak 134.),

11) ako ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje izravnog nadzora na način i pod uvjetima propisanima člankom 98. stavkom 5. i 6., člankom 99. i člankom 132. stavkom 4. ovog Zakona (članak 134.),

12) ako ne postupi prema rješenju Hrvatske narodne banke,

13) ako ne izvješćuje Hrvatsku narodnu banku u skladu sa člankom 136. ovog Zakona ili ako izvješćuje Hrvatsku narodnu banku protivno podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 136. stavka 5. ovog Zakona,

14) ako ne postupi u skladu sa člankom 155. stavkom 5. ili 6. ovog Zakona ili

15) ako nastavi s radom platnog sustava kojim upravlja, a ne podnese zahtjev prema članku 155. stavku 3. ovog Zakona (članak 155. stavak 8.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave odnosno osobe koje su odgovorne za upravljanje platnim sustavom upravitelja platnog sustava, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se upravitelj platnog sustava iz članka 118. stavka 2. točke 7. ovog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravitelju platnog sustava iz članka 118. stavka 2. točke 7. ovog Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Zastara

Članak 154.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje utvrđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon isteka roka od tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida počinje ponovno teći zastara, ali prekršajni se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi nakon isteka dvostrukog vremena određenog u stavku 1. ovog članka.

 

GLAVA IX.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za usklađivanje s odredbama ovog Zakona

Članak 155.

(1) Pravne osobe, osim kreditnih institucija i institucija za elektronički novac, koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona pružaju platne usluge, dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Kreditne institucije koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju odobrenje za pružanje platnih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, nastavljaju pružati platne usluge iz članka 3. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog Zakona i mogu u sudski registar upisati te djelatnosti, bez posebnog odobrenja Hrvatske narodne banke.

(3) Pravne osobe, koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona upravljaju platnim sustavima, dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava najkasnije do 30. lipnja 2011.

(4) Obveza iz stavka 3. ovog članka ne odnosi se na kreditne institucije i institucije za elektronički novac koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za upravljanje platnim sustavima prije 1. siječnja 2011.

(5) Kreditne institucije i institucije za elektronički novac koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za upravljanje platnim sustavima prije 1. siječnja 2011.dužne su u roku iz stavka 3. ovog članka podnijeti zahtjev za suglasnost na pravila rada tih platnih sustava.

(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka, upravitelji platnog sustava koji upravljaju platnim sustavima iz članka 121. stavka 2. ovog Zakona, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u skladu sa člankom 121. stavkom 5. ovog Zakona.

(7) Vodeći brojevi koje je Hrvatska narodna banka dodijelila prije stupanja na snagu ovog Zakona, nastavljaju se koristiti.

(8) Pravne osobe koje ne postupe u skladu s odredbama stavka 1. i 3. ovog članka dužne su prestati pružati platne usluge odnosno prestati upravljati platnim sustavom.

(9) Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav nastavljaju s radom i nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

Prestanak važenja pojedinih odredbi ovog Zakona danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Članak 156.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 15. stavak 2., članak 16. stavak 2., članak 18. stavak 2., članak 23. stavak 2., članak 42. stavak 3., članak 47. stavak 7., članak 48. stavak 6. i članak 52. stavak 3. ovog Zakona.

Podzakonski akti Hrvatske narodne banke

Članak 157.

Hrvatska narodna banka donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona podzakonske akte koje je obvezna donijeti na temelju ovog Zakona.

Prestanak važenja Zakona o platnom prometu u zemlji i propisa donesenih na temelju tog Zakona

Članak 158.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 117/01) i podzakonski akti doneseni na temelju tog Zakona, osim:

1) Odluke o Hrvatskom sustavu velikih plaćanja i o namiri na računima banaka u Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 34/05., 74/05. i 18/09.),

2) Odluke o Nacionalnom klirinškom sustavu (»Narodne novine«, br. 14/02., 150/02. i 18/09.),

3) Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa (»Narodne novine«, br. 189/04.),

4) Odluke o nalozima za plaćanje (»Narodne novine«, br. 14/02., 143/02. i 104/03.),

5) Odluke o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci (»Narodne novine«, br. 150/02., 115/03., 162/04. i 189/04.),

6) Odluke o terminskom planu obračuna preko međubankovnih platnih sustava (»Narodne novine«, br. 50/02. i 38/05.) i

7) Odluke o obavljanju platnog prometa u banci nakon provedenog spajanja ili pripajanja banaka (»Narodne novine«, br. 75/02.),

koji će se na odgovarajući način primjenjivati do stupanja na snagu podzakonskih akata iz članka 157. ovog Zakona.

Prestanak važenja pojedinih odredbi Zakona o deviznom poslovanju i propisa donesenih na temelju tih odredbi

Članak 159.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti članak 32., članak 33., članak 63. stavak 1. točka 13. i članak 64. stavak 1. točka 6. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08. i 92/09.) te sljedeći podzakonski akti:

1) Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 88/05., 18/06. i 132/07.) i Uputa donesena na temelju te Odluke i

2) Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.).

(2) Do stupanja na snagu podzakonskih akata iz članka 157. ovog Zakona na odgovarajući način primjenjivat će se Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) (»Narodne novine«, br. 162/04.).

Prestanak važenja pojedinih odredbi Zakona o zaštiti potrošača

Članak 160.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti članak 53. i članak 145. stavak 1. podstavak 30. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.).

Stupanje na snagu

Članak 161.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011., osim odredbi članka 5. stavka 1. točaka 6., 7. i 8. i 11. te stavka 7., članka 15. stavka 3., članka 16. stavka 3., članka 18. stavka 3., članka 23. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 41. stavka 7., članka 42. stavka 4., članka 43. stavaka 5., 6., 7., 8. i 9., članka 46. stavka 4., članka 47. stavka 8., članka 48. stavka 7., članka 52. stavka 4., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 7. i 8., članka 58. stavka 1. točke 2., članka 61. stavka 3., članaka 77., 78., 79., 81., 82., 83. i 84., članka 87. stavka 3. točke 2., članka 89. stavka 1. točke 2., članka 94. stavka 7. i 8., članka 97. stavka 7. članaka 108., 109., 113., 115., 146., i 147., članka 150. stavka 3. i 4. i članka 151. stavka 1. točke 2. i 3. ovog Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.