Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

pročišćeni tekst zakona

NN 75/0854/13

na snazi od 14.05.2013.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona
Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju:
– status, položaj, cilj, zadaci i ustroj Hrvatske narodne banke te druga pitanja važna za funkcioniranje i rad Hrvatske narodne banke,
– odnos Hrvatske narodne banke s Republikom Hrvatskom, kreditnim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama te tijelima i institucijama Europske unije,
– zadaci i nadležnosti Hrvatske narodne banke od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, i
– zadaci i nadležnosti Hrvatske narodne banke nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice u Republici Hrvatskoj.
(2) Za obveze Hrvatske narodne banke jamči Republika Hrvatska.

Prijenos i provedba pravnih akata Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te se ukida Direktiva 97/5/EZ (SL L 319, 5. 12. 2007.).

Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. koja propisuje mjere potrebne za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4. 7. 2001.) i

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. kojom se proširuju učinci Uredbe Vijeća (EZ) 1338/2001 koja propisuje mjere potrebne za zaštitu eura od krivotvorenja i na one države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu (SL L 181, 4. 7. 2001.).

Položaj Hrvatske narodne banke
Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske.
(2) Pri ostvarivanju svojeg cilja i u izvršavanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna.
(3) Hrvatska narodna banka ima svojstvo pravne osobe.
(4) Sjedište je Hrvatske narodne banke u Zagrebu.
(5) Hrvatska narodna banka ne upisuje se u sudski registar.
(6) Hrvatska narodna banka ima Statut.
(7) Hrvatska narodna banka ima pečat koji sadrži prikaz grba Republike Hrvatske i ime Hrvatske narodne banke.
(8) Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narodne banke.
(9) Hrvatska narodna banka je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.
(10) Prestao važiti.
(11) Prestao važiti.

Cilj Hrvatske narodne banke
Članak 3.

(1) Cilj Hrvatske narodne banke jest održavanje stabilnosti cijena.
(2) Prestao važiti.

Zadaci Hrvatske narodne banke
Članak 4.

Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti poslova iz svoje nadležnosti, što se osobito očituje u:
– utvrđivanju i provođenju monetarne i devizne politike,
– držanju i upravljanju s međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske,
– izdavanju novčanica i kovanog novca,
– izdavanju i oduzimanju odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
– obavljanju poslova supervizije i nadzora u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava,
– vođenju računa kreditnih institucija i obavljanju platnog prometa po tim računima, davanju kredita kreditnim institucijama i primanju u depozit sredstava kreditnih institucija,
– uređivanju i unapređivanju sustava platnog prometa,
– obavljanju zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku,
– donošenju podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti,

- pridonošenju stabilnosti financijskog sustava u cjelini, i
– obavljanju ostalih, zakonom utvrđenih poslova.

Pojam kreditne institucije
Članak 5.

(1) Kreditnom institucijom u smislu ovoga Zakona smatra se:
1) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, i
2) podružnica kreditne institucije sa sjedištem izvan Republike Hrvatske koja pruža usluge na području Republike Hrvatske u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.
(2) Pojam kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obuhvaća banke, štedne banke i stambene štedionice.
(3) U izvršavanju pojedinih zadataka iz ovoga Zakona Hrvatska narodna banka može podzakonskim propisima koje donosi na temelju ovoga Zakona obuhvatiti sve ili pojedine vrste kreditnih institucija iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Suradnja s tijelima državne vlasti
Članak 6.

(1) U ostvarivanju svojeg cilja i izvršavanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka može, ne dovodeći u pitanje svoj cilj, svoju samostalnost i neovisnost, surađivati s Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti te u okviru svoje nadležnosti poduzima mjere za unapređivanje te suradnje.
(2) Vlada Republike Hrvatske dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci sve prijedloge i izvješća koji se odnose na cilj, poslove i zadatke Hrvatske narodne banke, uključujući prijedloge odluka i uredaba Vlade Republike Hrvatske te prijedloge zakona prije njihova podnošenja Hrvatskom saboru, a o kojima Hrvatska narodna banka može dati mišljenje.

Međunarodna suradnja
Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka može biti članica međunarodnih institucija i organizacija nadležnih za područja monetarne politike, devizne politike, platnog prometa, supervizije kreditnih institucija i ostala područja iz njezina djelokruga i sudjelovati u njihovu radu.
(2) Hrvatska narodna banka može zastupati Republiku Hrvatsku u međunarodnim institucijama i organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

Isključenje od odgovornosti
Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka ne odgovara za obveze drugih osoba.
(2) Hrvatska narodna banka, članovi Savjeta i zaposlenici Hrvatske narodne banke ne odgovaraju za štetu počinjenu u obavljanju poslova supervizije i nadzora osim ako je šteta počinjena namjerno ili grubom nepažnjom.
(3) Hrvatska narodna banka, članovi Savjeta i zaposlenici Hrvatske narodne banke ne odgovaraju za štetu u poslovima davanja naloga posebnoj upravi za vođenje poslovanja kreditne institucije, osim ako je šteta počinjena namjerno ili grubom nepažnjom.

 

II. POSLOVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE

1. MONETARNA I DEVIZNA POLITIKA

Nadležnost i ovlasti za provođenje monetarne i devizne politike
Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka utvrđuje i provodi monetarnu i deviznu politiku u Republici Hrvatskoj.
(2) Na temelju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može, radi ostvarivanja utvrđene monetarne i devizne politike, odrediti mjere i instrumente koji su joj potrebni za reguliranje kreditne aktivnosti i likvidnosti kreditnih institucija i za reguliranje količine novca u optjecaju te donositi mjere u vezi s kamatnim stopama i tečajem domaće valute.
(3) Hrvatska narodna banka je ovlaštena donositi podzakonske propise i druge akte kojima se uređuje devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba.
(4) Hrvatska narodna banka obavlja kontrolu deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom.
(5) Hrvatska narodna banka je ovlaštena utvrđivati metodu za određivanje vrijednosti kune prema drugim valutama.

Poslovi na otvorenom tržištu
Članak 10.

(1) Radi provođenja utvrđene monetarne i devizne politike Hrvatska narodna banka može u svoje ime izdavati vlastite vrijednosne papire koji glase na domaću ili stranu valutu te na financijskim tržištima ugovarati kupnje, prodaje i zamjene vrijednosnih papira i drugih lakoutrživih financijskih instrumenata, kao i prava i obveza u vezi s istima.
(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka mogu se sklapati kao ugovori o promptnoj kupnji i prodaji, kupnji i prodaji na rok, zamjeni, prijeboju, povratnoj kupnji (repo poslovi) te kao drugi ugovori s vrijednosnim papirima.

Odobravanje kredita kreditnim institucijama
Članak 11.

(1) Radi podmirivanja redovitih potreba za likvidnošću kreditnih institucija, Hrvatska narodna banka može odobravati kredite kreditnim institucijama uz odgovarajuće instrumente osiguranja.
(2) U slučaju hitnih i nepredviđenih potreba za likvidnošću kreditnih institucija, Hrvatska narodna banka može kreditnim institucijama odobravati kratkoročne kredite uz uvjet da su ti krediti osigurani odgovarajućim instrumentima osiguranja.
(3) Uvjete kreditiranja za kredite iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka može utvrditi podzakonskim propisima.

26. Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost

59. Odluka o lombardnom kreditu

61. Odluka o unutardnevnom kreditu

Diskontni poslovi
Članak 12.

(1) Hrvatska narodna banka može na temelju ponude solventne kreditne institucije diskontirati sljedeće vrijednosne papire:
1) dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje neopozivo jamči osoba čije su kratkoročne obveze utvrdile dvije međunarodno priznate agencije za utvrđivanje kreditnog rejtinga i razvrstale ga u jednu od dvije najviše kategorije, a koji su preneseni na kreditnu instituciju, s preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca računajući od dana kad ih je Hrvatska narodna banka diskontirala,
2) dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka, plative u Republici Hrvatskoj, koji čine dio javne emisije i koji dospijevaju u roku do tri mjeseca od dana kad ih je Hrvatska narodna banka diskontirala.
(2) Uvjete diskontnih poslova iz stavka 1. ovoga članka i visinu diskontne stope Hrvatska narodna banka utvrđuje podzakonskim propisom.

53. Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

89. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Kamatne stope na kreditne i diskontne poslove
Članak 13.

Hrvatska narodna banka utvrđuje podzakonskim propisom kamatne stope na kreditne i diskontne poslove Hrvatske narodne banke.

53. Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

89. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Obvezna pričuva
Članak 14.

(1) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom propisuje obvezu kreditnih institucija da izdvoje i održavaju obveznu pričuvu na računu za namiru i u blagajni ili na izdvojenom računu u Hrvatskoj narodnoj banci.
(2) Obvezna pričuva iz stavka 1. ovoga članka određuje se u postotku propisanom s obzirom na vrstu, ročnost, veličinu i povećanje depozita i drugih obveza kreditne institucije. Podzakonskim propisom o obveznoj pričuvi propisat će se i osnovica te način obračuna obvezne pričuve.
(3) Na izdvojena sredstva obvezne pričuve Hrvatska narodna banka može plaćati kreditnoj instituciji naknadu.
(4) Podzakonski propis o visini naknade iz stavka 3. ovoga članka donosi Hrvatska narodna banka.

92. Odluka o obveznoj pričuvi

Neizdvajanje obvezne pričuve
Članak 15.

(1) Kreditne institucije koje nepravilno obračunavaju obveznu pričuvu ili koje u propisanom roku ne izdvajaju, odnosno ne održavaju obveznu pričuvu, dužne su za nedostatno izdvojeni odnosno održavani iznos obvezne pričuve platiti naknadu Hrvatskoj narodnoj banci.
(2) Podzakonski propis o visini naknade iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatska narodna banka.
(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka ne može biti viša od iznosa dvostruke kamatne stope na kredite odobrene kreditnim institucijama, utvrđene u skladu sa člankom 11. stavkom 2. ovoga Zakona.

89. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Ostale mjere i instrumenti monetarne i devizne politike
Članak 16.

(1) Radi provođenja utvrđene monetarne i devizne politike Hrvatska narodna banka može odrediti i druge mjere i instrumente monetarne i devizne politike.
(2) Oblik i sadržaj mjera i instrumenata iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka određuje podzakonskim propisima.
(3) Ako je sadržaj mjera i instrumenata iz stavka 1. ovoga članka ispunjenje neke novčane činidbe kreditne institucije prema Hrvatskoj narodnoj banci, a koju kreditna institucija nije na vrijeme i/ili u cijelosti izvršila, kreditna institucija je dužna Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu koju podzakonskim propisom utvrdi Hrvatska narodna banka.

Trgovanje devizama i efektivnim novcem
Članak 17.

(1) Hrvatska narodna banka trguje devizama i efektivnim novcem na promptnom i terminskom tržištu, financijskim instrumentima ili drugom imovinom koja, u skladu sa člankom 18. stavkom 2. ovoga Zakona, čini međunarodne pričuve Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka obavlja druge zakonom utvrđene poslove vezane uz provođenje devizne politike.
(2) Hrvatska narodna banka ugovara ili određuje tečaj po kojem kupuje i prodaje devize i efektivni novac na deviznom tržištu.

Međunarodne pričuve Republike Hrvatske
Članak 18.

(1) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske. Međunarodne pričuve Republike Hrvatske čine dio bilance Hrvatske narodne banke.
(2) Međunarodne pričuve Republike Hrvatske čine:
1) zlato, plemenite kovine i drago kamenje koje drži Hrvatska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke,
2) novčanice i kovani novac u konvertibilnoj stranoj valuti koje drži Hrvatska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke,
3) potražna salda plativa u konvertibilnoj stranoj valuti na računima Hrvatske narodne banke kod stranih središnjih banaka, međunarodnih financijskih institucija ili kreditnih institucija,
4) ukupni iznos posebnih prava vučenja koji Hrvatska narodna banka drži kod Međunarodnoga monetarnog fonda,
5) mjenice, potvrde o depozitu, obveznice i ostali dužnički vrijednosni papiri koje drži Hrvatska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke, koji su plativi u konvertibilnoj valuti dužnika, a čije su kratkoročne obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena,
6) terminske kupnje ili repo ugovori koje je sklopila Hrvatska narodna banka s drugim središnjim bankama, kreditnim ili financijskim institucijama sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili međunarodnim financijskim institucijama, ili su ugovori pokriveni njihovim jamstvima te terminski i opcijski ugovori koje je Hrvatska narodna banka sklopila s ugovornim stranama, osiguravajući plaćanje u konvertibilnoj valuti,
7) druga imovina koja se po svom sadržaju i značenju može izjednačiti s imovinom navedenom u točki 1. do 6. ovoga stavka.

(3) U upravljanju međunarodnim pričuvama, Hrvatska narodna banka može sklapati ugovore i druge pravne poslove s osobama navedenim u članku 18. stavku 2. točki 3., 5. i 6. ovoga Zakona samo pod uvjetom ako su njihove obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile investicijskim rangom. Hrvatska narodna banka odlukom određuje najniži investicijski rang obveza navedenih osoba, u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona.

Upravljanje međunarodnim pričuvama
Članak 19.

(1) Pri odabiru ulaganja u pojedine oblike imovine iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka se u prvom redu rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.
(2) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim pričuvama na način koji je najbolje prilagođen monetarnoj i deviznoj politici i kojim se pridonosi nesmetanom ispunjavanju obveza Republike Hrvatske prema inozemstvu.

Otvaranje računa u inozemstvu, međunarodni poslovi i plaćanja
Članak 20.

(1) Radi obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima Hrvatska narodna banka može otvarati račune u inozemstvu.
(2) Hrvatska narodna banka može prodavati i kupovati valutu Republike Hrvatske u inozemstvu.
(3) Hrvatska narodna banka može obavljati sve vrste bankovnih i financijskih poslova s drugim središnjim bankama, kreditnim i financijskim institucijama sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, međunarodnim institucijama i organizacijama, uključujući davanje i uzimanje kredita.
(4) Hrvatska narodna banka može sklapati ugovore o plaćanju i namiri s inozemnim klirinškim institucijama.
(5) Ugovore iz prethodnog stavka Hrvatska narodna banka može sklopiti u svoje ime i za svoj račun ili za račun Republike Hrvatske.

2. NOVČANA JEDINICA, NOVČANICE I KOVANI NOVAC

Novčana jedinica
Članak 21.

(1) Novčana jedinica Republike Hrvatske jest kuna, koja se dijeli na stotinu lipa.
(2) Kuna je zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.
(3) Za plaćanja u zemlji zakonom se može dopustiti i korištenje druge valute.
(4) Hrvatska narodna banka može odrediti najniži apoen u prometu na koji se zaokružuju obračuni u gotovinskim i bezgotovinskim plaćanjima te u poslovnim knjigama.

Izdavanje novčanica i kovanog novca
Članak 22.

Hrvatska narodna banka ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca, uključujući numizmatičke kovanice.

Propisivanje izgleda novčanica i kovanog novca
Članak 23.

(1) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom utvrđuje nominalni iznos, mjere, težinu, izgled i ostala obilježja novčanica i kovanog novca koje izdaje.
(2) Hrvatska narodna banka odgovorna je za tiskanje novčanica i kovanje kovanog novca, sigurnost i pohranu neizdanih novčanica i kovanog novca te čuvanje i uništavanje novčanica i kovanog novca povučenih iz optjecaja, kao i materijala koji služe za izradu novčanica i kovanog novca.

Autorska prava
Članak 24.

Hrvatska narodna banka je nositelj svih imovinskih autorskih prava na novčanicama i optjecajnome kovanom novcu koji glase na kune i lipe. Reproduciranje novčanica i optjecajnoga kovanog novca koji glase na kune i lipe nije dopušteno bez prethodnog pristanka Hrvatske narodne banke.

Plan izdavanja, inventar novčanica i opskrba novčanicama i kovanim novcem
Članak 25.

(1) Hrvatska narodna banka planira izdavanje novčanica i kovanog novca te upravlja ukupnim pričuvama gotovine.
(2) Hrvatska narodna banka organizira i osigurava redovitu opskrbu novčanicama i optjecajnim kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske.

35. Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem

Zamjena novčanica i kovanog novca neprikladnih za promet
Članak 26.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice i kovani novac koji su postali neprikladni za promet, i to pohabane novčanice u punom iznosu, a oštećene novčanice i kovani novac uz uvjete što ih ona odredi.

56. Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet

Ovlast za uređivanje drugih pitanja
Članak 27.

Hrvatska narodna banka može podzakonskim propisom urediti sva druga pitanja povezana s izdavanjem, tiskanjem i kovanjem, rukovanjem i obradom, opskrbom i zamjenom novčanica i kovanog novca.

56. Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet

Zaštita novčanica i kovanog novca od krivotvorenja
Članak 28.

Prestao važiti.

3. ODNOSI S KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Ovlast nad kreditnim institucijama
Članak 29.

Prestao važiti.

Dostavljanje informacija Hrvatskoj narodnoj banci
Članak 30.

(1) Podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke određuju se podaci i izvješća koje su kreditne institucije dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci te rokovi za dostavu tih podataka. Kreditne institucije moraju pružiti Hrvatskoj narodnoj banci informacije i podatke o svom poslovanju i financijskom položaju navedene u podzakonskim propisima, a na zahtjev Hrvatske narodne banke i druge podatke potrebne za izvršavanje njezinih zadataka.
(2) Hrvatska narodna banka može dostavljene informacije i podatke objaviti za sve kreditne institucije, pojedinačno, zbirno ili klasificirane prema vrstama kreditnih institucija ili prema prirodi poslova koje pojedine kreditne institucije obavljaju, osim onih podataka koji se smatraju bankarskom tajnom u skladu sa zakonom.

54. Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

76. Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

97. Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Suradnja s inozemnim institucijama ovlaštenima za superviziju i nadzor nad poslovanjem kreditnih institucija
Članak 31.

(1) Radi unapređivanja supervizije i nadzora nad poslovanjem kreditnih institucija Hrvatska narodna banka surađuje s drugim inozemnim institucijama ovlaštenima za superviziju i nadzor nad poslovanjem kreditnih institucija i razmjenjuje iskustva s njima.
(2) Hrvatska narodna banka i druge organizacije ovlaštene za superviziju i nadzor nad kreditnim institucijama mogu međusobno razmjenjivati sve dobivene podatke i prosudbe o kreditnim institucijama do kojih su došle u obavljanju supervizije i nadzora. Razmijenjene podatke iz ovoga stavka nijedna od ovlaštenih organizacija ne smije učiniti dostupnima neovlaštenim osobama.
(3) Razmjena informacija utvrđena stavkom 2. ovoga članka ne smatra se odavanjem bankarske tajne.

Informacijska mreža za kreditne institucije
Članak 32.

Hrvatska narodna banka može uspostaviti i održavati informacijsku mrežu za cjelokupni bankovni sustav Republike Hrvatske.

4. PLATNI PROMET

Ovlast u platnom prometu
Članak 33.

Hrvatska narodna banka   na temelju posebnog zakona izdaje i oduzima odobrenja za pružanje usluga platnog prometa, izdaje i oduzima suglasnosti u vezi s pružanjem usluga platnog prometa, donosi podzakonske propise kojima se uređuje pružanje i obavljanje usluga platnog prometa, utvrđuje standarde u svrhu stabilnog i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa te obavlja druge poslove koji su joj zakonom dani u nadležnost.

 

Vođenje računa kreditnih institucija u Hrvatskoj narodnoj banci
Članak 34.

Hrvatska narodna banka vodi račune kreditnih institucija te obavlja platni promet po tim računima. Kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužne su otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci.

Platni sustavi
Članak 35.

(1) Hrvatska narodna banka na temelju posebnog zakona izdaje i oduzima odobrenja za rad platnim sustavima te osigurava uvjete za njihovo nesmetano funkcioniranje.
(2) Hrvatska narodna banka nadzire rad sustava kojima je izdala odobrenje za rad u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.
(3) Hrvatska narodna banka može biti sudionik i/ili upravitelj platnih sustava te može biti agent za namiru drugih platnih sustava.

 

III. ODNOSI S DRŽAVNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Depozitar
Članak 36.

(1) Hrvatska narodna banka vodi račune Republike Hrvatske i obavlja platni promet po tim računima.
(2) Hrvatska narodna banka obavlja plaćanja s računa po nalogu deponenta iz stavka 1. ovoga članka do visine raspoloživih sredstava na računu.
(3) Deponentu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odobrava i plaća kamate na sredstva koja su deponirana na računu.
(4) Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje naknadu za obavljanje poslova i pružanje usluga deponentu iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Kamatnu stopu i naknade iz stavka 3. i 4. ovoga članka ugovaraju Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija prema uvjetima na tržištu.
(6) Hrvatska narodna banka može ovlastiti drugu pravnu osobu da obavlja platni promet po računima iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s uvjetima koje propisuje Hrvatska narodna banka uz suglasnost Ministarstva financija.

Uloga fiskalnog agenta
Članak 37.

Ne dovodeći u pitanje zabranu kreditiranja javnog sektora iz ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka može prema tržišnim uvjetima obavljati poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku vezane za:
1) izdanja dužničkih vrijednosnih papira Republike Hrvatske, i to kao agent izdanja ili kao knjižni voditelj cijelog izdanja
2) isplate iznosa glavnice, kamata i ostalih troškova vezanih uz vrijednosne papire,
3) ostala pitanja povezana s poslovima iz ovoga članka, ako su u skladu s ciljem Hrvatske narodne banke.

Savjetovanje s Ministarstvom financija i izvješćivanje o zaduživanju Republike Hrvatske
Članak 38.

Najmanje jednom polugodišnje Ministarstvo financija savjetuje se s Hrvatskom narodnom bankom o planovima koji se odnose na domaće i vanjsko zaduživanje Republike Hrvatske tijekom idućeg polugodišta, uključujući iznose koji se ugovaraju i isplaćuju prema tim zaduživanjima, kao i o očekivanim učincima tog zaduživanja. O svim transakcijama Republike Hrvatske koje su vezane uz domaće i vanjsko zaduživanje Ministarstvo financija dužno je izvijestiti Hrvatsku narodnu banku u opsegu koji će zajednički utvrditi Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija.

Sudjelovanje u zakonodavnoj proceduri
Članak 39.

(1) Hrvatska narodna banka može predložiti Vladi Republike Hrvatske da predloži Hrvatskom saboru donošenje zakona koji su vezani uz ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke ili koji su općenito vezani uz djelokrug rada Hrvatske narodne banke, uključujući monetarnu politiku, monetarne operacije, kreditiranje, platnu bilancu, platni promet, deviznu politiku i bankarstvo.
(2) Guverner Hrvatske narodne banke ili zamjenik guvernera imaju pravo u Hrvatskom saboru ili pred matičnim odborom iznijeti mišljenje o prijedlozima zakona iz stavka 1. ovoga članka i dati obrazloženje tih prijedloga zakona.

Zabrana kreditiranja javnog sektora
Članak 40.

Prestao važiti.

 

IV. USTROJ I UPRAVLJANJE HRVATSKOM NARODNOM BANKOM

Tijela Hrvatske narodne banke
Članak 41.

Tijela Hrvatske narodne banke su Savjet Hrvatske narodne banke i guverner Hrvatske narodne banke.

Zadaci i ovlasti Savjeta Hrvatske narodne banke
Članak 42.

(1) Prestao važiti.
(2) Savjet Hrvatske narodne banke je nadležan i odgovoran za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke. Savjet Hrvatske narodne banke utvrđuje politike koje su vezane uz djelovanje Hrvatske narodne banke.
(3) U sklopu opće nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka Savjet Hrvatske narodne banke osobito je nadležan za:
1) utvrđivanje monetarne i devizne politike,
2) donošenje financijskog plana Hrvatske narodne banke,
3) donošenje izvješća iz članka 62. ovoga Zakona,
4) donošenje Statuta Hrvatske narodne banke,
5) utvrđivanje uvjeta odobravanja kredita kreditnim institucijama,
6) utvrđivanje kamatnih stopa Hrvatske narodne banke i naknada za usluge Hrvatske narodne banke,
7) utvrđivanje osnovice za obračunavanje obvezne pričuve i stope obvezne pričuve, kao i načina, uvjeta i rokova udovoljavanja obvezi izdvajanja i održavanja obvezne pričuve i uvjeta korištenja obveznom pričuvom,
8) izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i za obavljanje pojedinih poslova,
9) utvrđivanje insolventnosti kreditnih institucija i odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad kreditnim institucijama ili o oduzimanju odobrenja za rad kreditnim institucijama,
10) davanje suglasnosti za pripajanje kreditnim institucijama i za stjecanje dionica kreditnih institucija u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija,
11) davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija,
12) donošenje podzakonskih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
13) izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad platnih sustava i donošenje podzakonskih propisa kojima se propisuje način njihova rada,
14) odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja,
15) određivanje strategije i politike upravljanja međunarodnim pričuvama,
16) odlučivanje o članstvu Hrvatske narodne banke u međunarodnim institucijama i organizacijama i
17) odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i predstavništava Hrvatske narodne banke.
(4) O poslovima iz svojeg djelokruga Savjet Hrvatske narodne banke odlučuje na sjednicama.
(5) Statutom Hrvatske narodne banke određuje se koje poslove iz svoje nadležnosti Savjet Hrvatske narodne banke može prenijeti na guvernera Hrvatske narodne banke.

26. Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost

39. Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

40. Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

53. Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

89. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

92. Odluka o obveznoj pričuvi

93. Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

94. Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

95. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

96. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

100. Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

105. Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

106. Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Ovlasti guvernera Hrvatske narodne banke
Članak 43.

(1) Za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke odgovoran je guverner Hrvatske narodne banke.
(2) Guverner Hrvatske narodne banke:
1) upravlja i rukovodi poslovanjem Hrvatske narodne banke,
2) organizira rad Hrvatske narodne banke,
3) predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku,
4) propisuje pobliže uvjete i način obavljanja supervizije i nadzora, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema kreditnim institucijama,
5) donosi rješenja u postupku supervizije i nadzora nad kreditnim institucijama,
6) donosi akte o funkcioniranju i razvoju informacijskog sustava Hrvatske narodne banke,
7) imenuje i razrješava osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima u Hrvatskoj narodnoj banci,
8) donosi opći akt o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj narodnoj banci i opće akte kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Hrvatske narodne banke,
9) donosi podzakonske propise, odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke, i
10) odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema ovom Zakonu, drugim zakonima i propisima nadležan, kao i o pitanjima za koja ga ovlasti Savjet Hrvatske narodne banke.
(3) Guverner Hrvatske narodne banke ovlašten je donositi upute za jedinstvenu primjenu podzakonskih propisa i odluka Savjeta Hrvatske narodne banke.
(4) Ako Savjet Hrvatske narodne banke u odlučivanju ne donese odluku ili se uslijed izvanrednih okolnosti sjednica Savjeta ne može održati zbog neispunjenja uvjeta iz članka 47. stavka 4. ovoga Zakona, a guverner Hrvatske narodne banke ocijeni da se bez donošenja te odluke ne može osigurati provedba zadataka ili normalan rad u Hrvatskoj narodnoj banci, guverner Hrvatske narodne banke donosi odluku.

(5) U slučaju nastanka nekog od razloga za razrješenje guvernera navedenog u ovom Zakonu, smrti, privremene bolesti ili odsutnosti odnosno isteka mandata guvernera, sve dužnosti i ovlasti guvernera iz ovoga članka preuzima zamjenik guvernera do povratka guvernera odnosno do imenovanja novoga guvernera.
(6) Statutom Hrvatske narodne banke određuje se koje poslove iz svoje nadležnosti guverner Hrvatske narodne banke može prenijeti na zamjenika guvernera i viceguvernere.

27. Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima

28. Odluka o eksternalizaciji

29. Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

30. Odluka o sadržaju revizije u kreditnim institucijama

31. Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

33. Odluka o primjeni odredaba Zakona i drugih propisa iz nadležnosti Hrvatske narodne banke na kreditne institucije u likvidaciji

34. Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa

35. Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem

36. Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija

37. Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

38. Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom

41. Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

44. Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac

45. Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za platni promet

46. Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

48. Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca

49. Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

50. Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac

54. Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

55. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

56. Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet

58. Odluka o prikupljanju podataka s ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenata i nerezidenata

59. Odluka o lombardnom kreditu

60. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira

61. Odluka o unutardnevnom kreditu

63. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

64. Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

65. Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

66. Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

67. Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

68. Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom

69. Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

70. Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

71. Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

72. Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

73. Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

74. Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja

75. Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

76. Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

77. Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija

78. Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

79. Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

81. Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

82. Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

83. Odluka o sustavu unutarnjih kontrola

84. Odluka o upravljanju rizicima

85. Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

86. Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

87. Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

88. Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

90. Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

91. Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

97. Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

98. Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

99. Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

102. Odluka o nalozima za plaćanje

109. Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

112. Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

113. Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

114. Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Imenovanje članova Savjeta
Članak 44.

Prestao važiti.

Osobe koje ne mogu biti članovi Savjeta i druga ograničenja
Članak 45.

(1) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti osoba koja je zastupnik u Hrvatskom saboru ili osoba koja obavlja neku drugu dužnost na koju ju je imenovao Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske, ne može biti član Vlade Republike Hrvatske i ne može biti osoba koja obavlja dužnost u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te u tijelima političkih stranaka i sindikalnih organizacija.
(2) Član Savjeta Hrvatske narodne banke, njegov bračni drug i djeca s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ili zajednički poslovno djeluje ne mogu biti imatelji dionica ili udjela u pravnim osobama kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili čije poslovanje nadzire, kao ni dionica ili udjela u drugim pravnim osobama koje su vlasnički, upravljački ili funkcionalno povezane s navedenim osobama odnosno ne mogu biti imatelji dionica ili udjela u revizorskim društvima i s njima povezanim osobama.
(3) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti član tijela, zaposlenik ili vanjski suradnik u osobama kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili čije poslovanje nadzire, u revizorskim društvima i drugim osobama koje su vlasnički i upravljački povezane s tim osobama ni u osobama koje imaju ili bi mogle imati koristi od pristupa takvog člana Savjeta informacijama koje su poslovna tajna, odnosno informacijama koje nisu namijenjene javnosti. Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti ni osoba čiji je bračni drug ili dijete s kojim živi u zajedničkom kućanstvu ili zajednički poslovno djeluje, član nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave u pravnim osobama kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili čije poslovanje nadzire kao ni imatelj dionica ili udjela u drugim pravnim osobama koje su vlasnički, upravljački ili funkcionalno povezane s navedenim osobama odnosno ne mogu biti članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave u revizorskim društvima i s njima povezanim osobama.
(4) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti punomoćnik, prokurist ili osoba s posebnim ovlastima u osobama navedenima u stavku 2. i 3. ovoga članka.

Razrješenje
Članak 46.

Prestao važiti.

Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke
Članak 47.

(1) Guverner Hrvatske narodne banke je predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke.
(2) Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke saziva i njima predsjeda guverner Hrvatske narodne banke.
(3) U slučaju nastanka nekog od razloga za razrješenje guvernera navedenog u ovom Zakonu, smrti, privremene bolesti ili odsutnosti odnosno isteka mandata guvernera, sve dužnosti i ovlasti guvernera kao predsjednika Savjeta preuzima zamjenik guvernera do povratka guvernera odnosno do imenovanja novoga guvernera.
(4) Za valjano održavanje sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke potrebno je sudjelovanje dvotrećinske većine svih članova Savjeta Hrvatske narodne banke.
(5) Savjet Hrvatske narodne banke odlučuje dvotrećinskom većinom nazočnih članova.
(6) Savjet Hrvatske narodne banke održat će sjednicu najmanje deset puta u kalendarskoj godini.

(7) Materijali na temelju kojih Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluke, prijedlozi dnevnog reda sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke kao i zapisnici sa sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke predstavljaju tajne podatke i mogu se učiniti dostupnim trećima izvan Hrvatske narodne banke samo pod uvjetima propisanim člankom 53. ovoga Zakona.

(8) Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke nisu otvorene za javnost.

(9) Nakon održane sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke izdaje se priopćenje za javnost i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

 (10) Savjet Hrvatske narodne banke donosi poslovnik o radu kojim pobliže određuje način rada.

Izjave članova Savjeta
Članak 48.

Stupanjem na dužnost i nakon završetka svake kalendarske godine, član Savjeta Hrvatske narodne banke predaje pisanu izjavu Savjetu Hrvatske narodne banke koja sadrži podatke o činjenicama iz članka 45. ovoga Zakona.

Naknada
Članak 49.

Prestao važiti.

Prava i obveze nakon prestanka obnašanja dužnosti
Članak 50.

(1) Godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke ne mogu se zaposliti u kreditnim ili financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj bez prethodnog odobrenja Savjeta Hrvatske narodne banke.
(2) Prestao važiti.

Unutarnja revizija
Članak 51.

(1) Hrvatska narodna banka, radi stalnog i cjelovitog nadzora nad svojim poslovanjem, ima unutarnju reviziju kao samostalni organizacijski dio, neposredno odgovoran guverneru.
(2) Unutarnja revizija:
1) procjenjuje i unapređuje učinkovitost upravljanja rizicima, sustava interne kontrole i procesa upravljanja u Hrvatskoj narodnoj banci,
2) obavlja periodičnu reviziju rada osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima i svih organizacijskih dijelova Hrvatske narodne banke kako bi se osiguralo strogo poštivanje zakona i drugih propisa koji se odnose na Hrvatsku narodnu banku,
3) obavlja reviziju i daje preporuke guverneru Hrvatske narodne banke o računima i knjigama te o računovodstvenim postupcima i kontrolama Hrvatske narodne banke, i
4) obavlja reviziju financijskih izvješća.
(3) Unutarnja revizija obavlja svoje zadaće na temelju pravilnika kojim se određuju vrsta, opseg i rokovi revizije te način izvješćivanja, a koji donosi guverner Hrvatske narodne banke.
(4) Unutarnja revizija o svom radu izvješćuje guvernera Hrvatske narodne banke.
(5) Unutarnja revizija najmanje jednom godišnje izvješćuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Zaposlenici
Članak 52.

(1) Za trajanja radnog odnosa u Hrvatskoj narodnoj banci zaposlenik Hrvatske narodne banke ne smije obavljati poslove za drugog poslodavca bez prethodnog odobrenja guvernera Hrvatske narodne banke.
(2) Izvršni direktori i savjetnici guvernera Hrvatske narodne banke te njihovi bračni drugovi i djeca s kojima žive u zajedničkom kućanstvu ili zajednički poslovno djeluju, ne mogu biti imatelji dionica ili udjela u pravnim osobama kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili čije poslovanje nadzire, kao ni dionica ili udjela u drugim pravnim osobama koje su vlasnički, upravljački ili funkcionalno povezane s navedenim osobama te ne mogu biti imatelji dionica ili udjela u revizorskim društvima i s njima povezanim osobama.
(3) Opće akte Hrvatske narodne banke kojima se uređuju uvjeti zapošljavanja i rada zaposlenika donosi guverner Hrvatske narodne banke, u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima.
(4) Prava i obveze iz radnog odnosa guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke uređuju se ugovorom o radu, ovim Zakonom i Statutom Hrvatske narodne banke.

Tajnost podataka
Članak 53.

(1) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke dužni su čuvati kao tajnu, u smislu članka 37. Statuta ESSB-a i ESB-a, sve isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Hrvatske narodne banke, Europske središnje banke, središnjih banaka država članica te kreditnih institucija i drugih osoba kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili ih nadzire.

(2) Dužnost čuvanja tajne iz stavka 1. ovoga članka traje i nakon prestanka članstva u Savjetu Hrvatske narodne banke, odnosno nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj narodnoj banci.
(3) Iznimno, članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke mogu isprave i podatke iz stavka 1. ovoga članka učiniti dostupnima trećima izvan Hrvatske narodne banke, osim ako bi to bilo u suprotnosti s člankom 85. stavkom 2. ovoga Zakona, u slučajevima i prema postupku koje posebnim aktom utvrđuje guverner Hrvatske narodne banke, a naknadno potvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke, pod uvjetom da dostavljanje tih isprava i podataka ima jedno od navedenih obilježja:
1) da je osoba na koju se te informacije odnose dala za to izričito odobrenje,
2) da je u skladu s izvršavanjem građanske dužnosti, uključujući pružanje pomoći tijelima u provođenju zakona i po sudskom nalogu ili nalogu druge osobe odgovarajuće nadležnosti, 
3) da služi za rad vanjskih revizora Hrvatske narodne banke,
4) da služi za rad tijela nadležnih za superviziju i nadzor stranih financijskih institucija i predstavnika međunarodnih financijskih institucija u izvršavanju njihovih službenih dužnosti, ili
5) kad interes same Hrvatske narodne banke u sudskim postupcima traži otkrivanje tih podataka.

 

V. KAPITAL HRVATSKE NARODNE BANKE

Temeljni kapital Hrvatske narodne banke
Članak 54.

(1) Hrvatska narodna banka ima temeljni kapital u iznosu od 2.500.000.000 kuna.
(2) Temeljni kapital Hrvatske narodne banke ne može se prenositi niti služiti kao sredstvo osiguranja.

Pričuve Hrvatske narodne banke
Članak 55.

(1) Pričuve Hrvatske narodne banke sastoje se od općih i posebnih pričuva.
(2) Opće pričuve Hrvatske narodne banke formiraju se radi pokrića općih rizika poslovanja Hrvatske narodne banke. Visina općih pričuva Hrvatske narodne banke nije ograničena.
(3) Posebne pričuve Hrvatske narodne banke formiraju se radi pokrića identificiranih gubitaka u skladu s odlukom koju donosi Savjet Hrvatske narodne banke.

Izračunavanje viška ili manjka prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke
Članak 56.

Višak ili manjak prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke izračunava se za svaku financijsku godinu kao zbroj neto prihoda iz redovitog poslovanja (realizirani prihodi) i neto dobiti, ili gubitka, s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja ili s promjenama tržišnih cijena (nerealizirani prihodi), umanjen za opće administrativne troškove i amortizaciju te za sredstva raspoređena u posebne pričuve.

Raspoređivanje viška i pokrivanje manjka prihoda nad rashodima
Članak 57.

(1) Višak prihoda nad rashodima raspoređuje se u opće pričuve i u korist državnog proračuna.
(2) Raspoređivanje viška prihoda nad rashodima u opće pričuve obavlja se u iznosu koji utvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke. U tekućoj financijskoj godini ne mogu se formirati opće pričuve koje su manje od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja ili s promjenama tržišnih cijena, ili koje su veće od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima. Iznimno, ako je višak prihoda nad rashodima manji od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja i s promjenama tržišnih cijena, višak prihoda nad rashodima u cijelosti se raspoređuje u opće pričuve.
(3) Ostatak viška prihoda nad rashodima, nakon raspoređivanja u opće pričuve, izvanredni je prihod državnog proračuna.
(4) Manjak prihoda nad rashodima Hrvatska narodna banka pokriva iz općih pričuva.
(5) Manjak prihoda nad rashodima koji nije moguće pokriti iz općih pričuva pokriva se iz državnog proračuna.

 

VI. FINANCIJSKA I OSTALA IZVJEŠĆA

Financijska godina
Članak 58.

Financijska godina Hrvatske narodne banke jednaka je kalendarskoj godini.

Financijski plan
Članak 59.

Hrvatska narodna banka planira svoje prihode i rashode u financijskom planu koji donosi do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Financijska izvješća
Članak 60.

Hrvatska narodna banka sastavlja financijska izvješća za svaku financijsku godinu u skladu s računovodstvenim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Revizija poslovanja
Članak 61.

(1) Reviziju sastavljenih financijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja Hrvatske narodne banke obavljaju neovisni vanjski revizori, prema propisima o reviziji i Međunarodnim revizorskim standardima.
(2) Odluku o izboru revizora koji će obaviti reviziju financijskih izvješća Hrvatske narodne banke donosi Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora na prijedlog Savjeta Hrvatske narodne banke.

Dostavljanje i objavljivanje financijskih izvješća
Članak 62.

(1) Hrvatska narodna banka dva puta godišnje obavještava Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike.
(2) Hrvatska narodna banka mjesečno, a najkasnije u roku od deset radnih dana od isteka prethodnog mjeseca, priprema, izrađuje i dostavlja Ministarstvu financija svoju skraćenu bilancu stanja koja se odnosi na posljednji dan toga mjeseca.
(3) Hrvatska narodna banka može objaviti navedena financijska i druga izvješća, a po potrebi može objaviti i druga izvješća i analize vezane uz financijska i gospodarska pitanja.

Transparentnost rada i obavještavanje javnosti
Članak 63.

Hrvatska narodna banka redovito i pravodobno obavještava javnost o analizama makroekonomskog stanja, stanju financijskog i monetarnog sustava, novčanim i kreditnim kretanjima, platnoj bilanci, tečaju i stabilnosti cijena te objavljuje statističke informacije iz svojeg djelokruga.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Računi
Članak 64.

(1) Hrvatska narodna banka može otvarati račune Republici Hrvatskoj, kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kreditnim institucijama i financijskim institucijama sa sjedištem u inozemstvu, međunarodnim institucijama i organizacijama te tijelima i institucijama Europske unije.
(2) Hrvatska narodna banka može u skladu s potrebama vezanim uz obavljanje svojih zadataka otvarati račune i drugim sudionicima na tržištu.

Naplata potraživanja
Članak 65.

Hrvatska narodna banka ima pravo naplatiti, bez vođenja sudskog ili javnobilježničkog postupka, svoja dospjela nepodmirena potraživanja od dužnika:
– iz novčanih sredstava dužnika deponiranih kod Hrvatske narodne banke,
– iz vrijednosti zaloga ako je u zalog dana pokretna stvar ili pravo koje se ne smatra nekretninom.

Prikupljanje statističkih podataka
Članak 66.

Prestao važiti.

55. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

58. Odluka o prikupljanju podataka s ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenata i nerezidenata

60. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira

Status guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke
Članak 67.

(1) Za vrijeme obnašanja dužnosti guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke imaju pravo na plaću te ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim aktima Hrvatske narodne banke.
(2) Na prava i obveze guvernera, zamjenika guvernera i viceguvernera Hrvatske narodne banke koji nisu utvrđeni ovim Zakonom ili Statutom Hrvatske narodne banke primjenjuje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Propisi Hrvatske narodne banke
Članak 68.

(1) Propisi i drugi akti, koje na temelju ovoga Zakona donosi Hrvatska narodna banka, a koji se primjenjuju na kreditne institucije i druge pravne osobe, objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(2) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju donesenih podzakonskih propisa, odluka, uputa i drugih akata koji se objavljuju u »Narodnim novinama«.

Rješenje Hrvatske narodne banke
Članak 69.

(1) Protiv rješenja koja o pitanjima iz djelokruga svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka, žalba nije dopuštena ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.
(2) Na rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje se odnose na poništavanje, ukidanje, izvanredno ukidanje i proglašavanje rješenja ništavim, po pravu nadzora.

 

VIII. ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI

Opće odredbe
Članak 70.

(1) Hrvatska narodna banka sastavni je dio Europskog sustava središnjih banaka (u daljnjem tekstu: ESSB).
(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Statuta ESSB-a i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: ESB), izravno primjenjivih propisa Europske unije i ovoga Zakona raditi na ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka ESSB-a.

Položaj Hrvatske narodne banke
Članak 71.

(1) Sukladno članku 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 7. Statuta ESSB-a i ESB-a, Hrvatska narodna banka i članovi njezinih tijela neovisni su pri ostvarivanju svojega cilja i u izvršavanju svojih zadataka koji se temelje na ovom Zakonu, Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Statutu ESSB-a i ESB-a. Hrvatska narodna banka i članovi njezinih tijela ne traže niti su vezani na upute institucija i tijela Europske unije, vlada država članica Europske unije i drugih tijela.
(2) Institucije i tijela Europske unije, vlade, agencije, uredi i druga tijela država članica Europske unije dužni su poštivati neovisnost iz članka 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 7. Statuta ESSB-a i ESB-a i ne smiju utjecati na neovisnost Hrvatske narodne banke, donošenje i provedbu odluka Hrvatske narodne banke i njezinih tijela te ne smiju odobravati, poništavati, odgađati, ukidati ili na bilo koji drugi način utjecati na bilo koju odluku Hrvatske narodne banke u područjima iz njezine nadležnosti.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne dovode u pitanje ovlasti ESB-a prema Statutu ESSB-a i ESB-a u odnosu na Hrvatsku narodnu banku.

Cilj Hrvatske narodne banke
Članak 72.

Hrvatska narodna banka će, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje cilja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, podupirati opću gospodarsku politiku Europske unije podupirući ciljeve Europske unije sukladno članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Hrvatska narodna banka djeluje u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospodarstva, slobodne konkurencije, dajući prednost učinkovitoj raspodjeli sredstava, a u skladu s načelima iz članka 119. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Upis kapitala ESB-a
Članak 73.

Hrvatska narodna banka je dužna upisati i uplatiti kapital ESB-a u skladu s člankom 28. i 29. Statuta ESSB-a i ESB-a.

Nadležnosti i ovlasti za provođenje devizne (tečajne) politike
Članak 74.

(1) Hrvatska narodna banka će pri donošenju mjera u vezi s tečajem domaće valute uvažavati zajednički interes država članica Europske unije.
(2) Vijeće Europske unije ima sve nadležnosti iz članka 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s provođenjem devizne (tečajne) politike.

Savjetodavna uloga ESB-a
Članak 75.

(1) Prijedlozi zakona i drugih propisa koji se odnose na područje iz nadležnosti ESB-a dostavljaju se na mišljenje ESB-u sukladno članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odredbama Odluke Vijeća (EZ) br. 98/415/EZ.
(2) Vlada Republike Hrvatske dostavlja radi obaviještenosti Hrvatskoj narodnoj banci prijedloge zakona i drugih propisa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Bez obzira na nadležnost ESB-a, Vlada Republike Hrvatske dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci sve prijedloge i izvješća koji se odnose na cilj, poslove i zadatke Hrvatske narodne banke, uključujući prijedloge odluka i uredaba Vlade Republike Hrvatske te prijedloge zakona prije njihova podnošenja Hrvatskom saboru, a o kojima Hrvatska narodna banka može dati mišljenje.

Zaštita novčanica i kovanog novca od krivotvorenja
Članak 76.

(1) U obavljanju poslova zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od krivotvorenja i distribucije Hrvatska narodna banka u cijelosti djeluje u skladu s propisima Europske unije.
(2) Radi učinkovitog obavljanja pojedinih poslova iz područja zaštite novčanica i kovanog novca od krivotvorenja i distribucije Hrvatska narodna banka može donijeti provedbene akte kojima se osigurava neposredna primjena propisa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Provedbeni akti Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovoga članka moraju u cijelosti biti usklađeni s propisima Europske unije.

(4) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisima može propisati postupanje sa sumnjivim primjercima stranih novčanica i kovanog novca koji ne glase na euro.

(5) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisima uređuje postupanje sa sumnjivim primjercima novčanica i kovanog novca koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj.

Ovlast nad kreditnim institucijama
Članak 77.

U skladu s propisima Europske unije, a prema odredbama posebnog zakona, Hrvatska narodna banka izdaje i oduzima odobrenja za rad kreditnim institucijama, obavlja superviziju i nadzor poslovanja kreditnih institucija, obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti i donosi podzakonske propise kojima se uređuje bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija.

64. Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

79. Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

81. Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

87. Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

90. Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

109. Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Zabrana kreditiranja javnog sektora
Članak 78.

(1) U skladu s člankom 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 Hrvatska narodna banka ne smije omogućiti prekoračenje po računu ili bilo koji drugi oblik kreditiranja u korist institucija, tijela, ureda ili agencija Europske unije, središnjih vlasti, regionalnih, lokalnih ili drugih tijela javne vlasti, ostalih javnopravnih tijela ili javnih poduzeća država članica niti Hrvatska narodna banka smije kupovati dužničke instrumente od navedenih subjekata.
(2) Zabrana kreditiranja javnog sektora iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na iznimke predviđene u članku 123. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93.

Savjet Hrvatske narodne banke
Članak 79.

Savjet Hrvatske narodne banke sastoji se od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera Hrvatske narodne banke.

Imenovanje članova Savjeta Hrvatske narodne banke
Članak 80.

(1) Guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.
(2) Zamjenika guvernera i viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.
(3) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.
(4) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina.

Razrješenje
Članak 81.

(1) Hrvatski sabor razrješava člana Savjeta Hrvatske narodne banke prije isteka razdoblja iz članka 80. stavka 4. ovoga Zakona samo:
– ako su nastupile okolnosti iz članka 14. stavka 2. Statuta ESSB-a i ESB-a
– ako član Savjeta Hrvatske narodne banke sam zatraži razrješenje.
(2) Savjet Hrvatske narodne banke utvrđuje postojanje razloga za razrješenje člana Savjeta Hrvatske narodne banke iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u postupku propisanom Statutom Hrvatske narodne banke.
(3) Ako utvrdi postojanje razloga za razrješenje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke predlaže Hrvatskom saboru razrješenje člana Savjeta Hrvatske narodne banke.
(4) Protiv odluke Hrvatskoga sabora o razrješenju guverner Hrvatske narodne banke ima pravo na zaštitu pred Europskim sudom pravde. Ostali članovi Savjeta mogu protiv odluke Hrvatskog sabora o razrješenju pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Radni odnos članova Savjeta
Članak 82.

(1) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti zaposleni u Hrvatskoj narodnoj banci s punim radnim vremenom.
(2) Prava i obveze iz radnog odnosa članova Savjeta Hrvatske narodne banke uređuju se ugovorom o radu, ovim Zakonom i Statutom Hrvatske narodne banke.

Članstvo u tijelima ESB-a
Članak 83.

Guverner Hrvatske narodne banke je član Općeg vijeća ESB-a.

Prava i obveze članova Savjeta Hrvatske narodne banke nakon prestanka obnašanja dužnosti
Članak 84.

Nakon prestanka obnašanja dužnosti članovi Savjeta Hrvatske narodne banke mogu nastaviti s radom u Hrvatskoj narodnoj banci, u skladu sa Statutom i općim aktima Hrvatske narodne banke. Ako član Savjeta Hrvatske narodne banke ne nastavi s radom u Hrvatskoj narodnoj banci, ima pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije prestanka obnašanja dužnosti, do novoga zaposlenja, a najdulje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Dostava povjerljivih podataka
Članak 85.

(1) Hrvatska narodna banka može dostavljati povjerljive podatke ESB-u sukladno obvezama iz Statuta ESSB-a i ESB-a.
(2) Podaci koji predstavljaju povjerljive podatke Hrvatske narodne banke neće se učiniti dostupnima trećim osobama iako su ispunjeni uvjeti iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona, ako bi to bilo u suprotnosti s obvezama i zadacima Hrvatske narodne banke prema odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Statuta ESSB-a i ESB-a, ili ako bi to narušilo reputaciju ili interese Europske središnje banke i središnjih banaka država članica.

Prikupljanje statističkih podataka
Članak 86.

(1) Radi ostvarivanja cilja i izvršavanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom Hrvatska narodna banka sudjeluje u prikupljanju, obradi i iskazivanju statističkih podataka najmanje u opsegu koji je potreban prema Statutu ESSB-a i ESB-a.
(2) Radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka, u prikladnom opsegu, surađuje s institucijama i tijelima Europske unije, s nadležnim tijelima država članica i trećih država te s međunarodnim organizacijama.
(3) Hrvatska narodna banka može, ako je to prikladno, podzakonskim propisima utvrditi:
– popis statističkih podataka koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka, a koje ocijeni potrebnima,
– oblik u kojem će se podaci dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci i, jedinstvene obrasce koji će osiguravati ujednačavanje postupka prikupljanja, obrade i raspodjele obrađenih statističkih podataka,
– osobe koje će takve podatke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, i
– pravila u vezi s povjerljivošću koja će vrijediti za statističke podatke namijenjene Hrvatskoj narodnoj banci.

63. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Mjere radi sprječavanja viška likvidnosti na tržištu
Članak 87.

(1) Radi sprječavanja nekontroliranog porasta likvidnosti na tržištu do kojeg bi moglo doći u trenutku uvođenja eura kao službene novčane jedinice u Republici Hrvatskoj, a zbog obveze kreditnih institucija da usklade iznos obvezne pričuve koju je odredila Hrvatska narodna banka s iznosom obvezne pričuve koji određuje ESB, Hrvatska narodna banka može podzakonskim aktom utvrditi odgovarajuće mjere.
(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka mogu obuhvaćati:
– izdavanje dužničkih dugoročnih vrijednosnih papira Hrvatske narodne banke,
– sklapanje ugovora o dugoročnom depozitu sa sukcesivnim vraćanjem depozita,
– druge odgovarajuće mjere.

 

IX. UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE

Zadaci Hrvatske narodne banke kao dijela ESSB-a
Članak 88.

Hrvatska narodna banka u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Statutom ESSB-a i ESB-a obavlja sljedeće zadatke:
1) sudjeluje u definiranju i provođenju monetarne politike Europske unije,
2) izvršava devizne operacije (poslove) u skladu s člankom 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i
3) osigurava nesmetano funkcioniranje platnog sustava.

Zadaci Hrvatske narodne banke
Članak 89.

Ne dovodeći u pitanje zadatke iz članka 88. ovoga Zakona i svoju neovisnost, Hrvatska narodna banka obavlja sljedeće zadatke:

1) upravlja imovinom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona,
2) izdaje i oduzima odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
3) obavlja superviziju i nadzor poslovanja osoba čije je poslovanje regulirano zakonima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i platnih sustava,
4) otvara račune i prima sredstva kreditnih institucija, obavlja platni promet po tim računima te odobrava kredite kreditnim institucijama,
5) prikuplja i obrađuje statističke podatke,
6) uređuje i unapređuje sustav platnog prometa,
7) obavlja poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku i obavlja ostale zakonom utvrđene poslove za Republiku Hrvatsku,
8) donosi podzakonske propise za poslove iz svoje nadležnosti,
9) pridonosi stabilnosti financijskog sustava u cjelini u granicama svoje nadležnosti, i

10) obavlja ostale poslove utvrđene drugim propisima.

Sudjelovanje u međunarodnim monetarnim institucijama
Članak 90.

Hrvatska narodna banka može sudjelovati u radu međunarodnih monetarnih institucija samo uz suglasnost ESB-a.

Članak 91.

Brisan.

Otvaranje računa
Članak 92.

Radi izvršavanja svojih zadataka Hrvatska narodna banka može otvoriti račune kreditnim institucijama, tijelima javne vlasti i drugim sudionicima na tržištu te prihvaćati kao osiguranje imovinu i sredstva, uključujući vrijednosne papire.

Poslovi na otvorenom tržištu i kreditni poslovi
Članak 93.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva i izvršavanja zadataka ESSB-a, a u skladu s općim načelima ESB-a, Hrvatska narodna banka može:
1) sudjelovanjem na financijskim tržištima kupovati i prodavati (promptno i na rok), povratno kupovati i prodavati te davati i uzimati u zajam potraživanja, utržive instrumente (koji glase na valutu Europske unije ili neku drugu valutu) i plemenite kovine,
2) obavljati kreditne poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu uključujući odobravanje kredita na osnovi odgovarajućeg osiguranja potraživanja.
(2) U slučaju hitnih i nepredviđenih potreba za likvidnošću, Hrvatska narodna banka može kreditnim institucijama odobravati kratkoročne kredite uz uvjet da su ti krediti osigurani odgovarajućim instrumentima osiguranja.

Minimalna obvezna pričuva
Članak 94.

(1) ESB može zahtijevati od kreditnih institucija da drže minimalnu obveznu pričuvu na računima kod ESB-a i/ili Hrvatske narodne banke radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike.
(2) Ako se kreditna institucija ne pridržava zahtjeva ESB-a iz stavka 1. ovoga članka, ESB može kreditnoj instituciji odrediti kaznene kamate i/ili izreći drugu sankciju sa sličnim učinkom.
(3) Osnovicu za obračun minimalne obvezne pričuve, najviši dopušteni omjer minimalne obvezne pričuve i osnovice za obračun minimalne obvezne pričuve te sankcije u slučaju nepridržavanja utvrđuje Vijeće Europske unije

Drugi instrumenti monetarne kontrole
Članak 95.

(1) Hrvatska narodna banka ovlaštena je primijeniti druge metode monetarne kontrole pod uvjetom i u granicama kako je to odredilo Upravno vijeće ESB-a u skladu s odredbama članka 20. Statuta ESSB-a i ESB-a.
(2) U smislu stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka prihvaća definicije Vijeća Europske unije u skladu s odredbama članka 20. stavka 2. Statuta ESSB-a i ESB-a.

Propisi za provedbu monetarne politike ESB-a
Članak 96.

(1) Sudjelujući u provođenju monetarne politike, Hrvatska narodna banka je dužna postupati u skladu s odredbama propisa ESB-a i propisa drugih nadležnih tijela Europske unije.
(2) Radi osiguravanja nesmetane primjene propisa iz područja monetarne politike Hrvatska narodna banka može donijeti provedbene akte kojima se osigurava primjena propisa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Svi provedbeni akti Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovoga članka moraju u cijelosti biti u skladu s pravnim aktima ESB-a.

Devizni poslovi
Članak 97.

(1) U skladu s odredbama Ugovora o o funkcioniranju Europske unije i Statuta ESSB-a i ESB-a Hrvatska narodna banka može:
1) uspostaviti odnose sa središnjim bankama i financijskim institucijama u drugim državama i, ako je to primjereno, s međunarodnim organizacijama,
2) kupovati i prodavati (promptno i na rok) te na drugi način stjecati sve oblike imovine u stranoj valuti i plemenite kovine,
3) držati i upravljati imovinom iz prethodne točke ovoga stavka te
4) obavljati sve druge oblike bankovnih transakcija u odnosima s trećim državama i međunarodnim organizacijama uključujući poslove davanja i uzimanja zajma.
(2) Pojam imovine u stranoj valuti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka uključuje vrijednosne papire i svu drugu imovinu u bilo kojoj stranoj valuti ili obračunskoj jedinici neovisno o obliku u kojem se drži.

Članak 98.

Brisan.

Prijenos dijela međunarodnih pričuva ESB-u
Članak 99.

Sukladno članku 30. Statuta ESSB-a i ESB-a Hrvatska narodna banka dužna je ESB-u prenijeti dio međunarodnih pričuva zatečenih u bilanci Hrvatske narodne banke na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

Upravljanje imovinom

Članak 100.

(1) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske koje nisu prenesene ESB-u, kao i drugom imovinom Republike Hrvatske zatečenom u bilanci Hrvatske narodne banke na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

(2) Imovinom iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka upravlja u skladu s vlastitim odrednicama, a prema načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

(3) Ako u upravljanju imovinom iz stavka 1. ovoga članka pojedina transakcija prelazi iznos utvrđen smjernicama Upravnog vijeća ili ako transakcija s operativnim deviznim sredstvima Republike Hrvatske prelazi iznos utvrđen smjernicama Upravnog vijeća, za tu je transakciju potrebna suglasnost ESB-a.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, suglasnost ESB-a nije potrebna u slučaju izvršenja transakcije koja proizlazi iz ispunjavanja obveza prema međunarodnim organizacijama iz članka 97. ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka može, ako joj ESB povjeri na upravljanje u ime i za račun ESB-a upravljati i prenesenim dijelom međunarodnih pričuva iz članka 99. ovoga Zakona u skladu sa smjernicama ESB-a.

Izdavanje novčanica i kovanog novca
Članak 101.

(1) Hrvatska narodna banka može izdavati novčanice koje glase na eure u granicama odobrenja ESB-a, a u skladu s odredbama Statuta ESSB-a i ESB-a i odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
(2) Hrvatska narodna banka može izdavati kovani novac koji glasi na eure uz odobrenje ESB-a o opsegu izdanja. Hrvatska narodna banka će primjenjivati pravila o denominaciji i tehničkoj specifikaciji kovanog novca u skladu s relevantnim propisima Europske unije.

Propisivanje izgleda kovanog novca
Članak 102.

Hrvatska narodna banka utvrđuje izgled kovanog novca koji izdaje, pri čemu primjenjuje relevantne propise Europske unije.

Platni sustavi
Članak 103.

(1) Hrvatska narodna banka osigurava uvjete za nesmetano i djelotvorno funkcioniranje platnih sustava unutar Europske unije i izvan nje primjenjujući pritom propise ESB-a i propise drugih nadležnih tijela Europske unije.
(2) Radi osiguravanja nesmetane primjene propisa iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može, uz suglasnost ESB-a, donijeti provedbene akte kojima se osigurava primjena tih propisa.
(3) Svi provedbeni akti Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovoga članka moraju u cijelosti biti usklađeni s propisima ESB-a i propisima drugih nadležnih tijela Europske unije.

Zadaci i ovlasti Savjeta Hrvatske narodne banke
Članak 104.

Savjet Hrvatske narodne banke osobito je nadležan za:
1) donošenje financijskog plana Hrvatske narodne banke,
2) donošenje izvješća iz članka 62. ovoga Zakona,
3) donošenje Statuta Hrvatske narodne banke,
4) izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i za obavljanje pojedinih poslova, u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,
5) utvrđivanje insolventnosti kreditnih institucija i odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad kreditnim institucijama ili o oduzimanju odobrenja za rad kreditnim institucijama,
6) davanje suglasnosti za pripajanje kreditnim institucijama i za stjecanje dionica kreditnih institucija u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija, osim ako je izdavanje takve suglasnosti u nadležnosti Europske komisije,
7) davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija,
8) izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad platnih sustava i donošenje podzakonskih propisa kojima se propisuje način njihova rada ako je za njihovo donošenje ovlašten ovim Zakonom i Statutom ESSB-a i ESB-a,
9) donošenje podzakonskih propisa kojima se uređuje izdavanje kovanog novca ako je za njihovo donošenje ovlašten ovim Zakonom i Statutom ESSB-a i ESB-a te relevantnim propisima Europske unije,
10) određivanje strategije i politike upravljanja imovinom iz članka 100. ovoga Zakona,
11) odlučivanje o članstvu Hrvatske narodne banke u međunarodnim institucijama i organizacijama,
12) odlučivanje o članstvu Hrvatske narodne banke u međunarodnim monetarnim institucijama, za koje je potrebna suglasnost ESB-a, i
13) odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i predstavništava Hrvatske narodne banke.

Članstvo u tijelima ESB-a
Članak 105.

Guverner Hrvatske narodne banke član je Upravnog vijeća ESB-a.

Kapital Hrvatske narodne banke
Članak 106.

Temeljni kapital Hrvatske narodne banke u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna pretvara se u eure sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 o uvođenju eura.

Financijska izvješća Hrvatske narodne banke
Članak 107.

(1) Hrvatska narodna banka sastavlja financijska izvješća u skladu s računovodstvenim pravilima ESB-a.
(2) U godišnje financijsko izvješće Hrvatske narodne banke uključuje se i dio monetarnih prihoda ESSB-a i ESB-a koji je odredio ESB prema članku 32. Statuta ESSB-a i ESB-a, a nastaje provedbom zajedničke monetarne politike.

Izbor revizora
Članak 108.

Odluka o izboru neovisnoga vanjskog revizora financijskih izvješća Hrvatske narodne banke donosi se prema Statutu ESSB-a i ESB-a.

Provedbeni propisi Hrvatske narodne banke

Članak 109.

U područjima iz nadležnosti ESB-a koje je ESB uredio smjernicama, Hrvatska narodna banka može, uz suglasnost ESB-a, donijeti provedbene propise za primjenu odredaba smjernica ESB-a.

Sankcije ESB-a
Članak 110.

(1) Hrvatska narodna banka primjenjuje sustav sankcija ESB-a u područjima koja ESB uređuje svojim propisima.
(2) Hrvatska narodna banka sudjeluje u postupku izricanja sankcija ESB-a u skladu s propisima ESB-a i drugim propisima tijela Europske unije.
(3) Odredbe članka 111. i 112. ovoga Zakona ne primjenjuju se na postupanja i propuštanja koje sankcionira ESB.

 

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji
Članak 111.

(1) Prekršaj čini kreditna institucija:
1) ako se ne pridržava podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke kojima je propisana obveza izdvajanja i održavanja obvezne pričuve (članak 14.), odnosno ako nepravilno obračunava obveznu pričuvu (članak 15.),
2) ako se ne pridržava podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke kojima su utvrđene ostale mjere i instrumenti monetarne i devizne politike (članak 16.),
3) ako suprotno članku 24. ovoga Zakona, bez prethodnog pristanka Hrvatske narodne banke, reproducira novčanice ili optjecajni kovani novac koji glase na kune i lipe ili na drugi način povrijedi autorska prava Hrvatske narodne banke na novčanicama i optjecajnome kovanom novcu koji glase na kune i lipe,
4) Prestao važiti,
5) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke i izvješća, odnosno druge podatke potrebne za izvršavanje funkcija Hrvatske narodne banke u rokovima određenima podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke (članak 30.),
6) ako ne otvori račun u Hrvatskoj narodnoj banci (članak 34.) ili
7) ako Hrvatskoj narodnoj banci na propisanim obrascima ne dostavlja podatke za statističku obradu utvrđene podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke (članak 66.).
(2) Prekršaj čini pravna ili fizička osoba:
1) ako suprotno članku 24. ovoga Zakona, bez prethodnog pristanka Hrvatske narodne banke, reproducira novčanice ili optjecajni kovani novac koji glase na kune i lipe ili na drugi način povrijedi autorska prava Hrvatske narodne banke na novčanicama i optjecajnome kovanom novcu koji glase na kune i lipe ili
2) Prestao važiti.

Prekršajna odgovornost nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Članak 112.

(1) Prekršaj čini kreditna institucija:

1) ako se ne pridržava podzakonskih propisa i odluka Hrvatske narodne banke kojima se regulira bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija (članak 77.),

2) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu u skladu sa člankom 86. ovoga Zakona,

3) ako se ne pridržava odredaba podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke kojima se utvrđuju mjere radi sprječavanja nekontroliranog porasta likvidnosti na tržištu (članak 87.),

4) ako u obavljanju poslova zaštite od krivotvorenja i distribucije novčanica i kovanog novca koji glase na euro, sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001, a temeljem članka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 ne osigura valjanu provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca koji glase na euro odnosno ako ne osigura povlačenje iz optjecaja primljenih novčanica i kovanog novca za koje zna ili za koje ima dovoljno razloga sumnjati da su krivotvoreni,

5) ako u postupanju sa stranom gotovinom koja ne glasi na euro za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članak 76. stavak 4.) ili

6) ako u postupanju s novčanicama i kovanim novcem koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članci 26. i 27. te članak 76. stavak 5.).

(2) Prekršaj čini pravna ili fizička osoba:

1) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu u skladu s člankom 86. ovoga Zakona,

2) ako u obavljanju poslova zaštite od krivotvorenja i distribucije novčanica i kovanog novca koji glase na euro, sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001, a temeljem članka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001, ne osigura valjanu provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca koji glase na euro odnosno ako ne osigura povlačenje iz optjecaja primljenih novčanica i kovanog novca za koje zna ili za koje ima dovoljno razloga sumnjati da su krivotvoreni,

3) ako u postupanju s stranom gotovinom koja ne glasi na euro za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članak 76. stavak 4.) ili

4) ako u postupanju sa novčanicama i kovanim novcem koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članci 26. i 27. te članak 76. stavak 5.).

Prekršajne sankcije, zastara prekršajnog progona i visina novčanih kazna nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske
Članak 113.

(1) Za prekršaje iz članka 111. stavka 1. i članka 112. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se kreditna institucija novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.
(2) Za prekršaje iz članka 111. stavka 1. i članka 112. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije, odnosno odgovorna osoba iz rukovodstva podružnice kreditne institucije novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.
(3) Uz novčanu kaznu osobama iz stavka 2. ovoga članka za počinjeni prekršaj može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja tih dužnosti u kreditnoj instituciji za razdoblje do godinu dana.
(4) Prekršajni postupak protiv kreditne institucije i odgovornih osoba kreditne institucije iz stavka 2. ovoga članka, za prekršaje utvrđene ovim Zakonom, ne može se pokrenuti nakon proteka roka od 3 godine od dana kada je počinjen prekršaj.
(5) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida počinje ponovo teći zastara, ali se prekršajni postupak ni u kojem slučaju ne može voditi nakon isteka dvostrukog vremena određenog u stavku 4. ovoga članka.
(6) Za prekršaj iz članka 111. stavka 2. i članka 112. stavka 2. ovoga Zakona, kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.
(7) Za prekršaj iz članka 111. stavka 2. i članka 112. stavka 2. ovoga Zakona, kaznit će se fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.
 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Status članova Savjeta Hrvatske narodne banke na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Članak 114.

(1) Na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje mandat vanjskim članovima Savjeta Hrvatske narodne banke imenovanima na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01.) ili ovoga Zakona.
(2) Hrvatski sabor dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imenovati 2 preostala viceguvernera.
(3) Guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke imenovani na temelju odredaba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01.) ili ovoga Zakona nastavljaju obnašati svoje dužnosti do isteka mandata.
(4) Stupanjem na dužnost član Savjeta Hrvatske narodne banke bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana, usklađuje svoj status zaposlenika i druga pitanja s odredbama ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
Članak 115.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135/06.).

Prestanak važenja podzakonskih propisa
Članak 116.

Podzakonski akti i provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135/06.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja odgovarajućih akata i propisa na temelju ovoga Zakona.

Prestanak važenja pojedinih odredaba ovoga Zakona na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Članak 117.

Na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti sljedeće odredbe ovoga Zakona:
– članak 2. stavak 10. i 11.,
– članak 3. stavak 2.,
– članak 28. i 29.,
– članak 40.,
– članak 42. stavak 1.,
– članak 44.,
– članak 46.,
– članak 49.,
– članak 50. stavak 2.,
– članak 66.,
– članak 111. stavak 1. točka 4. i 8. i
– članak 111. stavak 2. točka 2.

Prestanak važenja pojedinih odredaba ovoga Zakona na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske
Članak 118.

Na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske prestaju važiti sljedeće odredbe ovoga Zakona:

– članak 4.,

– članak 6. stavak 2.,

– članak 7.,

– članak 9. do 20.,

– članak 21. do 27.,

– članak 33. do 35.,

– članak 38. i 39.,

– članak 42. stavak 3.,

– članak 54. stavak 1.,

– članak 60. i 61.,

– članak 74.,

– članak 76. stavak 5.,

– članak 87.,

– članak 111. stavak 1. točka 1., 2., 3., 6. i 7.,

– članak 111. stavak 2. točka 1.,

– članak 112. stavak 1. točka 3. i 6.

– članak 112. stavak 2. točka 4.

 

 

Stupanje na snagu
Članak 119.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 70. do 87. i članka 112. koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredaba članka 88. do 110. i članka 113. stavka 8. koje stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

Klasa: 450-02/08-01/01
Zagreb, 19. lipnja 2008.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 54/13

Članak 35.

(1) U cijelom tekstu Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) riječi: »Ugovor o osnivanju Europske zajednice« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Ugovor o funkcioniranju Europske unije« u odgovarajućem padežu, riječi: »Europska zajednica« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu, a riječi: »sustavi za namiru platnih transakcija« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »platni sustavi« u odgovarajućem padežu.

(2) U cijelom tekstu Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) riječi: »pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije« i »prijam Republike Hrvatske u Europsku uniju« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji« u odgovarajućem padežu.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 2. stavka 3. i članaka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 32. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i

– članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33. i 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/13-01/74

Zagreb, 19. travnja 2013.