PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Narodne novine 95/2016

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. te za pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu.

(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Poduzetnici iz članka 4. i članka 23. (ako podliježu obveznoj konsolidaciji), subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu te fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti:

1. izvještaj o financijskom položaju (bilancu),

2. račun dobiti i gubitka,

3. bilješke uz financijske izvještaje u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Poduzetnici iz članka 5. stavaka 4. i 5. i članka 23. (ako podliježu obveznoj konsolidaciji) Zakona o računovodstvu, subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu te poduzetnici koji se ne mogu razvrstati sukladno odredbama članka 5. Zakona o računovodstvu dužni su sastaviti uz izvještaje iz stavka 1. ovoga članka i:

1. izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj ili direktnoj metodi i

2. izvještaj o promjenama kapitala.

(3) Subjekti od javnog interesa iz članka 3. točke 1. Zakona o računovodstvu, odnosno obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, dužni su sastaviti uz izvještaje navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka i:

1. izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Članak 3.

Podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanim tokovima, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Članak 4.

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

(2) U bilješkama iz stavka 1. ovoga članka veliki poduzetnik i subjekt od javnog interesa je dužan navesti i: ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

Članak 5.

(1) Poduzetnici koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(2) Poduzetnici koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja sastavljaju godišnje financijske izvještaje prema strukturi i sadržaju u prilogu ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.

(3) Poziciju godišnjeg financijskog izvještaja bilance pod brojem VIII. manjinski (nekontrolirajući) interes popunjavaju samo oni poduzetnici koji izrađuju godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 96/15).

Članak 8.

Prilog I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-05/97

Urbroj: 513-06-03-16-11

Zagreb, 23. rujna 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PODUZETNIKE

BILANCA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

AKTIVA

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B

DUGOTRAJNA IMOVINA

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Izdaci za razvoj

2.

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3.

Goodwill

4.

Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5.

Nematerijalna imovina u pripremi

6.

Ostala nematerijalna imovina

II

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5.

Biološka imovina

6.

Predujmovi za materijalnu imovinu

7.

Materijalna imovina u pripremi

8.

Ostala materijalna imovina

9.

Ulaganja u nekretnine

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

10.

Ostala dugotrajna financijska imovina

IV

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Potraživanja od kupaca

4.

Ostala potraživanja

V

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C

KRATKOTRAJNA IMOVINA

I

ZALIHE

1.

Sirovine i materijal

2.

Proizvodnja u tijeku

3.

Gotovi proizvodi

4.

Trgovačka roba

5.

Predujmovi za zalihe

6.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7.

Biološka imovina

II

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Potraživanja od kupaca

4.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5.

Potraživanja od države i drugih institucija

6.

Ostala potraživanja

III

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala financijska imovina

IV

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E

UKUPNO AKTIVA

F

IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A

KAPITAL I REZERVE

I

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II

KAPITALNE REZERVE

III

REZERVE IZ DOBITI

1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za vlastite dionice

3.

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4.

Statutarne rezerve

5.

Ostale rezerve

IV

REVALORIZACIJSKE REZERVE

V

REZERVE FER VRIJEDNOSTI

1.

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

2.

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

3.

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

VI

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

1.

Zadržana dobit

2.

Preneseni gubitak

VII

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.

Dobit poslovne godine

2.

Gubitak poslovne godine

VIII

MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES

B

REZERVIRANJA

1.

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2.

Rezerviranja za porezne obveze

3.

Rezerviranja za započete sudske sporove

4.

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

5.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

6.

Druga rezerviranja

C

DUGOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično

6.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7.

Obveze za predujmove

8.

Obveze prema dobavljačima

9.

Obveze po vrijednosnim papirima

10.

Ostale dugoročne obveze

11.

Odgođena porezna obveza

D

KRATKOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično

6.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7.

Obveze za predujmove

8.

Obveze prema dobavljačima

9.

Obveze po vrijednosnim papirima

10.

Obveze prema zaposlenicima

11.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

12.

Obveze s osnove udjela u rezultatu

13.

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

14.

Ostale kratkoročne obveze

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

F

UKUPNO – PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

I

POSLOVNI PRIHODI

1.

Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe

2.

Prihodi od prodaje

3.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

4.

Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe

5.

Ostali poslovni prihodi

II

POSLOVNI RASHODI

1.

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.

Materijalni troškovi

a)

Troškovi sirovina i materijala

b)

Troškovi prodane robe

c)

Ostali vanjski troškovi

3.

Troškovi osoblja

a)

Neto plaće i nadnice

b)

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c)

Doprinosi na plaće

4.

Amortizacija

5.

Ostali troškovi

6.

Vrijednosna usklađenja

a)

dugotrajne imovine osim financijske imovine

b)

kratkotrajne imovine osim financijske imovine

7.

Rezerviranja

a)

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

b)

Rezerviranja za porezne obveze

c)

Rezerviranja za započete sudske sporove

d)

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

e)

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

f)

Druga rezerviranja

8.

Ostali poslovni rashodi

III

FINANCIJSKI PRIHODI

1.

Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe

4.

Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

5.

Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

6.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova

7.

Ostali prihodi s osnove kamata

8.

Tečajne razlike i ostali financijski prihodi

9.

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

10.

Ostali financijski prihodi

IV

FINANCIJSKI RASHODI

1.

Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe

2.

Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe

3.

Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

4.

Tečajne razlike i drugi rashodi

5.

Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

6.

Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)

7.

Ostali financijski rashodi

V

UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI

UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII

UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII

UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

IX

UKUPNI PRIHODI

X

UKUPNI RASHODI

XI

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

XII

POREZ NA DOBIT

XIII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV

DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja

2.

Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja

XV

POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA

1.

Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje

2.

Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

XVI

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Gubitak prije oporezivanja

XVII

POREZ NA DOBIT

XVIII

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Dobit razdoblja

2.

Gubitak razdoblja

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje)

XIX

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisana imateljima kapitala matice

2.

Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

II

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

1.

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2.

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

3.

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

4.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova

5.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6.

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

7.

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

8.

Ostale nevlasničke promjene kapitala

III

POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV

NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje)

VI

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisana imateljima kapitala matice

2.

Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Dobit prije oporezivanja

2.

Usklađenja:

a

Amortizacija

b

Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

c

Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine

d

Prihodi od kamata i dividendi

e

Rashodi od kamata

f

Rezerviranja

g

Tečajne razlike (nerealizirane)

h

Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke

I

Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu

3.

Promjene u radnom kapitalu

a

Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza

b

Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja

c

Povećanje ili smanjenje zaliha

d

Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala

II

Novac iz poslovanja

4.

Novčani izdaci za kamate

5.

Plaćeni porez na dobit

A

NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

6.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata

3.

Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje

4.

Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac

5.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

B

NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala

2.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

4.

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

V

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

C

NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

D

NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

DIREKTNA METODA

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od kupaca

2.

Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično

3.

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4.

Novčani primici s osnove povrata poreza

5.

Novčani izdaci dobavljačima

6.

Novčani izdaci za zaposlene

7.

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

8.

Ostali novčani primici i izdaci

I

Novac iz poslovanja

9.

Novčani izdaci za kamate

10.

Plaćeni porez na dobit

A)

NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od kamata

4.

Novčani primici od dividendi

5.

Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

6.

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

II

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata

3.

Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga

4.

Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac

5.

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

III

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

B)

NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala

2.

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3.

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

4.

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

IV

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti

1.

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

2.

Novčani izdaci za isplatu dividendi

3.

Novčani izdaci za financijski najam

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

5.

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

V

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

C)

NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1.

Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

D)

NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA

E)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

F)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

PRILOG II.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Zadržana dobit/preneseni gubitak

Dobit / gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice

PRETHODNO RAZDOBLJE

1

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja

 

 

 

2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

3

Ispravak pogreški

 

 

 

4

Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja

 

 

 

5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 

6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 

7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 

8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 

10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 

11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 

12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 

13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 

15

Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti

17

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

23

Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Zadržana dobit / preneseni gubitak

Dobit / gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice

TEKUĆE RAZDOBLJE

1

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja

 

 

 

2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

3

Ispravak pogreški

 

 

 

4

Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja

 

 

 

5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 

6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 

7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 

8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

 

9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 

10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 

11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 

12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 

13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 

15

Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

23

Stanje 31. prosinca tekućeg raz-
doblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU