NAREDBU

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

Narodne novine 11/2017

 

I.
OPĆE ODREDBE

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

»Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, broj 3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11,135/11,56/12, 18/13, 23/13, 10/14 i 150/14) od 1. lipnja 2014. godine u primjeni je isključivo IBAN konstrukcija transakcijskih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Sukladno stavku 2. članka 11. navedene Odluke, u elektroničkom nalogu za plaćanje IBAN konstrukcija transakcijskog računa ne smije sadržavati prazna polja niti druge znakove.

Sukladno stavku 3. istog članka navedene Odluke, u nalogu za plaćanje na papirnom obrascu IBAN konstrukcija transakcijskog računa upisuje se tako da svaka četiri znaka budu odvojena praznim poljem.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ove Naredbe (Prilog 1).

Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po međunarodnoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obvezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj primatelja« prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode – Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – Prilog 4 koji su sastavni dio ove Naredbe. Sastavni dio Naredbe je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja »poziv na broj«, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja – Prilog 2.

Uplate na račune iz ove Naredbe koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

Uplate na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se, osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava, izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

II.
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1.1. Porez na promet

– 1007

Porez na promet proizvoda i usluga i

– 1015

Poseban porez na promet rabljenih motornih vozila.

1.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza na promet na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi osobni indentifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost

– 1201

Porez na dodanu vrijednost,

– 1228

Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika,

– 1236

Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima iz EU – VAT Refund. (članak 68. Zakona o PDV– u),

– 1244

Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za obavljanje e-usluga na području drugih država članica Europske unije,

– 1260

Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH (članak 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije) i

– 1279

Porez na dodanu vrijednost na stjecanje novih prijevoznih sredstava.

1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza na dodanu vrijednost i povrata poreza na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate za uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva finacija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku tromjesečja (1 znamenka) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata.

1.1.3. Posebni porezi i trošarine

– 1040

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,

– 1058

Trošarina na energente,

– 1066

Trošarina na alkohol,

– 1074

Trošarina na pivo,

– 1082

Poseban porez na bezalkoholna pića,

– 1090

Trošarina na duhanske prerađevine,

– 1104

Poseban porez na kavu,

– 1112

Poseban porez na luksuzne proizvode,

– 1120

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,

– 1139

Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila,

– 1147

Poseban porez na motorna vozila – od 01.07.2013. godine,

– 1155

Trošarina na električnu energiju,

– 1163

Trošarina na prirodni plin,

– 1171

Trošarina na kruta goriva.

1.1.3.1. Trošarina na duhanske prerađevine

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 1090

019

Razlika trošarine na zalihe cigareta,

– 1090

027

Trošarina na grijane duhanske proizvode,

– 1090

035

Trošarina na e-tekućine i

– 1090

043

Trošarina na nove duhanske proizvode.

1.1.3.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate na brojčane oznake vrsta prihoda od 1040 do 1171 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste posebnog poreza ili trošarine (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate trošarina na duhanske prerađevine s podvrstom prihoda, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi podvrstu prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.

1.1.4. Igre na sreću

– 3000

Dobit od lutrijskih igara na sreću,

– 3034

Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću,

– 3042

Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,

– 3050

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,

– 3085

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,

– 3093

Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,

– 3107

Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,

– 3115

Naknada za mjesečne nadzorne markice,

– 3123

Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,

– 3131

Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću,

– 3140

Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću,

– 3158

Porez na dobitke od igara klađenja,

– 3166

Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima i

– 3174

Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.

1.1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR26«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći identifikator 19.

1.1.5. Pristojbe i naknade

– 5002

Državne upravne pristojbe,

– 5010

Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,

– 5029

Javnobilježničke pristojbe,

– 5037

Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,

– 5045

Državne sudske pristojbe,

– 5053

Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,

– 5061

Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,

– 5070

Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,

– 5096

Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,

– 5118

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,

– 5142

Naknada u cijeni goriva iz ranijih razdoblja,

– 5169

Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,

– 5177

Naknada za ribolov,

– 5207

Naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i za uporabu radijskih frekvencija,

– 5215

Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,

– 5223

Naknada za veterinarsko– sanitarne preglede u prometu preko granice,

– 5231

Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,

– 5240

Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca,

– 5274

Naknada za služnost na poljoprivrednom, građevinskom i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5290

Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5509

Administrativne pristojbe HANFA– e,

– 5517

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– 5525

Naknada za pristup podacima Sudskog registra,

– 5533

Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,

– 5541

Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5550

Revalorizirani iznos duga na nekretninama,

– 5576

Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,

– 5584

Naknada za izdana državna jamstva,

– 5614

Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,

– 5622

Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra,

– 5630

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5649

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu,

– 5657

Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,

– 5681

Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju,

– 5932

Naknada za koncesije i

– 5940

Pristojbe u poljoprivredi.

1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5240

019

Naknada za sigurnost plovidbe i

– 5240

027

Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanje suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara.

1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5002 do 5940, na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplatu na brojčanu oznaku vrste prihoda 5509 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« ili »HR24«. Ako se u polje model upisuje broj modela »HR68« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka podvrste prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj). Ako se u polje model upisuje broj modela »HR24« tada se u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje brojčana oznaka vrste prihoda 5509. Podatak drugi, treći i četvrti mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

Za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 5118 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda 5118, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaka izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Za uplate naknade za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka

– 6009

Novčane kazne i troškovi postupka za carinske i ostale prekršaje iz nadležnosti Carinske uprave, prihodi od kamata i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,

– 6017

Novčane kazne za devizne prekršaje,

– 6025

Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,

– 6033

Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija,

– 6041

Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje MUP,

– 6050

Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova,

– 6068

Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6076

Novčane kazne po odlukama trgovačkog suda, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6084

Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6092

Novčane kazne za prekršaje što ih izriču tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima na temelju posebnih propisa te troškovi postupka,

– 6106

Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,

– 6114

Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

– 6149

Novčane kazne i prihodi temeljem upravnih mjera iz nadležnosti Carinske uprave i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,

– 6157

Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti,

– 6165

Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom,

– 6173

Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva i

– 6190

Sankcije i kazne koje izriče Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 6009 do 6190 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna

– 5088

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta),

– 5100

Povrati nepripadno isplaćenog doplatka za djecu/obiteljskih davanja,

– 5126

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,

– 5258

Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija,

– 5665

Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene,

– 5673

Ostali prihodi za posebne namjene,

– 5690

Naknada za osnovano pravo građenja,

– 5908

Naknade iz mirovinskog osiguranja,

– 6181

Javno davanje za zapošljavanje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj,

– 7005

Prihodi tijela državne uprave,

– 7013

Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,

– 7021

Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB,

– 7048

Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,

– 7064

Prihodi od financijske imovine,

– 7080

Naplaćeni troškovi prisilne naplate,

– 7102

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,

– 7110

Doprinos za skloništa,

– 7129

Ostali državni prihodi,

– 7161

Dio dobiti od javnih poduzeća,

– 7170

Prihodi od dividendi,

– 7196

Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,

– 7200

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7218

Prihodi po posebnim propisima,

– 7226

Krediti i pozajmice,

– 7234

Povrati mirovina,

– 7250

Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,

– 7293

Primici od inozemnih kredita,

– 7528

Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,

– 7536

Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,

– 7552

Povrat danih tuzemnih zajmova,

– 7560

Prihodi od naplate poreznog duga plaćenog po rješenju o reprogramiranju,

– 7609

Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),

– 7617

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7625

Primici od prodaje eurokunskih obveznica,

– 7633

Primici od prodaje eurodolarskih obveznica,

– 7650

Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava,

– 7668

Troškovi postupka za porezne i ostale prekršaje, iz nadležnosti Carinske uprave,

– 7684

Prihodi od uporabe kulturnih dobara,

– 7692

Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom,

– 9105

Prihodi od zakupa prostora diplomatsko– konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,

– 9504

Konverzije,

– 9709

Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d.,

– 9717

Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije,

– 9725

Jamčevni polozi,

– 9733

Natječajna dokumentacija,

– 9741

Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada,

– 9750

Povučena raspoloživa sredstva korisnika,

– 9768

Primljeni predujmovi,

– 9776

Sredstva za raspoređivanje,

– 9784

Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje i

– 9792

Prihodi od poreza na primitke od kamata na štednju na temelju Direktive 2003/48/EZ.

1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 5673

019

Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca.

1.1.7.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 5088 do 9792 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

Za uplate solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za koji je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti sadrži posebnu oznaku opskrbljivača električnom energijom.

1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja

1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem JOPPD izvješća

– 8168

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa,

– 8176

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka,

– 8184

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

– 8192

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

– 8206

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima,

– 8222

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima i

– 8230

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa od 8168 do 8230 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: JOPPD) prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– 8109

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

– 8117

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

– 8125

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8141

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,

– 8150

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,

– 8214

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 8249

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8257

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),

– 8265

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi),

– 8273

Doprinos za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave),

– 8290

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

– 8303

Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

– 8311

Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,

– 8320

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,

– 8338

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osobe osigurane u određenim okolnostima,

– 8346

Doprinos za mirovinsko osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 8354

Doprinos za mirovinsko osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,

– 8362

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 8370

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici i

– 8389

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave).

1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8109 do 8389 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Za brojčane oznake vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 i 8338 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za brojčane oznake vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8257, 8265, 8273, 8311, 8320, 8346, 8354, 8362, 8370 i 8389 podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.2.3. Kapitalizirani doprinos

– 8281

Kapitalizirani doprinos.

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polju »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB Ministarstva financija 18683136487. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za prijenos sredstava s računa mirovinskih osiguravajućih društava u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa te kao podatak drugi OIB mirovinskog osiguravajućeg društva. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.2.3.2. Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu

Vrsta
doprinosa

Podvrsta
doprinosa

Naziv

– 8281

019

Kapitalizirani doprinos osiguranika prema posebnom propisu.

1.2.3.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplate u korist propisanog računa na brojčanu oznaku vrste doprinosa 8281 i podvrstu doprinosa 019 moguće su samo s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 i podvrste 019, na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste doprinosa 8281, kao podatak drugi podvrsta doprinosa 019 te kao podatak treći OIB Ministarstva financija 18683136487.

1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti temeljem JOPPD izvješća

– 8753

Doprinos za zapošljavanje,

– 8761

Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

– 8788

Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći i

– 8796

Doprinos za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose.

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8753 do 8796 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2.5. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

– 8702

Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,

– 8729

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

– 8737

Doprinos za zapošljavanje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 8745

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu i

– 8770

Doprinos za zapošljavanje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

1.2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8702 do 8770 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7129

035

Prihodi od prodanih proizvoda,

– 7129

043

Prihodi od prodaje robe i

– 7129

051

Prihodi od pruženih usluga.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: RKP) za kojeg je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.4. Prihodi od djelatnosti bez ugovora o koncesiji

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7129

060

Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija.

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate prihoda od djelatnosti bez ugovora o koncesiji na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći OIB uplatitelja dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.5. Pomoći

1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7188

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7188

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7188

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,

– 7188

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija,

– 7188

051

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-CARDS,

– 7188

060

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-CARDS,

– 7188

078

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PHARE,

– 7188

086

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-ISPA,

– 7188

094

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-SAPARD,

– 7188

108

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-PHARE,

– 7188

116

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-ISPA,

– 7188

124

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-SAPA,

– 7188

132

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-IPA,

– 7188

140

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija-IPA,

– 7188

159

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – refundacije izvor 11,

– 7188

167

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – refundacije izvor 11,

– 7188

191

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostalo,

– 7188

205

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – ostalo i

– 7188

213

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – refundacija putnih troškova.

1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7285

019

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

– 7285

027

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

– 7285

035

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,

– 7285

043

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,

– 7285

051

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

060

Tekuće pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

078

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,

– 7285

086

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna,

– 7285

094

Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava,

– 7285

116

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i

– 7285

124

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

-7587

019

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

-7587

027

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

-7587

035

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,

-7587

043

Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,

-7587

051

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istogproračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

-7587

060

Kapitalne pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem prijenosa EU sredstava,

-7587

078

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,

-7587

086

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna,

-7587

094

Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,

-7587

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava,

-7587

116

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i

-7587

124

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

1.5.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate prihoda od pomoći na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je pomoć namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.6. Donacije

1.6.1. Tekuće donacije

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7099

019

Tekuće donacije od fizičkih osoba,

– 7099

027

Tekuće donacije od neprofitnih organizacija,

– 7099

035

Tekuće donacije od trgovačkih društava i

– 7099

043

Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.6.2. Kapitalne donacije

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7595

019

Kapitalne donacije od fizičkih osoba,

– 7595

027

Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija,

– 7595

035

Kapitalne donacije od trgovačkih društava i

– 7595

043

Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.6.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate prihoda od donacija na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR65«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz RKP-a za kojeg je donacija namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući kontrolni broj pri čemu prva znamenka ne može biti nula). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

– 7030

Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

– 7056

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– 7072

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme,

– 7269

Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,

– 7277

Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,

– 7501

Prihodi od prodaje materijalne imovine,

– 7510

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava,

– 7579

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine,

– 7641

Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova i

– 7676

Prihodi od prodaje građevinskih objekata.

1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 7030 do 7676 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4200

Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4219

Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4227

Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4235

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 4243

Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,

– 4251

Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,

– 4260

Prisilna naplata carine koju obavlja Porezna uprava,

– 4278

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,

– 4286

Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, motorna i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,

– 4294

Prisilna naplata trošarina na energente, električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4308

Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4316

Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4324

Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4332

Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4340

Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4359

Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4367

Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava,

– 4375

Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4383

Prisilna naplata carinske pristojbe koju obavlja Porezna uprava,

– 4391

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prekršaje koje izriče Devizni inspektorat,

– 4405

Prisilna naplata poreza na promet proizvoda i usluga koju obavlja Porezna uprava po zahtjevu Carinske uprave,

– 4413

Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškovi postupka koju obavlja Porezna uprava,

– 4421

Prisilna naplata poreza po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,

– 4430

Prisilna naplata doprinosa po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,

– 4448

Prisilna naplata novčanih kazni za prekršaje, oduzeta imovinske koristi i troškova postupka koje izriče Porezna uprava, a za koje se postupak ovrhe provodi na drugoj imovini,

– 4456

Prisilna naplata poreza i drugih javnih davanja koju na zahtjev RH provode druge države članice EU,

– 4464

Prisilna naplata doprinosa koju na zahtjev RH provode druge države članice EU i

– 4472

Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.

1.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 4200 do 4472 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.9. Namirenje državnom proračunu

– 9954

Namirenje sredstava korištenih za izvršenje povrata po računu zajedničkog prihoda proračuna.

1.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Brojčanu oznaku vrste prihoda 9954 Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina) upisuje na naloge za plaćanje u polje »poziv na broj primatelja«. S navedenim nalozima Fina postupa sukladno glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočki 9.2. ove Naredbe.

1.10. Carina i posebne uvozne pristojbe

1.10.1. Računi područnih carinskih ureda

Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju područni carinski uredi pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavnog područnog carinskog ureda:

IBAN

Naziv korisnika

HR1810010051784500183

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb,

HR9310010051784500191

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka,

HR7610010051784500206

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek i

HR5410010051784500214

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Split.

1.10.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate na propisane račune područnih carinskih ureda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR11« a u polje »poziv na broj primatelja« upisuju podatak prvi i podatak drugi od kojih svaki ima kontrolni broj. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom. Ako se u polje »model« upisuje drugi broj modela, sadržaj u polju »poziv na broj primatelja« mora odgovarati sadržaju upisanog broja modela sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.10.3. Raspored sredstava

Prihode uplaćene na račune područnih carinskih ureda Fina prenosi na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Temeljem »naredbe« mjerodavnog područnog carinskog ureda Fina ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčane oznake vrste prihoda:

– 1210

Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa područnih carinskih ureda,

– 4006

Carina i

– 4014

Carinska pristojba.

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedenu u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočkama od 1.1.3. do 1.1.7.

1.10.4. Naplata dugovanja iz nadležnosti Carinske uprave

– 4707

Porezni i trošarinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna i

– 4715

Carinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna.

1.10.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 4707 i 4715 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.10.5. Prisilna naplata koju provodi Carinska uprava i države članice EU na zahtjev RH

– 4723

Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja po zahtjevima drugih članica EU koju provodi Carinska uprava i

– 4731

Prisilna naplata carine, posebnih poreza, trošarina i ostalih javnih davanja koju na zahtjev RH provode druge države članice EU.

1.10.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 4723 i 4731 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.11. Porez na dobit

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika (članak 2. Zakona o porezu na dobit te izmjena i dopuna Zakona, »Narodne novine«, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,148/13,143/14, 50/16 i 115/16):

IBAN

Grad/Općina

HR7910010051700116069

ANDRIJAŠEVCI

HR3110010051700216067

ANTUNOVAC

HR6410010051700316062

BABINA GREDA

HR8610010051700416061

BAKAR

HR2710010051700516063

BALE – VALLE

HR3810010051700616066

BARBAN

HR8710010051700716064

BARILOVIĆ

HR7110010051700816068

BAŠKA

HR8810010051700916060

BAŠKA VODA

HR8810010051701016067

BEBRINA

HR2410010051701116062

BEDEKOVČINA

HR5010010051755016069

BEDENICA

HR4610010051701216061

BEDNJA

HR8410010051701316063

BELI MANASTIR

HR4710010051701516064

BELICA

HR3110010051701616068

BELIŠĆE

HR4810010051701716060

BENKOVAC

HR0510010051701816065

BEREK

HR8610010051701916069

BERETINEC

HR0610010051702016061

BIBINJE

HR9410010051762116065

BILICE

HR4410010051702116063

BILJE

HR5510010051702216066

BIOGRAD NA MORU

HR8110010051731016062

BISKUPIJA

HR4910010051754716066

BISTRA

HR0710010051702316064

BIZOVAC

HR8810010051702416068

BJELOVAR

HR0810010051702516060

BLATO

HR6210010051702616065

BOGDANOVCI

HR4610010051702716069

BOL

HR3110010051702916062

BOROVO

HR9610010051703016063

BOSILJEVO

HR5910010051703216064

BOŠNJACI

HR4310010051703316068

BRCKOVLJANI

HR6010010051703416060

BRDOVEC

HR9810010051707716065

BRELA

HR1710010051703516065

BRESTOVAC

HR9810010051703616069

BREZNICA

HR3010010051715116061

BREZNIČKI HUM

HR5010010051703716067

BRINJE

HR8310010051703816062

BROD MORAVICE

HR0810010051703916061

BRODSKI STUPNIK

HR1910010051704016064

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR0310010051704116068

BUDINŠČINA

HR2010010051704216060

BUJE – BUIE

HR7310010051756716065

BUKOVLJE

HR7410010051704316065

BUZET

HR5810010051704416069

CERNA

HR4310010051704616062

CERNIK

HR6510010051704716061

CEROVLJE

HR0610010051704816063

CESTICA

HR1710010051704916066

CETINGRAD

HR7710010051705016060

CISTA PROVO

HR3410010051705116065

CIVLJANE

HR1810010051705216069

CRES

HR6710010051705316067

CRIKVENICA

HR0310010051705416062

CRNAC

HR2510010051705516061

ČABAR

HR6310010051705616063

ČAČINCI

HR7410010051705716066

ČAĐAVICA

HR2610010051705816064

ČAGLIN

HR7510010051706016069

ČAKOVEC

HR2710010051706116067

ČAVLE

HR8210010051706316061

ČAZMA

HR2310010051706416063

ČEMINAC

HR3410010051706516066

ČEPIN

HR8310010051706616064

DARDA

HR6710010051706716068

DARUVAR

HR8410010051706816060

DAVOR

HR0610010051760316068

DEKANOVEC

HR4110010051706916065

DELNICE

HR2010010051707016062

DESINIĆ

HR4210010051707116061

DEŽANOVAC

HR8010010051707216063

DICMO

HR4310010051707416064

DOBRINJ

HR2710010051707516068

DOMAŠINEC

HR8210010051707816069

DONJA DUBRAVA

HR7110010051757616067

DONJA MOTIČINA

HR3410010051707916067

DONJA STUBICA

HR5610010051708016066

DONJA VOĆA

HR0810010051708116064

DONJI ANDRIJEVCI

HR8910010051708216068

DONJI KRALJEVEC

HR0910010051708316060

DONJI KUKURUZARI

HR6310010051708416065

DONJI LAPAC

HR9610010051708616067

DONJI MIHOLJAC

HR9210010051708916063

DONJI VIDOVEC

HR5710010051756816069

DRAGALIĆ

HR4910010051709016068

DRAGANIĆ

HR6610010051709116060

DRAŽ

HR2310010051709216065

DRENOVCI

HR5610010051709416067

DRENJE

HR8910010051709516062

DRNIŠ

HR1410010051709616061

DRNJE

HR5210010051709716063

DUBRAVA

HR8210010051754916068

DUBRAVICA

HR3110010051759816068

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR6310010051709816066

DUBROVNIK

HR1510010051709916064

DUGA RESA

HR9110010051710016061

DUGI RAT

HR3210010051710116063

DUGO SELO

HR6410010051758516062

DUGOPOLJE

HR4310010051710216066

DVOR

HR9210010051710316064

ĐAKOVO

HR7610010051710416068

ĐELEKOVEC

HR9310010051710516060

ĐULOVAC

HR5010010051710616065

ĐURĐENOVAC

HR3410010051710716069

ĐURĐEVAC

HR8310010051710816067

ĐURMANEC

HR8410010051711016063

ERDUT

HR9510010051711116066

ERNESTINOVO

HR3110010051711316068

ERVENIK

HR4810010051711416060

FARKAŠEVAC

HR7710010051761916066

FAŽANA – FASANA

HR0510010051711516065

FERDINANDOVAC

HR8610010051711616069

FERIČANCI

HR7010010051762916068

FUNTANA – FONTANE

HR3810010051711716067

FUŽINE

HR8010010051757116064

GALOVAC

HR7110010051711816062

GARČIN

HR9310010051711916061

GAREŠNICA

HR0710010051712016064

GENERALSKI STOL

HR8810010051712116068

GLINA

HR0810010051712216060

GOLA

HR6210010051712316065

GORIČAN

HR4610010051712416069

GORJANI

HR6610010051761816063

GORNJA RIJEKA

HR9510010051712516067

GORNJA STUBICA

HR0910010051756916067

GORNJA VRBA

HR5310010051712716061

GORNJI BOGIĆEVCI

HR0510010051712916066

GORNJI KNEGINEC

HR2310010051760416060

GORNJI MIHALJEVEC

HR6510010051713016060

GOSPIĆ

HR2210010051713116065

GRAČAC

HR0610010051713216069

GRAČIŠĆE

HR8810010051713416062

GRADAC

HR1310010051713516061

GRADEC

HR5110010051713616063

GRADINA

HR6210010051713716066

GRADIŠTE

HR1410010051713816064

GROŽNJAN – GRISIGNANA

HR9510010051713916068

GRUBIŠNO POLJE

HR6310010051714016069

GUNDINCI

HR1510010051714116067

GUNJA

HR7810010051751016061

GVOZD

HR1110010051714416063

HERCEGOVAC

HR2210010051714516066

HLEBINE

HR7110010051714616064

HRAŠĆINA

HR7210010051714816060

HRVACE

HR2910010051714916065

HRVATSKA DUBICA

HR0810010051715016062

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR6810010051715216063

HUM NA SUTLI

HR7910010051715316066

HVAR

HR3110010051715416064

ILOK

HR1510010051715516068

IMOTSKI

HR3210010051715616060

IVANEC

HR7010010051715816069

IVANIĆ-GRAD

HR2210010051715916067

IVANKOVO

HR9310010051716116064

IVANSKA

HR6810010051760916061

JAGODNJAK

HR9410010051716316060

JAKOVLJE

HR5110010051716416065

JAKŠIĆ

HR3510010051716516069

JALŽABET

HR4810010051759916060

JANJINA

HR8410010051716616067

JARMINA

HR2010010051716716062

JASENICE

HR4210010051716816061

JASENOVAC

HR8010010051716916063

JASTREBARSKO

HR3710010051717016068

JELENJE

HR5410010051717116060

JELSA

HR3510010051755216062

JESENJE

HR1110010051717216065

JOSIPDOL

HR9210010051717316069

KALI

HR1610010051755916065

KALINOVAC

HR9210010051756016062

KALNIK

HR3010010051762316067

KAMANJE

HR7710010051717516062

KANFANAR

HR0210010051717616061

KAPELA

HR4010010051717716063

KAPTOL

HR5110010051717816066

KARLOBAG

HR0310010051717916064

KARLOVAC

HR9510010051759616066

KAROJBA

HR6810010051718016065

KASTAV

HR5210010051718116069

KAŠTELA

HR4710010051759716064

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA

HR3710010051718316062

KIJEVO

HR5910010051718416061

KISTANJE

HR9710010051718516063

KLAKAR

HR1110010051718616066

KLANA

HR6010010051718716064

KLANJEC

HR6110010051718916060

KLENOVNIK

HR6110010051719016067

KLINČA SELO

HR1910010051719216061

KLIS

HR5710010051719316063

KLOŠTAR IVANIĆ

HR6810010051719416066

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR2010010051719516064

KNEŽEVI VINOGRADI

HR0410010051719616068

KNIN

HR7810010051762216069

KOLAN

HR2110010051719716060

KOMIŽA

HR7510010051719816065

KONAVLE

HR5910010051719916069

KONČANICA

HR9210010051720016064

KONJŠČINA

HR7610010051720116068

KOPRIVNICA

HR9310010051720216060

KOPRIVNIČKI BREGI

HR5010010051720316065

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR3410010051720416069

KORČULA

HR7810010051753816063

KOSTRENA

HR8310010051720516067

KOŠKA

HR1910010051720616062

KOTORIBA

HR7910010051720816063

KRALJEVEC NA SUTLI

HR9010010051720916066

KRALJEVICA

HR1010010051721116065

KRAPINA

HR9110010051721216069

KRAPINSKE TOPLICE

HR4910010051753316065

KRAŠIĆ

HR9710010051754516061

KRAVARSKO

HR4310010051721316067

KRIŽ

HR7610010051721416062

KRIŽEVCI

HR9810010051721516061

KRK

HR3910010051721616063

KRNJAK

HR5010010051721716066

KRŠAN

HR6410010051757216068

KUKLJICA

HR8310010051721916068

KULA NORINSKA

HR5710010051755316061

KUMROVEC

HR5110010051722016069

KUTINA

HR0310010051722116067

KUTJEVO

HR3610010051722216062

LABIN

HR5810010051722316061

LANIŠĆE

HR1010010051722516066

LASINJA

HR5910010051722616064

LASTOVO

HR8610010051758616061

LEĆEVICA

HR4310010051722716068

LEGRAD

HR6010010051722816060

LEKENIK

HR1710010051722916065

LEPOGLAVA

HR9310010051723016062

LEVANJSKA VAROŠ

HR1810010051723116061

LIPIK

HR5610010051723216063

LIPOVLJANI

HR1910010051723416064

LIŠANE OSTROVIČKE

HR0310010051723516068

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR2010010051723616060

LOBOR

HR7410010051723716065

LOKVE

HR2710010051758716063

LOKVIČIĆI

HR6310010051762416062

LOPAR

HR1010010051723916067

LOVAS

HR3210010051724016066

LOVINAC

HR6510010051724216068

LOVRAN

HR8210010051724316060

LOVREĆ

HR3910010051724416065

LUDBREG

HR9810010051754816064

LUKA

HR2310010051724516069

LUKAČ

HR5910010051760016063

LUMBARDA

HR7210010051724616067

LUPOGLAV

HR0810010051724716062

LJUBEŠĆICA

HR3010010051724816061

MAČE

HR2910010051757816061

MAGADENOVAC

HR0910010051755516066

MAJUR

HR6810010051724916063

MAKARSKA

HR2510010051725016068

MALA SUBOTICA

HR4210010051725116060

MALI BUKOVEC

HR9610010051725216065

MALI LOŠINJ

HR8010010051725316069

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR3210010051725416067

MARČANA

HR8710010051725616061

MARIJA BISTRICA

HR8910010051753916066

MARIJA GORICA

HR2810010051725716063

MARIJANCI

HR3910010051725816066

MARINA

HR7910010051761016064

MARKUŠICA

HR4710010051708516069

MARTIJANEC

HR8810010051725916064

MARTINSKA VES

HR5610010051726016065

MARUŠEVEC

HR4010010051726116069

MATULJI

HR2510010051726316062

MEDULIN

HR4710010051726416061

METKOVIĆ

HR8510010051726516063

MIHOVLJAN

HR9610010051726616066

MIKLEUŠ

HR4810010051726716064

MILNA

HR3210010051726816068

MLJET

HR4910010051727016067

MOLVE

HR4510010051727316063

MOŠČENIČKA DRAGA

HR5610010051727416066

MOTOVUN – MONTONA

HR0810010051727516064

MRKOPALJ

HR3210010051708716062

MUĆ

HR8910010051727616068

MURSKO SREDIŠĆE

HR2810010051761716061

MURTER – KORNATI

HR6310010051727816065

NAŠICE

HR4710010051727916069

NEDELIŠĆE

HR8010010051761216060

NEGOSLAVCI

HR6410010051728016061

NEREŽIŠĆA

HR0510010051728116063

NETRETIĆ

HR7510010051729516065

NIJEMCI

HR1610010051728216066

NIN

HR6510010051728316064

NOVA BUKOVICA

HR4910010051728416068

NOVA GRADIŠKA

HR6610010051728516060

NOVA KAPELA

HR0710010051728716069

NOVA RAČA

HR5610010051728816067

NOVALJA

HR9510010051755416063

NOVI GOLUBOVEC

HR8910010051728916062

NOVI MAROF

HR5710010051729016063

NOVI VINODOLSKI

HR4010010051753716061

NOVIGRAD

HR6810010051729116066

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR2010010051729216064

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR1710010051756116061

NOVO VIRJE

HR0410010051729316068

NOVSKA

HR2110010051729416060

NUŠTAR

HR5910010051729616069

OBROVAC

HR1110010051729716067

OGULIN

HR3810010051758816066

OKRUG

HR6610010051729916061

OKUČANI

HR3910010051730016069

OMIŠ

HR8810010051730116067

OMIŠALJ

HR2410010051730216062

OPATIJA

HR4610010051730316061

OPRISAVCI

HR8410010051730416063

OPRTALJ – PORTOLE

HR4710010051730616064

OPUZEN

HR3110010051730716068

ORAHOVICA

HR4810010051730816060

OREBIĆ

HR7710010051760516065

OREHOVICA

HR0510010051730916065

ORIOVAC

HR9010010051754216069

ORLE

HR0610010051731116061

OROSLAVJE

HR4410010051731216063

OSIJEK

HR5510010051731316066

OTOČAC

HR0710010051731416064

OTOK (Sinj)

HR8210010051753516067

OTOK (Vinkovci)

HR8810010051731516068

OZALJ

HR0810010051731616060

PAG

HR6210010051731716065

PAKOŠTANE

HR4610010051731816069

PAKRAC

HR2010010051732016066

PAŠMAN

HR6910010051732116064

PAZIN

HR7010010051732316060

PERUŠIĆ

HR2710010051732416065

PETERANEC

HR1110010051732516069

PETLOVAC

HR6010010051732616067

PETRIJANEC

HR9310010051732716062

PETRIJEVCI

HR1810010051732816061

PETRINJA

HR5610010051732916063

PETROVSKO

HR1310010051733016068

PIĆAN

HR4110010051758116060

PIROVAC

HR3010010051733116060

PISAROVINA

HR8410010051733216065

PITOMAČA

HR6810010051733316069

PLAŠKI

HR2010010051733416067

PLETERNICA

HR9410010051745516067

PLITVIČKA JEZERA

HR5310010051733516062

PLOČE

HR1610010051733716063

PODBABLJE

HR2710010051733816066

PODCRKAVLJE

HR7610010051733916064

PODGORA

HR4410010051734016065

PODGORAČ

HR8210010051727116062

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR0610010051761616062

PODRAVSKE SESVETE

HR2810010051734116069

PODSTRANA

HR7710010051734216067

PODTUREN

HR1310010051734316062

POJEZERJE

HR7510010051754416062

POKUPSKO

HR3510010051734416061

POLAČA

HR7310010051734516063

POLIČNIK

HR8410010051734616066

POPOVAC

HR3610010051734716064

POPOVAČA

HR2010010051734816068

POREČ – PARENZO

HR3710010051734916060

POSEDARJE

HR3710010051735016067

POSTIRA

HR8110010051757316060

POVLJANA

HR7010010051735116062

POŽEGA

HR9210010051735216061

PREGRADA

HR4410010051735416066

PREKO

HR9310010051735516064

PRELOG

HR7710010051735616068

PRESEKA

HR8710010051758916064

PRGOMET

HR4010010051762016060

PRIBISLAVEC

HR5510010051759016065

PRIMORSKI DOLAC

HR9410010051735716060

PRIMOŠTEN

HR7910010051758316069

PRIVLAKA (Vukovar)

HR3810010051757416065

PRIVLAKA (Zadar)

HR5410010051708816061

PROLOŽAC

HR4410010051729816062

PROMINA

HR5110010051735816065

PUČIŠĆA

HR3510010051735916069

PULA – POLA

HR5210010051736016061

PUNAT

HR9010010051736116063

PUNITOVCI

HR0410010051736216066

PUŠĆA

HR5310010051736316064

RAB

HR3710010051736416068

RADOBOJ

HR1810010051753616062

RAKOVEC

HR5410010051736516060

RAKOVICA

HR1110010051736616065

RASINJA

HR4410010051736816067

RAŠA

HR7710010051736916062

RAVNA GORA

HR5610010051737116066

RAŽANAC

HR0810010051737216064

REŠETARI

HR5810010051755616064

RIBNIK

HR8910010051737316068

RIJEKA

HR9510010051758216065

ROGOZNICA

HR0910010051737416060

ROVINJ – ROVIGNO

HR6310010051737516065

ROVIŠĆE

HR4710010051737616069

RUGVICA

HR3910010051759116069

RUNOVIĆI

HR9610010051737716067

RUŽIĆ

HR3210010051737816062

SABORSKO

HR5410010051737916061

SALI

HR6510010051738016064

SAMOBOR

HR4910010051738116068

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR6610010051738216060

SEGET

HR2310010051738316065

SELCA

HR5610010051738516067

SELNICA

HR8910010051738616062

SEMELJCI

HR1410010051738716061

SENJ

HR5510010051756216063

SEVERIN

HR5210010051738816063

SIBINJ

HR3110010051757016066

SIKIREVCI

HR6310010051738916066

SINJ

HR2610010051739016060

SIRAČ

HR8010010051739116065

SISAK

HR1610010051739316067

SKRAD

HR4910010051739416062

SKRADIN

HR7110010051739516061

SLATINA

HR1210010051739616063

SLAVONSKI BROD

HR2310010051739716066

SLAVONSKI ŠAMAC

HR5610010051739916068

SLIVNO

HR5110010051740016068

SLUNJ

HR2510010051740216065

SMOKVICA

HR9110010051740516062

SOKOLOVAC

HR1610010051740616061

SOLIN

HR5410010051740716063

SOPJE

HR1710010051740916064

SPLIT

HR8210010051741016065

SRAČINEC

HR6610010051741116069

STANKOVCI

HR1810010051741216067

STARA GRADIŠKA

HR5110010051741316062

STARI GRAD

HR7310010051741416061

STARI JANKOVCI

HR1410010051741516063

STARI MIKANOVCI

HR2510010051741616066

STARIGRAD

HR5810010051741816068

STARO PETROVO SELO

HR7510010051741916060

STON

HR6110010051760616069

STRAHONINEC

HR1110010051742116062

STRIZIVOJNA

HR3310010051742216061

STUBIČKE TOPLICE

HR0210010051755116067

STUPNIK

HR7110010051742316063

SUĆURAJ

HR8210010051742416066

SUHOPOLJE

HR3410010051742516064

SUKOŠAN

HR1810010051742616068

SUNJA

HR3510010051742716060

SUPETAR

HR8810010051759216067

SUTIVAN

HR1310010051760716067

SVETA MARIJA

HR4210010051743216066

SVETA NEDELJA (Labin)

HR4910010051743616065

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR3310010051743716069

SVETI ĐURĐ

HR8910010051742816065

SVETI FILIP I JAKOV

HR8210010051743816067

SVETI ILIJA

HR7310010051742916069

SVETI IVAN ZELINA

HR1810010051743916062

SVETI IVAN ŽABNO

HR8310010051744016063

SVETI JURAJ NA BREGU

HR9010010051743016061

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR3110010051743116063

SVETI LOVREČ

HR9410010051744116066

SVETI MARTIN NA MURI

HR4610010051744216064

SVETI PETAR OREHOVEC

HR9110010051743316064

SVETI PETAR U ŠUMI

HR9210010051743516060

SVETVINČENAT

HR1810010051756416064

ŠANDROVAC

HR4610010051760816062

ŠENKOVEC

HR3010010051744316068

ŠESTANOVAC

HR4710010051744416060

ŠIBENIK

HR0410010051744516065

ŠKABRNJA

HR2110010051761416069

ŠODOLOVCI

HR3710010051744716067

ŠOLTA

HR9210010051744916061

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

HR0610010051745016064

ŠTEFANJE

HR8610010051762816064

ŠTITAR

HR0710010051745216060

ŠTRIGOVA

HR8710010051763116067

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

HR6110010051745316065

TINJAN

HR4510010051745416069

TISNO

HR2210010051757516069

TKON

HR3010010051745616062

TOMPOJEVCI

HR5210010051745716061

TOPUSKO

HR9010010051745816063

TORDINCI

HR4210010051755716068

TOUNJ

HR0410010051745916066

TOVARNIK

HR2610010051762616063

TRIBUNJ

HR6410010051746016060

TRILJ

HR2110010051746116065

TRNAVA

HR0510010051746216069

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

HR5410010051746316067

TROGIR

HR7010010051760116066

TRPANJ

HR8710010051746416062

TRPINJA

HR2410010051759316062

TUČEPI

HR5010010051746616063

TUHELJ

HR6110010051746716066

UDBINA

HR1310010051746816064

UMAG – UMAGO

HR9410010051746916068

UNEŠIĆ

HR1410010051747116067

VALPOVO

HR4710010051747216062

VARAŽDIN

HR6910010051747316061

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR1010010051747416063

VELA LUKA

HR2110010051747516066

VELIKA

HR0910010051754116065

VELIKA GORICA

HR7010010051747616064

VELIKA KOPANICA

HR5410010051747716068

VELIKA LUDINA

HR7110010051747816060

VELIKA PISANICA

HR0210010051756516068

VELIKA TRNOVITICA

HR5910010051755816060

VELIKI BUKOVEC

HR0710010051748016062

VELIKI GRĐEVAC

HR2910010051748116061

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR7810010051748316066

VELIKO TROJSTVO

HR3010010051748416064

VIDOVEC

HR1410010051748516068

VILJEVO

HR3110010051748616060

VINICA

HR8510010051748716065

VINKOVCI

HR6910010051748816069

VINODOLSKA OPĆINA

HR2110010051748916067

VIR

HR4310010051749016066

VIRJE

HR9210010051749116064

VIROVITICA

HR7610010051749216068

VIS

HR9310010051749316060

VISOKO

HR5010010051749416065

VIŠKOVCI

HR3410010051749516069

VIŠKOVO

HR1910010051749716062

VIŠNJAN – VISIGNANO

HR4110010051749816061

VIŽINADA – VISINADA

HR6710010051757916063

VLADISLAVCI

HR7910010051749916063

VOĆIN

HR6310010051750016067

VODICE

HR2110010051750216061

VODNJAN – DIGNANO

HR3110010051758416067

VOĐINCI

HR5910010051750316063

VOJNIĆ

HR7010010051750416066

VRATIŠINEC

HR2210010051750516064

VRBANJA

HR0610010051750616068

VRBJE

HR2310010051750716060

VRBNIK

HR7710010051750816065

VRBOVEC

HR6110010051750916069

VRBOVSKO

HR1910010051751116063

VRGORAC

HR3010010051751216066

VRHOVINE

HR7910010051751316064

VRLIKA

HR6310010051751416068

VRPOLJE

HR3710010051751616065

VRSAR – ORSERA

HR8510010051762516061

VRSI

HR2110010051751716069

VUKA

HR7010010051751816067

VUKOVAR

HR0610010051751916062

ZABOK

HR7110010051752016063

ZADAR

HR8410010051759516063

ZADVARJE

HR8210010051752116066

ZAGORSKA SELA

HR5510010051713316067

ZAGREB

HR3410010051752216064

ZAGVOZD

HR4210010051754316067

ZAPREŠIĆ

HR1810010051752316068

ZAŽABLJE

HR3510010051752416060

ZDENCI

HR8910010051752516065

ZEMUNIK DONJI

HR7310010051752616069

ZLATAR

HR2510010051752716067

ZLATAR BISTRICA

HR5810010051752816062

ZMIJAVCI

HR1910010051756616060

ZRINSKI TOPOLOVAC

HR9110010051753016064

ŽAKANJE

HR7510010051753116068

ŽMINJ

HR5210010051754016060

ŽUMBERAK

HR2210010051760216064

ŽUPA DUBROVAČKA

HR3310010051753416069

ŽUPANJA

1.11.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit

– 1651

Porez na dobit,

– 1660

Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),

– 1678

Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),

– 1686

Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 31. Zakona),

– 1694

Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),

– 1864

Porez na dobit po odbitku na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan Europske unije, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% (čl. 31. st.10. Zakona),

– 1961

Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika) i

– 1970

Porez na dobit u paušalnom iznosu.

1.11.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.12. Prihodi po posebnim propisima

– 1902

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i

– 1988

Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

1.12.1 Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela «HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

2.1. Županijski porezi

– 1309

Porez na nasljedstva i darove,

– 1317

Porez na cestovna motorna vozila utvrđen rješenjem Porezne uprave,

– 1325

Porez na plovila,

– 1341

Porez na automate za zabavne igre i

– 1350

Porez na cestovna motorna vozila koji se plaća pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.

2.2. Županijske pristojbe i naknade

– 5304

Županijske upravne pristojbe,

– 5312

Županijske naknade,

– 5339

Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,

– 5347

Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5355

Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske linije i

– 5363

Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

2.3. Županijske novčane kazne

– 6300

Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6319

Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka i

– 6327

Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

2.4. Ostali županijski prihodi

– 7307

Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,

– 7315

Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7323

Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,

– 7331

Prihodi od koncesija,

– 7340

Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7358

Donacije od pravnih i fizičkih osoba,

– 7374

Povrati u županijski proračun,

– 7382

Prihodi od kamata,

– 7390

Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7404

Prihodi po posebnim ugovorima,

– 7412

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7420

Povrati oročenih sredstava tijekom godine,

– 7439

Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7447

Krediti,

– 7455

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7463

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7471

Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,

– 7480

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i

– 7498

Prihodi od dividendi.

2.5. Pomoći županijama

2.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7366

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7366

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7366

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i

– 7366

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

2.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 3816

019

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE,

- 3816

027

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA,

- 3816

035

Tekuće pomoći iz državnog proračuna,
SAPARD,

- 3816

043

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS,

- 3816

051

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA,

- 3816

060

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,

- 3816

078

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

- 3816

086

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

- 3816

094

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna i

- 3816

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

2.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 3824

019

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE,

– 3824

027

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA,

– 3824

035

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,

– 3824

043

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS,

– 3824

051

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA,

– 3824

060

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,

– 3824

078

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

– 3824

086

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

– 3824

094

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna i

– 3824

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

2.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4600

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava i

– 4618

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje koju obavlja Porezna uprava.

2.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune s brojčanim oznakama iz točke 2.1. i točke 2.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 2.2. do točke 2.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa proračuna – Prilog 1.

Brojčane oznake vrsta prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

3.1. Gradski i općinski porezi

– 1708

Porez na potrošnju,

– 1716

Porez na kuće za odmor,

– 1724

Porez na reklame,

– 1732

Porez na tvrtku ili naziv,

– 1740

Porez na korištenje javnih površina,

– 1759

Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,

– 1767

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,

– 1775

Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište i

– 1783

Porez na promet nekretnina.

3.2. Gradske i općinske pristojbe i naknade

– 5703

Gradske i općinske upravne pristojbe,

– 5711

Ostale gradske i općinske pristojbe,

– 5720

Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,

– 5738

Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,

– 5746

Naknada za korištenje prostora elektrana,

– 5754

Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,

– 5762

Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,

– 5770

Komunalne naknade,

– 5789

Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,

– 5797

Boravišna pristojba,

– 5819

Naknada za koncesije,

– 5827

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,

– 5835

Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,

– 5843

Naknada za koncesijsko odobrenje,

– 5851

Naknada za šumsku infrastrukturu i

– 5860

Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

3.3. Gradske i općinske novčane kazne

– 6700

Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6718

Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist,

– 6734

Gradske i općinske novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje ili aktima komunalnih redara,

– 6742

Gradske i općinske novčane kazne temeljem odluka prekršajnih sudova i drugih prekršajnih tijela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka i

– 6750

Gradske i općinske novčane kazne za nepostupanje po rješenjima komunalnih redara sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

3.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

– 7242

Natječajna dokumentacija i predujmovi,

– 7706

Ostali gradski i općinski prihodi,

– 7714

Šumski doprinos,

– 7722

Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7730

Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,

– 7749

Prihodi od koncesija,

– 7757

Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7765

Donacije od pravnih i fizičkih osoba,

– 7781

Povrati u gradski/općinski proračun,

– 7790

Prihodi od kamata,

– 7803

Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7811

Prihodi s osnove posebnih ugovora,

– 7820

Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,

– 7838

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7846

Povrat oročenih sredstava tijekom godine,

– 7854

Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7862

Mjesni samodoprinos,

– 7870

Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,

– 7889

Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,

– 7897

Krediti,

– 7900

Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,

– 7919

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7927

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7935

Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,

– 7943

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

– 7951

Prihodi od dividendi,

– 7994

Ostali prihodi za posebne namjene i

– 9016

Jamčevni polozi gradova i općina.

3.5. Pomoći gradovima i općinama

3.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7773

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7773

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7773

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i

– 7773

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

3.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7960

019

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE,

– 7960

027

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA,

– 7960

035

Tekuće pomoći iz državnog proračuna,
SAPARD,

– 7960

043

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS,

– 7960

051

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA,

– 7960

060

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,

– 7960

078

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

– 7960

086

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

– 7960

094

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna i

– 7960

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

3.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7978

019

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE,

- 7978

027

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA,

- 7978

035

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD,

- 7978

043

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS,

- 7978

051

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA,

- 7978

060

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo,

- 7978

078

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

- 7978

086

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

- 7978

094

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna i

- 7978

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

3.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4804

Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi koju obavlja Porezna uprava.

3.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda iz točke 3.1. i točke 3.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate na propisane račune za brojčane oznake vrste prihoda od točke 3.2. do točke 3.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake s Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE

Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna jedinice lokalne samouprave uz brojčanu oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za prijenos sredstava s računa proračuna jedinice lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda:

– 4502

Prijenos iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

te kao podatak drugi OIB proračuna jedinice lokalne samouprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

III.
ZAJEDNIČKI PRIHODI

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

1.1. Lovozakupnina

Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište

IBAN

Županija

HR6410010051771051857

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR2110010051721151854

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR9110010051739151854

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR5710010051717951855

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR3110010051747251852

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR6010010051720151858

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR7210010051702451858

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR7310010051737351858

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR6510010051713051853

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR4910010051749151855

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR5410010051735151852

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR7710010051739651850

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR3910010051752051850

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR1210010051731251850

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR4710010051744451853

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR8110010051751851856

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR7110010051740951855

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR2610010051732151855

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR6310010051709851859

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR1610010051706051857

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR6610010051713351856

GRAD ZAGREB

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate lovozakupnine na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi broj ugovora u duljini 8 znamenaka uključujući kontrolni broj. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

1.2. Naknada za koncesiju prava lova

Naknada za koncesiju prava lova uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

IBAN

Županija

HR3810010051771051937

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR9210010051721151934

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR6510010051739151934

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR3110010051717951935

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR0510010051747251932

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR3410010051720151938

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR4610010051702451938

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR4710010051737351938

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR9310010051713051931

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR2310010051749151935

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR2810010051735151932

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR5110010051739651930

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR1310010051752051930

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR8310010051731251930

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR7510010051744451931

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR5510010051751851936

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR4510010051740951935

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR9710010051732151935

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR3710010051709851939

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR8710010051706051937

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR4010010051713351936

GRAD ZAGREB

1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju prava lova na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

1.3. Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda uplaćuje se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem se području koristi voda u gospodarske svrhe:

IBAN

Županija

HR5110010051771051509

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

HR5110010051721151508

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

HR2410010051739151508

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

HR4410010051717951507

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

HR7210010051747251502

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

HR9610010051720151501

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

HR1110010051702451501

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR1210010051737351501

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

HR5210010051713051505

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR3610010051749151507

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

HR9510010051735151502

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

HR2110010051739651500

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

HR8010010051752051500

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR5310010051731251500

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

HR3410010051744451505

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

HR2510010051751851506

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR5810010051740951507

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HR1310010051732151507

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR4510010051709851504

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

HR0310010051706051509

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR1010010051713351506

GRAD ZAGREB

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

2.1. Spomenička renta

2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu se renta uplaćuje:

IBAN

Grad/Općina

HR2410010051700128699

ANDRIJAŠEVCI

HR8410010051700228693

ANTUNOVAC

HR0910010051700328692

BABINA GREDA

HR4710010051700428694

BAKAR

HR5810010051700528697

BALE – VALLE

HR2110010051700628691

BARBAN

HR0510010051700728695

BARILOVIĆ

HR3810010051700828690

BAŠKA

HR6510010051700928696

BAŠKA VODA

HR4410010051701028693

BEBRINA

HR6610010051701128692

BEDEKOVČINA

HR9210010051755028699

BEDENICA

HR0710010051701228694

BEDNJA

HR1810010051701328697

BELI MANASTIR

HR6210010051701528695

BELICA

HR9510010051701628690

BELIŠĆE

HR2510010051701728696

BENKOVAC

HR6310010051701828698

BEREK

HR3110010051701928699

BERETINEC

HR6410010051702028694

BIBINJE

HR5510010051762128698

BILICE

HR7510010051702128697

BILJE

HR3810010051702228691

BIOGRAD NA MORU

HR2610010051731028692

BISKUPIJA

HR3210010051754728691

BISTRA

HR2210010051702328695

BIZOVAC

HR5510010051702428690

BJELOVAR

HR8210010051702528696

BLATO

HR2310010051702628698

BOGDANOVCI

HR8810010051702728699

BOL

HR7310010051702928692

BOROVO

HR3010010051703028697

BOSILJEVO

HR7410010051703228695

BOŠNJACI

HR1010010051703328690

BRCKOVLJANI

HR3710010051703428696

BRDOVEC

HR5910010051707728698

BRELA

HR7510010051703528698

BRESTOVAC

HR4310010051703628699

BREZNICA

HR8810010051715128694

BREZNIČKI HUM

HR0610010051703728693

BRINJE

HR2810010051703828692

BROD MORAVICE

HR6610010051703928694

BRODSKI STUPNIK

HR3410010051704028695

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR6710010051704128690

BUDINŠČINA

HR9410010051704228696

BUJE – BUIE

HR3410010051756728698

BUKOVLJE

HR3510010051704328698

BUZET

HR0310010051704428699

CERNA

HR8510010051704628692

CERNIK

HR2610010051704728694

CEROVLJE

HR3710010051704828697

CESTICA

HR9710010051704928691

CETINGRAD

HR5410010051705028696

CISTA PROVO

HR9210010051705128698

CIVLJANE

HR6010010051705228699

CRES

HR2310010051705328693

CRIKVENICA

HR4510010051705428692

CRNAC

HR8310010051705528694

ČABAR

HR9410010051705628697

ČAČINCI

HR5710010051705728691

ČAĐAVICA

HR4110010051705828695

ČAGLIN

HR2010010051706028699

ČAKOVEC

HR8010010051706128693

ČAVLE

HR4310010051706328694

ČAZMA

HR5410010051706428697

ČEMINAC

HR1710010051706528691

ČEPIN

HR9810010051706628695

DARDA

HR3410010051706728690

DARUVAR

HR6110010051706828696

DAVOR

HR7010010051760328690

DEKANOVEC

HR0210010051706928698

DELNICE

HR6210010051707028692

DESINIĆ

HR0310010051707128694

DEŽANOVAC

HR1410010051707228697

DICMO

HR5810010051707428695

DOBRINJ

HR9110010051707528690

DOMAŠINEC

HR2710010051707828699

DONJA DUBRAVA

HR2710010051757628693

DONJA MOTIČINA

HR8710010051707928693

DONJA STUBICA

HR3910010051708028691

DONJA VOĆA

HR2310010051708128695

DONJI ANDRIJEVCI

HR5610010051708228690

DONJI KRALJEVEC

HR8310010051708328696

DONJI KUKURUZARI

HR2410010051708428698

DONJI LAPAC

HR5210010051708628693

DONJI MIHOLJAC

HR2610010051708928697

DONJI VIDOVEC

HR0210010051756828699

DRAGALIĆ

HR1610010051709028690

DRAGANIĆ

HR4310010051709128696

DRAŽ

HR8110010051709228698

DRENOVCI

HR1210010051709428693

DRENJE

HR3410010051709528692

DRNIŠ

HR7210010051709628694

DRNJE

HR8310010051709728697

DUBRAVA

HR4910010051754928690

DUBRAVICA

HR9510010051759828690

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR4610010051709828691

DUBROVNIK

HR3010010051709928695

DUGA RESA

HR5210010051710028694

DUGI RAT

HR6310010051710128697

DUGO SELO

HR0910010051758528692

DUGOPOLJE

HR2610010051710228691

DVOR

HR1010010051710328695

ĐAKOVO

HR4310010051710428690

ĐELEKOVEC

HR7010010051710528696

ĐULOVAC

HR1110010051710628698

ĐURĐENOVAC

HR7610010051710728699

ĐURĐEVAC

HR3910010051710828693

ĐURMANEC

HR1810010051711028697

ERDUT

HR7810010051711128691

ERNESTINOVO

HR9510010051711328690

ERVENIK

HR2510010051711428696

FARKAŠEVAC

HR6010010051761928691

FAŽANA – FASANA

HR6310010051711528698

FERDINANDOVAC

HR3110010051711628699

FERIČANCI

HR3710010051762928690

FUNTANA – FONTANE

HR9110010051711728693

FUŽINE

HR9510010051757128695

GALOVAC

HR1610010051711828692

GARČIN

HR5410010051711928694

GAREŠNICA

HR2210010051712028695

GENERALSKI STOL

HR5510010051712128690

GLINA

HR8210010051712228696

GOLA

HR2310010051712328698

GORIČAN

HR8810010051712428699

GORJANI

HR9710010051761828697

GORNJA RIJEKA

HR5110010051712528693

GORNJA STUBICA

HR6210010051756928693

GORNJA VRBA

HR1410010051712728694

GORNJI BOGIĆEVCI

HR8510010051712928691

GORNJI KNEGINEC

HR9710010051760428696

GORNJI MIHALJEVEC

HR4210010051713028696

GOSPIĆ

HR8010010051713128698

GRAČAC

HR4810010051713228699

GRAČIŠĆE

HR3310010051713428692

GRADAC

HR7110010051713528694

GRADEC

HR8210010051713628697

GRADINA

HR4510010051713728691

GRADIŠTE

HR2910010051713828695

GROŽNJAN-GRISIGNANA

HR6210010051713928690

GRUBIŠNO POLJE

HR0810010051714028699

GUNDINCI

HR6810010051714128693

GUNJA

HR3910010051751028694

GVOZD

HR4210010051714428697

HERCEGOVAC

HR0510010051714528691

HLEBINE

HR8610010051714628695

HRAŠĆINA

HR4910010051714828696

HRVACE

HR8710010051714928698

HRVATSKA DUBICA

HR5010010051715028692

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR0210010051715228697

HUM NA SUTLI

HR6210010051715328691

HVAR

HR4610010051715428695

ILOK

HR7910010051715528690

IMOTSKI

HR0910010051715628696

IVANEC

HR1510010051715828699

IVANIĆ-GRAD

HR7510010051715928693

IVANKOVO

HR1110010051716128695

IVANSKA

HR2910010051760928694

JAGODNJAK

HR7110010051716328696

JAKOVLJE

HR1210010051716428698

JAKŠIĆ

HR7710010051716528699

JALŽABET

HR2510010051759928696

JANJINA

HR4010010051716628693

JARMINA

HR6210010051716728692

JASENICE

HR0310010051716828694

JASENOVAC

HR1410010051716928697

JASTREBARSKO

HR0410010051717028690

JELENJE

HR3110010051717128696

JELSA

HR7710010051755228692

JESENJE

HR6910010051717228698

JOSIPDOL

HR3710010051717328699

KALI

HR7410010051755928698

KALINOVAC

HR3710010051756028692

KALNIK

HR8310010051762328693

KAMANJE

HR2210010051717528692

KANFANAR

HR6010010051717628694

KAPELA

HR7110010051717728697

KAPTOL

HR3410010051717828691

KARLOBAG

HR1810010051717928695

KARLOVAC

HR7810010051759628691

KAROJBA

HR2910010051718028698

KASTAV

HR9410010051718128699

KAŠTELA

HR6210010051759728695

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA

HR7910010051718328692

KIJEVO

HR2010010051718428694

KISTANJE

HR3110010051718528697

KLAKAR

HR9110010051718628691

KLANA

HR7510010051718728695

KLANJEC

HR3810010051718928696

KLENOVNIK

HR1710010051719028693

KLINČA SELO

HR7710010051719228694

KLIS

HR8810010051719328697

KLOŠTAR IVANIĆ

HR5110010051719428691

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR3510010051719528695

KNEŽEVI VINOGRADI

HR6810010051719628690

KNIN

HR2310010051762228699

KOLAN

HR9510010051719728696

KOMIŽA

HR3610010051719828698

KONAVLE

HR0410010051719928699

KONČANICA

HR1010010051720028695

KONJŠČINA

HR4310010051720128690

KOPRIVNICA

HR7010010051720228696

KOPRIVNIČKI BREGI

HR1110010051720328698

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR7610010051720428699

KORČULA

HR1210010051753828697

KOSTRENA

HR3910010051720528693

KOŠKA

HR6110010051720628692

KOTORIBA

HR1310010051720828697

KRALJEVEC NA SUTLI

HR7310010051720928691

KRALJEVICA

HR6810010051721128698

KRAPINA

HR3610010051721228699

KRAPINSKE TOPLICE

HR1010010051753328698

KRAŠIĆ

HR5810010051754528694

KRAVARSKO

HR9610010051721328693

KRIŽ

HR2110010051721428692

KRIŽEVCI

HR5910010051721528694

KRK

HR7010010051721628697

KRNJAK

HR3310010051721728691

KRŠAN

HR3110010051757228690

KUKLJICA

HR5010010051721928690

KULA NORINSKA

HR1810010051755328694

KUMROVEC

HR9310010051722028699

KUTINA

HR5610010051722128693

KUTJEVO

HR7810010051722228692

LABIN

HR1910010051722328694

LANIŠĆE

HR9010010051722528691

LASINJA

HR7410010051722628695

LASTOVO

HR4710010051758628694

LEĆEVICA

HR1010010051722728690

LEGRAD

HR3710010051722828696

LEKENIK

HR7510010051722928698

LEPOGLAVA

HR3810010051723028692

LEVANJSKA VAROŠ

HR7610010051723128694

LIPIK

HR8710010051723228697

LIPOVLJANI

HR3410010051723428695

LIŠANE OSTROVIČKE

HR6710010051723528690

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR9410010051723628696

LOBOR

HR3510010051723728698

LOKVE

HR5810010051758728697

LOKVIČIĆI

HR0810010051762428692

LOPAR

HR6310010051723928693

LOVAS

HR1510010051724028691

LOVINAC

HR3210010051724228690

LOVRAN

HR5910010051724328696

LOVREĆ

HR9710010051724428698

LUDBREG

HR1610010051754828695

LUKA

HR6510010051724528699

LUKAČ

HR9010010051760028697

LUMBARDA

HR2810010051724628693

LUPOGLAV

HR5010010051724728692

LJUBEŠĆICA

HR8810010051724828694

MAČE

HR8710010051757828694

MAGADENOVAC

HR8910010051755528691

MAJUR

HR0210010051724928697

MAKARSKA

HR8910010051725028690

MALA SUBOTICA

HR1910010051725128696

MALI BUKOVEC

HR5710010051725228698

MALI LOŠINJ

HR2510010051725328699

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR8510010051725428693

MARČANA

HR4810010051725628694

MARIJA BISTRICA

HR7210010051753928691

MARIJA GORICA

HR5910010051725728697

MARIJANCI

HR2210010051725828691

MARINA

HR9410010051761028695

MARKUŠICA

HR8910010051708528699

MARTIJANEC

HR0610010051725928695

MARTINSKA VES

HR1710010051726028698

MARUŠEVEC

HR8210010051726128699

MATULJI

HR6710010051726328692

MEDULIN

HR0810010051726428694

METKOVIĆ

HR1910010051726528697

MIHOVLJAN

HR7910010051726628691

MIKLEUŠ

HR6310010051726728695

MILNA

HR9610010051726828690

MLJET

HR0510010051727028693

MOLVE

HR7610010051727328697

MOŠČENIČKA DRAGA

HR3910010051727428691

MOTOVUN – MONTONA

HR2310010051727528695

MRKOPALJ

HR7410010051708728692

MUĆ

HR5610010051727628690

MURSKO SREDIŠĆE

HR8610010051761728694

MURTER – KORNATI

HR2410010051727828698

NAŠICE

HR8910010051727928699

NEDELIŠĆE

HR5710010051761228696

NEGOSLAVCI

HR2510010051728028694

NEREŽIŠĆA

HR3610010051728128697

NETRETIĆ

HR3610010051729528698

NIJEMCI

HR9610010051728228691

NIN

HR8010010051728328695

NOVA BUKOVICA

HR1610010051728428690

NOVA GRADIŠKA

HR4310010051728528696

NOVA KAPELA

HR4910010051728728699

NOVA RAČA

HR1210010051728828693

NOVALJA

HR2910010051755428697

NOVI GOLUBOVEC

HR3410010051728928692

NOVI MAROF

HR8810010051729028697

NOVI VINODOLSKI

HR9810010051753728694

NOVIGRAD

HR5110010051729128691

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR3510010051729228695

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR7510010051756128694

NOVO VIRJE

HR6810010051729328690

NOVSKA

HR9510010051729428696

NUŠTAR

HR0410010051729628699

OBROVAC

HR6410010051729728693

OGULIN

HR2110010051758828691

OKRUG

HR2710010051729928694

OKUČANI

HR8110010051730028699

OMIŠ

HR4410010051730128693

OMIŠALJ

HR6610010051730228692

OPATIJA

HR0710010051730328694

OPRISAVCI

HR1810010051730428697

OPRTALJ – PORTOLE

HR6210010051730628695

OPUZEN

HR9510010051730728690

ORAHOVICA

HR2510010051730828696

OREBIĆ

HR3810010051760528698

OREHOVICA

HR6310010051730928698

ORIOVAC

HR3510010051754228699

ORLE

HR6410010051731128694

OROSLAVJE

HR7510010051731228697

OSIJEK

HR3810010051731328691

OTOČAC

HR2210010051731428695

OTOK (Sinj)

HR3810010051753528693

OTOK (Vinkovci)

HR5510010051731528690

OZALJ

HR8210010051731628696

PAG

HR2310010051731728698

PAKOŠTANE

HR8810010051731828699

PAKRAC

HR0310010051732028691

PAŠMAN

HR8410010051732128695

PAZIN

HR4710010051732328696

PERUŠIĆ

HR8510010051732428698

PETERANEC

HR5310010051732528699

PETLOVAC

HR1610010051732628693

PETRIJANEC

HR3810010051732728692

PETRIJEVCI

HR7610010051732828694

PETRINJA

HR8710010051732928697

PETROVSKO

HR7710010051733028690

PIĆAN

HR1810010051758128696

PIROVAC

HR0710010051733128696

PISAROVINA

HR4510010051733228698

PITOMAČA

HR1310010051733328699

PLAŠKI

HR7310010051733428693

PLETERNICA

HR5010010051745528693

PLITVIČKA JEZERA

HR9510010051733528692

PLOČE

HR4710010051733728697

PODBABLJE

HR1010010051733828691

PODCRKAVLJE

HR9110010051733928695

PODGORA

HR0510010051734028698

PODGORAČ

HR2710010051727128692

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR4810010051761628692

PODRAVSKE SESVETE

HR7010010051734128699

PODSTRANA

HR3310010051734228693

PODTUREN

HR5510010051734328692

POJEZERJE

HR2010010051754428692

POKUPSKO

HR9310010051734428694

POLAČA

HR0710010051734528697

POLIČNIK

HR6710010051734628691

POPOVAC

HR5110010051734728695

POPOVAČA

HR8410010051734828690

POREČ – PARENZO