PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM 

 (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 15/13, 160/13, 26/15)Na snazi i primjenjuje se od 10. ožujka 2015.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.


Ovim Pravilnikom uređuju se postupak prijeboja potraživanja poreznog dužnika prema državnom proračunu s obvezom po osnovi poreznog duga i redoslijed namirivanja za pojedine vrste poreza sukladno odredbi članka 115. stavka 3. Općeg poreznog zakona.


 

 

Članak 2.


Potraživanjima iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se: 

1. potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i proračunskih odnosno izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koji su u trenutku sklapanja pravnog posla bili navedeni u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, 

2. državne potpore za poljoprivredu i ribarstvo, 

3. potraživanja iz ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i imaju potvrdu ovršnosti, a koje se isplaćuje iz državnog proračuna, 

4. potraživanja iz ovršnih izvansudskih nagodbi koje glase na ispunjenje određene novčane obveze, a koje se isplaćuju iz državnog proračuna. 


 

 

Članak 3.


Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje: 

1. porezni dužnik je pravna i/ili fizička osoba koja u službenim evidencijama poreznog tijela ima evidentirane dospjele, a nenamirene obveze na ime poreza, kamata po osnovi poreznog duga, troškova ovrhe i novčanih kazni, 

2. porezni dug je iznos dospjele obveze na ime poreza evidentiran na poreznom broju dužnika u službenim evidencijama Porezne uprave, a obveza je nastala i evidentirana na temelju obračunske prijave ili rješenja Porezne uprave ili je utvrđena rješenjem u postupku nadzora od strane nadležnog poreznog tijela te je dospjela na naplatu, a ukupni iznos duga se sastoji od glavnice (ili zbrojeno više glavnica) i obračunskih kamata (ili zbrojenih kamata za više godina uključujući i za tekuću godinu) umanjen za iznos za koji je pravomoćnim rješenjem Porezne uprave, odobrena obročna otplata, odgoda duga ili reprogram duga prema posebnom propisu, 

3. korisnici državnih potpora su korisnici definirani Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, 

4. korisnik državnog proračuna je osoba koja se djelomično ili u cijelosti financira iz državnog proračuna, a koja je navedena u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, 

5. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (Fina), 

6. stjecatelj potraživanja po osnovi pravnog posla je fizička ili pravna osoba koja je sklopila pravni posao s korisnicima državnog proračuna i ispunila svoje obveze i to po dospijeću potraživanja, 

7. stjecatelj potraživanja po osnovi državne potpore je korisnik državne potpore kojem je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila zahtjev za državnu potporu, 

8. stjecatelj potraživanja po osnovi ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda je osoba u čiju korist je odlukom ili nagodbom naložena uplata, 

9. stjecatelj potraživanja po osnovi ovršnih izvansudskih nagodbi je osoba u čiju korist je nagodbom naložena uplata. 


 

 

II. POSTUPAK RAZMJENE PODATAKA I PRIJEBOJA

 

Članak 4.


(1) Korisnik državnog proračuna obavještava ovlaštenu agenciju, koja obavlja poslove prijeboja u ime Ministarstva financija – Državne riznice, o dospijeću potraživanja po osnovi: 1. pravnog posla sklopljenog s korisnicima državnog proračuna i 2. potraživanja iz ovršnih odluka, ovršnih sudskih i izvansudskih nagodbi te dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresu elektroničke pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(2) Nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdi stjecatelju potraživanja prava na isplatu državne potpore i iznos za isplatu, ovlaštenoj agenciji, koja obavlja poslove prijeboja u ime Ministarstva financija – Državne riznice, dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresu elektroničke pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(3) Ovlaštena agencija, prije postupanja po nalogu korisnika državnog proračuna, odnosno Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, od Porezne uprave traži podatke o stanju poreznog duga, za svakog stjecatelja potraživanja. 

(4) Porezna uprava dužna je, u roku od tri dana nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ovlaštenoj agenciji dostaviti podatke o stanju evidentiranog, a neuplaćenog dospjelog poreznog duga stjecatelja potraživanja, sa stanjem na dan dostave. 


 

 

Članak 5.


(1) Ovlaštena agencija, sukladno podacima korisnika proračuna o potraživanju pojedinog stjecatelja i podacima Porezne uprave o stanju poreznog duga, od iznosa potraživanja obustavlja iznos potreban za namirenje poreznog duga, radi prijeboja. 

(2) Za obustavljeni iznos potraživanja prema stavku 1. ovoga članka, ovlaštena agencija daje naloge za prijenos, i to:

– na teret općih sredstava koja su planirana za namjene iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– u korist uplatnog računa propisanog za evidentiranje obveza poreza i osobni identifikacijski broj (OIB) dužnika, prema redosljedu namirivanja sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.«.


 

 

Članak 6.


(1) Kada je iznos potraživanja veći od iznosa potrebnog za namirenje poreznog duga, tada se razlika između iznosa potraživanja i obustavljenog iznosa prema članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, prenosi: 

– na teret općih sredstava za namjene iz članka 2. ovoga Pravilnika, 

– u korist računa stjecatelja potraživanja. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja i iznosa koji je obustavljen radi prijeboja potraživanja s obvezom jednak ili manji od 10,00 kuna tada se taj iznos ne prenosi u korist računa stjecatelja već se za iznos razlike povećava iznos koji je namijenjen za namirenje poreznog duga koji se namiruje prijebojem, sukladno redoslijedu namirivanja propisanog člankom 7. ovoga Pravilnika. 


 

 

III. REDOSLIJED NAMIRIVANJA DUGA

 

Članak 7.


(1) Kada je potraživanje utvrđeno, od iznosa koji se prenosi, prema članku 5. stavak 2. druga alineja ovoga Pravilnika, namiruje se porezni dug po redoslijedu određenom člankom 114. Općeg poreznog zakona, i to:

1. dug na brojčanim oznakama poreza na promet,

2. dug na brojčanim oznakama poreza na dodanu vrijednost,

3. dug na brojčanim oznakama doprinosa za obvezna osiguranja,

4. dug na brojčanim oznakama poreza na dobit,

5. dug na brojčanim oznakama ostalih nenavedenih prihoda državnog proračuna koje naplaćuje Porezna uprava,

6. dug na brojčanim oznakama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za starost,

7. dug na brojčanim oznakama prisilne naplate koju provodi Porezna uprava.

(2) Dugovi navedeni u stavku 1. ovoga članka unutar grupe brojčane oznake pojedine vrste prihoda namiruju se prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja. 

 

Članak 8.


(1) O obavljenom prijeboju ovlaštena agencija je dužna stjecatelju potraživanja odnosno poreznom dužniku izdati pisanu ispravu – obavijest radi provedbe odgovarajućih knjiženja u njegovim poslovnim knjigama. 

(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena agencija sastavlja i dostavlja na obrascu »Obavijest o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava iz članka 2. ovoga Pravilnika s obvezom po osnovi poreznog duga« – Obrazac OK – POR. 

Članak 9.


(1) Obrazac OK – POR sadržava podatke o:

– broju dokumenta,

– izdavatelju Obavijesti (naziv, adresa),

– stjecatelju potraživanja (naziv, adresa i OIB primatelja),

– iznosu prava i rasporedu sredstava (iznos potraživanja – podatak korisnika, iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave, iznos koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga),

– rasporedu obustavljenog iznosa (redni broj, brojčana oznaka i naziv aktivnosti odnosno vrste duga i iznos),

– iznosu doznačenom na račun stjecatelja potraživanja,

– datumu provede – prijenosa,

– potpisu i pečatu odgovorne osobe izdavatelja,

– mjestu i datumu izdavanja.

(2) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije.

(3) Obrazac OK – POR sastavni je dio ovoga Pravilnika.


 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.


O tijeku poslova i rokovima međusobne razmjene podataka o stjecateljima, iznosu potraživanja po osnovi pravnog posla sklopljenog s korisnicima državnog proračuna, po osnovi državne potpore, po osnovi potraživanja iz odluka suda, sudskih i izvansudskih nagodbi kao i tehničko-informatičkim detaljima, sudionici postupka će sastaviti Protokol o postupanju. Nositelj poslova je Porezna uprava. 


 

 

Članak 11.


Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave. 

Obrazac OK-POR


Obrazac OK-POR

 

 

Popis brojčanih oznaka vrsta prihoda za redoslijed naplate kod prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugomPropisPrijeboj1501_Page_I.gif

PropisPrijeboj1501_Page_II.gif

PropisPrijeboj1501_Page_III.gif

PropisPrijeboj1501_Page_IV.gif

RAZDJELI

GLAVA

RKP

OIB

KORISNIK PRORACUNA

010

 

 

HRVATSKI SABOR

01005

19

38597506234

Hrvatski sabor

01015

46204

30059138591

Ured Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa

01020

42434

79269920246

Drzavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

 

013

 

 

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU

OBNASANJA DUZNOSTI

01305

46028

90648505547

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnasanja duznosti

015

 

 

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

01505

35

10162055275

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

017

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

01705

6031

43530726662

Ustavni sud Republike Hrvatske

018

 

 

AGENCIJA ZA ZASTITU TRZISNOG NATJECANJA

01805

20833

54882480048

Agencija za zastitu trzisnog natjecanja

020

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

02005

51

64434885131

Vlada Republike Hrvatske

02006

23753

76193608922

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

02010

22275

51456675076

Ured za udruge

02015

47406

 

98898752468

 

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

02021

23979

35036123402

Strucna sluzba Savjeta za nacionalne manjine

02030

115

62409285700

Ured za zakonodavstvo

02035

123

03055728877

Ured za opce poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

02042

23673

71103687780

Ured za protokol

02044

23745

58889799307

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

02046

23690

34718613532

Direkcija za koristenje sluzbenim zrakoplovom

02087

47422

83342260912

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

02090

21668

20706369236

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

02092

24051

66558259304

Ured za ravnopravnost spolova

02099

47447

96480820827

Ured za razminiranje

025

 

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

02505

20157

18683136487

Ministarstvo financija

02506

99999

18683136487

Ministarstvo financija - ostali izdaci drzave

02510

20165

18683136487

Carinska uprava

02515

20181

18683136487

Porezna uprava

02540

43732

94432282335

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

026

 

 

DRZAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

02605

47211

58787979486

Drzavni ured za trgovinsku politiku

027

 

 

RH SIGURNOSNO-OBAVJESTAJNA AGENCIJA

02705

40834

94534817607

RH SIGURNOSNO-OBAVJESTAJNA AGENCIJA

028

 

 

DRZAVNI URED ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU

02805

47334

17683204722

Drzavni ured za sredisnju javnu nabavu

029

 

 

DRZAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRZAVNOM IMOVINOM

02905

47359

21517370020

Drzavni ured za upravljanje drzavnom imovinom

030

 

 

MINISTARSTVO OBRANE

03005

174

66486182714

Ministarstvo obrane

032

 

 

DRZAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

03205

47439

03416985458

Drzavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

03210

25917

28639480902

Hrvatska matica iseljenika

040

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

04005

713

36162371878

Ministarstvo unutarnjih poslova

21908

21908

23382113149

Hrvatska vatrogasna zajednica

28305

28305

66912450056

Drzavna uprava za zastitu i spasavanje

04035

21990

78591911697

Hrvatski centar za razminiranje

041

 

 

MINISTARSTVO BRANITELJA

04105

47037

95131524528

Ministarstvo branitelja

048

 

 

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

04805

721

43541122224

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

049

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

04905

47115

22413472900

Ministarstvo gospodarstva

04910

47131

22413472900

Ravnateljstvo za robne zalihe

44014

44014

91878064648

Agencija za javno-privatno partnerstvo

44389

44389

07435417708

Agencija za opremu pod tlakom

47641

47641

69872333819

Agencija za investicije i konkurentnost

 

04970

6082

99875008081

Drzavni zavod za mjeriteljstvo

04980

38495

76844168802

Hrvatski zavod za norme

04985

38500

98834727195

Hrvatska akreditacijska agencija

051

 

 

MINISTARSTVO PODUZETNISTVA I OBRTA

05105

47088

53487726580

Ministarstvo poduzetnistva i obrta

05110

46237

25609559342

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije

055

 

 

MINISTARSTVO KULTURE

05505

756

37836302645

Ministarstvo kulture

01046

1046

28251263363

Ansambl Lado

22339

22339

08647229584

Hrvatski restauratorski zavod

23585

23585

12091168733

Hrvatska knjiznica za slijepe

23608

23608

43644119661

Zavod za obnovu Dubrovnika

25878

25878

10852199405

Hrvatsko narodno kazaliste

44926

44926

27103918402

Hrvatski audiovizualni centar

45189

45189

42850342757

Medunarodni centar za podvodnu arheologiju

060

 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

06005

1079

76767369197

Ministarstvo poljoprivrede

06025

38583

34362829100

Hrvatska agencija za hranu

06030

45927

99122235709

Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

06035

44565

35506269186

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

06040

46093

48339869626

Agencija za poljoprivredno zemljiste

06045

46245

48006835970

Hrvatska poljoprivredna agencija

06050

47480

10041443114

Poljoprivredna savjetodavna sluzba

061

 

 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU

06105

47123

69608914212

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

06120

44292

77950792246

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

06125

43255

11548277852

Sredisnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

065

 

 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

06505

1087

22874515170

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

06545

41546

27735395987

Agencija za obalni linijski promet

06550

41538

24329099782

Agencija za vodne putove

45084

45084

84182235849

Agencija za istrazivanje nesreca i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

45228

45228

99256282044

Agencija za sigurnost zeljeznickog prometa

06560

6066

51867618130

Hrvatski hidrografski institut

076

 

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA

07605

47061

95093210687

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja

07620

22058

69331375926

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

07625

6120

84891127540

Drzavna geodetska uprava

077

 

 

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE

07705

47053

19370100881

Ministarstvo zastite okolisa i prirode

07710

24019

17382404634

Agencija za zastitu okolisa

07715

 

 

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

07720

21609

74660437164

Drzavni hidrometeoroloski zavod

080

 

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

08005

1222

49508397045

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

08006

 

 

Sveucilista i veleucilista u Republici Hrvatskoj

08008

 

 

Javni instituti u Republici Hrvatskoj

08011

46575

85643795322

Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro

08012

6179

89755384389

Drzavni zavod za intelektualno vlasnistvo

21836

21836

84838770814

Nacionalna i sveucilisna knjiznica

21852

21852

58101996540

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza Carnet

21869

21869

49894241709

Leksikografski zavod Miroslav Krleza

23665

23665

34016189309

Sveucilisni racunski centar SRCE

23962

23962

72193628411

Agencija za odgoj i obrazovanje

38487

38487

83358955356

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

40883

40883

94833993984

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

43335

43335

25385906011

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

45871

45871

08484495047

Hrvatski mjeriteljski institut

46173

46173

40719411729

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

086

 

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

08605

47096

53969486500

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

08620

23911

84397956623

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

08625

25843

91547293790

Hrvatski zavod za zaposljavanje

08630

38647

48596593008

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje osoba s invaliditetom

08645

24168

93161265507

Sredisnji registar osiguranika

08650

44508

04323472109

Agencija za osiguranje radnickih potrazivanja u slucaju stecaja poslodavca

090

 

 

MINISTARSTVO  TURIZMA

09005

43214

87892589782

Ministarstvo turizma

095

 

 

MINISTARSTVO  UPRAVE

09505

23954

81700550832

Ministarstvo uprave

09515

46420

01681646554

Drzavna skola za javnu upravu

096

 

 

MINISTARSTVO  ZDRAVLJA

09605

47107

88362248492

Ministarstvo zdravlja

09615

26362

02958272670

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

102

 

 

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

10205

47045

15351583880

Ministarstvo socijalne politike i mladih

106

 

 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

10605

21828

61989185242

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

 

 

 

110

 

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

11005

3130

26635293339

Ministarstvo pravosuđa

11006

45978

45836640931

Pravosudna akademija

11015

3357

20599635268

Vrhovni sud Republike Hrvatske

11020

3582

97349366519

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

11025

20639

13613360068

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

11030

3365

43539267895

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

11035

47287

45840051274

Državnoodvjetničko vijeće

11036

47295

66951444283

Državno sudbeno vijeće

11040

3381

2594920860

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

11091

23649

32807825145

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

11010

3148

13812320008

Zatvorska bolnica u Zagrebu

11010

20727

19601823684

Kaznionica u Glini

11010

3164

10236446484

Kaznionica u Lepoglavi

11010

3172

22519877219

Kaznionica u Lipovici – Popovači

11010

24086

22515399253

Centar za izobrazbu u Lipovici

11010

3189

79863815810

Kaznionica u Požegi

11010

3197

19085780732

Kaznionica u Turopolju

11010

3156

71207730100

Odgojni zavod Turopolje

11010

3201

17231519023

Kaznionica u Valturi

11010

3210

81776072137

Zatvor u Bjelovaru

11010

3228

67505868091

Zatvor u Dubrovniku

11010

3236

22146074849

Zatvor u Gospiću

11010

3244

95460314688

Zatvor u Karlovcu

11010

3252

41454229611

Zatvor u Osijeku

11010

3269

82295159880

Zatvor u Požegi

11010

3277

17447075545

Zatvor u Puli

11010

3285

33722890668

Zatvor u Rijeci

11010

3293

2167221104

Zatvor u Sisku

11010

3308

76049012642

Zatvor u Splitu

11010

3316

63458186326

Zatvor u Šibeniku

11010

3324

81202714807

Zatvor u Varaždinu

11010

3332

39019469578

Zatvor u Zadru

11010

3349

92668153620

Zatvor u Zagrebu

11027

47199

65338495447

Upravni sud u Zagrebu

11027

47203

45765887838

Upravni sud u Splitu

11027

47140

3091658132

Upravni sud u Osijeku

11027

47158

46227608101

Upravni sud u Rijeci

11045

20743

26346076385

Županijski sud u Bjelovaru

11045

3390

89577096924

Županijski sud u Dubrovniku

11045

3412

03592261620

Županijski sud u Karlovcu

11045

3429

84896920817

Županijski sud u Osijeku

11045

3445

69281755283

Županijski sud u Puli

11045

3453

22883124500

Županijski sud u Rijeci

11045

20778

88717538459

Županijski sud u Slavonskom Brodu

11045

3461

27877699046

Županijski sud u Sisku

11045

3470

11746694684

Županijski sud u Splitu

11045

20786

88341107822

Županijski sud u Šibeniku

11045

3488

3344665749

Županijski sud u Varaždinu

11045

23421

18580057518

Županijski sud u Velikoj Gorici

11045

20809

92599990351

Županijski sud u Vukovaru

11045

3496

97465301721

Županijski sud u Zadru

11045

3507

67134069156

Županijski sud u Zagrebu

11050

3515

07942269267

Trgovački sud u Bjelovaru

11050

3531

37588811552

Trgovački sud u Osijeku

11050

3540

88785964957

Trgovački sud u Rijeci

11050

3566

30842297926

Trgovački sud u Splitu

11050

3574

07397915111

Trgovački sud u Varaždinu

11050

23405

39670464653

Trgovački sud u Zadru

11050

20735

37388188772

Trgovački sud u Zagrebu

11055

20647

86821435474

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

11055

3599

44737751634

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

11055

3611

96351974803

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu

11055

3620

61379160880

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

11055

3646

93993757343

Županijsko državno odvjetništvo u Puli

11055

3654

03377153055

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

11055

3662

05526850490

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku

11055

23456

12144806706

Županijsko državno odvjetništvo u Sl. Brodu

11055

3679

70793241859

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

11055

3687

6291 5793914

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku

11055

3695

23987413075

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

11055

21949

81618487055

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru

11055

3700

17132768561

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru

11055

3718

16488001145

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

11055

23807

96292040276

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici

11065

3726

87798782755

Općinski sud u Belom Manastiru

11065

20841

34487383628

Općinski sud u Benkovcu

11065

3742

57362618039

Općinski sud u Bjelovaru

11065

3759

32895581769

Općinski sud u Bujama

11065

3775

74084245037

Općinski sud u Crikvenici

11065

3783

55277272395

Općinski sud u Čakovcu

11065

3791

20466398344

Općinski sud u Daruvaru

11065

3806

38082954129

Općinski sud u Delnicama

11065

3847

48074484528

Općinski sud u Dubrovniku

11065

3871

18244017371

Općinski sud u Đakovu

11065

3902

38132434063

Općinski sud u Glini

11065

3919

29608777564

Općinski sud u Gospiću

11065

3935

41927790889

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici

11065

20884

47973067824

Općinski sud u Imotskom

11065

3951

65733239547

Općinski sud u Ivanić Gradu

11065

3960

82814232918

Općinski sud u Jastrebarskom

11065

20892

05541256966

Općinski sud u Karlovcu

11065

3986

41941343564

Općinski sud u Kninu

11065

3994

68516938975

Općinski sud u Koprivnici

11065

4001

15042248820

Općinski sud u Korčuli

11065

4010

86545034207

Općinski sud u Krapini

11065

4028

97169091162

Općinski sud u Križevcima

11065

4495

96753185245

Općinski sud u Krku

11065

4036

69359602385

Općinski sud u Kutini

11065

4044

69058109800

Općinski sud u Labinu

11065

20921

10168505675

Općinski sud u Makarskoj

11065

4052

56750324082

Općinski sud u Malom Lošinju

11065

4069

46522572970

Općinski sud u Metkoviću

11065

4077

61902597169

Općinski sud u Našicama

11065

4085

26363385042

Općinski sud u Novoj Gradiški

11065

4108

83657441346

Općinski sud u Ogulinu

11065

4116

56191224289

Općinski sud u Opatiji

11065

4132

38625793303

Općinski sud u Osijeku

11065

4165

2509450B628

Općinski sud u Pagu

11065

4181

27672461276

Općinski sud u Pazinu

11065

4204

16371418053

Općinski sud u Poreču

11065

4212

49328464172

Općinski sud u Požegi

11065

4237

38304616284

Općinski sud u Puli

11065

4245

89766826132

Općinski sud u Rabu

11065

4253

54566384631

Općinski sud u Rijeci

11065

4261

91348932837

Općinski sud u Rovinju

11065

4270

75028179731

Općinski sud u Samoboru

11065

4296

72931567836

Općinski sud u Sesvetama

11065

20989

83725805328

Općinski sud u Sinju

11065

4307

74610670107

Općinski sud u Sisku

11065

4315

56957091082

Općinski sud u Slatini

11065

4323

28673366029

Općinski sud u Slav. Brodu

11065

21004

61980608934

Općinski sud u Split

11065

21012

33628117012

Općinski sud u Starom Gradu

11065

21029

72750696053

Općinski sud u Supetru

11065

4340

29399232217

Općinski sud u Šibeniku

11065

21037

43584763981

Općinski sud u Trogiru

11065

4358

53744446653

Općinski sud u Valpovu

11065

4366

14828046348

Općinski sud u Varaždinu

11065

4374

2284739479

Općinski sud u Velikoj Gorici

11065

4382

77561654785

Općinski sud u Vinkovcima

11065

4399

47974453918

Općinski sud u Virovitici

11065

4403

78587029992

Općinski sud u Vrbovcu

11065

4420

69370038985

Općinski sud u Vukovaru

11065

4438

08493641695

Općinski sud u Zaboku

11065

4446

78866932443

Općinski sud u Zadru

11065

42910

01252163117

Općinski građanski sud u Zagrebu

11065

42928

64719361972

Općinski kazneni sud u Zagrebu

11065

46841

04755372979

Općinski radni sud u Zagrebu

11065

4462

26566666925

Općinski sud u Zlataru

11065

4479

20290046063

Općinski sud u Županji

11065

23899

79678318317

Općinski sud u Zaprešiću

11070

4500

57370630720

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

11070

20253

77040910654

Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici

11070

4526

35997508988

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu

11070

4567

29897835912

Općinsko državno odvjetništvo Dubrovnik

11070

4606

72336759011

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću

11070

4639

01827874958

Općinsko državno odvjetništvo Ivanić Grad

11070

20270

69488952897

Općinsko državno odvjetništvo Karlovac

11070

20288

99998021278

Općinsko državno odvjetništvo u Kninu

11070

4655

32308927283

Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica

11070

4680

58377142749

Općinsko državno odvjetništvo u Kutini

11070

4698

49347281744

Općinsko državno odvjetništvo Makarska

11070

4702

09719135686

Općinsko državno odvjetništvo Metković

11070

4719

11837172242

Općinsko državno odvjetništvo Našice

11070

4760

23673736199

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku

11070

22074

44887120463

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu

11070

4809

25760780719

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi

11070

4817

76040308062

Općinsko državno odvjetništvo u Puli

11070

4825

79067711474

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci

11070

4833

53035944731

Općinsko državno odvjetništvo Samobor

11070

4841

32024144850

Općinsko državno odvjetništvo Sesvete

11070

4850

41208170486

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju

11070

4868

85077656753

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku

11070

4876

86687204743

Općinsko državno odvjetništvo Slav. Brod

11070

4884

88116062296

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu

11070

4892

83225778075

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku

11070

4913

44919420791

Općinsko državno odvjetništvo Varaždin

11070

4921

85707330778

Općinsko državno odvjetništvo V. Gorica

11070

4930

68615020157

Općinsko državno odvjetništvo Vinkovci

11070

4948

62300321754

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici

11070

4956

41070350826

Općinsko državno odvjetništvo Vukovar

11070

4972

72580451114

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru

11070

4989

96423371665

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

11070

4997

11393950527

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru

11075

21957

85461225777

Prekršajni sud u Belom Manastiru

11075

5029

22855542147

Prekršajni sud u Bjelovaru

11075

22648

82409515091

Prekršajni sud u Blatu

11075

5037

85764922558

Prekršajni sud u Crikvenici

11075

5045

51406473861

Prekršajni sud u Čakovcu

11075

5061

76940047396

Prekršajni sud u Daruvaru

11075

5070

43562308560

Prekršajni sud u Delnicama

11075

5107

27205982906

Prekršajni sud u Dubrovniku

11075

5123

27605862671

Prekršajni sud u Đakovu

11075

5158

68765893266

Prekršajni sud u Gospiću

11075

20500

32855228637

Prekršajni sud u Hvaru

11075

20518

64934870354

Prekršajni sud u Imotskom

11075

5199

85804468397

Prekršajni sud u Ivanić Gradu

11075

5203

48399728605

Prekršajni sud u Karlovcu

11075

20559

74791505899

Prekršajni sud u Kninu

11075

5211

81533656334

Prekršajni sud u Koprivnici

11075

5220

63487940773

Prekršajni sud u Korčuli

11075

20567

35553723132

Prekršajni sud u Krapini

11075

5238

89846178387

Prekršajni sud u Križevcima

11075

5246

82151731326

Prekršajni sud Krk

11075

5254

57064395943

Prekršajni sud u Kutini

11075

5262

11869324571

Prekršajni sud u Lastovu

11075

43931

40273355741

Prekršajni sud u Makarskoj

11075

5287

43466313186

Prekršajni sud u Malom Lošinju

11075

5300

00686947638

Prekršajni sud u Metkoviću

11075

5318

90215964412

Prekršajni sud u Našicama

11075

20575

85589841124

Prekršajni sud u Novoj Gradiški

11075

5367

56984248023

Prekršajni sud u Opatiji

11075

5383

66601852603

Prekršajni sud u Osijeku

11075

5406

97703176097

Prekršajni sud u Pagu

11075

20606

38697162887

Prekršajni sud u Pazinu

11075

5439

38697162887

Prekršajni sud u Poreču

11075

5447

47604537575

Prekršajni sud u Požegi

11075

5641

58870527113

Prekršajni sud u Puli

11075

5455

35384194348

Prekršajni sud u Rabu

11075

5463

32147648944

Prekršajni sud u Rijeci

11075

5471

91278714164

Prekršajni sud u Rovinju

11075

21965

13781218683

Prekršajni sud u Samoboru

11075

5480

66194704394

Prekršajni sud u Senju

11075

22082

66931049460

Prekršajni sud u Sesvetama

11075

5498

49581839722

Prekršajni sud u Sinju

11075

5502

48079192408

Prekršajni sud u Sisku

11075

5527

62552243365

Prekršajni sud u Slavonskom Brodu

11075

20622

38198969688

Prekršajni sud u Splitu

11075

5535

29350435800

Prekršajni sud u Supetru

11075

5543

01070755967

Prekršajni sud u Šibeniku

11075

5560

75415420498

Prekršajni sud u Umagu

11075

5578

78836018822

Prekršajni sud u Valpovu

11075

5586

80017493395

Prekršajni sud u Varaždinu

11075

22103

84938892009

Prekršajni sud u Velikoj Gorici

11075

5650

22953893086

Prekršajni sud u Vinkovcima

11075

5625

30735599401

Prekršajni sud u Virovitici

11075

20420

87067606883

Prekršajni sud Vis

11075

20438

32130172903

Prekršajni sud u Vrbovcu

11075

21916

91448703586

Prekršajni sud u Vukovaru

11075

20446

49473443936

Prekršajni sud u Zaboku

11075

5053

06257958092

Prekršajni sud u Zadru

11075

20454

95308842799

Prekršajni sud u Zagrebu

11075

22099

70459444681

Prekršajni sud u Zaprešiću

11075

20462

86442655880

Prekršajni sud u Zlataru

11075

5609

10340169630

Prekršajni sud u Županji

120

 

 

URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

12005

6040

08026537914

Ured pučkog pravobranitelja

121

 

 

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

12105

24027

71628985886

Pravobranitelj za djecu

122

 

 

PRAVOBRANITELJIICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

12205

24060

18164416576

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

123

 

 

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

12305

43564

39572892750

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

160

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

16005

6099

49337502853

Državni zavod za statistiku

185

 

 

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

18505

6138

55448281176

Državni ured za reviziju

196

 

 

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

19605

24094

95857869241

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

225

 

 

DRŽAVNI  INSPEKTORAT

22505

22023

54393857592

Državni inspektorat

230

 

 

KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

23005

21586

88115532983

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

 

235

 

 

HRVATSKA  INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA

AGENCIJA

23505

21578

93995347482

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

240

 

 

URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

24005

23987

35550098638

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

241

 

 

OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

24105

42750

24069425282

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija

242

 

 

ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

24205

42768

43612062527

Zavod za sigurnost informacijskih sustava

250

 

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

25005

25860

28454963989

Agencija za zaštitu osobnih podataka

256

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

25605

46270

03360951035

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

257

 

 

AGENCIJA ZA REGULACIJU TRZIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

25705

44934

74370079032

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

 

[1]Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja potraživanja odnosno poreznog dužnika. 

2 Ako je iznos ukupnog duga i kamata u međuvremenu podmiren obratite se u nadležnu ispostavu Porezne uprave uz predočenje ove Obavijesti. 

3 Za iznos koji je obustavljen radi namirenja doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje obratite se u Središnji registar osiguranika radi utvrđivanja identifikatora Obrasca R-Sm i izmjene PNB u svrhu povezivanja uplate sa pripadajućim Obrascima R-Sm. 

4 Iznosom koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 114. stavak 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08, 18/11 i 78/12) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje poreznog duga treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne uprave.

 

 

Napomena, NN 160/13​PRAVILNIK IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM

 

Članak 2.: Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Napomena, NN 26/15​PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM

Članak 10.: Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.