​PRAVILNIK O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

 

'Narodne novine', br. 157/14

 

 

Na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

 

I. UVODNE ODREDBE

 

1. Opća odredba

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 177. Općeg poreznog zakona (u daljnjem tekstu: Zakona), kojim se uređuje obvezna automatska razmjena informacija određenih kategorija dohotka i kapitala, te podrobnije propisuju članci 201. i 202. Zakona, u okviru razmjene informacija o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje.

 

2. Prijenos i provedba propisa Europske unije

 

Članak 2.​(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće odredbe direktive Europske unije:

– Članak 8. stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Direktive Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji na području oporezivanja koja zamjenjuje Direktivu 77/799/EEZ (SL L 64, 11. 3. 2011., str. 1.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 2011/16/EU).

 

II. PODRUČJE I OPSEG PRIMJENE

 

1. Područje i opseg razmjene informacija o raspoloživim kategorijama dohotka i kapitala

 

Članak 3.​(1) Porezna uprava sukladno članku 177. stavku 2. Zakona, automatskom razmjenom dostavlja nadležnim tijelima drugih država članica informacije koje se odnose na rezidente u tim drugim državama, o sljedećim kategorijama dohotka i kapitala, kako su propisane u zakonodavstvu Republike Hrvatske:

1. dohodak od nesamostalnog rada,

2. primici članova upravnih odbora i upravnih vijeća,

3. proizvodi životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima razmjene informacija i drugim sličnim mjerama Europske unije,

4. mirovine,

5. vlasništvo nad nekretninama i dohodak od imovine i imovinskih prava.

(2) Kategorije informacija iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava dostavlja drugim državama članicama ukoliko su joj dostupne.

(3) Automatska razmjena obuhvatit će informacije vezane uz porezno razdoblje počevši od 1. siječnja 2014.

 

2. Područje i opseg razmjene informacija o kamatama na dohodak od štednje

 

Članak 4.​(1) Isplatitelji kamata iz članaka 199. i 200. Zakona, obvezni su Poreznoj upravi dostaviti informacije u skladu s člankom 202. stavcima 1. i 2. Zakona.

(2) Porezna uprava sukladno članku 203. Zakona, automatskom razmjenom dostavlja nadležnim tijelima drugih država članica informacije zaprimljene od isplatitelja kamata a koje se odnose na rezidente u tim drugim državama. To su sljedeće informacije:

1. naziv isplatitelja (ime i prezime/naziv tvrtke), adresu sjedišta ili mjesto poslovanja isplatitelja,

2. identitet i rezidentnost stvarnog korisnika, koja se utvrđuje na temelju podataka o stalnoj adresi stvarnog korisnika kamata, smatra se da je stvarni korisnik kamata rezident one države u kojoj ima stalnu adresu, sukladno članku 198. Zakona,

3. broj računa stvarnog korisnika ili, ako nije dostupan, opis tražbine na temelju koje se isplaćuje kamata (instrument osiguranja, oznaka vrijednosnog papira i sl.)

4. informacije vezane uz kamate isplaćene u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) U minimalnoj količini informacija o isplaćenim kamatama, koje je isplatitelj kamata obvezan dostaviti Poreznoj upravi, pravi se razlika između sljedećih kategorija kamata:

1. u slučaju kamata isplaćenih u gotovini ili pripisanih na račun, vezano uz potraživanja svake vrste u smislu članka 201. stavka 1. točke 1. Zakona, dostavlja se iznos kamata isplaćenih u gotovini ili pripisanih na račun.

2. u slučaju obračunatih ili kapitaliziranih kamata pri prodaji, reotkupu ili otplati tražbina iz članka 201. stavka 1. točke 2. Zakona ili u slučaju ostvarenih prihoda pri prodaji, reotkupu ili otplati dionica ili udjela u: UCITS-u, subjektima koji koriste mogućnost da ih se smatra UCITS-om na temelju potvrde iz članka 200. stavka 5. Zakona, te u subjektu za zajednička ulaganja osnovanom izvan Europske unije, ako oni izravno ili neizravno putem subjekata za zajednička ulaganja ili gore navedenih subjekata više od 25 % imovine ulažu u tražbine iz stavka 1. ovoga članka, u smislu članka 201. stavka 1. točke 4. Zakona, dostavlja se iznos kamata ili prihoda, ili u nedostatku istih puni iznos prihoda od prodaje, reotkupa ili otplate.

3. u slučaju raspodjele kamata koje su isplaćene izravno ili putem isplatitelja po primitku iz članka 200. Zakona, a te kamate je raspodijelio: UCITS; subjekt koji koristi mogućnost da ga se smatra UCITS-om na temelju potvrde iz članka 200. stavka 5. Zakona te subjekt za zajednička ulaganja osnovan izvan Europske unije, u smislu članka 201. stavka 1. točke 3. Zakona, dostavlja se iznos prihoda ili puni iznos raspodijeljenog prihoda.

4. u slučaju kamata isplaćenih isplatiteljima po primitku kamata u smislu članka 201. stavka 4. Zakona, dostavlja se iznos kamate koji se dodjeljuje članovima subjekta koji se smatraju isplatiteljima po primitku iz članka 200. stavka 1. Zakona i koji ispunjavaju kriterije da ih se smatra stvarnim korisnicima kamata sukladno članku 197. Zakona.

5. U slučaju kamata isplaćenih u smislu točke 2. stavka 3. ovoga članka, dostavlja se iznos kamata obračunat na godišnjoj razini, čak ako i ne dođe do prodaje, reotkupa ili otplate tijekom tog razdoblja.

(4) Informacije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavljaju se elektroničkim putem u propisanom formatu odnosno putem aplikacije SIDEIS (Savings Income Data Exchange Information System). Korisnici aplikacije SIDEIS su banke i ostali isplatitelji kamata. Za korištenje aplikacije SIDEIS od strane banaka i drugih isplatitelja kamata potrebna je prethodna registracija predajom obrasca »Punomoć«. Porezna uprava na svojim web stranicama objavljuje upute za korištenje aplikacije SIDEIS.

(5) Rok za dostavu informacija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka od strane isplatitelja kamata prema Poreznoj upravi je 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(6) Rok za razmjenu informacija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, između država članica, je 30. lipnja tekuće godine, za sve isplate kamata ostvarene tijekom prethodne kalendarske godine.

 

III. AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O RASPOLOŽIVIM KATEGORIJAMA DOHOTKA I KAPITALA

 

1. Obveza prema Komisiji

 

Članak 5.​(1) Porezna uprava obavještava Komisiju o kategorijama dohotka i kapitala navedenim u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika za koje ima dostupne informacije.

(2) Porezna uprava će obavijestiti Komisiju o svim naknadnim promjenama nastalim vezano za dostupnost pojedinih kategorija informacija iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

2. Uvjeti razmjene

 

Članak 6.​(1) Porezna uprava može ukazati nadležnom tijelu druge države članice da ne želi primati informacije o određenim kategorijama dohotka i kapitala iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ili da ne želi primati informacije o dohotku ili kapitalu koje ne prelaze određeni iznos. O tome Porezna uprava također obavještava Komisiju.

(2) Smatrat će se da Porezna uprava ne želi primati informacije u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika, ako ne obavijesti Komisiju o bilo kojoj pojedinoj kategoriji za koju ima dostupne informacije.

 

3. Statistika

 

Članak 7.​Porezna uprava obvezna je svake godine prije 1. srpnja 2016. godine dostavljati Komisiji statističke podatke o opsegu automatske razmjene, te u mjeri u kojoj je to moguće, podatke o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima vezano uz automatsku razmjenu, te bilo koje moguće promjene vezane uz porezno tijelo i treće strane.

 

4. Obveza Komisije

 

Članak 8.​(1) Prije 1. srpnja 2017. godine Komisija podnosi Izvješće koje sadrži pregled i ocjenu zaprimljenih statističkih podataka, pregled administrativnih i drugih relevantnih troškova te koristi od automatske razmjene informacija. Ako je potrebno, Komisija predlaže Vijeću izmjene vezano uz kategorije dohotka i kapitala i/ili uvjete utvrđene člankom 3. ovoga Pravilnika. Prijedlog može uključivati i odredbu da kategorije dohotka i kapitala iz članka 3. ovoga Pravilnika moraju biti dostupne u državama članicama.

(2) Prilikom razmatranja prijedloga koje je podnijela Komisija, Vijeće procjenjuje daljnje jačanje učinkovitosti i funkcioniranja automatske razmjene informacija i podizanja standarda takve razmjene, kako bi se osiguralo da:

1. nadležno tijelo svake države članice automatskom razmjenom priopćava nadležnom tijelu bilo koje druge države članice informacije vezano uz porezna razdoblja počevši od 1. siječnja 2017. godine o rezidentima u toj drugoj državi članici, za najmanje tri posebne kategorije dohotka i kapitala iz članka 3. ovoga Pravilnika prema tumačenju države članice koja dostavlja informacije.

2. popis kategorija dohotka i kapitala iz članka 3. ovoga Pravilnika bude proširen kako bi uključivao dividende, kapitalne dobitke i autorske naknade.

 

5. Rokovi razmjene

 

Članak 9.​Razmjena informacija pod uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika odvija se najmanje jedanput godišnje, najkasnije šest mjeseci od isteka porezne godine u kojoj su informacije postale dostupne.

 

6. Praktična rješenja

 

Članak 10.​Komisija donosi praktična rješenja za automatsku razmjenu informacija.

 

7. Šira razmjena – primjena drugih sporazuma

 

Članak 11.​Kada se Porezna uprava putem zaključenih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma dogovori s drugim državama članicama o automatskoj razmjeni informacija za dodatne kategorije dohotka i kapitala, ona o tome obavještava Komisiju što te sporazume čini dostupnim svim drugim državama članicama.

 

8. Povratna informacija

 

Članak 12.​Porezna uprava šalje odnosno prima povratnu informaciju o automatskoj razmjeni informacija od drugih država članica jedanput godišnje, u skladu s praktičnim dogovorima sklopljenim bilateralno.

 

9. Standardizirani elektronički obrazac

 

Članak 13.​Automatska razmjena informacija iz članka 3. ovoga Pravilnika odvija se koristeći standardni elektronički obrazac s ciljem olakšavanja takve razmjene. Propisani standardi obrazac donosi Komisija.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Stupanje na snagu

 

Članak 14.​Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.