ZAKON O TROŠARINAMA

(Redakcijski pročišćeni tekst,​ 'Narodne novine' br. 106/18, ​121/19, 144/21)

Na snazi i primjenjuje se od 1.siječnja 2022., osim članka 35. stavka 1. točaka 6. i 7. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2022. te članka 2. ovoga Zakona, članka 4. točaka 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12. i točaka 14. do 18. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona, članka 4. ovoga Zakona, članka 6. stavka 1. točaka 2. i 4. te stavka 2. točaka 1., 5., 6. i 7. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona, članka 7. stavka 1. točke 4. i stavaka 2., 3. i 4. koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Zakona, članaka 7. do 12. ovoga Zakona, članka 22. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članaka 15., 17. i 19. ovoga Zakona, članka 35. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona, članka 22. ovoga Zakona, članka 39. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 23. ovoga Zakona, članka 41. stavka 1. točke 5. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona, članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke g) i točke 3. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članka 44. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 26. ovoga Zakona, članka 27. ovoga Zakona, članaka 30. do 38. ovoga Zakona, članaka 40., 41., 42. i 47. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točke 5. i točaka 16. do 26. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona, članka 134. stavka 1. točaka 1. i 8. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona, članka 135. stavka 1. točaka 5., 8., 9., 11., 12., 13., točaka 15. do 19., točke 21. i točaka 24. do 40. koji je izmijenjen člankom 57. ovoga Zakona, članaka 58., 59., 61., 63. i 68. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 13. veljače 2023. te članka 133. stavka 1. točke 24. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona i članka 134. stavka 1. točaka 10. do 16. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

DIO PRVI

 

TEMELJNE ODREDBE

 

POGLAVLJE I.

 

OPĆE ODREDBE

 

Predmet Zakona i pripadnost prihoda

 

Članak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav oporezivanja trošarinama.

(2) Zaštita i ostvarenje fiskalnih interesa u području trošarinskog oporezivanja od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

(3) Trošarine su porezi i prihod su državnog proračuna Repub­like Hrvatske.

 

 

Preuzimanje akata Europske unije

 

Članak 2.Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30. 12. 2019., str. 10.).

– Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 4.).

– Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 256, 5. 8. 2020., str. 1.).

– Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6. 12. 1995., str. 46.)

– Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2004/74/EZ kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da neke države članice primijene privremena izuzeća ili snižene razine oporezivanja za energetske proizvode i električnu energiju (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 87.) i Direktivom Vijeća 2004/75/EZ od 29. travnja 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da Cipar primijeni privremena izuzeća ili smanjenja razine oporezivanja energenata i električne energije (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 100.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/96/EZ)

– Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018., str. 27.); u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/96/EZ.​

 

Područje primjene

 

Članak 3.(1) Područje Republike Hrvatske je teritorij pod suverenitetom Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske.

(2) Teritorij države članice znači teritorij države članice na koje se primjenjuju ugovori u skladu s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku trećih teritorija.

(3) Teritorij Unije znači teritorij država članica iz stavka 2. ovoga članka.​

(4) Treće države znači bilo koju državu ili teritorij na koji se Ugovor o Europskoj uniji ne primjenjuje.

(5) Treći teritoriji su:

– teritoriji koji su dio carinskog područja Unije: Kanarski otoci, francuska područja navedena u članku 349. i članku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Alandski otoci i Kanalski otoci

– teritoriji koji nisu dio carinskog područja Unije: otok Helgoland, područje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno,  i

– planina Atos.

(6) Prema ovom se Zakonu kretanje trošarinskih proizvoda:

– u Kneževinu Monako ili iz nje smatra kretanjem u Francusku Republiku odnosno iz nje

– u suverene zone Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekeliju ili iz njih smatra kretanjem na Cipar ili s njega

– u Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) ili iz njih smatra kretanjem u Saveznu Republiku Njemačku odnosno iz nje

– u San Marino ili iz njega smatra kretanjem u Talijansku Republiku odnosno iz nje

– na otok Man ili s njega smatra kretanjem u Ujedinjenu Kraljevinu odnosno iz nje.

 

 

Definicije

 

Članak 4.

 

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. trošarinski proizvodi su: alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i električna energija

2. trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), držati, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

3. trošarinsko skladište je mjesto odobreno od nadležnog tijela države članice u kojoj se trošarinsko skladište nalazi, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), drži, skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

4. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), držati​, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

5. registrirani primatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice odredišta da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon prima trošarinske proizvode od osoba iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine

6. registrirani pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice uvoza da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon samo otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nakon njihova puštanja u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25. 4. 2019., str. 54.); u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013.

7. ovjereni pošiljatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice otpreme kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, otpremala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice

8. ovjereni primatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice odredišta kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, primala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice.

9. oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz ččlanka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.​ i članka 105. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik)

10. pogon oslobođenog korisnika je prostor ili površina u kojem su smješteni trošarinski proizvodi koje je oslobođeni korisnik nabavio za potrebe svoje registrirane djelatnosti bez plaćanja trošarine

11. uvoznik je carinski dužnik određen prema carinskim propisima

12. uvoz proizvoda je postupak puštanja u slobodan promet u skladu s člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013

13. unos proizvoda je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: druge države članice), osim s trećih teritorija

14. sustav odgode plaćanja trošarine je porezni sustav koji se primjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena

15. puštanje u potrošnju znači:

− otpuštanje trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonito otpuštanje, iz sustava odgode plaćanja trošarine

− držanje ili skladištenje trošarinskih proizvoda, uključujući nezakonito postupanje, izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunana sukladno odredbama ovoga Zakona

− proizvodnju, uključujući preradu, trošarinskih proizvoda i nezakonitu proizvodnju ili preradu, izvan sustava odgode plaćanja trošarine

− uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako se ti proizvodi odmah nakon uvoza stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine, ili nezakoniti uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako je carinski dug ugašen na temelju članka 124. stavka 1. točke e., f., g. ili k. Uredbe (EU) br. 952/2013.

16. država članica odredišta znači država članica u koju se trošarinski proizvodi otpremaju ili upotrebljavaju u skladu s odredbama ovoga Zakona

17. otpust je odustajanje od obveze plaćanja iznosa trošarine koja nije plaćena

18. povrat je povrat iznosa trošarine koja je plaćena.

19. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost

20. Središnji ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave odgovorna za zakonitu, učinkovitu i ujednačenu primjenu carinskih, trošarinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost

21. carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima.​ 

Predmet oporezivanja

 

Članak 5.(1) Predmet oporezivanja trošarinama su:

 

1. trošarinski proizvodi

 

2. duhanski proizvodi iz članka 94. ovoga Zakona

 

3. proizvodi na koje se primjenjuju posebne mjere nadzora prema odredbama ovoga Zakona.

 

(2) Na predmete oporezivanja koji imaju carinski status robe koja nema status robe Unije u skladu s definicijom iz članka 5. točke 24. Uredbe (EU) br. 952/2013 ne primjenjuju se odredbe o općim uvjetima rada trošarinskih skladišta i trošarinskom odobrenju iz poglavlja VI. ovoga Zakona, odredbe o općim uvjetima poslovanja trošarinskih obveznika iz poglavlja VII. ovoga Zakona, odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda iz poglavlja XIII. ovoga Zakona te posebne mjere nadzora nad predmetima oporezivanja iz dijela trećeg ovoga Zakona.​

  

POGLAVLJE II.

 

TROŠARINSKI OBVEZNIK I OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠARINE

 

Članak 6.(1) Trošarinskim obveznikom smatra se:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, povremeno registrirani primatelj i bilo koja osoba koja otpušta trošarinske proizvode ili osoba za čiji se račun otpuštaju trošarinski proizvodi iz sustava odgode plaćanja trošarine

2. deklarant iz članka 5. točke 15. Uredbe (EU) br. 952/2013 (u daljnjem tekstu: deklarant) ili bilo koja druga osoba iz članka 77. stavka 3. te uredbe, u slučaju uvoza.

3. proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode

4. ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici, koji su mu dostavljeni u komercijalne svrhe. Trošarinski obveznik je i fizička osoba kojoj su trošarinski proizvodi već pušteni u potrošnju u drugoj državi članici dostavljeni u komercijalne svrhe, osim kada trošarinske proizvode fizička osoba sama prevozi iz druge države članice za osobne potrebe u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona ili kada trošarinske proizvode prodavatelj ili netko za njegov račun neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju kod prodaje na daljinu u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona.

5. prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili primatelj trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ako prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik prije otpreme trošarinskih proizvoda nije podnio prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i nije podnio instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

6. opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom kada isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj električnu energiju ili prirodni plin

7. opskrbljivač kada električnu energiju ili prirodni plin uvozi ili unosi za vlastitu potrošnju

8. proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastitu potrošnju

9. proizvođač plina kada proizvedeni plin koristi za vlastitu potrošnju

10. isporučitelj kada isporuči kruta goriva (kameni i mrki ugljen i koks) krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj odnosno kada kruta goriva koristi za vlastitu potrošnju

11. krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za vlastitu potrošnju

12. osoba koja duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, obveznik plaćanja trošarine je:

1. osoba koja drži ili skladišti trošarinske proizvode izvan sustava odgode plaćanja trošarine kod kojih trošarina nije plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja je uključena u držanje ili skladištenje tih proizvoda

2. osoba koja pušta u potrošnju trošarinske proizvode u slučajevima iz članka 11. ovoga Zakona

3. oslobođeni korisnik kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje

4. svaka osoba koja nezakonito postupa u primjeni ovoga Zakona, kao i osoba koja sudjeluje u nezakonitom postupanju a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takvo postupanje nezakonito

5. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članka 59. ovoga Zakona, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani pošiljatelj ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nezakonitom otpuštanju trošarinskih proizvoda, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takvo postupanje nezakonito.

6. svaka osoba koja sudjeluje u nezakonitom uvozu predmeta oporezivanja

7. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju iz članka 59. ovoga Zakona, ovjereni primatelj, povremeni ovjereni primatelj, prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nepravilnosti.​

(3) U smislu stavka 1. točaka 6. – 9. ovoga članka opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač su osobe definirane posebnim propisima kojima se uređuje tržište električne energije i plina.

(4) U smislu stavka 1. točaka 10. i 11. ovoga članka:

1. isporučitelj je svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja registriranu djelatnost trgovine krutim gorivima i koja nabavlja kruta goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine

2. krajnji potrošač je svaka pravna ili fizička osoba koja nema odobrenje nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine.

(5) Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

  

POGLAVLJE III.

 

NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA TROŠARINE

 

Obračun trošarine

 

Članak 7.(1) Obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, i to:

1. u trenutku otpuštanja trošarinskih proizvoda iz sustava odgode plaćanja trošarine, što podrazumijeva:

a) potrošnju trošarinskih proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta

b) otpremu trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode

c) kada registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim ako ima i status oslobođenog korisnika

d) zaprimanje trošarinskih proizvoda u mjesto direktne isporuke, osim ako prima ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta radi direktne isporuke u pogon oslobođenog korisnika

2. u trenutku proizvodnje gotovih proizvoda od strane proizvođača alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano

3. držanjem trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunana i plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona

4. kada se utvrdi manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda tijekom proizvodnje i/ili skladištenja u sustavu odgode plaćanja trošarine ili kada se tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno tijekom kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda.

5. u trenutku isporuke duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, u treću državu ili treći teritorij te ako se nadovezuje daljnji postupak u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremom u drugu državu članicu odnosno do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije

6. na dan prestanka važenja odobrenja koje je izdao nadležni carinski ured za poslovanje s trošarinskim proizvodima

7. pri uvozu trošarinskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske obveza obračunavanja trošarine nastaje danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu.

(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada su trošarinski proizvodi dostavljeni ovjerenom primatelju, povremeno ovjerenom primatelju ili fizičkoj osobi iz članka 6. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, osim kada je došlo do nepravilnosti tijekom kretanja sukladno članku 59. ovoga Zakona.

(3) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske prilikom prodaje na daljinu.​

 

Obračun trošarine na električnu energiju i prirodni plin

 

Članak 8.(1) Pri obračunu trošarine na električnu energiju ili prirodni plin prema izdanim računima iz stavka 3. ovoga članka trošarinska obveza nastaje za isporuke električne energije ili prirodnog plina istekom obračunskog razdoblja.

(2) Mjerenje/utvrđivanje isporučenih količina električne energije ili prirodnog plina obavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvođač putem redovito ovjeravanih brojila električne energije sukladno posebnim propisima ili proizvođač prirodnog plina sukladno posebnim propisima.

(3) Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom obračunava trošarinu na električnu energiju ili prirodni plin prema izdanim računima za izvršene mjesečne isporuke u obračunskomu razdoblju temeljem podataka o stvarno isporučenim količinama električne energije ili prirodnog plina krajnjem kupcu.

(4) Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama električne energije ili prirodnog plina krajnjem kupcu prema prosječnoj mjesečnoj potrošnji električne energije ili prirodnog plina tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine odnosno prema sporazumno utvrđenoj mjesečnoj potrošnji električne energije ili prirodnog plina s novim krajnjim kupcem. Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom obvezan je najmanje jednom šestomjesečno izraditi konačan obračun trošarine za mjesece za koje je trošarina utvrđena prema procijenjenim mjesečnim količinama električne energije ili prirodnog plina, i to u mjesečnom obračunu trošarine za mjesec u kojem je utvrđena stvarno isporučena količina.

 

 

Obračun trošarine na kruta goriva

 

Članak 9.(1) Isporučitelj krutih goriva obračunava trošarinu pri isporuci krutih goriva krajnjem potrošaču prema izdanim računima. Trošarinska obveza nastaje za isporuke krutih goriva istekom obračunskog razdoblja.

(2) Obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako pravna ili fizička osoba koja je nabavila kruto gorivo s plaćenom trošarinom isto isporuči drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

 

Obračun trošarine na duhanske proizvode

 

Članak 10.Obveza obračunavanja trošarine na duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona nastaje njihovim puštanjem u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, i to:

1. u trenutku isporuke iz skladišta proizvođača, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar skladišta proizvođača, osim ako se otprema između skladišta istoga proizvođača ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz

2. u trenutku primitka iz druge države članice, osim ako se unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

3. pri uvozu na teritorij Republike Hrvatske, danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

4. u trenutku isporuke iz trošarinskog skladišta, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta, osim ako se otprema između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz.

 

 

Ostali slučajevi obračuna i plaćanja trošarine

 

Članak 11.Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada:

1. nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode, osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno oslobođenom korisniku

2. su trošarinski proizvodi u postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju, osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik

3. se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu, osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik, ali najkasnije do 30 dana od dana upisa spajanja u sudski registar

4. su trošarinski proizvodi u postupku stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku, osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik.

 

 

Obračun i plaćanje trošarine prilikom nezakonitog postupanja

 

Članak 12.(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi:

1. nezakonito postupanje s predmetima oporezivanja

2. da su trošarinski proizvodi nezakonito pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske te

3. da su trošarinski proizvodi otpremljeni ili korišteni od strane oslobođenog korisnika u svrhe za koje nije dobio odobrenje.

(2) U smislu ovoga Zakona nezakonito postupanje je proizvodnja, prerada, skladištenje, primanje, otpremanje, uvoz, unos, prijevoz, uporaba, prodaja, kupnja ili posjedovanje predmeta oporezivanja na koje sukladno odredbama ovoga Zakona nije obračunana i plaćena trošarina ili na koje trošarina nije obračunana i plaćena u cijelosti, kao i svaka druga zlouporaba prava u kretanju ili raspolaganju s predmetima oporezivanja. Nezakonitim postupanjem smatra se i svako postupanje koje je odredbama ovoga Zakona posebno propisano da se smatra nezakonitim. Smatra se da je s predmetima oporezivanja nezakonito postupano ako osoba koja postupa s predmetima oporezivanja ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s predmetima oporezivanja nezakonito postupano.

(3) Obveza obračuna i plaćanja trošarine prema ovome članku utvrđuje se rješenjem.

(4) Obveznik plaćanja trošarine dužan je platiti obračunanu trošarinu u roku od deset dana od dana dostave rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U smislu ovoga Zakona nezakoniti uvoz je ulazak predmeta oporezivanja na područje Unije koji nisu stavljeni u postupak puštanja u slobodan promet u skladu s člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 te na koje je nastao carinski dug na temelju članka 79. stavka 1. te Uredbe ili na koje bi nastao u slučaju da su predmeti oporezivanja podlijegali carinskim davanjima.

(6) Ako je trošarinski dug nastao zbog nezakonitog postupanja s predmetima oporezivanja na teritoriju Republike Hrvatske, obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine osoba koja nije upisana u registar trošarinskih obveznika može izvršiti podnošenjem obrasca trošarinske obračunske prijave i plaćanjem dužnog iznosa trošarine u roku od osam dana od dana kada je proveden nadzor.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj trošarinske obračunske prijave.

  

Primjena propisa za određivanje iznosa trošarine

 

Članak 13.(1) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, iznos trošarine za predmete oporezivanja utvrđuje se prema propisima za određivanje visine trošarine koji su važili na dan nastanka trošarinskog duga.

(2) Ako nije moguće točno odrediti trenutak u kojemu je trošarinski dug nastao, za određenje osnove za obračun trošarinskog duga mjerodavan je onaj trenutak kada se utvrdi da se predmeti oporezivanja nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(3) Ako se na temelju poznatih okolnosti utvrdi da je trošarinski dug nastao prije nastupa trenutka iz stavka 2. ovoga članka, iznos pripadajućeg trošarinskog duga utvrđuje se prema osnovama koje su vrijedile u najranijemu trenutku u kojemu je na temelju dostupnih podataka moguće utvrditi postojanje trošarinskog duga.

 

 

POGLAVLJE IV.

 

PODNOŠENJE IZVJEŠĆA I PLAĆANJE TROŠARINE

 

Podnošenje dnevnog obračuna trošarine, mjesečnog izvješća i plaćanje trošarine

 

Članak 14.(1) Trošarinski obveznik sam obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(2) Trošarinski obveznik na energente, osim trošarinskog obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona, mora iskazati obračunanu trošarinu u dnevnom obračunu trošarine koji dostavlja dva puta mjesečno carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, i to za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu do osmoga dana sljedećeg mjeseca. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona mora iskazati obračunanu trošarinu u mjesečnom izvješću koje dostavlja nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(4) Povremeno registrirani primatelj ili povremeni ovjereni primatelj​energenata mora obračunanu trošarinu iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(5) Trošarinski obveznik na duhanske prerađevine dužan je obračunanu trošarinu iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(6) Dnevne obračune trošarine trošarinski obveznici ne dostavljaju za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna.

(7) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više od jednog trošarinskog skladišta dostavlja zbirni dnevni obračun trošarine, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije o obračunanoj trošarini za svako trošarinsko skladište.

(8) Trošarinski obveznik na alkohol i alkoholna pića mora iskazati obračunanu trošarinu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima u mjesečnom izvješću i to za sve obveze nastale u obračunskom razdoblju. Trošarinski obveznik dostavlja mjesečno izvješće nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(9) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona mora iskazati obračunanu trošarinu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim proizvodima u mjesečnom izvješću koje dostavlja nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(10) Trošarinski obveznik iz stavaka 2. i 4. ovoga članka mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunanoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(11) Trošarinski obveznik na energente iz stavaka 2. i 4. ovoga članka dužan je dostaviti i izvješće o uplaćenom iznosu trošarine na energente nadležnom carinskom uredu do osmoga dana u mjesecu za protekli mjesec.

(12) Mjesečno izvješće se ne podnosi za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima i duhanskim proizvodima iz članka 94. ovoga Zakona, kao i podataka o obračunanoj trošarini.

(13) Mjesečno izvješće se ne podnosi za energente iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje, ali se nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostavlja specifikacija tih energenata. Energente koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje puštaju se u potrošnju uz izjavu o namjeni korištenja temeljem koje ne podliježu obvezi obračunavanja trošarine.

(14) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više od jednog trošarinskog skladišta dostavlja zbirno mjesečno izvješće, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije za svako trošarinsko skladište.

(15) Ako obveza obračuna trošarine na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama nije nastala u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona, na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta trošarinu mora platiti najkasnije u roku od 90 dana od dana preuzimanja duhanskih markica.

(16) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja, osim u slučajevima iz stavka 18. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u trošarinskom skladištu ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće te trošarinu mora platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(17) U slučaju prestanka važenja odobrenja oslobođenog korisnika, osim u slučajevima iz stavka 18. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u pogonu oslobođenog korisnika oslobođeni korisnik trošarinu mora platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(18) U slučaju stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata za trošarinske proizvode koji su na zalihi u skladištima na dan završetka postupka trošarina se plaća u roku od 30 dana od završetka postupka odnosno otpreme vjerovniku.

(19) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način podnošenja dnevnog obračuna trošarine i mjesečnog izvješća.

 

 

Podnošenje mjesečnog izvješća i plaćanje trošarine pri uvozu

 

Članak 15.(1) Pri uvozu trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima, osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim Zakonom.

(2) Mjesečno izvješće iz članka 14. ovoga Zakona podnosi se za mjesec kada je ostvaren uvoz.

 

 

POGLAVLJE V.

 

SUSTAV ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

 

Članak 16.(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na trošarinske proizvode odgađa se kada se trošarinski proizvodi nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno u slučaju:

1. kretanja trošarinskih proizvoda, uključujući primanje i otpremu trošarinskih proizvoda pod uvjetima propisanim ovim Zakonom

2. proizvodnje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

3. prerade (obrade) i izvođenja drugih radnji s trošarinskim proizvodima u trošarinskom skladištu

4. skladištenja trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika.

(2) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine odgađa se i na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodni promet smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika u Republici Hrvatskoj ili otpremaju od strane registriranog pošiljatelja osobi u drugoj državi članici koja u skladu sa zakonodavstvom te države članice smije primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(3) Pri unosu trošarinskih proizvoda u Republiku Hrvatsku iz druge države članice sustav odgode plaćanja trošarine prestaje u trenutku:

1. kada registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj primi trošarinske proizvode

2. kada su trošarinski proizvodi zaprimljeni na mjestu direktne isporuke u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 1. podtočkom d) ovoga Zakona, osim ako je mjesto direktne isporuke pogon oslobođenog korisnika.

​(4) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik u okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije prestane poslovati, plaćanje trošarine se odgađa, dok su trošarinski proizvodi koji su na zalihi na dan otvaranja postupka stečaja odnosno upisa u sudski registar odluke o prestanku društva ili nastanka razloga za prestanak društva uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta.

(5) Ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište ili odobrenje za oslobođenog korisnika prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata, plaćanje trošarine se odgađa za razdoblje dok su trošarinski proizvodi uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika odnosno dok se ne puste u potrošnju. Plaćanje trošarine se odgađa najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar.

(6) Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nad trošarinskim obveznikom, a na zahtjev tijela u predstečajnom i stečajnom postupku, carinski ured može dužniku u stanju prijeteće nesposobnosti za plaćanje u predstečajnom postupku odnosno dužniku u stanju nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti u stečajnom postupku posebnim odobrenjem dopustiti izvođenje radnji i pravna raspolaganja s trošarinskim proizvodima. Pri odlučivanju u povodu zahtjeva za izdavanje odobrenja carinski ured uzima u obzir načela zaštite i ostvarenja javnopravnih i gospodarskih interesa. Tijela u predstečajnom i stečajnom postupku mogu podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda o zahtjevu za izdavanje odobrenja.

(7) Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odnosno odobrenja za oslobođenog korisnika prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene.

  

POGLAVLJE VI.

 

OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA I TROŠARINSKO ODOBRENJE

 

Opći uvjeti rada trošarinskog skladišta

 

Članak 17.(1) Primanje, proizvodnja, prerada (obrada), držanje​, skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, podružnicu odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

3. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

4. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice

5. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice

6. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine

7. vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu i kretanju trošarinskih proizvoda

8. ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

  

Trošarinsko odobrenje

 

Članak 18.(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se temeljem zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine bez prava prijenosa na drugu osobu.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navode se sljedeći podaci: identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis registrirane djelatnosti, vrsta trošarinskih proizvoda, trgovački naziv i tarifna oznaka trošarinskog proizvoda, količina trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko odobrenje, predviđene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda odnosno proizvoda za skladištenje. Uz zahtjev se podnosi i dokumentacija iz koje je vidljivo mjesto trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 2. ovoga članka te neposredno na mjestu utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured odredit će rok za otklanjanje nedostataka.

(4) Za otvaranje svakog sljedećeg trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novi zahtjev.

 

 

Obveze ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

 

Članak 19.(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora:

1. poduzimati sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu, nadzirati sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda; utvrditi i prijaviti nadležnom carinskom uredu svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda; provjeravati postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta

2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora

3. voditi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN), evidenciju o proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište te nadležnom carinskom uredu dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće

4. po završetku kretanja unijeti u svoje trošarinsko skladište i upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine

5. obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju

6. zatražiti od carinskog ureda izmjenu trošarinskog odobrenja u slučaju statusne promjene.

(2) Ako carinski ured utvrdi da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti te ovisno o okolnostima poduzeti i druge radnje sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

 

Ukidanje trošarinskog odobrenja

 

Članak 20.(1) Trošarinsko odobrenje ukinut će se:

1. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta − fizička osoba umre

2. kada pravna osoba prestane postojati

3. vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu.

(2) O ukidanju trošarinskog odobrenja donosi se rješenje.

(3) Carinski ured ukida trošarinsko odobrenje osobito:

1. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prestane ispunjavati uvjete navedene u trošarinskom odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ne sastavlja popise u rokovima određenim u trošarinskom odobrenju; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano.

 

 

Osiguranje plaćanja trošarine

 

Članak 21.(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave.

(3) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave za kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Ako Carinska uprava zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine, visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju.

(8) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta.

(10) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna koji se proizvode, skladište te kreću u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske.

(11) U slučaju ukidanja trošarinskog odobrenja instrument osiguranja plaćanja trošarine može se osloboditi odnosno otpustiti samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje način rada trošarinskih skladišta u odnosu na proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda, sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

  

POGLAVLJE VII.

 

REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ, PRODAVATELJ IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TROŠARINSKI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU, OVJERENI POŠILJATELJ I OVJERENI PRIMATELJ

 

Registrirani primatelj

 

Članak 22.(1) Registrirani primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine ako ima sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice. Registrirani primatelj ne smije proizvoditi, prerađivati, držati, skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava. 

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine za trošarinske proizvode

2. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-TD)

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(6) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna, osim kada se iz druge države članice prima označeno dizelsko gorivo radi prodaje korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(8) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

  

Povremeno registrirani primatelj

 

Članak 23.(1) Registrirani primatelj koji u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora od nadležnog carinskog ureda prema svom sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj ishoditi za svaku pojedinu pošiljku odobrenje koje je ograničeno na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora biti ograničeno na jedno kretanje i može se izdati do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, naziv pošiljatelja, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku i količinu trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora te opis rada računovodstvenog sustava. Uz pisani zahtjev se podnosi instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(4) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(5) Povremeno registrirani primatelj mora:

1. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

2. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

3. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna, osim kada se iz druge države članice prima označeno dizelsko gorivo radi prodaje korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona.

(8) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu, unosom trošarinskih proizvoda iz druge države članice, istekom roka važenja odobrenja ili nakon prekida kretanja. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(9) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

  

Registrirani pošiljatelj

 

Članak 24.(1) Registrirani pošiljatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine u mjesto odredišta u kojem te proizvode mogu primati ovlaštene osobe koje posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine. Registrirani pošiljatelj mora imati sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i dobiti odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu odnosno prebivalištu ili mjestu podružnice. Registrirani pošiljatelj ne smije primati niti skladištiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda za koje se traži odobrenje, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, podatke o instrumentu osiguranja plaćanja trošarine i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani pošiljatelj mora:

1. prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu dostaviti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za one proizvode koje kao registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine. Instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu umjesto registriranog pošiljatelja položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba. Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje

2. voditi evidenciju o uvezenim i otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(6) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani pošiljatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

  

Prodavatelj iz druge države članice i trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu

 

Članak 25.(1) Prodavatelj iz druge država članice koji namjerava trošarinske proizvode prodavati na daljinu fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj ili trošarinski zastupnik koji u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama ovoga Zakona mora:

 

1. najkasnije osam dana prije planirane otpreme nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona

 

2. najaviti nadležnom carinskom uredu prije predviđene otpreme trošarinskih proizvoda svaku pošiljku i položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

 

(2) Trošarinski zastupnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije isporuka po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme te primatelju.​

  

Ovjereni pošiljatelj

 

Članak 25.a​(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme.

 

(2) Ovjereni pošiljatelj mora:

 

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci elektroničkog pojednostavnjenog pratećeg trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-PPTD)

 

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

 

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona

 

4. najkasnije osam dana prije planirane otpreme obavijestiti nadležni carinski ured o svakoj izmjeni podataka o mjestu otpreme.

 

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mogu poslovati kao ovjereni pošiljatelj nakon što o tome obavijeste nadležni carinski ured u roku iz stavka 1. ovoga članka.

 

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani pošiljatelj koji posluju kao ovjereni pošiljatelj postupaju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

 

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika.​

 

 

Ovjereni primatelj

 

Članak 25.b​(1) Ovjereni primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici ako ima sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice.

 

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured na temelju zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

 

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

 

(4) Ovjereni primatelj mora:

 

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

 

2. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

 

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

 

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

 

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, instrument osiguranja plaćanja trošarine može položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, ovjereni pošiljatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ili bez ovjerenog primatelja.

 

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju iz druge države članice utvrđuje nadležni carinski ured ovisno o iznosu trošarinskog duga koji može nastati tijekom kretanja trošarinskih proizvoda preko teritorija država članica te trošarinskog duga koji će nastati u Republici Hrvatskoj.

 

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

 

(8) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

 

1. ako ovjereni primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

 

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

 

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj može poslovati kao ovjereni primatelj nakon što o tome obavijesti nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona te dostavi podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može podnijeti zahtjev za izmjenu trošarinskog odobrenja kojim će se utvrditi da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici nastaje isporukom iz trošarinskog skladišta.

 

(10) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani primatelj koji posluju kao ovjereni primatelj postupaju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

 

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.​

 

 

Povremeni ovjereni pošiljatelj

 

Članak 25.c​(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

 

(2) Povremeni ovjereni pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu otpreme i svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog primatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

 

(3) Povremeni ovjereni pošiljatelj mora:

 

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

 

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

 

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona.

 

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.​

 

 

Povremeni ovjereni primatelj

 

Članak 25.d​(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini primati u komercijalne svrhe mora najkasnije osam dana prije planiranog primitka carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

 

(2) Povremeni ovjereni primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu primitka i o svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

 

(3) Povremeni ovjereni primatelj mora:

 

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

 

2. nakon završetka kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

 

3. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

 

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.​

 

 

POGLAVLJE VIII.

 

OSLOBOĐENI KORISNIK

 

Opći uvjeti rada oslobođenog korisnika

 

Članak 26.(1) Oslobođeni korisnik nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinskog ureda nadležnog prema sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u skladu s propisanim uvjetima za koju koristi trošarinske proizvode u smislu članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14.​ i članka 105. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona i ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

3. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

4. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske

5. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrv(3) Uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

1. da je proizvodni prostor, skladište odnosno drugi prostor za skladištenje trošarinskih proizvoda organiziran i opremljen tako da omogućuje sigurno skladištenje i korištenje nabavljenih trošarinskih proizvoda te ispravno mjerenje zaliha ovih proizvoda

2. da knjigovodstveno praćenje proizvoda osigurava točan uvid u potrošnju trošarinskih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju su proizvodnju trošarinski proizvodi bili korišteni.

  

Izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika

 

Članak 27.(1) Odobrenje iz članka 26. ovoga Zakona oslobođenom korisniku izdaje carinski ured na temelju zahtjeva.

(2) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu.

(3) U odobrenju carinski ured navodi kategorije i vrste te količine trošarinskih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja trošarine za propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci te prostor ili površinu za smještaj trošarinskih proizvoda i namjenu korištenja trošarinskih proizvoda. Količine se utvrđuju prema proizvodnim kapacitetima i razdoblju za koje se odobrenje donosi.

(4) Promjene odobrenih količina utvrđenih odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka moguće je odobriti temeljem naknadno podnesenog zahtjeva.

 

 

Obveze oslobođenog korisnika

 

Članak 28.Oslobođeni korisnik mora:

1. voditi evidenciju o nabavi, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, tarifnoj oznaci KN, količini te na zahtjev carinskom uredu dostaviti izvješće o stanju zaliha trošarinskih proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine

2. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

3. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.

 

 

Ukidanje odobrenja

 

Članak 29.(1) Odobrenje će se ukinuti:

1. kada oslobođeni korisnik − fizička osoba umre

2. kada pravna osoba prestane postojati

3. vraćanjem odobrenja carinskom uredu.

(2) O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(3) Carinski ured ukida odobrenje osobito ako oslobođeni korisnik:

1. više ne ispunjava uvjete koji su određeni odobrenjem

2. ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha

3. ne ukloni nepravilnosti u roku koji odredi carinski ured

4. sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja te sadržaj i način vođenja evidencija.

 

 

POGLAVLJE IX.

 

EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

 

Članak 30.(1) Trošarinski obveznik mora voditi evidencije kako bi osigurao sve podatke potrebne za obračunavanje i plaćanje trošarine, ovisno o statusu trošarinskog obveznika, a osobito podatke o:

1. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda

2. proizvedenim količinama proizvoda izvan sustava odgode

3. količinama trošarinskih proizvoda u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima

4. količinama sirovina i trošarinskih proizvoda zaprimljenih u skladište

5. količinama proizvoda puštenih u potrošnju za koje je nastala obveza obračunavanja i plaćanja trošarine prema propisanim visinama i iznosima

6. isporučenim količinama trošarinskih proizvoda oslobođenih plaćanja trošarine

7. količinama trošarinskih proizvoda za vlastitu potrošnju unutar skladišta

8. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

9. količinama trošarinskih proizvoda za koje je prestala obveza plaćanja trošarine

10. iznosima obračunane i plaćene trošarine

11. količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda na koje je plaćena trošarina

12. količinama trošarinskih proizvoda otpremljenih u izvoz

13. uvezenim količinama trošarinskih proizvoda te obračunanoj i plaćenoj trošarini.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na trošarinskog obveznika duhanskih proizvoda iz članka 6. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj evidencija za pojedine statuse trošarinskog obveznika.

 

 

POGLAVLJE X.

 

PRIJAVA DJELATNOSTI, REGISTRACIJA TE UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

 

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

 

Članak 31.(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima ili duhanskim proizvodima iz članka 94. ovoga Zakona mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje nabavljaju trošarinske proizvode ili duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i dalje ih prodaju na teritoriju Republike Hrvatske odnosno otpremaju u drugu državu članicu ili u izvoz.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Ako trošarinski obveznik prestane obavljati djelatnost, nadležni carinski ured na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika.

(5) Carinska uprava ustrojava i vodi službenu evidenciju o registriranim trošarinskim obveznicima.

(6) Smatrat će se da je prijava iz stavka 1. ovoga članka usvojena ako Carinska uprava u roku od osam dana od dana primitka prijave ne donese rješenje o upisu u registar trošarinskih obveznika.

(7) O odbijanju upisa u registar trošarinskih obveznika donosi se rješenje.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

 

 

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

 

Članak 32.(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona dužni su podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona te ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Na trošarinske obveznike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe dijela prvog poglavlja V., VI., VII., članaka 36. i 37. poglavlja XI. i poglavlja XIII. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje način podnošenja te sadržaj i priloge koji se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

 

 

Nadležnost Carinske uprave u provedbi administrativne suradnje u području trošarina

 

Članak 33.Carinska uprava nadležna je za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8. 5. 2012., str. 1.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 389/2012), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EU) 2020/261 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 1.) i Uredbom Vijeća (EU) 2021/774 od 10. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 167, 12. 5. 2021., str. 1.).