Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan

'Narodne novine', br. 131/12

Na snazi i primjenjuje se od 29. studenog 2012.

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan.Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

— Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.)Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 180,00 kn za 1000 komada cigareta,

2. proporcionalna trošarina 36% od maloprodajne cijene.Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 486,00 kn za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.Članak 5.

Trošarina na sitno rezani duhan iznosi 325,00 kuna za jedan kilogram.Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete (»Narodne novine«, broj 102/2010).Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.