PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU ZABAVNIH IGARA

(„Narodne novine“ br. 1/2017)

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, dalje: Zakon) u dijelu koji se odnosi na automate za zabavne igre.

II. PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA

Članak 2.

(1) Automate za zabavne igre može postavljati i zabavne igre na automatima za zabavu može priređivati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost.

(2) Zabavne se igre mogu priređivati na automatima za zabavne igre, u posebno uređenim zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima (trgovački centri, sportske dvorane, stadioni, benzinske pumpe, tržnice, željezničke, autobusne te aerodromske čekaonice, turističke plaže, luna parkovi i drugo). Automati za zabavne igre ne mogu se postavljati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze unutar prostorija obrazovnih i zdravstvenih ustanova, unutar prostorija tijela državne uprave, te prostorija lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Automati za zabavne igre iz članka 16. stavka 2. Zakona stavljaju se u pogon pomoću kovanica ili žetona ili uz naplatu s time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu stvarima ili pravima tijekom igre, niti po završetku igre.

Članak 3.

(1) Priređivanje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava nadležni područni ured Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika, izdavanjem evidencijskih markica sukladno odredbama članka 48. Zakona, za svaki pojedinačni automat.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje zabavnih igara porezni obveznik mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. odobrenje za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavnih igara

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavne igre koje stavlja u uporabu

3. podatke o mjestu postavljanja svakog pojedinačnog automata za zabavne igre

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavne igre

5. dokaz da svaki tip automata iz članka 16. stavak 2. točka 1. Zakona (skupina A) posjeduje certifikat za elektronsku sigurnost i certifikat za radiofrekvencijske smetnje izdan od pravne osobe ovlaštene od akreditacijskog tijela

6. dokaz o vlasništvu prostora ili ugovor o zakupu prostora sklopljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u kojem se postavlja automat za zabavne igre

7. potvrdu o tehničkoj ispravnosti automata za zabavne igre izdanu od pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata (atestne kuće)

8. dokaz o uplati poreza na automate za zabavne igre sukladno članku 18. Zakona

9. naziv uvoznika i proizvođača automata za zabavne igre

10. deklaraciju proizvođača automata za zabavne igre, s tehničkim opisom i uputom za rukovanje, održavanje i popravak automata za zabavne igre

11. naziv svake igre koja će se priređivati, s detaljno opisanim pravilima igara.

(3) Uz dokumentaciju navedenu iz stavka 2. ovoga članka porezni obveznik mora priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1. za postavljanje automata u ugostiteljske objekte dokaz da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za tu djelatnost.

2. za postavljanje automata u ostale prostore iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira sukladno odredbama propisa koji uređuju ovo područje, izjavu da je automat koji se postavlja zaštićen u smislu stabilnosti, te da ne ugrožava sigurnost igrača i ostalih ljudi koji se nalaze u blizini automata.

(4) Za postavljanje automata u zabavni klub sukladno članku 2. stavka 1. točka 11. Zakona, pored dokaza iz stavka 2. i stavka 3. točka 2. ovoga članka porezni obveznik dužan je priložiti dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poslovnog prostora s tlocrtom, dokaz da se provode i ispunjavaju uvjeti uređeni posebnim propisima zaštite od požara te da su u prostoru dostupne pisane upute za goste i zaposleno osoblje za slučaj požara.

Članak 4.

(1) Prije stavljanja u uporabu automat za zabavne igre mora dobiti odobrenje za rad po obavljenom tehničkom pregledu, o čemu se izdaje potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata, koji vrijedi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka roka važenja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti automata porezni obveznik podnosi deklaraciju i jamstvo proizvođača, s nazivom svake igre i s posebno opisanim pravilima igre.

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda ne smije tehnički pregledati automat za zabavne igre za koji nisu predočene isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ovlast pravnim osobama za provjeru tehničke ispravnosti automata za zabavne igre izdaje Ministarstvo financija-Porezna uprava. Za obavljanje tehničkog pregleda ovlast mogu dobiti samo one pravne ili fizičke osobe koje nisu vlasnici automata za igre na sreću i zabavne igre, koje se ne bave priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara, te koje se ne bave proizvodnjom i iznajmljivanjem automata za igre na sreću ili zabavu.

(5) Način obavljanja tehničkog pregleda automata za zabavne igre, prava i dužnosti pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata, te davanje ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda propisat će ministar financija pravilnikom.

Članak 5.

Obveza je priređivača obaviti tehnički pregled automata za zabavne igre jednom godišnje, nakon svakog popravka automata ili promjene programske ploče, te pri svakom ponovnom stavljanju automata za zabavne igre u uporabu.

III. OZNAČAVANJE AUTOMATA

Članak 6.

(1) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna evidencijska markica s propisanim podacima.

(2) Svaki automat za zabavne igre bez propisane mjesečne evidencijske markice bit će privremeno oduzet.

Članak 7.

Mjesečna evidencijska markica mora sadržavati:

1. naziv ovlaštenog tijela uprave koje izdaje mjesečnu evidencijsku markicu

2. grb Republike Hrvatske

3. ovjeru i potpis odgovorne osobe ovlaštenog tijela

4. serijski broj evidencijske markice, s datumom izdavanja

5. oznaku mjeseca i godine za koju se evidencijska markica izdaje

6. podatke o automatu za zabavne igre (vrsta, tip, proizvođač, godina proizvodnje, tvornički broj i serijski broj)

7. naziv, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB) priređivača

8. naziv i lokaciju automata.

Evidencijska markica pravokutnog je oblika, veličine 13x8 cm, postavlja se na vidnom mjestu automata za zabavne igre. Tiska se u pet boja, od kojih je grb Republike Hrvatske u boji, a tekst ispisan crnom bojom. Evidencijska markica dostavlja se priređivačima zabavnih igara svaki mjesec u drugoj boji.

Članak 8.

Ministarstvo financija – Porezna uprava nabavlja evidencijske markice u skladu s posebnim zakonom koji uređuje područje javne nabave.

Članak 9.

Ministarstvo financija – Porezna uprava preuzima mjesečne evidencijske markice od tiskare i pohranjuje ih u Središnjem uredu Porezne uprave, a odatle se isporučuju u područne urede Porezne uprave, o čemu se vodi evidencija.

Članak 10.

(1) Na zahtjev priređivača zabavnih igara, mjesečnu evidencijsku markicu, uz prethodnu dostavu dokumentacije sukladno članku 3. Pravilnika, isti može podići u nadležnom područnom uredu na čijem području postavlja automat za zabavne igre.

(2) Priređivači zabavnih igara obvezni su do dvadesetog dana u tekućem mjesecu nadležnom područnom uredu predati zahtjev za izdavanje evidencijskih markica, a nadležni područni ured dužan je izdati zatražene evidencijske markice do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec. Ako nadležni područni ured ne izda zatražene evidencijske markice do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec, priznat će se kao izvršena zakonska obveza zahtjev za izdavanje evidencijske markice predan i ovjeren od strane službene osobe nadležnog područnog ureda.

(3) Za svaku izdanu evidencijsku markicu porezni obveznik mora platiti naknadu u iznosu od 5,00 kuna.

(4) Evidencije koje područni uredi Porezne uprave vode o izdanim mjesečnim evidencijskim markicama za automat za zabavne igre obvezno moraju sadržavati:

1. redni broj upisnika

2. naziv i sjedište priređivača

3. naziv automata s oznakom mjesta postavljanja

4. serijski broj evidencijske markice

5. mjesec i godinu za koju evidencijska markica vrijedi

6. potpis odgovorne osobe priređivača.

Članak 11.

Proizvođači automata za zabavne igre dužni su Ministarstvu financija do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvješće o proizvedenim i prodanim automatima sa sljedećim podacima:

1. naziv, sjedište i OIB proizvođača

2. vrsta i tip automata

3. serijski broj automata

4. mjesec i godina proizvodnje

5. podatke o kupcu s brojem i datumom izdavanja računa.

IV. PRAVILA IGRE

Članak 12.

(1) Uvjeti priređivanja pojedine zabavne igre utvrđuju se pravilima igre, koja za svaku igru donosi priređivač. Pravila igre moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom te prevedena najmanje na jedan od svjetskih jezika, a moraju biti i trajno javno istaknuta i uvijek dostupna igračima na mjestu na kojem se zabavna igra priređuje.

(2) Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača

2. naziv, opis i trajanje igre

3. svrha igre

4. uvjeti za sudjelovanje u igri

5. jedinična cijena igre

6. rezultati igre.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre, a započeta igra mora se odigrati prema pravilima koja su vrijedila na početku igre.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.