„Narodne Novine” br. 08/2010 od 15.01.2010

PRAVILNIK O PRIREĐIVANJU IGARA KLAĐENJA NA DALJINU

Pravilnik na snazi od 23.01.2010. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje:

1. način i uvjeti priređivanja igara klađenja putem interneta i SMS-a,

2. postupak registracije i identifikacije igrača,

3. postupanje s transakcijama uplata i isplata,

4. uvjete programske podrške (softvera) i opreme,

5. uvjete nadzora, sigurnosna načela i načela odgovornog priređivanja.

Definicije pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. on-line igranje (igranje na daljinu) jest priređivanje igara na sreću putem interneta i SMS-a putem kojih igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača,

2. sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje na daljinu, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku, a ne može se mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva financija,

3. registracija igrača jest preuzimanje i pohrana podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog na uplatnom mjestu kladionice ili putem internetske stranice priređivača,

4. identifikacija igrača jest provjera ispravnosti podataka igrača, te provjera punoljetnosti igrača putem sustava elektroničkih usluga Porezne uprave (e-Porezna) ili sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice,

5. elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača. Priređivač mora omogućiti ispis ovoga zapisa na papir,

6. virtualni račun igrača (I-konto) jest račun dodijeljen od strane priređivača na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za uplate igara klađenja putem interneta ili SMS-a,

7. oprema za igranje na daljinu jest sustav sastavljen od elektroničkih, električnih ili mehaničkih uređaja i sklopova (hardware) i računalne programske podrške (software) ili bilo koji drugi uređaj ili predmet koji se koristi ili se može koristiti prilikom igara klađenja putem interneta ili klađenja putem SMS-a, a nalazi se na području Republike Hrvatske,

8. elektronička sredstva jesu elektronički prijenosi podataka vezanih uz klađenje putem interneta ili telefona, a koje je odobrilo Ministarstva financija,

9. sustav nadzora jest skup procedura kojima je svrha praćenje i nadzor procesa igranja, od registracije igrača, identifikacije, uplate, isplate do odjave igrača iz sustava igranja na daljinu, kao i utvrđivanje eventualnih nepravilnosti, odnosno postupaka koji nisu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

II. NAČIN I UVJETI PRIREĐIVANJA

Pravo priređivanja igara klađenja na daljinu

Članak 3.

(1) Pravo priređivanja igara klađenja putem interneta i SMS-a imaju osim Hrvatske lutrije i trgovačka društva koja su sukladno članku 46. stavka 1. Zakona odlukom Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja klađenja i koja su sukladno članku 29. Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.

(2) Pravo priređivanja igara iz stavka 1. ovoga članka ima priređivač koji zapošljava najmanje 100 zaposlenika te u svakom trenutku priređivanja ima otvorenih najmanje 50 uplatnih mjesta.

(3) Pravo priređivanja igara klađenja iz stavka 1. ovoga članka ima samo onaj priređivač koji je sukladno članku 53. Zakona izravno spojen na informacijski sustav Ministarstva financija.

(4) Odobrenje za početak priređivanja igara klađenja putem interneta i SMS-a daje Ministarstvo financija nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom, ovim Pravilnikom, te drugim propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 4.

(1) Priređivanje igara klađenja putem interneta i SMS-a smatra se priređivanje u kojem igrači koriste sredstva informatičko komunikacijske tehnologije za obavljanje neophodnih radnji iz područja igara klađenja.

(2) Sredstvima elektroničke komunikacije za primanje uplata klađenja u smislu ovoga Pravilnika smatraju se uplate putem interneta i SMS-a.

(3) Igre koje se zasnivaju na računalnim programima u kojima se za određivanje slučajnog ishoda događaja koriste generatori slučajnih uzoraka (RNG-Rundom Number Generator) moraju biti certificirane.

Članak 5.

Priređivanje klađenja putem interneta i SMS-a evidentira se kao zasebno uplatno mjesto za klađenje i to internet kao jedno uplatno mjesto i telefon (SMS) kao drugo.

Račun priređivača i igrača

Članak 6.

(1) Priređivač koji uplate za klađenje prima putem interneta i SMS-a za uzajamne transakcije s igračima može koristiti samo na račun za posebne namjene otvoren u Republici Hrvatskoj.

(2) Dobitak se može isplatiti samo na igračev račun koji je registriran kod priređivača.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Članak 7.

Trgovačka društva koja imaju pravo priređivanja igara klađenja na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske, te su sklopila ugovor o pravu priređivanja moraju radi dobivanja odobrenja za priređivanja igara klađenja putem interneta i SMS-a dostaviti zahtjev sa sljedećom dokumentacijom:

1. podatke o nazivu tvrtke i sjedištu društva,

2. dokaz o uplati godišnje naknade za priređivanje igara klađenja sukladno članku 51. stavka 2. Zakona,

3. podatke o programskoj, sistemskoj, mrežnoj i podatkovnoj podršci (softveru) i opremi,

4. pravila za svaku vrstu igre,

5. podatke o računu za posebne namjene za klađenje putem interneta i SMS-a otvorenog u bankarskoj instituciji registriranoj u Republici Hrvatskoj,

6. podatke o lokaciji na kojoj će biti smještena oprema za priređivanje igara klađenja,

7. podatke o pružatelju komunikacijske usluge registriranom za obavljanje djelatnosti na području Republike Hrvatske,

8. podatke o planiranim sigurnosnim mjerama zaštite osobnih podataka fizičkih osoba sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba,

9. za internet klađenje adresu internetske stranice na kojoj će se igre priređivati,

10. za igre koje se priređuju putem SMS klađenja, podatke o brojevima telefona putem kojih će se igre priređivati,

11. kopiju ugovora sklopljenog s pružateljem komunikacijskih usluga,

12. podatke o broju uplatnih mjesta za primanje uplata klađenja i broju zaposlenih.

Početna internetska stranica priređivača

Članak 8.

Priređivač koji prima uplate za klađenje putem interneta mora na svojoj početnoj internetskoj stranici navesti pokazivač na stranicu na kojoj će biti navedeni:

1. podaci o nazivu tvrtke i sjedištu društva,

2. urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje internet klađenja dobivenog od Ministarstva financija,

3. pravila igre odobrena od Ministarstva financija,

4. obavijest o zabrani sudjelovanja osobama mlađim od 18 godina,

5. upozorenje o tome da igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost, te podatke o internetskoj stranici na kojoj se mogu pronaći informacije o stručnoj pomoći u vezi prevencije ovisnosti o igrama na sreću,

6. izjava o mjerama zaštite osobnih podataka igrača.

Članak 9.

Cijene transakcije vezane uz SMS klađenje ne mogu prelaziti iznos odobren propisima koji reguliraju priređivanje nagradnih igara.

III. POSTUPAK REGISTRACIJE I IDENTIFIKACIJE IGRAČA

Registracija igrača

Članak 10.

(1) Igrači se mogu registrirati na temelju ugovora sklopljenog na uplatnom mjestu ili putem internetske stranice priređivača.

(2) Za potrebe registracije igrač mora dati sljedeće podatke:

1. ime i prezime,

2. adresu prebivališta,

3. identifikacijski broj igrača iz osobnog dokumenta,

4. datum rođenja,

5. e-mail adresu za klađenje putem interneta,

6. željeno korisničko ime,

7. željena zaporka (pasword) koja zadovoljava potrebnu razinu sigurnosti,

8. broj registriranog mobitela za klađenje putem SMS-a,

9. broj samo jednog transakcijskog računa za isplate klađenja iz članak 16. stavka 1. točke 2., 3. i 4.

Identifikacija igrača

Članak 11.

(1) Identifikacija igrača je proces kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje da je igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom ispranosti OIB-a i uvidom u Registar OIB-a putem elektroničkih usluga Porezne uprave (e-Porezna).

(2) Identifikacija punoljetnosti igrača može se utvrđivati i putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice.

(3) Podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka za provjeru punoljetnosti igrač je dužan dati prilikom registracije.

Ustupanje podataka o igračima

Članak 12.

Podaci iz članka 10. stavka 2. i članka 11. ovoga Pravilnika predstavljaju poslovnu tajnu i priređivač ih smije ustupiti drugim osobama samo ako je to posebnim zakonom određeno.

IV. POSTUPANJE S TRANSAKCIJAMA UPLATE I ISPLATE

Načini primanja uplata za igre klađenja

Članak 13.

(1) Uplate za igre klađenja putem interneta i SMS-a mogu se obavljati:

1. na uplatnim mjestima kladionica polaganjem gotovine,

2. debitnom i kreditnom karticom, te ostalim sustavima elektroničkog plaćanja,

3. standardnom bankovnom uplatom (opća uplatnica).

(2) Priređivač mora omogućiti igraču dvostruku potvrdu izvršavanja željene transakcije uplate. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

Članak 14.

Priređivaču je zabranjeno primiti uplatu klađenja ako igrač na svom računu (I-konto) nema dovoljno sredstava za pokriće iznosa uplate.

Članak 15.

(1) Priređivač ne može koristiti novčana sredstva koja igrači uplate na račun za posebne namjene za klađenje za podmirenje nekih drugih obveza proizašlih iz poslovanja priređivača, te za isplate dobitaka igračima.

(2) Priređivač će sredstva igrača držati na posebnom računu koji je otvoren samo za potrebe klađenja na daljinu, a odvojeno od ostalih vlastitih sredstava.

(3) Iznos novčanih sredstava na posebnom računu priređivača koji je otvoren za potrebe klađenja mora biti veći ili jednak od ukupnog iznosa sredstava koji igrači uplate na svoj račun (I-konto).

Način isplata dobitaka igračima

Članak 16.

(1) Isplate dobitaka ostvarenih u igri klađenja putem interneta i SMS-a obavljaju se:

1. na uplatnim mjestima kladionica,

2. na virtualni račun igrača (I-konto),

3. putem sustava elektroničkog prijenosa novčanih sredstava,

4. na registrirani transakcijski račun igrača.

(2) Dobitak koji igrač ostvari od igre klađenja putem interneta ili SMS-a priređivač automatski pripisuje na njegov virtualni račun (I-konto).

Članak 17.

(1) Priređivač je dužan na pisani zahtjev registriranog igrača novčana sredstva s njegova virtualna računa (I-konta) odmah, a najkasnije u roku od tri dana isplatiti na transakcijski račun igrača.

(2) Ako više od dvanaest mjeseci s virtualna računa igrača (I-konto) nije zabilježena nijedna transakcija uplate priređivač je dužan novčana sredstva s tog računa vratiti na transakcijski račun igrača.

V. SUSTAV NADZORA

Članak 18.

(1) Priređivač igara klađenja iz ovoga Pravilnika mora prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja za priređivanje igara klađenja na daljinu dostaviti u pisanom obliku procedure sustava nadzora koji namjerava koristiti prilikom priređivanja klađenja putem interneta i SMS-a.

(2) Prvenstveno treba dostaviti podatke koji se odnose na opće procedure koje treba pratiti kod priređivanja igara na sreću na daljinu, kao što su registracija igrača, identifikacija igrača, načine primanja uplata za klađenje, načine i rokove isplate, načine zaštite osobnih podataka fizičkih osoba sukladno važećim propisima,te odjave igrača iz sustava igara na daljinu.

(3) Ovlašteni službenici Ministarstva financija utvrdit će neposrednim nadzorom u poslovnom prostoru priređivača da li su procedure dostavljene u zahtjevu priređivača sukladne utvrđenim činjeničnom stanju u postupku nadzora.

(4) Ministarstvo financija može u svakom trenutku zatražiti neovisnu provjeru sukladnosti priređivačevog sustava o trošku priređivača.

VI. SIGURNOSNA NAČELA I NAČELA ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA

Određivanje najvišeg iznosa za igru i samoisključenje

Članak 19.

(1) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će isključiti igrača iz igre koji ju unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem.

(2) Opozivanje najvišeg iznosa za igru, visine gubitka ili samoisključenja registrirani igrač može učiniti pisanim putem ili elektroničkom obaviješću.

(3) Igraču moraju u svakom trenutku biti dostupne informacije o tome koliko su uplatili za klađenje i koliki je ostvareni dobitak isplaćen.

Članak 20.

(1) Priređivač je dužan imenovati osobu za provođenje standarda zaštite igrača, koja je odgovorna za provođenje, obuku i unapređenje standarda zaštite igrača.

(2) Priređivač je dužan sudionicima u igri učiniti dostupnu informaciju gdje se može dobiti pomoć u slučaju nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.