“Narodne novine” br. 114 od 06.10.2010.

Na snazi od 14 listopada 2010.

MINISTARSTVO FINANCIJA

3008

Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane člankom 2. stavkom 1. Zakona o proračunu, (»Narodne novine«, br. 87/08) i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09 – u daljnjem tekstu: proračun i proračunski korisnici).

Članak 3.

(1) Proračunski korisnik čija je vrijednost imovine i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 100.000,00 kuna nije obvezan sastavljati i predavati financijske izvještaje te primjenjivati propisani Računski plan. Odluku o navedenom donosi osnivač proračunskog korisnika.

(2) Proračunski korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda.

(3) Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,

3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,

4. opis poslovne promjene,

5. iznos prihoda ili rashoda.

(4) U knjigu blagajne se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum i broj knjigovodstvene isprave,

3. opis,

4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Članak 4.

Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 5.

(1) Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 6.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi naputke i daje objašnjenja o primjeni ovoga Pravilnika.

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 7.

(1) Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.

(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

Članak 8.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezno vode analitička knjigovodstva:

1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,

2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. financijske imovine i obveza, i to:

– potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.),

– primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima),

– potraživanja i obveza po osnovi primljenih kredita i zajmova te danih zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).

(3) Pored analitičkih knjigovodstava iz stavka 2. ovoga članka, proračun i proračunski korisnici vode:

– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),

– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,

– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,

– knjigu izlaznih računa,

– knjigu ulaznih računa te

– ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ovoga Pravilnika izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Članak 9.

(1) Poslovne knjige vode se za proračunsku godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku proračunske godine ili danom osnivanja.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku proračunske godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne proračunske godine.

Članak 10.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju proračunske godine i čuvaju u sljedećim rokovima:

1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,

2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.

(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju proračunske godine potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis, zaštititi na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i da se može u svakom trenutku otisnuti na papir. U suprotnom se glavna knjiga ispisuje i uvezuje u roku od 120 dana od isteka proračunske godine na koju se odnosi, a osoba ovlaštena za zastupanje proračuna i proračunskog korisnika mora je potpisati.

(3) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana proračunske godine na koju se odnose.

Članak 11.

(1) Knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.

(3) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

(4) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

Članak 12.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.

(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:

1. trajno se čuvaju obračunske isprave u vezi s plaćama ili analitička evidencija plaća,

2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,

3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.

Članak 14.

(1) Proračun i proračunski korisnici mogu vođenje knjigovodstva povjeriti ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

III. POPIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 15.

(1) Proračun i proračunski korisnici, na početku poslovanja, moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.

(2) Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance. Iznimno proračun i proračunski korisnici koji obavljaju muzejsku, knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za popis osniva čelnik proračuna odnosno proračunskog korisnika.

(2) Čelnik iz stavka 1. ovoga članka određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.

(3) Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Čelnik proračuna odnosno proračunskog korisnika na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o:

1. načinu likvidacije utvrđenih manjkova,

2. načinu knjiženja utvrđenih viškova,

3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,

4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,

5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

IV. NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Iskazivanje imovine i obveza

Članak 18.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj proračuna odnosno proračunskih korisnika.

(2) Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

(3) Obveze su neizmirena dugovanja proračuna odnosno proračunskih korisnika proizašle iz prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

(6) Vlastiti izvori su ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

(7) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

Članak 19.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.

(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

(3) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

(4) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

(5) Dugotrajna imovina se, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Članak 20.

(1) Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu se ne ispravljaju.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika jest popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

(4) Ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, dugogodišnji zakup i slično) ne može utvrditi koristan vijek upotrebe, takva imovina se ne otpisuje do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

(5) Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

(6) Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

Iskazivanje prihoda i rashoda

Članak 21.

(1) Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja.

(2) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

– ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,

– ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,

– prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,

– rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,

– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,

– za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti.

(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, prihode iz proračuna te kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

(4) Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

(5) Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(6) Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

V. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 22.

(1) Računskim planom proračuna utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

(3) Osnovni računi iz Računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Članak 23.

(1) Računski plan sadrži 10 razreda, i to:

0 – Nefinancijska imovina,

1 – Financijska imovina,

2 – Obveze,

3 – Rashodi poslovanja,

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,

6 – Prihodi poslovanja,

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja,

9 – Vlastiti izvori.

(2) Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika, a to su:

– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i

– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).

(3) Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jesu razredi u kojima se prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti.

Va. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 24.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,

– 04 Sitni inventar,

– 05 Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 25.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Vrijednost rudnih bogatstava evidentira se odvojeno od vrijednosti građevinskih objekata i opreme za eksploataciju rudnih bogatstava (iskopi, rudnici i slično).

(5) Elektromagnetske frekvencije sastoje se od radio i televizijskih frekvencija koje služe za prenošenje zvukova, podataka i slike. Njihova vrijednost utvrđuje se kao neto sadašnja vrijednost očekivanih budućih koristi.

(6) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

(7) Goodwill je više plaćeni iznos od iznosa utvrđenog kao razlika između imovine i obveza kupljenoga trgovačkog društva.

Članak 26.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).

(3) Spomenici u obliku zgrada i građevinskih objekata evidentiraju se na računima zgrada odnosno građevinskih objekata.

(4) Knjige (u papirnatom obliku ili na elektronskim medijima), umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje muzeji, galerije, knjižnice i slične ustanove unutar općeg proračuna posjeduju i izlažu. Knjigama se smatraju i stručna, znanstvena i ostala izdanja koja se nabavljaju za potrebe stručnog i kontinuiranog obrazovanja i obavljanja djelatnosti. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga, evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(5) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: istraživanja rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.

1. Vrijednost istraživanja rudnih bogatstava sastoji se od troškova ispitivanja tla, troškova bušenja, kopanja i sličnih aktivnosti koje se poduzimaju. U vrijednost istraživanja ulaze i vrijednosti plaćenih licenci, nabave, troškovi transporta i svi ostali troškovi nastali u toku provođenja istraživanja.

2. Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 27.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, pohranjene knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 28.

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar jest dugotrajna imovina čiji je upotrebni vijek duži od godinu dana, a pojedinačna nabavna vrijednost manja od 3.500 kuna.

Članak 29.

Skupina računa 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 30.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode i robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra i usluge koja se čuvaju za upotrebu u izvanrednim situacijama, u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga) i za preraspodjelu proračunskim korisnicima

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 31.

Financijska imovina sastoji se od:

– 11 Novca u banci i blagajni,

– 12 Depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo,

– 13 Potraživanja za dane zajmova,

– 14 Vrijednosnih papira,

– 15 Dionica i udjela u glavnici,

– 16 Potraživanja za prihode poslovanja,

– 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine i

– 19 Rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Članak 32.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 33.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i slično sadrži: depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – kreditnih i ostalih financijskih institucija.

(3) Jamčevni polozi su jamčevine odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 34.

(1) Skupina računa 13 – Potraživanja za dane zajmove obuhvaća dane zajmove klasificirane na tuzemne i inozemne, prema ročnosti (kratkoročne i dugoročne) te prema primateljima i to:

– međunarodne organizacije, institucije i tijela EU te inozemne vlade,

– neprofitne organizacije, građani i kućanstva,

– kreditne i ostale financijske institucije u javnom sektoru,

– trgovačka društva u javnom sektoru,

– kreditne i ostale financijske institucija izvan javnog sektora,

– trgovačka društva i obrtnici izvan javnog sektora,

– druge razine vlasti.

(2) Pod pojmom »međunarodne organizacije« podrazumijevaju se organizirani oblici suradnje zasnovani na ugovorima između država koji mogu posjedovati pravni subjektivitet, a nisu rezidenti nijedne države. Izdvojeno se prati Europska unija, odnosno njene institucije i tijela.

(3) Pod pojmom institucije i tijela Europske unije u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se institucije i tijela koja su utvrđena važećim pravnim aktima Europske unije: Europski parlament, Europska komisija, Vijeće Europske unije, Europski sud i Revizorski sud, savjetodavna tijela (Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija), financijska tijela (Europska investicijska banka, Europski investicijski fond i Europska središnja banka), međuinstitucionalna tijela (Ured za službene publikacije, Europski ured za odabir osoblja i Europska škola za javnu upravu), agencije Europske unije i ostala specijalizirana tijela (Europski ombudsman i Europski nadzornik zaštite podataka).

Članak 35.

(1) Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Na razini odjeljka vrijednosni papiri se klasificiraju na tuzemne i inozemne tako da:

– brojčana oznaka 1 znači tuzemni vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači inozemni vrijednosni papiri.

(3) Na razini osnovnog računa vrijednosni papiri se dijele po ročnosti i to tako da:

– brojčana oznaka 1 znači kratkoročni vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači dugoročni vrijednosni papiri.

Članak 36.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici sastoji se od dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava u javnom sektoru i izvan javnog sektora.

Članak 37.

(1) Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: za poreze, za doprinose, za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, za prihode od imovine, za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, za prihode iz proračuna, za kazne i upravne mjere te ostale prihode.

(2) Sredstva pomoći Europske unije ostvaruju se iz proračuna Europske unije, a mogu se prenositi između proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Namijenjena su za financiranje utvrđenih projekata i rashoda vezanih uz upravljanje i provedbu programa i projekata koji se sufinanciraju iz sredstava pomoći Europske unije.

(3) Sredstva pomoći iz stavka 2. ovoga članka koja se refundiraju temeljem realiziranih rashoda evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa podskupine 163 Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU i odobravanjem odgovarajućeg računa podskupine 963 Obračunate pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, u visini realiziranih rashoda.

Članak 38.

Skupina računa 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine sadrži potraživanja od prodaje: neproizvedene dugotrajne imovine, proizvedene dugotrajne imovine, plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti te proizvedene kratkotrajne imovine.

Članak 39.

Proračun i proračunski korisnici potraživanja mogu različito od odredbi članaka 37. i 38. evidentirati na računu 120 – Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 40.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

Vb. OBVEZE

Članak 41.

Obveze se sastoje od:

– 23 Obveza za rashode poslovanja,

– 24 Obveza za nabavu nefinancijske imovine,

– 25 Obveza za vrijednosne papire,

– 26 Obveza za kredite i zajmove i

– 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Članak 42.

Skupina računa 23 – Obveze za rashode poslovanja sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja, a to su obveze za: zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, temeljem sredstava pomoći EU, naknade građanima i kućanstvima, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze.

Članak 43.

Skupina računa 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a to su obveze za nabavu: neproizvedene dugotrajne imovine, proizvedene dugotrajne imovine, plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti, zaliha te obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 44.

Proračuni i proračunski korisnici obveze mogu, različito od odredbi članaka 41., 42. i 43., evidentirati na računu 220 Obveze za nabavu dobara i usluga. U trenutku nastanka obveze se priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja ili razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 45.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 46.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove obuhvaća obveze koje proračuni i proračunski korisnici imaju za primljene kredite i zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 47.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrži rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Vc. RASHODI POSLOVANJA

Članak 48.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 31 Rashodi za zaposlene,

– 32 Materijalni rashodi,

– 34 Financijski rashodi,

– 35 Subvencije,

– 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

– 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i

– 38 Ostali rashodi.

Članak 49.

(1) Skupina računa 31 – Rashodi za zaposlene sadrži:

– plaće (u bruto iznosu),

– ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad.

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje proračuni i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 50.

(1) Skupina računa 32 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) U materijalne rashode uključuju se utrošeni lijekovi i ostali potrošni materijal u djelatnosti zdravstva, troškovi nabave robe za daljnju prodaju te troškovi materijala i sirovina utrošenih u proizvodnji.

(3) Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, rashode za stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima.

(4) Evidentiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje obavlja se samo ako se materijal i dijelovi nabavljaju posebno. Ako su materijal i dijelovi nabavljeni u sklopu usluge evidentiraju se kao rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

(5) Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

(6) Nabava opreme koja se koristi u vojne svrhe evidentira se na računima skupine iz ovoga članka.

Članak 51.

(1) Rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) kao što su: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično, uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

(2) Rashodi iz prethodnog stavka koji se ne uključuju u tekuće izvještajno razdoblje iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja.

Članak 52.

(1) Skupina računa 34 – Financijski rashodi obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije. Razlike zbog primjene valutne klauzule nastaju kad se obveze ugovaraju u tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti. Tečajna razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule evidentira se kao prihod ili rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 53.

(1) Skupina računa 35 – Subvencije sadrži subvencije koje se klasificiraju prema primateljima na:

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim) u javnom sektoru i

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim), poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

(2) Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

(3) Prema namjenama subvencije se mogu podijeliti na: subvencije kamata, subvencije za socijalne doprinose, za program usavršavanja zaposlenih, za restrukturiranje trgovačkog društva, za zatvaranje proizvodnje i slično.

Članak 54.

(1) Skupina računa 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrži tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU i unutar općeg proračuna.

(2) Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

(3) Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju:

– pomoći proračunima i to: državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima,

– pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u te ostalim izvanproračunskim korisnicima i

– pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU.

1. Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima ne klasificiraju se u skupini računa 36 već se u proračunu izravno evidentiraju odgovarajući rashodi za čije se pokriće sredstva prenose.

2. Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima drugih proračuna klasificiraju se u skupini 36 kao pomoći državnom proračunu, odnosno županijskim, gradskim i općinskim proračunima čiji su proračunski korisnici kojima su sredstva namijenjena.

(4) U konsolidiranom financijskom izvještaju općeg proračuna pomoći unutar općeg proračuna se eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

Članak 55.

(1) Skupina računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća:

– naknade utvrđene propisima o mirovinskom, zdravstvenom i socijalnom osiguranju te

– ostale vrste naknada i pomoći koje građani i kućanstva dobiju iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja.

(2) Naknade iz prethodnog stavka se dijele na naknade u novcu i naknade u naravi. Naknade u novcu jesu novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra ili usluge. Posredno znači da proračun i proračunski korisnici plate dobavljaču, a građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti uslugu. Neposredno znači da građani odnosno kućanstva imaju odobren iznos novca koji dobiju za kupnju određenih proizvoda ili usluga.

(3) Stipendije i školarine koje proračun i proračunski korisnici daju vlastitim zaposlenicima evidentiraju se u ovoj skupini.

Članak 56.

(1) Skupina računa 38 – Ostali rashodi sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete i kapitalne pomoći.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

(3) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom.

Članak 57.

(1) Kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, donacije dugotrajne nefinancijske imovine i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja i odobravanjem prihoda od prodaje dugotrajne imovine na odgovarajućem računu razreda 7. Istovremeno odobrava se odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a zadužuje odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(2) Dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(3) Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.

Članak 58.

(1) Skupina računa 39 – Raspored rashoda i prijelazni račun sadrži račune za raspored rezultata i prijelazne račune. Računi za raspored rezultata služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

(2) Prijelazni račun služi u računovodstvu proračuna kao pomoćni račun u tijeku godine za evidentiranje prijenosa sredstava korisnicima. Zbog nužne usklađenosti iz proračuna namjenski prenijetih sredstava sa stvarnim rashodima proračunskih korisnika, knjiženje prijenosa sredstava u računovodstvu proračuna može se obavljati tako da se u trenutku prijenosa odobrava račun novčanih sredstava i zadužuje prijelazni račun u skupini 39. Po primitku povratne informacije o stvarno plaćenim rashodima u proračunu se odobrava prijelazni račun skupine 39 i zadužuju odgovarajući računi rashoda razreda 3.

(3) Proračun može, različito od stavka 2. ovoga članka, odmah u trenutku prijenosa sredstava evidentirati rashode proračunskih korisnika prema planu po kojem se sredstva dostavljaju. U tom slučaju obvezno je u roku 20 dana po proteku mjeseca na koji se evidencije odnose izvršiti usklađivanje i potrebna preknjižavanja, ako se prenesena sredstva i stvarni rashodi proračunskih korisnika razlikuju.

(4) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 39 ne može ostati saldo neraspoređenih sredstava.

(5) Ako se pojavi odstupanje između namjenski primljenih i stvarno utrošenih sredstava, proračunski korisnik je dužan, suglasno nalogu (uputi) proračuna iz kojega se financira, neutrošena sredstva vratiti u proračun ili zadržati uz iskazivanje obveze za više primljena sredstva.

(6) Proračunski korisnici dužni su u roku od 15 dana po isteku mjeseca za koji su sredstva primili izvijestiti proračun o stvarno nastalim rashodima.

Vd. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 59.

(1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima.

(2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i evidentiraju na sljedeći način: nabava nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 i zaduženjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4. Istovremeno s evidencijom obveze i rashoda evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se evidentira odobrenjem računa novčanih sredstava u skupini 11 i zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24.

(3) Kod nabave nefinancijske imovine na robni zajam i financijski najam osim knjiženja iz prethodnog stavka provode se i sljedeća knjiženja: zadužuje se račun obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 i odobrava odgovarajući račun primljenih zajmova u razredu 8 te se zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91 i odobrava odgovarajući račun obveza za primljene zajmove u skupini 26.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka rashodi za nabavu vojne nefinancijske imovine evidentiraju se odobrenjem računa obveza 23226 Vojna oprema i zaduženjem računa rashoda 32261 Vojna oprema. Istovremeno s evidencijom obveza i rashoda analitički se evidentira nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Ispravak vrijednosti vojne nefinancijske imovine provodi se po stopama koje odlukom utvrđuje čelnik proračunskog korisnika uz suglasnost Ministarstva financija.

Članak 60.

Rashodi za dodatna ulaganja jesu ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine. Za vrijednost dodatnih ulaganja povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Ve. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Članak 61.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Članak 62.

(1) Proračuni i proračunski korisnici koji prema drugim propisima mogu davati zajmove evidentiraju ih zaduživanjem odgovarajućeg računa izdataka za dane zajmove u skupini računa 51 i odobravanjem računa novčanih sredstava te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun zajmova u skupini 13 i odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9. Potraživanja za kamate evidentiraju se odvojeno na odgovarajućem računu potraživanja za prihode poslovanja u skupini 16.

(2) Dugoročni depoziti i kratkoročni koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u skupini računa 51 te se istovremeno zadužuje račun depozita u skupini 12 i odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Članak 63.

(1) Kupljeni vrijednosni papiri evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za vrijednosne papire u skupini 52 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun vrijednosnih papira u skupini 14 i odobrava račun vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Kupnja dionica i udjela u glavnici knjigovodstveno se evidentira kao i poslovni događaji opisani u prethodnom stavku ovoga članka samo na odgovarajućim računima izdataka za dionice i udjele u glavnici u skupini 53 i dionica i udjela u glavnici u skupini 15.

Članak 64.

(1) Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova evidentira se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u skupini 54 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun obveza za kredite i zajmove u skupini 26 i odobrava se odgovarajući račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

(2) Kamate za primljene kredite i zajmove evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i zaduženjem odgovarajućeg računa financijskih rashoda u skupini 34, a plaćanje kamata evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i odobrenjem računa novčanih sredstava.

(3) Izdaci za otplatu glavnice za vrijednosne papire koje su proračuni izdali evidentiraju se na isti način na koji je opisana otplata glavnice primljenih kredita i zajmova u prethodnom stavku ovoga članka, ali na odgovarajućim računima izdataka za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u skupini 55 i obveza za vrijednosne papire u skupini 25.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka otplata primljenih kratkoročnih kredita i zajmova te amortizacija izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira izvršena u istoj proračunskoj godini knjiži se na dugovnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 82 i 84 na kojima su knjiženi primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja.

Vf. PRIHODI POSLOVANJA

Članak 65.

Prihodi obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na povećanje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 61 Prihodi od poreza,

– 62 Doprinosi,

– 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna,

– 64 Prihodi od imovine,

– 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,

– 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,

– 67 Prihodi iz proračuna i

– 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Članak 66.

(1) Skupina računa 61 – Prihodi od poreza sadrži: porez i prirez na dohodak, porez na dobit, poreze na imovinu, poreze na robu i usluge, poreze na međunarodnu trgovinu i transakcije i ostale prihode od poreza.

(2) Povrati poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost prema godišnjoj prijavi umanjuju iskazane prihode na ovoj skupini. Iznimno, ako su povrati poreza na kraju obračunskog razdoblja veći od uplata poreza iskazuju se analitički na računu ostalih nespomenutih rashoda u skupini 32.

Članak 67.

Skupina računa 62 – Doprinosi obuhvaća tri temeljne vrste doprinosa: za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko osiguranje i za zapošljavanje.

Članak 68.

Skupine računa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, 64 – Prihodi od imovine, 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, 67 – Prihodi iz proračuna, 68 – Kazne i upravne mjere obuhvaćaju neporezne prihode proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 69.

Skupina računa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje proračuni i proračunski korisnici dobiju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, iz proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Članak 70.

(1) Skupina računa 64 – Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

(4) Prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine evidentiraju proračuni. Proračunski korisnici koji iznajmljuju ili daju u zakup imovinu ostvarene prihode iskazuju kao prihode od pruženih usluga.

Članak 71.

(1) Skupina računa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Članak 72.

(1) Skupina računa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrži prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

(2) Donacije su sredstva koja, bez obveze vraćanja, proračun i proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Članak 73.

(1) Kada se prihodi koje naplate proračunski korisnici uplaćuju na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju potraživanje iz proračuna za uplaćena sredstva uz odobravanje analitičkog računa novčanih sredstava.

(2) Kada se prihodi proračunskih korisnika uplaćuju izravno na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju prihode na odgovarajućem računu prihoda uz zaduživanje potraživanja iz proračuna za uplaćena sredstva. Nadležni proračun dužan je mjesečno dostaviti proračunskim korisnicima nalog za knjiženje prihoda u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojem su sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna.

Članak 74.

Skupina računa 67 – Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika obuhvaća prihode za financiranje rashoda poslovanja, prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i prihode na temelju ugovorenih obveza.

Članak 75.

Skupina računa 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi obuhvaćaju kazne za carinske, devizne, porezne prekršaje, prekršaje trgovačkih društava, prekršaje u prometu te kazne i druge mjere u kaznenom postupku, kazne za prekršaje na kulturnim dobrima, upravne mjere, ostale kazne i ostale prihode.

Vg. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 76.

Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7.

Vh. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Članak 77.

Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaćaju: primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova, primitke od izdanih vrijednosnih papira, primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici, primljene kredite i zajmove i primitke od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja.

Članak 78.

(1) Povrati glavnice koje proračun i proračunski korisnici dobiju na ime danih zajmova evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova u skupini 81 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun danih zajmova u skupini 13 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

(2) Kamate na dane zajmove evidentiraju se zaduženjem računa potraživanja za kamate na dane zajmove u skupini 16 i odobrenjem računa obračunatih prihoda od kamata na dane zajmove u skupini 96. Kada se kamate naplate, zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja za kamate, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda i odobrava račun prihoda od kamata na dane zajmove u skupini 64.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka povrati glavnice danih kratkoročnih zajmova ostvareni u istoj proračunskoj godini i primici od prodaje vrijednosnih papira kupljenih u istoj proračunskoj godini knjiže se na potražnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 51 i 52 na kojima su knjiženi izdaci u trenutku davanja zajmova odnosno kupnje vrijednosnih papira.

Članak 79.

(1) Prodaja vrijednosnih papira evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje vrijednosnih papira u skupini 82 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun obveza za vrijednosne papire u skupini 25 i zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Prodaja dionica i udjela u glavnici evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici u skupini 83 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava račun dionica i udjela u glavnici u skupini 15 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

Članak 80.

Primljeni zajmovi evidentiraju se odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 i zaduženjem novčanih sredstava te se odobrava račun obveza za zajmove u skupini 26 i zadužuje račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

Vi. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 81.

Vlastiti izvori sadrže:

– 91 Vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora,

– 92 Rezultat poslovanja,

– 96 Obračunate prihode poslovanja,

– 97 Obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine,

– 98 Rezerviranja i

– 99 Izvanbilančne zapise.

Članak 82.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza jesu događaji koji utječu na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija. Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret odgovarajućeg računa u podskupini 915.

(2) Svaka promjena evidentirana na računima podskupine 915 prenosi se u korist ili na teret odgovarajućeg računa u skupini 91.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka kao promjene u obujmu imovine i obveza iskazuje se reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovine/obveza drugom.

(4) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj vrijednosti imovine odnosno obveza.

(5) Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja odnosno prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini i kvaliteti već priznate imovine. Druge promjene u obujmu nastaju zbog:

– izvanrednih događaja (kao što su potresi, poplave, požar i slično, otpisi potraživanja, nepredviđeno zastarijevanje i/ili propadanje imovine),

– nepredviđenih šteta (znatni gubitci inventara zbog požara, krađe i slično) i

– prirodnog prirasta.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 83.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda i izdataka odobravaju računi rasporeda rashoda i izdataka u skupinama 39, 49 i 59 i zadužuju odgovarajući računi rezultata poslovanja skupine 92. Za ukupnu svotu prihoda i primitaka zadužuju se računi rasporeda prihoda i primitaka u skupinama 69, 79 i 89 i odobravaju odgovarajući računi rezultata poslovanja u skupini 92.

(2) Ako je potražna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se odgovarajući račun rezultata poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda i primitaka u skupini 92. Ako je dugovna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se odgovarajući račun rezultata poslovanja i zadužuje odgovarajući račun manjka prihoda i primitaka u skupini 92.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3, 4, 5, 6, 7 i 8 se zatvaraju.

Članak 84.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine) na razini osnovnog računa. Za iznose koji su bili evidentirani tijekom godine na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a to su: 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU, 63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU, 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 63241 Kapitalne pomoći od institucije i tijela EU, 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, 6632 Kapitalne donacije te 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a koji su utrošeni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine zadužuje se račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine. Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda u skladu s člankom 70. stavkom 2. Zakona o proračunu, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine, a odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 85.

(1) Skupine računa 96 – Obračunati prihodi poslovanja i 97 – Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže obračunate tekuće prihode i obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine.

(2) Obračunati prihodi iskazuju se po načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju i izražavaju vrijednost novčanih primitaka koji će uslijediti pri naplati potraživanja po navedenim osnovama.

(3) Nakon naplate nastalih potraživanja odgovarajuće svote iskazanih obračunatih prihoda priznaju se kao prihodi izvještajnog razdoblja.

Članak 86.

Skupina računa 98 – Rezerviranja sadrži rezerviranja novčanih sredstava za određene namjene kao što su:

– rezerviranja za otplate zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini i

– rezerviranja za ostale namjene sukladno propisima.

VI. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 87.

Skupina računa 99 – Izvanbilančni zapisi sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa imovina dobivena na korištenje,

– dana jamstva, dana kreditna pisma i slično.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

(1) Skupine računa 93 Obračunati rashodi poslovanja i 94 Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukidaju se.

(2) Zastarjele obveze i obračunati rashodi povezani s njima otpisuju se i prenose u izvanbilančnu evidenciju. Obračunati rashodi za obveze koje nisu zastarjele prenose se na odgovarajuće osnovne račune razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 89.

Računovodstveno evidentiranje za 2010. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 27/05 i 127/07).

Članak 90.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 27/05 i 127/07).

Članak 91.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/382
Urbroj: 513-05-02/10-1
Zagreb, 30. rujna 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

RAČUNSKI PLAN

0

Nefinancijska imovina

1

Financijska imovina

2

Obveze

3

Rashodi poslovanja

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

6

Prihodi poslovanja

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

9

Vlastiti izvori

 

RAČUNSKI PLAN

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

0

 

 

 

Nefinancijska imovina

01

 

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

 

011

 

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

0111

 

Zemljište

 

 

 

01111

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

01112

Građevinsko zemljište

 

 

 

01119

Ostala zemljišta

 

 

0112

 

Rudna bogatstva

 

 

 

01121

Nafta i zemni plin

 

 

 

01122

Plemeniti metali

 

 

 

01123

Drago kamenje

 

 

 

01129

Ostala rudna bogatstva

 

 

0113

 

Ostala prirodna materijalna imovina

 

 

 

01131

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 

 

 

01132

Vodna bogatstva (vode)

 

 

 

01133

Elektromagnetske frekvencije

 

 

 

01139

Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina

 

012

 

 

Nematerijalna imovina

 

 

0121

 

Patenti

 

 

 

01211

Patenti

 

 

0122

 

Koncesije

 

 

 

01221

Koncesije

 

 

0123

 

Licence

 

 

 

01231

Licence

 

 

0124

 

Ostala prava

 

 

 

01241

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

 

 

 

01242

Višegodišnji zakup građevinskih objekata

 

 

 

01243

Zaštitni znak

 

 

 

01244

Prava korištenja telefonskih linija

 

 

 

01245

Dugogodišnji zakup zemljišta

 

 

 

01249

Ostala nespomenuta prava

 

 

0125

 

Goodwill

 

 

 

01251

Goodwill

 

 

0126

 

Ostala nematerijalna imovina

 

 

 

01261

Ostala nematerijalna imovina

 

019

 

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

0191

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

01911

Ispravak vrijednosti materijalne imovine

 

 

 

01912

Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine

02

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

 

021

 

 

Građevinski objekti

 

 

0211

 

Stambeni objekti

 

 

 

02111

Stambeni objekti za zaposlene

 

 

 

02112

Stambeni objekti za socijalne skupine građana

 

 

 

02119

Ostali stambeni objekti

 

 

0212

 

Poslovni objekti

 

 

 

02121

Uredski objekti

 

 

 

02122

Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

 

 

 

02123

Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

 

 

 

02124

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

 

 

 

02125

Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti

 

 

 

02126

Sportske dvorane i rekreacijski objekti

 

 

 

02127

Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

 

 

 

02129

Ostali poslovni građevinski objekti

 

 

0213

 

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

 

 

 

02131

Ceste

 

 

 

02132

Željeznice

 

 

 

02133

Zrakoplovne piste

 

 

 

02134

Mostovi i tuneli

 

 

 

02139

Ostali slični prometni objekti

 

 

0214

 

Ostali građevinski objekti

 

 

 

02141

Plinovod, vodovod, kanalizacija

 

 

 

02142

Kanali i luke

 

 

 

02143

Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva

 

 

 

02144

Energetski i komunikacijski vodovi

 

 

 

02145

Sportski i rekreacijski tereni

 

 

 

02146

Spomenici (povijesni, kulturni i slično)

 

 

 

02147

Javna rasvjeta

 

 

 

02149

Ostali nespomenuti građevinski objekti

 

022

 

 

Postrojenja i oprema

 

 

0221

 

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

02211

Računala i računalna oprema

 

 

 

02212

Uredski namještaj

 

 

 

02219

Ostala uredska oprema

 

 

0222

 

Komunikacijska oprema

 

 

 

02221

Radio i TV prijemnici

 

 

 

02222

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji

 

 

 

02223

Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama

 

 

 

02229

Ostala komunikacijska oprema

 

 

0223

 

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

 

02231

Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje

 

 

 

02232

Oprema za održavanje prostorija

 

 

 

02233

Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)

 

 

 

02234

Oprema za civilnu zaštitu

 

 

 

02235

Policijska oprema

 

 

 

02239

Ostala oprema za održavanje i zaštitu

 

 

0224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

02241

Medicinska oprema

 

 

 

02242

Laboratorijska oprema

 

 

0225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

 

02251

Precizni i optički instrumenti

 

 

 

02252

Mjerni i kontrolni uređaji

 

 

 

02253

Strojevi za obradu zemljišta

 

 

 

02259

Ostali instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

0226

 

Sportska i glazbena oprema

 

 

 

02261

Sportska oprema

 

 

 

02262

Glazbeni instrumenti i oprema

 

 

0227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

 

 

02271

Uređaji

 

 

 

02272

Strojevi

 

 

 

02273

Oprema

 

023

 

 

Prijevozna sredstva

 

 

0231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

 

02311

Osobni automobili

 

 

 

02312

Autobusi

 

 

 

02313

Kombi vozila

 

 

 

02314

Kamioni

 

 

 

02315

Traktori

 

 

 

02316

Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)

 

 

 

02317

Motocikli

 

 

 

02318

Bicikli

 

 

 

02319

Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

0232

 

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

 

 

 

02321

Lokomotive

 

 

 

02322

Vagoni

 

 

 

02323

Uspinjače

 

 

 

02324

Tramvaji

 

 

 

02329

Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično

 

 

0233

 

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

 

02331

Plovila

 

 

 

02332

Trajekti

 

 

 

02339

Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

0234

 

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

 

 

02341

Helikopteri

 

 

 

02342

Zrakoplovi

 

 

 

02349

Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

024

 

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

0241

 

Knjige

 

 

 

02411

Knjige

 

 

0242

 

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

 

02421

Djela likovnih umjetnika

 

 

 

02422

Kiparska djela

 

 

 

02429

Ostala umjetnička djela

 

 

0243

 

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

 

02431

Muzejski izlošci

 

 

 

02432

Predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

0244

 

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

 

 

02441

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

025

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

0251

 

Višegodišnji nasadi

 

 

 

02511

Šume

 

 

 

02519

Ostali višegodišnji nasadi

 

 

0252

 

Osnovno stado

 

 

 

02521

Osnovno stado

 

026

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

0261

 

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

 

02611

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

0262

 

Ulaganja u računalne programe

 

 

 

02621

Ulaganja u računalne programe

 

 

0263

 

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

 

02631

Filmovi, kazališne i glazbene predstave

 

 

 

02632

Zvučni i tekstualni zapisi

 

 

 

02633

Radio i TV programi

 

 

 

02634

Kulturne i sportske priredbe

 

 

 

02636

Znanstveni radovi i dokumentacija

 

 

 

02637

Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)

 

 

 

02639

Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

0264

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

 

 

02641

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

029

 

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

0292

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

 

 

 

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

 

 

 

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

 

 

 

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 

 

 

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

 

 

 

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

03

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

031

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

0311

 

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

 

03111

Plemeniti metali

 

 

 

03112

Drago kamenje

 

 

0312

 

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

 

 

03121

Pohranjene knjige

 

 

 

03122

Pohranjena djela likovnih umjetnika

 

 

 

03123

Pohranjena kiparska djela

 

 

 

03124

Pohranjeni nakit

 

 

 

03125

Arhivska građa

 

 

 

03126

Državna službena kartografija

 

 

 

03129

Ostale pohranjene vrijednosti

04

 

 

 

Sitni inventar

 

041

 

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

0411

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

 

04111

Zalihe sitnog inventara

 

042

 

 

Sitni inventar u upotrebi

 

 

0421

 

Sitni inventar u upotrebi

 

 

 

04211

Sitni inventar u upotrebi

 

049

 

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

 

 

0492

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi

 

 

 

04921

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi

05

 

 

 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

 

051

 

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

0511

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

 

05111

Stambeni objekti u pripremi

 

 

 

05112

Poslovni objekti u pripremi

 

 

 

05113

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u pripremi

 

 

 

05119

Ostali građevinski objekti u pripremi

 

052

 

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

0522

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

 

05221

Uredska oprema i namještaj u pripremi

 

 

 

05222

Komunikacijska oprema u pripremi

 

 

 

05223

Oprema za održavanje i zaštitu u pripremi

 

 

 

05224

Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi

 

 

 

05225

Instrumenti, uređaji i strojevi u pripremi

 

 

 

05226

Sportska i glazbena oprema u pripremi

 

 

 

05229

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u pripremi

 

053

 

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

0533

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

 

05331

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u pripremi

 

 

 

05332

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu u pripremi

 

 

 

05333

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu u pripremi

 

 

 

05334

Prijevozna sredstva u zračnom prometu u pripremi

 

054

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

 

 

0541

 

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

 

05411

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

0542

 

Osnovno stado u pripremi

 

 

 

05421

Osnovno stado u pripremi

 

055

 

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

0551

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

 

05511

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

056

 

 

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

 

 

0561

 

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

 

 

 

05611

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

06

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

 

061

 

 

Zalihe za obavljanje djelatnosti

 

 

0611

 

Strateške zalihe

 

 

 

06111

Robne zalihe

 

 

 

06119

Ostale strateške zalihe

 

 

0612

 

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

 

06121

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

0613

 

Zalihe materijala za redovne potrebe

 

 

 

06131

Uredske zalihe

 

 

 

06132

Zalihe goriva

 

 

 

06133

Zalihe materijala za proizvodnju

 

 

 

06139

Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe

 

062

 

 

Proizvodnja i proizvodi

 

 

0621

 

Proizvodnja u tijeku

 

 

 

06211

Proizvodnja u tijeku

 

 

0622

 

Gotovi proizvodi

 

 

 

06221

Gotovi proizvodi

 

064

 

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

0641

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

 

06411

Roba za daljnju prodaju

 

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

1

 

 

 

Financijska imovina

11

 

 

 

Novac u banci i blagajni

 

111

 

 

Novac u banci

 

 

1111

 

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

 

11111

Novac na žiro-računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

 

11112

Novac na deviznom računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

1112

 

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

 

11121

Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

 

11122

Novac na deviznom računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

1113

 

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

 

11132

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

1114

 

Prijelazni račun

 

 

 

11141

Prijelazni žiro-račun

 

 

 

11142

Prijelazni devizni račun

 

112

 

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

1121

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

 

11211

Izdvojena novčana sredstva za čekove

 

 

 

11212

Izdvojena novčana sredstva za trezorske zapise

 

 

 

11213

Izdvojena novčana sredstva za mjenice

 

 

 

11214

Izdvojena novčana sredstva za akreditive

 

 

 

11215

Izdvojena novčana sredstva za obveznice

 

 

 

11219

Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene

 

113

 

 

Novac u blagajni

 

 

1131

 

Blagajna

 

 

 

11311

Kunska blagajna

 

 

 

11312

Blagajna u stranim sredstvima plaćanja

 

114

 

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

1141

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

 

11411

Poštanske vrijednosnice

 

 

 

11412

Administrativne vrijednosnice (biljezi i slično)

 

 

 

11419

Ostale vrijednosnice

12

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

 

121

 

 

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

1211

 

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

 

12111

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

12112

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – dugoročni

 

 

1212

 

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

 

12121

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

12122

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – dugoročni

 

122

 

 

Jamčevni polozi

 

 

1221

 

Jamčevni polozi

 

 

 

12211

Jamčevni polozi

 

123

 

 

Potraživanja od zaposlenih

 

 

1231

 

Potraživanja od zaposlenih

 

 

 

12311

Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća

 

 

 

12319

Ostala potraživanja od zaposlenih

 

124

 

 

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

 

 

1241

 

Potraživanja za više plaćene poreze

 

 

 

12411

Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak

 

 

 

12412

Potraživanja za više plaćeni porez na dobit

 

 

 

12413

Potraživanja za više plaćeni porez od imovine

 

 

1242

 

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

 

 

 

12421

Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost

 

 

 

12422

Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu

 

 

1243

 

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

 

12431

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

1244

 

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

 

12441

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

1245

 

Potraživanja za više plaćene doprinose

 

 

 

12451

Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

 

 

 

12452

Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje

 

 

 

12453

Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje

 

129

 

 

Ostala potraživanja

 

 

1291

 

Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove

 

 

 

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 

 

 

12912

Potraživanja za predujmove

 

 

1292

 

Ostala nespomenuta potraživanja

 

 

 

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

13

 

 

 

Potraživanja za dane zajmove

 

131

 

 

Zajmovi međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

 

 

1313

 

Zajmovi međunarodnim organizacijama

 

 

 

13131

Zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni

 

 

 

13132

Zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni

 

 

1314

 

Zajmovi institucijama i tijelima EU

 

 

 

13141

Zajmovi institucijama i tijelima EU – kratkoročni

 

 

 

13142

Zajmovi institucijama i tijelima EU – dugoročni

 

 

1315

 

Zajmovi inozemnim vladama u EU

 

 

 

13151

Zajmovi inozemnim vladama u EU – kratkoročni

 

 

 

13152

Zajmovi inozemnim vladama u EU – dugoročni

 

 

1316

 

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU

 

 

 

13161

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – kratkoročni

 

 

 

13162

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – dugoročni

 

132

 

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

1321

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

 

 

 

13211

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni

 

 

 

13212

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

 

 

1322

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

 

 

 

13221

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni

 

 

 

13222

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni

 

133

 

 

Zajmovi kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

1332

 

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

13321

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13322

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

 

1333

 

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

 

 

 

13331

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13332

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

 

1334

 

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

13341

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13342

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

134

 

 

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

1341

 

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

13411

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13412

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

135

 

 

Zajmovi kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

1353

 

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

13531

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13532

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1354

 

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

13541

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13542

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1355

 

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

13551

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13552

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1356

 

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

 

 

 

13561

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – kratkoročni

 

 

 

13562

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – dugoročni

 

 

1357

 

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

 

 

 

13571

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – kratkoročni

 

 

 

13572

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – dugoročni

 

 

1358

 

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

 

 

 

13581

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

13582

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – dugoročni

 

136

 

 

Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

1363

 

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

13631

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13632

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1364

 

Zajmovi tuzemnim obrtnicima

 

 

 

13641

Zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

13642

Zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni

 

 

1365

 

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

 

 

 

13651

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – kratkoročni

 

 

 

13652

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – dugoročni

 

 

1366

 

Zajmovi inozemnim obrtnicima

 

 

 

13661

Zajmovi inozemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

13662

Zajmovi inozemnim obrtnicima – dugoročni

 

137

 

 

Zajmovi drugim razinama vlasti

 

 

1371

 

Zajmovi državnom proračunu

 

 

 

13711

Zajmovi državnom proračunu – kratkoročni

 

 

 

13712

Zajmovi državnom proračunu – dugoročni

 

 

1372

 

Zajmovi županijskim proračunima

 

 

 

13721

Zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13722

Zajmovi županijskim proračunima – dugoročni

 

 

1373

 

Zajmovi gradskim proračunima

 

 

 

13731

Zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13732

Zajmovi gradskim proračunima – dugoročni

 

 

1374

 

Zajmovi općinskim proračunima

 

 

 

13741

Zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13742

Zajmovi općinskim proračunima – dugoročni

 

 

1375

 

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

 

 

 

13751

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

 

 

 

13752

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

 

 

1376

 

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 

 

 

13761

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

 

 

 

13762

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

 

 

1377

 

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

 

13771

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

 

 

 

13772

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

 

139

 

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

1391

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

 

13911

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

 

 

 

Vrijednosni papiri

 

141

 

 

Čekovi

 

 

1411

 

Čekovi – tuzemni

 

 

 

14111

Čekovi – tuzemni

 

 

1412

 

Čekovi – inozemni

 

 

 

14121

Čekovi – inozemni

 

142

 

 

Komercijalni i blagajnički zapisi

 

 

1421

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

 

14211

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

1422

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

 

 

14221

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

143

 

 

Mjenice

 

 

1431

 

Mjenice – tuzemne

 

 

 

14311

Mjenice – tuzemne

 

 

1432

 

Mjenice – inozemne

 

 

 

14321

Mjenice – inozemne

 

144

 

 

Obveznice

 

 

1441

 

Obveznice – tuzemne

 

 

 

14412

Obveznice – tuzemne

 

 

1442

 

Obveznice – inozemne

 

 

 

14422

Obveznice – inozemne

 

145

 

 

Opcije i drugi financijski derivati

 

 

1451

 

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

 

14511

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni

 

 

 

14512

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni

 

 

1452

 

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

 

 

 

14521

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni

 

 

 

14522

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni

 

146

 

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

1461

 

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

 

14611

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

14612

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni

 

 

1462

 

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

 

 

14621

Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

14622

Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni

 

149

 

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

1491

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

 

14911

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

 

151

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

1512

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

15122

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

1513

 

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

15132

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

1514

 

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

15142

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

152

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

1521

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

15212

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

153

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

1531

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

15313

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

15314

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

15315

Dionice i udjeli u glavnici ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

1532

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

 

 

 

15323

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

15324

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

15325

Dionice i udjeli u glavnici ostalih inozemnih financijskih institucija

 

154

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

1541

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

15412

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

1542

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

15422

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

159

 

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

1591

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

 

15911

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

16

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

 

161

 

 

Potraživanja za poreze

 

 

1611

 

Porez i prirez na dohodak

 

 

 

16111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

 

 

 

16112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

 

 

 

16113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

 

 

 

16114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

 

 

 

16115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

 

 

 

16116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

 

 

 

16119

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

 

 

1612

 

Porez na dobit

 

 

 

16121

Porez na dobit od poduzetnika

 

 

 

16122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

 

 

 

16123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

 

 

 

16124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

 

 

1613

 

Porezi na imovinu

 

 

 

16131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

 

 

 

16132

Porez na nasljedstava i darove

 

 

 

16133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

 

 

 

16134

Povremeni porezi na imovinu

 

 

 

16135

Ostali stalni porezi na imovinu

 

 

1614

 

Porezi na robu i usluge

 

 

 

16141

Porez na dodanu vrijednost

 

 

 

16142

Porez na promet

 

 

 

16143

Posebni porezi i trošarine

 

 

 

16145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

 

 

 

16146

Ostali porezi na robu i usluge

 

 

 

16147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

 

 

 

16148

Naknade za priređivanje igara na sreću

 

 

1615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

16151

Carine i carinske pristojbe

 

 

 

16152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

1616

 

Ostali prihodi od poreza

 

 

 

16161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

 

 

 

16162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

 

 

 

16163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

 

162

 

 

Potraživanja za doprinose

 

 

1621

 

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

16211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

16212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

 

 

1622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

16221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

1623

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

 

16232

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

 

163

 

 

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

1632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

 

 

 

16321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

 

 

 

16322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

 

 

 

16323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

 

 

 

16324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

 

 

1633

 

Pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

16333

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

16334

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

164

 

 

Potraživanja za prihode od imovine

 

 

1641

 

Potraživanja za prihode od financijske imovine

 

 

 

16412

Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima

 

 

 

16413

Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

 

 

16414

Potraživanja za zatezne kamate

 

 

 

16415

Potraživanja za pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

 

 

 

16416

Potraživanja za dividende

 

 

 

16417

Potraživanja za prihode iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

 

 

 

16419

Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine

 

 

1642

 

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

 

 

 

16421

Potraživanja za dane koncesije

 

 

 

16422

Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

 

 

16423

Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine

 

 

 

16424

Potraživanja za naknade za ceste

 

 

 

16429

Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine

 

 

1643

 

Potraživanja za kamate na dane zajmove

 

 

 

16431

Potraživanja za kamate na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

 

 

 

16432

Potraživanja za kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

 

16433

Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

16434

Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

16435

Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

16436

Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

 

16437

Potraživanja za kamate na dane zajmove drugim razinama vlasti

 

165

 

 

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

 

 

1651

 

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe

 

 

 

16511

Državne upravne i sudske pristojbe

 

 

 

16512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

 

 

 

16513

Ostale upravne pristojbe i naknade

 

 

 

16514

Ostale pristojbe i naknade

 

 

1652

 

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

 

 

16521

Prihodi državne uprave

 

 

 

16522

Prihodi vodnog gospodarstva

 

 

 

16524

Doprinosi za šume

 

 

 

16525

Mjesni samodoprinos

 

 

 

16526

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

 

16527

Naknade od financijske imovine

 

 

1653

 

Potraživanja za komunalne doprinose i naknade

 

 

 

16531

Komunalni doprinosi

 

 

 

16532

Komunalne naknade

 

 

 

16533

Naknade za priključak

 

166

 

 

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 

 

1661

 

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 

 

 

16614

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe

 

 

 

16615

Potraživanja za prihode od pruženih usluga

 

167

 

 

Potraživanja za prihode iz proračuna

 

 

1671

 

Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

 

 

 

16711

Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja

 

 

 

16712

Potraživanja za prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

16713

Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza

 

 

1672

 

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

 

 

 

16721

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

 

168

 

 

Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

 

 

1681

 

Potraživanja za kazne i upravne mjere

 

 

 

16811

Kazne za carinske prekršaje

 

 

 

16812

Kazne za devizne prekršaje