N A R E D B A o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini

(Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 2/11, 45/11, 58/11, 86/11)

Na snazi i primjenjuje se od 25. srpnja 2011.

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa županija i gradova/općina nalazi se u Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama, koji je sastavni dio ove Naredbe (Prilog 1).

Račun za novoosnovanu općinu formira se od dvaju dijelova koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku «18», iduće su tri znamenke oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja je znamenka kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 «Modul 11, 10».

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, banka gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od dvaju dijelova, koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku «18», iduće su tri znamenke oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule, iduće dvije znamenke određuje banka, a posljednja je znamenka kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 «Modul 11, 10».

Zajednički prihodi proračuna uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. Računi se sastoje od dvaju dijelova koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Vodeći broj banke je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi se dio računa sastoji od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku «17» – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, iduće su tri znamenke oznaka grada/općine, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 «Modul 11, 10».

Za prepoznavanje vrste prihoda koji se plaća i uplatitelja obvezatno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima «model» i «poziv na broj odobrenja» prema brojčanim oznakama koje su dane u Prilogu 3 i Prilogu 4, koji su  sastavni dio ove Naredbe. Sastavni je dio Naredbe i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda, Prilog 2.

Uplate na račune iz ove Naredbe izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

Uplate na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

 

II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati vlastitih prihoda proračuna države, županija, gradova i općina na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu OIB), što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. OIB sastoji se od 11 znamenaka, a posljednja znamenka predstavlja kontrolni broj izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 «Modul 11, 10».

Do 31. ožujka 2011. godine pravne osobe mogu za uplatu vlastitih prihoda proračuna na nalozima za plaćanje u polje «model» upisivati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Do 31. ožujka 2011. godine fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, građani i strani državljani mogu za uplatu vlastitih prihoda proračuna na nalozima za plaćanje u polje «model» upisivati broj modela «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun 1001005 –1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

 

1.1. Opći prihodi i primici i namjenski prihodi

Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

1.1.1. Porez na promet

- 1007 Porez na promet proizvoda i usluga,
- 1015 Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

 

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost

- 1201 Porez na dodanu vrijednost,
- 1228 Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika.

 

1.1.3. Posebni porezi i trošarine

-1040 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,
- 1058 Trošarina na energente,
- 1066 Trošarina na alkohol,
- 1074 Trošarina na pivo,
- 1082 Poseban porez na bezalkoholna pića,
- 1090 Trošarina na duhanske proizvode,
- 1104 Poseban porez na kavu,
- 1112 Poseban porez na luksuzne proizvode,
- 1120 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,
- 1139 Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

 

Obveznici uplate posebnog poreza: na naftne derivate, na alkohol, na pivo i na duhanske proizvode, za koje je obveza plaćanja posebnog poreza nastala do dana stupanja na snagu Zakona o trošarinama (Narodne novine broj 83/09), pri uplati tog poreza  u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku trošarine. U nastavku upisuju svoj OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava ili do 31. ožujka 2011. godine matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

 

1.1.4. Igre na sreću

- 3000 Dobit od lutrijskih igara na sreću,
- 3034 Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću,
- 3042 Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,
- 3050 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,
- 3085 Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,
- 3093 Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,
- 3107 Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,
- 3115 Naknada za mjesečne nadzorne markice,
- 3123 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,
- 3131 Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću,
- 3140 Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću,
- 3158 Porez na dobitke od igara klađenja,
- 3166 Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,
- 3174 Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.

 

Za uplate s oznakom vrste prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115,  3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje «model» uplatitelji poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s oznakom vrste prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje «model» obveznici uplate upisuju broj modela «26», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći identifikator 19 ili do 31. ožujka 2011. godine kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku te kao podatak treći identifikator 19.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje «model» uplatitelji pravne osobe mogu upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «22». Tada na nalozima za plaćanje u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.1.5. Pristojbe i naknade

-5002 Državne upravne pristojbe,
-5010 Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,
-5029 Javnobilježničke pristojbe,
-5037 Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,
-5045 Državne sudske pristojbe,
-5053 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,
-5061 Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,
-5070 Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,
-5096 Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,
-5169 Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,
-5177 Naknada za ribolov,
-5207 Naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i za uporabu radijskih frekvencija,
-5215 Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
-5223 Naknada za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice,
-5231 Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,
-5240 Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice,
-5258 Naknada za koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica,
-5274 Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5290 Naknada za koncesije na javnim cestama,
-5509 Administrativne pristojbe HANFA-e,
-5517 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
-5525 Naknada za pristup podacima Sudskog registra,
-5533 Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,
-5541 Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5550 Revalorizirani iznos duga na nekretninama,
-5576 Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,
-5584 Naknada za izdana državna jamstva,
-5614 Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,
-5622 Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra,
-5630 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
-5649 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu,
-5657 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,
-5681 Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju,
-5932 Naknada za koncesije.

 

1.1.5.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 5002 do 5932 na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka

-6009 Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,
-6017 Novčane kazne za devizne prekršaje,
-6025 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,
-6033 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija,
-6041 Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje MUP,
-6050 Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje,
-6068 Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
-6076 Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
-6084 Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
-6092 Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka,
-6106 Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,
-6114 Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
-6149 Novčane kazne za prekršaje za tuzemne posebne poreze koje izriče Carinska uprava i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,
-6157 Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti,
-6165 Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom,
-6173 Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva.

 

1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 6009 do 6173  na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna

-5088 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta),
-5665 Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene,
-5673 Ostali prihodi za posebne namjene,
-5690 Naknada za osnovano pravo građenja,
-5908 Naknade iz mirovinskog osiguranja,
-5916 Naknade šteta iz zdravstvenog osiguranja,
-5924 Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja,
-7005 Prihodi tijela državne uprave,
-7013 Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,
-7021 Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB,
-7048 Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,
-7064 Prihodi od financijske imovine,
-7080 Naplaćeni troškovi prisilne naplate,
-7102 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
-7110 Doprinos za skloništa,
-7129 Ostali državni prihodi,
-7161 Dio dobiti od javnih poduzeća,
-7170 Prihodi od dividendi,
-7196 Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,
-7200 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
-7218 Prihodi po posebnim propisima,
-7226 Krediti i pozajmice,
-7234 Povrati mirovina,
-7250 Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,
-7293 Primici od inozemnih kredita,
-7528 Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,
-7536 Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,
-7552 Povrat danih tuzemnih zajmova,
-7560 Prihodi od naplate poreznog duga dospjelog do 31. 12. 2010. godine, plaćenih po rješenju o reprogramiranju,
-7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),
-7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
-7625 Primici od prodaje eurokunskih obveznica,
-7633 Primici od prodaje eurodolarskih obveznica,
-7650 Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava,
-7668 Troškovi postupka za porezne prekršaje, koji vodi Carinska uprava,
-7684 Prihodi od uporabe kulturnih dobara,
-7692 Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom,
-7986 Prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
-9105 Prihodi od zakupa prostora diplomatsko-konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,
-9709 Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d. ,
-9717 Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije,
-9725 Jamčevni polozi,
-9733 Natječajna dokumentacija,
-9741 Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada,
-9750 Povučena raspoloživa sredstva korisnika,
-9768 Primljeni predujmovi,
-9776 Sredstva za raspoređivanje,
-9784 Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje.

 

1.1.7.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 5088 do 9784 na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja

1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

-8109 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
-8117 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
-8125 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
-8141 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,
-8150 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
-8214 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
-8249 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8281 Kapitalizirani doprinos,
-8290 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
-8303 Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
-8311 Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,
-8320 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
-8338 Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osobe osigurane u određenim okolnostima,
-8346 Doprinos za mirovinsko osiguranje - naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 8354 Doprinos za mirovinsko osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
-8362 Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
- 8370 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

 

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste doprinosa 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8370 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje upisuju u polje «model» broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303, 8338 i 8346 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8311, 8320, 8346, 8354, 8362, 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8370 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje «model» mogu upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance. Za vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 ,8338 i 8346 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 odnosno 3 znamenke bez kontrolnog broja). Za vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8311, 8320, 8346, 8354,  8362, 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «21», a u polju «poziv na broj odobrenja» podatak prvi je brojčana oznaka vrste doprinosa i podatak drugi - broj 03205991.

Od 01. travnja 2011. godine za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «68», a u polju «poziv na broj odobrenja» podatak prvi je brojčana oznaka vrste doprinosa i podatak drugi - broj 18683136487.

 

1.2.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

-8400 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
-8419 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
-8427 Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,
-8435 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,
-8443 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
-8451 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavce, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
-8478 Doprinos za zdravstveno osiguranje - za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
-8532 Doprinos za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8664 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
-8672 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – za osiguranike koji privatno borave u inozemstvu, koji naplaćuje HZZO,
-8680 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
-8800 Doprinos za zdravstveno osiguranje - za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici
-8826 Doprinos za zdravstveno osiguranje - naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 8834 Doprinos za zdravstveno osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
-8842 Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina i nezaposlene osobe.

 

1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8400 do 8842 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje upisuju u polje «model» broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8400 do 8842 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje «model» mogu upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se uplaćuje, te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljn od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.2.3. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

- 8559
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

- 8567
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

- 8575
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca strana predstavništva i međunarodne organizacije,

- 8591
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

- 8613
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

- 8621
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

- 8699
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

- 8818
Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima.

 

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8559 do 8818 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8559 do 8818 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje «model» mogu  upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa koji se uplaćuje, te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

- 8702 Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,
- 8729 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 8737 Doprinos za zapošljavanje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 8745 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu.

 

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8702 do 8745 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8702 do 8745 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje «model» mogu upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
- 7129 035 Prihodi od prodanih proizvoda,
- 7129 043 Prihodi od prodaje robe.
- 7129 051 Prihodi od pruženih usluga

 

1.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «65», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064 «Modul 11, 10», prva znamenka ne može biti «0»). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.4. Pomoći

1.4.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
-7188 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
-7188 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
-7188 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,
-7188 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

 

1.4.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
-7285 019 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
-7285 027 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
-7285 035 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
-7285 043 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,
-7285 051 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
-7285 060 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.
- 7285 078 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
- 7285 086 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

1.4.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
-7587 019 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
-7587 027 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
-7587 035 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
-7587 043 Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,
-7587 051 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,
-7587 060 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.
-7587 078 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
-7587 086 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

1.4.4. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate prihoda od pomoći na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «65», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je pomoć namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064 «Modul 11, 10», prva znamenka ne može biti «0»). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.5. Donacije

1.5.1. Tekuće donacije

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
-7099 019 Tekuće donacije od fizičkih osoba,
-7099 027 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija,
-7099 035 Tekuće donacije od trgovačkih društava,
-7099 043 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

 

1.5.2. Kapitalne donacije

Vrsta prihoda Podvrsta prihoda
-7595 019 Kapitalne donacije od fizičkih osoba,
-7595 027 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija,
-7595 035 Kapitalne donacije od trgovačkih društava,
-7595 043 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

 

1.5.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate prihoda od donacije na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «65», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je donacija namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064, «Modul 11, 10» prva znamenka ne može biti «0»). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

 

1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- 7030 Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
- 7056 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
- 7072 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme,
- 7269 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,
- 7277 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,
- 7501 Prihodi od prodaje materijalne imovine,
- 7510 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava,
- 7579 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine,
- 7641 Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova,
- 7676 Prihodi od prodaje građevinskih objekata.

 

1.6.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 7030 do 7676 na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

-4200 Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
-4219 Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
-4227 Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,
-4235 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,
-4243 Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,
-4251 Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,
-4260 Prisilna naplata carine koju obavlja Porezna uprava,
-4278 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,
-4286 Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,
-4294 Prisilna naplata posebnog poreza na naftne derivate, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4308 Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4316 Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4324 Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4332 Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4340 Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4359 Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4367 Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava,
-4375 Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,
-4383 Prisilna naplata carinske pristojbe koju obavlja Porezna uprava,
-4391 Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prekršaje koje izriče Devizni inspektorat,
-4405 Prisilna naplata poreza na promet proizvoda i usluga koju obavlja Porezna uprava po zahtjevu Carinske uprave,
-4413 Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava.

 

1.7.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 4200 do 4413 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste prihoda od 4200 do 4413 uplatitelji pravne osobe i fizičke osobe odnosno stranci na nalozima za plaćanje u polje «model» mogu  upisati broj modela «21» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

1.8. Namirenje državnom proračunu

- 9938 Namirenje sredstava korištenih za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za gradove koji imaju mjesta sa statusom područja posebne državne skrbi,
- 9954 Namirenje sredstava korištenih za izvršenje povrata po računu zajedničkog prihoda proračuna.

 

1.8.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Brojčane oznake vrste prihoda 9938 i 9954 Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) upisuje na naloge za plaćanje u polje «poziv na broj odobrenja». Ove naloge FINA dostavlja banci na izvršenje u skladu s glavom VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, točkom 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočkom 9.2. ove Naredbe.

 

1.9. Carina i posebne uvozne pristojbe

1.9.1. Računi carinarnica

Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju carinarnice pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavne carinarnice odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske:

Račun Naziv korisnika
1001005-1784500011 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zagreb,
1001005-1784500020 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Dubrovnik,
1001005-1784500038 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Koprivnica,
1001005-1784500046 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Osijek,
1001005-1784500054 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Pula - Pola,
1001005-1784500062 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Rijeka,
1001005-1784500079 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Split,
1001005-1784500087 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Ploče,
1001005-1784500095 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Šibenik,
1001005-1784500100 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zadar,
1001005-1784500118 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Krapina,
1001005-1784500126 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Varaždin,
1001005-1784500134 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Slavonski Brod,
1001005-1784500142 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Virovitica,
1001005-1784500159 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Vukovar,
1001005-1784500167 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Otočac,
1001005-1784500175 Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Karlovac.

 

1.9.2. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplate na propisane račune obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «11» a u polje «poziv na broj odobrenja» upisuju podatak prvi i podatak drugi, od kojih svaki za sebe ima kontrolni broj. Ako je u polje «model» upisan drugi model, sadržaj u polju «poziv na broj odobrenja» mora odgovarati upisanom modelu.

 

1.9.3. Raspored sredstava

Prihode uplaćene na račun carinarnice FINA prenosi na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Na temelju «naredbe» mjerodavne carinarnice FINA ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčanu oznaku vrste prihoda:

- 1210 Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa carinarnice,
- 4006 Carina,
- 4014 Carinska pristojba,

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedenim u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočkama od 1.1.3. do 1.1.7.

 

1.10. Porez na dobit

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu poduzeća odnosno prebivalištu poduzetnika, fizičke osobe iz članka 2. stavka 5. Zakona o porezu na dobit:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700116069 ANDRIJAŠEVCI Porez na dobit
1001005-1700216067 ANTUNOVAC Porez na dobit
1001005-1700316062 BABINA GREDA Porez na dobit
1001005-1700416061 BAKAR Porez na dobit
1001005-1700516063 BALE - VALLE Porez na dobit
1001005-1700616066 BARBAN Porez na dobit
1001005-1700716064 BARILOVIĆ Porez na dobit
1001005-1700816068 BAŠKA Porez na dobit
1001005-1700916060 BAŠKA VODA Porez na dobit
1001005-1701016067 BEBRINA Porez na dobit
1001005-1701116062 BEDEKOVČINA Porez na dobit
1001005-1755016069 BEDENICA Porez na dobit
1001005-1701216061 BEDNJA Porez na dobit
1001005-1701316063 BELI MANASTIR Porez na dobit
1001005-1701516064 BELICA Porez na dobit
1001005-1701616068 BELIŠĆE Porez na dobit
1001005-1701716060 BENKOVAC Porez na dobit
1001005-1701816065 BEREK Porez na dobit
1001005-1701916069 BERETINEC Porez na dobit
1001005-1702016061 BIBINJE Porez na dobit
1001005-1762116065 BILICE Porez na dobit
1001005-1702116063 BILJE Porez na dobit
1001005-1702216066 BIOGRAD NA MORU Porez na dobit
1001005-1731016062 BISKUPIJA Porez na dobit
1001005-1754716066 BISTRA Porez na dobit
1001005-1702316064 BIZOVAC Porez na dobit
1001005-1702416068 BJELOVAR Porez na dobit
1001005-1702516060 BLATO Porez na dobit
1001005-1702616065 BOGDANOVCI Porez na dobit
1001005-1702716069 BOL Porez na dobit
1001005-1702916062 BOROVO Porez na dobit
1001005-1703016063 BOSILJEVO Porez na dobit
1001005-1703216064 BOŠNJACI Porez na dobit
1001005-1703316068 BRCKOVLJANI Porez na dobit
1001005-1703416060 BRDOVEC Porez na dobit
1001005-1707716065 BRELA Porez na dobit
1001005-1703516065 BRESTOVAC Porez na dobit
1001005-1703616069 BREZNICA Porez na dobit
1001005-1715116061 BREZNIČKI HUM Porez na dobit
1001005-1703716067 BRINJE Porez na dobit
1001005-1703816062 BROD MORAVICE Porez na dobit
1001005-1703916061 BRODSKI STUPNIK Porez na dobit
1001005-1704016064 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Porez na dobit
1001005-1704116068 BUDINŠČINA Porez na dobit
1001005-1704216060 BUJE - BUIE Porez na dobit
1001005-1756716065 BUKOVLJE Porez na dobit
1001005-1704316065 BUZET Porez na dobit
1001005-1704416069 CERNA Porez na dobit
1001005-1704616062 CERNIK Porez na dobit
1001005-1704716061 CEROVLJE Porez na dobit
1001005-1704816063 CESTICA Porez na dobit
1001005-1704916066 CETINGRAD Porez na dobit
1001005-1705016060 CISTA PROVO Porez na dobit
1001005-1705116065 CIVLJANE Porez na dobit
1001005-1705216069 CRES Porez na dobit
1001005-1705316067 CRIKVENICA Porez na dobit
1001005-1705416062 CRNAC Porez na dobit
1001005-1705516061 ČABAR Porez na dobit
1001005-1705616063 ČAČINCI Porez na dobit
1001005-1705716066 ČAĐAVICA Porez na dobit
1001005-1705816064 ČAGLIN Porez na dobit
1001005-1706016069 ČAKOVEC Porez na dobit
1001005-1706116067 ČAVLE Porez na dobit
1001005-1706316061 ČAZMA Porez na dobit
1001005-1706416063 ČEMINAC Porez na dobit
1001005-1706516066 ČEPIN Porez na dobit
1001005-1706616064 DARDA Porez na dobit
1001005-1706716068 DARUVAR Porez na dobit
1001005-1706816060 DAVOR Porez na dobit
1001005-1760316068 DEKANOVEC Porez na dobit
1001005-1706916065 DELNICE Porez na dobit
1001005-1707016062 DESINIĆ Porez na dobit
1001005-1707116061 DEŽANOVAC Porez na dobit
1001005-1707216063 DICMO Porez na dobit
1001005-1707416064 DOBRINJ Porez na dobit
1001005-1707516068 DOMAŠINEC Porez na dobit
1001005-1707816069 DONJA DUBRAVA Porez na dobit
1001005-1757616067 DONJA MOTIČINA Porez na dobit
1001005-1707916067 DONJA STUBICA Porez na dobit
1001005-1708016066 DONJA VOĆA Porez na dobit
1001005-1708116064 DONJI ANDRIJEVCI Porez na dobit
1001005-1708216068 DONJI KRALJEVEC Porez na dobit
1001005-1708316060 DONJI KUKURUZARI Porez na dobit
1001005-1708416065 DONJI LAPAC Porez na dobit
1001005-1708616067 DONJI MIHOLJAC Porez na dobit
1001005-1708916063 DONJI VIDOVEC Porez na dobit
1001005-1756816069 DRAGALIĆ Porez na dobit
1001005-1709016068 DRAGANIĆ Porez na dobit
1001005-1709116060 DRAŽ Porez na dobit
1001005-1709216065 DRENOVCI Porez na dobit
1001005-1709416067 DRENJE Porez na dobit
1001005-1709516062 DRNIŠ Porez na dobit
1001005-1709616061 DRNJE Porez na dobit
1001005-1709716063 DUBRAVA Porez na dobit
1001005-1754916068 DUBRAVICA Porez na dobit
1001005-1759816068 DUBROVAČKO PRIMORJE Porez na dobit
1001005-1709816066 DUBROVNIK Porez na dobit
1001005-1709916064 DUGA RESA Porez na dobit
1001005-1710016061 DUGI RAT Porez na dobit
1001005-1710116063 DUGO SELO Porez na dobit
1001005-1758516062 DUGOPOLJE Porez na dobit
1001005-1710216066 DVOR Porez na dobit
1001005-1710316064 ĐAKOVO Porez na dobit
1001005-1710416068 ĐELEKOVEC Porez na dobit
1001005-1710516060 ĐULOVAC Porez na dobit
1001005-1710616065 ĐURĐENOVAC Porez na dobit
1001005-1710716069 ĐURĐEVAC Porez na dobit
1001005-1710816067 ĐURMANEC Porez na dobit
1001005-1711016063 ERDUT Porez na dobit
1001005-1711116066- ERNESTINOVO Porez na dobit
1001005-1711316068 ERVENIK Porez na dobit
1001005-1711416060 FARKAŠEVAC Porez na dobit
1001005-1761916066 FAŽANA - FASANA Porez na dobit
1001005-1711516065 FERDINANDOVAC Porez na dobit
1001005-1711616069 FERIČANCI Porez na dobit
1001005-1762916068 FUNTANA - FONTANE Porez na dobit
1001005-1711716067 FUŽINE Porez na dobit
1001005-1757116064 GALOVAC Porez na dobit
1001005-1711816062 GARČIN Porez na dobit
1001005-1711916061 GAREŠNICA Porez na dobit
1001005-1712016064 GENERALSKI STOL Porez na dobit
1001005-1712116068 GLINA Porez na dobit
1001005-1712216060 GOLA Porez na dobit
1001005-1712316065 GORIČAN Porez na dobit
1001005-1712416069 GORJANI Porez na dobit
1001005-1761816063 GORNJA RIJEKA Porez na dobit
1001005-1712516067 GORNJA STUBICA Porez na dobit
1001005-1756916067 GORNJA VRBA Porez na dobit
1001005-1712716061 GORNJI BOGIĆEVCI Porez na dobit
1001005-1712916066 GORNJI KNEGINEC Porez na dobit
1001005-1760416060 GORNJI MIHALJEVEC Porez na dobit
1001005-1713016060 GOSPIĆ Porez na dobit
1001005-1713116065 GRAČAC Porez na dobit
1001005-1713216069 GRAČIŠĆE Porez na dobit
1001005-1713416062 GRADAC Porez na dobit
1001005-1713516061 GRADEC Porez na dobit
1001005-1713616063 GRADINA Porez na dobit
1001005-1713716066 GRADIŠTE Porez na dobit
1001005-1713816064 GROŽNJAN - GRISIGNANA Porez na dobit
1001005-1713916068 GRUBIŠNO POLJE Porez na dobit
1001005-1714016069 GUNDINCI Porez na dobit
1001005-1714116067 GUNJA Porez na dobit
1001005-1751016061 GVOZD Porez na dobit
1001005-1714416063 HERCEGOVAC Porez na dobit
1001005-1714516066 HLEBINE Porez na dobit
1001005-1714616064 HRAŠĆINA Porez na dobit
1001005-1714816060 HRVACE Porez na dobit
1001005-1714916065 HRVATSKA DUBICA Porez na dobit
1001005-1715016062 HRVATSKA KOSTAJNICA Porez na dobit
1001005-1715216063 HUM NA SUTLI Porez na dobit
1001005-1715316066 HVAR Porez na dobit
1001005-1715416064 ILOK Porez na dobit
1001005-1715516068 IMOTSKI Porez na dobit
1001005-1715616060 IVANEC Porez na dobit
1001005-1715816069 IVANIĆ GRAD Porez na dobit
1001005-1715916067 IVANKOVO Porez na dobit
1001005-1716116064 IVANSKA Porez na dobit
1001005-1760916061 JAGODNJAK Porez na dobit
1001005-1716316060 JAKOVLJE Porez na dobit
1001005-1716416065 JAKŠIĆ Porez na dobit
1001005-1716516069 JALŽABET Porez na dobit
1001005-1759916060 JANJINA Porez na dobit
1001005-1716616067 JARMINA Porez na dobit
1001005-1716716062 JASENICE Porez na dobit
1001005-1716816061 JASENOVAC Porez na dobit
1001005-1716916063 JASTREBARSKO Porez na dobit
1001005-1717016068 JELENJE Porez na dobit
1001005-1717116060 JELSA Porez na dobit
1001005-1755216062 JESENJE Porez na dobit
1001005-1717216065 JOSIPDOL Porez na dobit
1001005-1717316069 KALI Porez na dobit
1001005-1755916065 KALINOVAC Porez na dobit
1001005-1756016062 KALNIK Porez na dobit
1001005- 1762316067 KAMANJE Porez na dobit
1001005-1717516062 KANFANAR Porez na dobit
1001005-1717616061 KAPELA Porez na dobit
1001005-1717716063 KAPTOL Porez na dobit
1001005-1717816066 KARLOBAG Porez na dobit
1001005-1717916064 KARLOVAC Porez na dobit
1001005-1759616066 KAROJBA Porez na dobit
1001005-1718016065 KASTAV Porez na dobit
1001005-1718116069 KAŠTELA Porez na dobit
1001005-1759716064 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Porez na dobit
1001005-1718316062 KIJEVO Porez na dobit
1001005-1718416061 KISTANJE Porez na dobit
1001005-1718516063 KLAKAR Porez na dobit
1001005-1718616066 KLANA Porez na dobit
1001005-1718716064 KLANJEC Porez na dobit
1001005-1718916060 KLENOVNIK Porez na dobit
1001005-1719016067 KLINČA SELO Porez na dobit
1001005-1719216061 KLIS Porez na dobit
1001005-1719316063 KLOŠTAR IVANIĆ Porez na dobit
1001005-1719416066 KLOŠTAR PODRAVSKI Porez na dobit
1001005-1719516064 KNEŽEVI VINOGRADI Porez na dobit
1001005-1719616068 KNIN Porez na dobit
1001005-1762216069 KOLAN Porez na dobit
1001005-1719716060 KOMIŽA Porez na dobit
1001005-1719816065 KONAVLE Porez na dobit
1001005-1719916069 KONČANICA Porez na dobit
1001005-1720016064 KONJŠČINA Porez na dobit
1001005-1720116068 KOPRIVNICA Porez na dobit
1001005-1720216060 KOPRIVNIČKI BREGI Porez na dobit
1001005-1720316065 KOPRIVNIČKI IVANEC Porez na dobit
1001005-1720416069 KORČULA Porez na dobit
1001005-1753816063 KOSTRENA Porez na dobit
1001005-1720516067 KOŠKA Porez na dobit
1001005-1720616062 KOTORIBA Porez na dobit
1001005-1720816063 KRALJEVEC NA SUTLI Porez na dobit
1001005-1720916066 KRALJEVICA Porez na dobit
1001005-1721116065 KRAPINA Porez na dobit
1001005-1721216069 KRAPINSKE TOPLICE Porez na dobit
1001005-1753316065 KRAŠIĆ Porez na dobit
1001005-1754516061 KRAVARSKO Porez na dobit
1001005-1721316067 KRIŽ Porez na dobit
1001005-1721416062 KRIŽEVCI Porez na dobit
1001005-1721516061 KRK Porez na dobit
1001005-1721616063 KRNJAK Porez na dobit
1001005-1721716066 KRŠAN Porez na dobit
1001005-1757216068 KUKLJICA Porez na dobit
1001005-1721916068 KULA NORINSKA Porez na dobit
1001005-1755316061 KUMROVEC Porez na dobit
1001005-1722016069 KUTINA Porez na dobit
1001005-1722116067 KUTJEVO Porez na dobit
1001005-1722216062 LABIN Porez na dobit
1001005-1722316061 LANIŠĆE Porez na dobit
1001005-1722516066 LASINJA Porez na dobit
1001005-1722616064 LASTOVO Porez na dobit
1001005-1758616061 LEĆEVICA Porez na dobit
1001005-1722716068 LEGRAD Porez na dobit
1001005-1722816060 LEKENIK Porez na dobit
1001005-1722916065 LEPOGLAVA Porez na dobit
1001005-1723016062 LEVANJSKA VAROŠ Porez na dobit
1001005-1723116061 LIPIK Porez na dobit
1001005-1723216063 LIPOVLJANI Porez na dobit
1001005-1723416064 LIŠANE OSTROVIČKE Porez na dobit
1001005-1723516068 LIŽNJAN - LISIGNANO Porez na dobit
1001005-1723616060 LOBOR Porez na dobit
1001005-1723716065 LOKVE Porez na dobit
1001005-1758716063 LOKVIČIĆI Porez na dobit
1001005-1762416062 LOPAR Porez na dobit
1001005-1723916067 LOVAS Porez na dobit
1001005-1724016066 LOVINAC Porez na dobit
1001005-1724216068 LOVRAN Porez na dobit
1001005-1724316060 LOVREĆ Porez na dobit
1001005-1724416065 LUDBREG Porez na dobit
1001005-1754816064 LUKA Porez na dobit
1001005-1724516069 LUKAČ Porez na dobit
1001005-1760016063 LUMBARDA Porez na dobit
1001005-1724616067 LUPOGLAV Porez na dobit
1001005-1724716062 LJUBEŠĆICA Porez na dobit
1001005-1724816061 MAČE Porez na dobit
1001005-1757816061 MAGADENOVAC Porez na dobit
1001005-1755516066 MAJUR Porez na dobit
1001005-1724916063 MAKARSKA Porez na dobit
1001005-1725016068 MALA SUBOTICA Porez na dobit
1001005-1725116060 MALI BUKOVEC Porez na dobit
1001005-1725216065 MALI LOŠINJ Porez na dobit
1001005-1725316069 MALINSKA - DUBAŠNICA Porez na dobit
1001005-1725416067 MARČANA Porez na dobit
1001005-1725616061 MARIJA BISTRICA Porez na dobit
1001005-1753916066 MARIJA GORICA Porez na dobit
1001005-1725716063 MARIJANCI Porez na dobit
1001005-1725816066 MARINA Porez na dobit
1001005-1761016064 MARKUŠICA Porez na dobit
1001005-1708516069 MARTIJANEC Porez na dobit
1001005-1725916064 MARTINSKA VES Porez na dobit
1001005-1726016065 MARUŠEVEC Porez na dobit
1001005-1726116069 MATULJI Porez na dobit
1001005-1726316062 MEDULIN Porez na dobit
1001005-1726416061 METKOVIĆ Porez na dobit
1001005-1726516063 MIHOVLJAN Porez na dobit
1001005-1726616066 MIKLEUŠ Porez na dobit
1001005-1726716064 MILNA Porez na dobit
1001005-1726816068 MLJET Porez na dobit
1001005-1727016067 MOLVE Porez na dobit
1001005-1727316063 MOŠČENIČKA DRAGA Porez na dobit
1001005-1727416066 MOTOVUN - MONTONA Porez na dobit
1001005-1727516064 MRKOPALJ Porez na dobit
1001005-1708716062 MUĆ Porez na dobit
1001005-1727616068 MURSKO SREDIŠĆE Porez na dobit
1001005-1761716061 MURTER - KORNATI Porez na dobit
1001005-1727816065 NAŠICE Porez na dobit
1001005-1727916069 NEDELIŠĆE Porez na dobit
1001005-1761216060 NEGOSLAVCI Porez na dobit
1001005-1728016061 NEREŽIŠĆA Porez na dobit
1001005-1728116063 NETRETIĆ Porez na dobit
1001005-1729516065 NIJEMCI Porez na dobit
1001005-1728216066 NIN Porez na dobit
1001005-1728316064 NOVA BUKOVICA Porez na dobit
1001005-1728416068 NOVA GRADIŠKA Porez na dobit
1001005-1728516060 NOVA KAPELA Porez na dobit
1001005-1728716069 NOVA RAČA Porez na dobit
1001005-1728816067 NOVALJA Porez na dobit
1001005-1755416063 NOVI GOLUBOVEC Porez na dobit
1001005-1728916062 NOVI MAROF Porez na dobit
1001005-1729016063 NOVI VINODOLSKI Porez na dobit
1001005-1753716061 NOVIGRAD Porez na dobit
1001005-1729116066 NOVIGRAD - CITTANOVA Porez na dobit
1001005-1729216064 NOVIGRAD PODRAVSKI Porez na dobit
1001005-1756116061 NOVO VIRJE Porez na dobit
1001005-1729316068 NOVSKA Porez na dobit
1001005-1729416060 NUŠTAR Porez na dobit
1001005-1729616069 OBROVAC Porez na dobit
1001005-1729716067 OGULIN Porez na dobit
1001005-1758816066 OKRUG Porez na dobit
1001005-1729916061 OKUČANI Porez na dobit
1001005-1730016069 OMIŠ Porez na dobit
1001005-1730116067 OMIŠALJ Porez na dobit
1001005-1730216062 OPATIJA Porez na dobit
1001005-1730316061 OPRISAVCI Porez na dobit
1001005-1730416063 OPRTALJ - PORTOLE Porez na dobit
1001005-1730616064 OPUZEN Porez na dobit
1001005-1730716068 ORAHOVICA Porez na dobit
1001005-1730816060 OREBIĆ Porez na dobit
1001005-1760516065 OREHOVICA Porez na dobit
1001005-1730916065 ORIOVAC Porez na dobit
1001005-1754216069 ORLE Porez na dobit
1001005-1731116061 OROSLAVJE Porez na dobit
1001005-1731216063 OSIJEK Porez na dobit
1001005-1731316066 OTOČAC Porez na dobit
1001005-1731416064 OTOK (Sinj) Porez na dobit
1001005-1753516067 OTOK (Vinkovci) Porez na dobit
1001005-1731516068 OZALJ Porez na dobit
1001005-1731616060 PAG Porez na dobit
1001005-1731716065 PAKOŠTANE Porez na dobit
1001005-1731816069 PAKRAC Porez na dobit
1001005-1732016066 PAŠMAN Porez na dobit
1001005-1732116064 PAZIN Porez na dobit
1001005-1732316060 PERUŠIĆ Porez na dobit
1001005-1732416065 PETERANEC Porez na dobit
1001005-1732516069 PETLOVAC Porez na dobit
1001005-1732616067 PETRIJANEC Porez na dobit
1001005-1732716062 PETRIJEVCI Porez na dobit
1001005-1732816061 PETRINJA Porez na dobit
1001005-1732916063 PETROVSKO Porez na dobit
1001005-1733016068 PIĆAN Porez na dobit
1001005-1758116060 PIROVAC Porez na dobit
1001005-1733116060 PISAROVINA Porez na dobit
1001005-1733216065 PITOMAČA Porez na dobit
1001005-1733316069 PLAŠKI Porez na dobit
1001005-1733416067 PLETERNICA Porez na dobit
1001005-1745516067 PLITVIČKA JEZERA Porez na dobit
1001005-1733516062 PLOČE Porez na dobit
1001005-1733716063 PODBABLJE Porez na dobit
1001005-1733816066 PODCRKAVLJE Porez na dobit
1001005-1733916064 PODGORA Porez na dobit
1001005-1734016065 PODGORAČ Porez na dobit
1001005-1727116062 PODRAVSKA MOSLAVINA Porez na dobit
1001005-1761616062 PODRAVSKE SESVETE Porez na dobit
1001005-1734116069 PODSTRANA Porez na dobit
1001005-1734216067 PODTUREN Porez na dobit
1001005-1734316062 POJEZERJE Porez na dobit
1001005-1754416062 POKUPSKO Porez na dobit
1001005-1734416061 POLAČA Porez na dobit
1001005-1734516063 POLIČNIK Porez na dobit
1001005-1734616066 POPOVAC Porez na dobit
1001005-1734716064 POPOVAČA Porez na dobit
1001005-1734816068 POREČ - PARENZO Porez na dobit
1001005-1734916060 POSEDARJE Porez na dobit
1001005-1735016067 POSTIRA Porez na dobit
1001005-1757316060 POVLJANA Porez na dobit
1001005-1735116062 POŽEGA Porez na dobit
1001005-1735216061 PREGRADA Porez na dobit
1001005-1735416066 PREKO Porez na dobit
1001005-1735516064 PRELOG Porez na dobit
1001005-1735616068 PRESEKA Porez na dobit
1001005-1758916064 PRGOMET Porez na dobit
1001005-1762016060 PRIBISLAVEC Porez na dobit
1001005-1759016065 PRIMORSKI DOLAC Porez na dobit
1001005-1735716060 PRIMOŠTEN Porez na dobit
1001005-1758316069 PRIVLAKA (Vukovar) Porez na dobit
1001005-1757416065 PRIVLAKA (Zadar) Porez na dobit
1001005-1708816061 PROLOŽAC Porez na dobit
1001005-1729816062 PROMINA Porez na dobit
1001005-1735816065 PUČIŠĆA Porez na dobit
1001005-1735916069 PULA - POLA Porez na dobit
1001005-1736016061 PUNAT Porez na dobit
1001005-1736116063 PUNITOVCI Porez na dobit
1001005-1736216066 PUŠĆA Porez na dobit
1001005-1736316064 RAB Porez na dobit
1001005-1736416068 RADOBOJ Porez na dobit
1001005-1753616062 RAKOVEC Porez na dobit
1001005-1736516060 RAKOVICA Porez na dobit
1001005-1736616065 RASINJA Porez na dobit
1001005-1736816067 RAŠA Porez na dobit
1001005-1736916062 RAVNA GORA Porez na dobit
1001005-1737116066 RAŽANAC Porez na dobit
1001005-1737216064 REŠETARI Porez na dobit
1001005-1755616064 RIBNIK Porez na dobit
1001005-1737316068 RIJEKA Porez na dobit
1001005-1758216065 ROGOZNICA Porez na dobit
1001005-1737416060 ROVINJ - ROVIGNO Porez na dobit
1001005-1737516065 ROVIŠĆE Porez na dobit
1001005-1737616069 RUGVICA Porez na dobit
1001005-1759116069 RUNOVIĆI Porez na dobit
1001005-1737716067 RUŽIĆ Porez na dobit
1001005-1737816062 SABORSKO Porez na dobit
1001005-1737916061 SALI Porez na dobit
1001005-1738016064 SAMOBOR Porez na dobit
1001005-1738116068 SATNICA ĐAKOVAČKA Porez na dobit
1001005-1738216060 SEGET Porez na dobit
1001005-1738316065 SELCA Porez na dobit
1001005-1738516067 SELNICA Porez na dobit
1001005-1738616062 SEMELJCI Porez na dobit
1001005-1738716061 SENJ Porez na dobit
1001005-1756216063 SEVERIN Porez na dobit
1001005-1738816063 SIBINJ Porez na dobit
1001005-1757016066 SIKIREVCI Porez na dobit
1001005-1738916066 SINJ Porez na dobit
1001005-1739016060 SIRAČ Porez na dobit
1001005-1739116065 SISAK Porez na dobit
1001005-1739316067 SKRAD Porez na dobit
1001005-1739416062 SKRADIN Porez na dobit
1001005-1739516061 SLATINA Porez na dobit
1001005-1739616063 SLAVONSKI BROD Porez na dobit
1001005-1739716066 SLAVONSKI ŠAMAC Porez na dobit
1001005-1739916068 SLIVNO Porez na dobit
1001005-1740016068 SLUNJ Porez na dobit
1001005-1740216065 SMOKVICA Porez na dobit
1001005-1740516062 SOKOLOVAC Porez na dobit
1001005-1740616061 SOLIN Porez na dobit
1001005-1740716063 SOPJE Porez na dobit
1001005-1740916064 SPLIT Porez na dobit
1001005-1741016065 SRAČINEC Porez na dobit
1001005-1741116069 STANKOVCI Porez na dobit
1001005-1741216067 STARA GRADIŠKA Porez na dobit
1001005-1741316062 STARI GRAD Porez na dobit
1001005-1741416061 STARI JANKOVCI Porez na dobit
1001005-1741516063 STARI MIKANOVCI Porez na dobit
1001005-1741616066 STARIGRAD Porez na dobit
1001005-1741816068 STARO PETROVO SELO Porez na dobit
1001005-1741916060 STON Porez na dobit
1001005-1760616069 STRAHONINEC Porez na dobit
1001005-1742116062 STRIZIVOJNA Porez na dobit
1001005-1742216061 STUBIČKE TOPLICE Porez na dobit
1001005-1755116067 STUPNIK Porez na dobit
1001005-1742316063 SUĆURAJ Porez na dobit
1001005-1742416066 SUHOPOLJE Porez na dobit
1001005-1742516064 SUKOŠAN Porez na dobit
1001005-1742616068 SUNJA Porez na dobit
1001005-1742716060 SUPETAR Porez na dobit
1001005-1759216067 SUTIVAN Porez na dobit
1001005-1760716067 SVETA MARIJA Porez na dobit
1001005-1743216066 SVETA NEDELJA (Labin) Porez na dobit
1001005-1743616065 SVETA NEDELJA (Samobor) Porez na dobit
1001005-1743716069 SVETI ĐURĐ Porez na dobit
1001005-1742816065 SVETI FILIP I JAKOV Porez na dobit
1001005-1743816067 SVETI ILIJA Porez na dobit
1001005-1742916069 SVETI IVAN ZELINA Porez na dobit
1001005-1743916062 SVETI IVAN ŽABNO Porez na dobit
1001005-1744016063 SVETI JURAJ NA BREGU Porez na dobit
1001005-1743016061 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Porez na dobit
1001005-1743116063 SVETI LOVREČ Porez na dobit
1001005-1744116066 SVETI MARTIN NA MURI Porez na dobit
1001005-1744216064 SVETI PETAR OREHOVEC Porez na dobit
1001005-1743316064 SVETI PETAR U ŠUMI Porez na dobit
1001005-1743516060 SVETVINČENAT Porez na dobit
1001005-1756416064 ŠANDROVAC Porez na dobit
1001005-1760816062 ŠENKOVEC Porez na dobit
1001005-1744316068 ŠESTANOVAC Porez na dobit
1001005-1744416060 ŠIBENIK Porez na dobit
1001005-1744516065 ŠKABRNJA Porez na dobit
1001005-1761416069 ŠODOLOVCI Porez na dobit
1001005-1744716067 ŠOLTA Porez na dobit
1001005-1744916061 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Porez na dobit
1001005-1745016064 ŠTEFANJE Porez na dobit
1001005-1762816064 ŠTITAR Porez na dobit
1001005-1745216060 ŠTRIGOVA Porez na dobit
1001005-1763116067 TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Porez na dobit
1001005-1745316065 TINJAN Porez na dobit
1001005-1745416069 TISNO Porez na dobit
1001005-1757516069 TKON Porez na dobit
1001005-1745616062 TOMPOJEVCI Porez na dobit
1001005-1745716061 TOPUSKO Porez na dobit
1001005-1745816063 TORDINCI Porez na dobit
1001005-1755716068 TOUNJ Porez na dobit
1001005-1745916066 TOVARNIK Porez na dobit
1001005-1762616063 TRIBUNJ Porez na dobit
1001005-1746016060 TRILJ Porez na dobit
1001005-1746116065 TRNAVA Porez na dobit
1001005-1746216069 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Porez na dobit
1001005-1746316067 TROGIR Porez na dobit
1001005-1760116066 TRPANJ Porez na dobit
1001005-1746416062 TRPINJA Porez na dobit
1001005-1759316062 TUČEPI Porez na dobit
1001005-1746616063 TUHELJ Porez na dobit
1001005-1746716066 UDBINA Porez na dobit
1001005-1746816064 UMAG - UMAGO Porez na dobit
1001005-1746916068 UNEŠIĆ Porez na dobit
1001005-1747116067 VALPOVO Porez na dobit
1001005-1747216062 VARAŽDIN Porez na dobit
1001005-1747316061 VARAŽDINSKE TOPLICE Porez na dobit
1001005-1747416063 VELA LUKA Porez na dobit
1001005-1747516066 VELIKA Porez na dobit
1001005-1754116065 VELIKA GORICA Porez na dobit
1001005-1747616064 VELIKA KOPANICA Porez na dobit
1001005-1747716068 VELIKA LUDINA Porez na dobit
1001005-1747816060 VELIKA PISANICA Porez na dobit
1001005-1756516068 VELIKA TRNOVITICA Porez na dobit
1001005-1755816060 VELIKI BUKOVEC Porez na dobit
1001005-1748016062 VELIKI GRĐEVAC Porez na dobit
1001005-1748116061 VELIKO TRGOVIŠĆE Porez na dobit
1001005-1748316066 VELIKO TROJSTVO Porez na dobit
1001005-1748416064 VIDOVEC Porez na dobit
1001005-1748516068 VILJEVO Porez na dobit
1001005-1748616060 VINICA Porez na dobit
1001005-1748716065 VINKOVCI Porez na dobit
1001005-1748816069 VINODOLSKA OPĆINA Porez na dobit
1001005-1748916067 VIR Porez na dobit
1001005-1749016066 VIRJE Porez na dobit
1001005-1749116064 VIROVITICA Porez na dobit
1001005-1749216068 VIS Porez na dobit
1001005-1749316060 VISOKO Porez na dobit
1001005-1749416065 VIŠKOVCI Porez na dobit
1001005-1749516069 VIŠKOVO Porez na dobit
1001005-1749716062 VIŠNJAN - VISIGNANO Porez na dobit
1001005-1749816061 VIŽINADA - VISINADA Porez na dobit
1001005-1757916063 VLADISLAVCI Porez na dobit
1001005-1749916063 VOĆIN Porez na dobit
1001005-1750016067 VODICE Porez na dobit
1001005-1750216061 VODNJAN - DIGNANO Porez na dobit
1001005-1758416067 VOĐINCI Porez na dobit
1001005-1750316063 VOJNIĆ Porez na dobit
1001005-1750416066 VRATIŠINEC Porez na dobit
1001005-1750516064 VRBANJA Porez na dobit
1001005-1750616068 VRBJE Porez na dobit
1001005-1750716060 VRBNIK Porez na dobit
1001005-1750816065 VRBOVEC Porez na dobit
1001005-1750916069 VRBOVSKO Porez na dobit
1001005-1751116063 VRGORAC Porez na dobit
1001005-1751216066 VRHOVINE Porez na dobit
1001005-1751316064 VRLIKA Porez na dobit
1001005-1751416068 VRPOLJE Porez na dobit
1001005-1751616065 VRSAR - ORSERA Porez na dobit
1001005-1762516061 VRSI Porez na dobit
1001005-1751716069 VUKA Porez na dobit
1001005-1751816067 VUKOVAR Porez na dobit
1001005-1751916062 ZABOK Porez na dobit
1001005-1752016063 ZADAR Porez na dobit
1001005-1759516063 ZADVARJE Porez na dobit
1001005-1752116066 ZAGORSKA SELA Porez na dobit
1001005-1713316067 ZAGREB Porez na dobit
1001005-1752216064 ZAGVOZD Porez na dobit
1001005-1754316067 ZAPREŠIĆ Porez na dobit
1001005-1752316068 ZAŽABLJE Porez na dobit
1001005-1752416060 ZDENCI Porez na dobit
1001005-1752516065 ZEMUNIK DONJI Porez na dobit
1001005-1752616069 ZLATAR Porez na dobit
1001005-1752716067 ZLATAR BISTRICA Porez na dobit
1001005-1752816062 ZMIJAVCI Porez na dobit
1001005-1756616060 ZRINSKI TOPOLOVAC Porez na dobit
1001005-1753016064 ŽAKANJE Porez na dobit
1001005-1753116068 ŽMINJ Porez na dobit
1001005-1754016060 ŽUMBERAK Porez na dobit
1001005-1760216064 ŽUPA DUBROVAČKA Porez na dobit
1001005-1753416069 ŽUPANJA Porez na dobit

 

1.10.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit

- 1651 Porez na dobit,
- 1660 Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava  intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),
- 1678 Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl.  (čl. 31. Zakona),
- 1686 Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 22. Zakona koji je bio na snazi do 31.12.2004. godine),
- 1694 Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),
- 1864 Porez na dobit po odbitku na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan Europske unije, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% (čl. 31. st.10. Zakona).

 

1.10.2. Upisivanje podatka u polje «poziv na broj odobrenja»

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u  polje «model» mogu upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji poduzetnici fizičke osobe odnosno uplatitelji za inozemne porezne obveznike u polje «model» mogu upisati broj modela «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

1.11. Prihodi po posebnim propisima

- 1902 Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke,
- 1988 Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

 

1.11.1 Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» mogu upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «22». Tada u polje  «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (Prilog 1).

 

2.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake za vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

2.1.1. Županijski porezi

- 1309 Porez na nasljedstva i darove,
- 1317 Porez na cestovna motorna vozila,
- 1325 Porez na plovila,
- 1341 Porez na automate za zabavne igre.

 

2.1.2. Županijske pristojbe i naknade

- 5304 Županijske upravne pristojbe,
- 5312 Županijske naknade,
- 5339 Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,
- 5347 Naknada za koncesije na javnim cestama,
- 5355 Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske liniji,
- 5363 Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

 

2.1.3. Županijske novčane kazne

- 6300 Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
- 6319 Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje,
- 6327 Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

 

2.1.4. Ostali županijski prihodi

- 7307 Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,
- 7315 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
- 7323 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,
- 7331 Prihodi od koncesija,
- 7340 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,
- 7358 Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
- 7374 Povrati u županijski proračun,
- 7382 Prihodi od kamata,
- 7390 Prihodi od vlastite djelatnosti,
- 7404 Prihodi po posebnim ugovorima,
- 7412 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
- 7420 Povrati oročenih sredstava tijekom godine,
- 7439 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
- 7447 Krediti,
- 7455 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
- 7463 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
- 7471 Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
- 7480 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
- 7498 Prihodi od dividendi.

 

2.1.5. Pomoći županijama

2.1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 7366 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
- 7366 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
- 7366 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,
- 7366 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

 

2.1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 3816 019 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE
- 3816 027 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA
- 3816 035 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD
- 3816 043 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS
- 3816 051 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA
- 3816 060 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo
- 3816 078 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
- 3816 086 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
- 3816 094 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
- 3816 108 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

2.1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 3824 019 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE
- 3824 027 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA
- 3824 035 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD
- 3824 043 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS
- 3824 051 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA
- 3824 060 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo
- 3824 078 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
- 3824 086 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
- 3824 094 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
- 3824 108 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

2.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

- 4600 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava,
- 4618 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje, koju obavlja Porezna uprava.

 

2.1.7. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1 i točke 2.1.6. na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1 i točke 2.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi  matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Pri uplati u korist propisanoga računa za brojčane oznake vrste prihoda od točke 2.1.2. do točke 2.1.5. na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (Prilog 1).

 

3.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake za vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

3.1.1. Gradski i općinski porezi

- 1708 Porez na potrošnju,
- 1716 Porez na kuće za odmor,
- 1724 Porez na reklame,
- 1732 Porez na tvrtku ili naziv,
- 1740 Porez na korištenje javnih površina,
- 1759 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,
- 1767 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
- 1775 Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

3.1.2. Gradske i općinske pristojbe i naknade

- 5703 Gradske i općinske upravne pristojbe,
- 5711 Ostale gradske i općinske pristojbe,
- 5720 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
- 5738 Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,
- 5746 Naknada za korištenje prostora elektrana,
- 5754 Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,
- 5762 Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,
- 5770 Komunalne naknade,
- 5789 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,
- 5797 Boravišna pristojba,
- 5819 Naknada za koncesije,
- 5827 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,
- 5835 Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,
- 5843 Naknada za koncesijsko odobrenje,
- 5851 Naknada za šumsku infrastrukturu,
- 5860 Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

 

3.1.3. Gradske i općinske novčane kazne

- 6700 Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,
- 6718 Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje  koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist.

 

3.1.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

- 7706 Ostali gradski i općinski prihodi,
- 7714 Šumski doprinos,
- 7722 Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,
- 7730 Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,
- 7749 Prihodi od koncesija,
- 7757 Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u  vlasništvu grada/općine,
- 7765 Donacije od pravnih i fizičkih osoba,
- 7781 Povrati u gradski/općinski proračun,
- 7790 Prihodi od kamata,
- 7803 Prihodi od vlastite djelatnosti,
- 7811 Prihodi s osnove posebnih ugovora,
- 7820 Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,
- 7838 Zaprimljeni neprepoznati nalozi,
- 7846 Povrat oročenih sredstava tijekom godine,
- 7854 Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,
- 7862 Mjesni samodoprinos,
- 7870 Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,
- 7889 Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,
- 7897 Krediti,
- 7900 Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,
- 7919 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,
- 7927 Primici od prodaje vrijednosnih papira,
- 7935 Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,
- 7943 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
- 7951 Prihodi od dividendi,
- 7994 Ostali prihodi za posebne namjene.

 

3.1.5. Pomoći gradovima i općinama

3.1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 7773 019 Tekuće pomoći od inozemnih vlada,
- 7773 027 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,
- 7773 035 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,
- 7773 043 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

 

3.1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 7960 019 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE
- 7960 027 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA
- 7960 035 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD
- 7960 043 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS
- 7960 051 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA
- 7960 060 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo
- 7960 078 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
- 7960 086 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,
- 7960 094 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,
- 7960 108 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

3.1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta
prihoda Podvrsta
prihoda Naziv
- 7978 019 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE
- 7978 027 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA
- 7978 035 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD
- 7978 043 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS
- 7978 051 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA
- 7978 060 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo
- 7978 078 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,
- 7978 086 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,
- 7978 094 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,
- 7978 108 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

 

3.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

- 4804 Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava.

 

3.1.7. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1 i točke 3.1.6. na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1 i točke 3.1.6. uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» mogu upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi  matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Pri uplati u korist propisanoga računa za brojčane oznake vrste prihoda od točke 3.1.2. do točke 3.1.5. na nalozima za plaćanje u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

 

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE

Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna lokalne samouprave uz oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

 

4.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za prijenos sredstava s računa proračuna lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuje se broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda:

- 4502 Donacija iz proračuna jedinice lokalne samouprave,

te kao podatak drugi OIB proračuna lokalne samouprave.

Do 31. ožujka 2011. godine za prijenos sredstava s računa proračuna lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave u polje «model» jedinica lokalne samouprave može upisati broj modela «21». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuje brojčanu oznaku vrste prihoda 4502, te kao podatak drugi svoj matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

III. ZAJEDNIČKI PRIHODI

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

1.1. Lovozakupnina

Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

Račun Županija Naziv računa
1001005-1771051857 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1721151854 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1739151854 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1717951855 KARLOVAČKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1747251852 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1720151858 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1702451858 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1737351858 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1713051853 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1749151855 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1735151852 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1739651850 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1752051850 ZADARSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1731251850 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1744451853 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1751851856 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1740951855 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1732151855 ISTARSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1709851859 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1706051857 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Lovozakupnina
1001005-1713351856 GRAD ZAGREB Lovozakupnina

 

1.1.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate lovozakupnine na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi broj ugovora u duljini 8 znamenaka uključujući i kontrolni broj.

 

1.2. Naknada za koncesije prava lova

Prihodi od naknade za koncesiju prava lova uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

Račun Županija Naziv računa
1001005-1771051937 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1721151934 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1739151934 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1717951935 KARLOVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1747251932 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1720151938 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1702451938 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1737351938 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1713051931 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1749151935 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1735151932 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1739651930 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1752051930 ZADARSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1731251930 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1744451931 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1751851936 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1740951935 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1732151935 ISTARSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1709851939 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1706051937 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju prava lova
1001005-1713351936 GRAD ZAGREB Naknada za koncesiju prava lova

 

1.2.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju prava lova na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

1.3. Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

Prihodi od naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem se području koristi voda u gospodarske svrhe:

Račun Županija Naziv računa
1001005-1771051509 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1721151508 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1739151508 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1717951507 KARLOVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1747251502 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1720151501 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1702451501 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1737351501 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1713051505 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1749151507 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1735151502 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1739651500 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1752051500 ZADARSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1731251500 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1744451505 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1751851506 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1740951507 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1732151507 ISTARSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1709851504 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1706051509 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda
1001005-1713351506 GRAD ZAGREB Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

 

1.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

2.1. Spomenička renta

2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora uplaćuju se u korist računa grada/općine na području kojemu je renta ubrana:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700128699 ANDRIJAŠEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700228693 ANTUNOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700328692 BABINA GREDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700428694 BAKAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700528697 BALE - VALLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700628691 BARBAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700728695 BARILOVIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700828690 BAŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1700928696 BAŠKA VODA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701028693 BEBRINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701128692 BEDEKOVČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755028699 BEDENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701228694 BEDNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701328697 BELI MANASTIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701528695 BELICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701628690 BELIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701728696 BENKOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701828698 BEREK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1701928699 BERETINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702028694 BIBINJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762128698 BILICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702128697 BILJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702228691 BIOGRAD NA MORU Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731028692 BISKUPIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754728691 BISTRA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702328695 BIZOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702428690 BJELOVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702528696 BLATO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702628698 BOGDANOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702728699 BOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1702928692 BOROVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703028697 BOSILJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703228695 BOŠNJACI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703328690 BRCKOVLJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703428696 BRDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707728698 BRELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703528698 BRESTOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703628699 BREZNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715128694 BREZNIČKI HUM Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703728693 BRINJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703828692 BROD MORAVICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1703928694 BRODSKI STUPNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704028695 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704128690 BUDINŠČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704228696 BUJE - BUIE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756728698 BUKOVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704328698 BUZET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704428699 CERNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704628692 CERNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704728694 CEROVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704828697 CESTICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1704928691 CETINGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705028696 CISTA PROVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705128698 CIVLJANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705228699 CRES Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705328693 CRIKVENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705428692 CRNAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705528694 ČABAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705628697 ČAČINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705728691 ČAĐAVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1705828695 ČAGLIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706028699 ČAKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706128693 ČAVLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706328694 ČAZMA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706428697 ČEMINAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706528691 ČEPIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706628695 DARDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706728690 DARUVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706828696 DAVOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760328690 DEKANOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1706928698 DELNICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707028692 DESINIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707128694 DEŽANOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707228697 DICMO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707428695 DOBRINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707528690 DOMAŠINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707828699 DONJA DUBRAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757628693 DONJA MOTIČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1707928693 DONJA STUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708028691 DONJA VOĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708128695 DONJI ANDRIJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708228690 DONJI KRALJEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708328696 DONJI KUKURUZARI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708428698 DONJI LAPAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708628693 DONJI MIHOLJAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708928697 DONJI VIDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756828699 DRAGALIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709028690 DRAGANIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709128696 DRAŽ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709228698 DRENOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709428693 DRENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709528692 DRNIŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709628694 DRNJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709728697 DUBRAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754928690 DUBRAVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759828690 DUBROVAČKO PRIMORJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709828691 DUBROVNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1709928695 DUGA RESA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710028694 DUGI RAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710128697 DUGO SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758528692 DUGOPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710228691 DVOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710328695 ĐAKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710428690 ĐELEKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710528696 ĐULOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710628698 ĐURĐENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710728699 ĐURĐEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1710828693 ĐURMANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711028697 ERDUT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711128691 ERNESTINOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711328690 ERVENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711428696 FARKAŠEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761928691 FAŽANA - FASANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711528698 FERDINANDOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711628699 FERIČANCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762928690 FUNTANA - FONTANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711728693 FUŽINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757128695 GALOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711828692 GARČIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1711928694 GAREŠNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712028695 GENERALSKI STOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712128690 GLINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712228696 GOLA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712328698 GORIČAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712428699 GORJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761828697 GORNJA RIJEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712528693 GORNJA STUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756928693 GORNJA VRBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712728694 GORNJI BOGIĆEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1712928691 GORNJI KNEGINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760428696 GORNJI MIHALJEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713028696 GOSPIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713128698 GRAČAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713228699 GRAČIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713428692 GRADAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713528694 GRADEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713628697 GRADINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713728691 GRADIŠTE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713828695 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713928690 GRUBIŠNO POLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714028699 GUNDINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714128693 GUNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751028694 GVOZD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714428697 HERCEGOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714528691 HLEBINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714628695 HRAŠĆINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714828696 HRVACE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1714928698 HRVATSKA DUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715028692 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715228697 HUM NA SUTLI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715328691 HVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715428695 ILOK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715528690 IMOTSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715628696 IVANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715828699 IVANIĆ GRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1715928693 IVANKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716128695 IVANSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760928694 JAGODNJAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716328696 JAKOVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716428698 JAKŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716528699 JALŽABET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759928696 JANJINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716628693 JARMINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716728692 JASENICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716828694 JASENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1716928697 JASTREBARSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717028690 JELENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717128696 JELSA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755228692 JESENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717228698 JOSIPDOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717328699 KALI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755928698 KALINOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756028692 KALNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005- 1762328693 KAMANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717528692 KANFANAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717628694 KAPELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717728697 KAPTOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717828691 KARLOBAG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1717928695 KARLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759628691 KAROJBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718028698 KASTAV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718128699 KAŠTELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759728695 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718328692 KIJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718428694 KISTANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718528697 KLAKAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718628691 KLANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718728695 KLANJEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1718928696 KLENOVNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719028693 KLINČA SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719228694 KLIS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719328697 KLOŠTAR IVANIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719428691 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719528695 KNEŽEVI VINOGRADI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719628690 KNIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762228699 KOLAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719728696 KOMIŽA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719828698 KONAVLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1719928699 KONČANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720028695 KONJŠČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720128690 KOPRIVNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720228696 KOPRIVNIČKI BREGI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720328698 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720428699 KORČULA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753828697 KOSTRENA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720528693 KOŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720628692 KOTORIBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720828697 KRALJEVEC NA SUTLI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1720928691 KRALJEVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721128698 KRAPINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721228699 KRAPINSKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753328698 KRAŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754528694 KRAVARSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721328693 KRIŽ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721428692 KRIŽEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721528694 KRK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721628697 KRNJAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721728691 KRŠAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757228690 KUKLJICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1721928690 KULA NORINSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755328694 KUMROVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722028699 KUTINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722128693 KUTJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722228692 LABIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722328694 LANIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722528691 LASINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722628695 LASTOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758628694 LEĆEVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722728690 LEGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722828696 LEKENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1722928698 LEPOGLAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723028692 LEVANJSKA VAROŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723128694 LIPIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723228697 LIPOVLJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723428695 LIŠANE OSTROVIČKE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723528690 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723628696 LOBOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723728698 LOKVE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758728697 LOKVIČIĆI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762428692 LOPAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1723928693 LOVAS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724028691 LOVINAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724228690 LOVRAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724328696 LOVREĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724428698 LUDBREG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754828695 LUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724528699 LUKAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760028697 LUMBARDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724628693 LUPOGLAV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724728692 LJUBEŠĆICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724828694 MAČE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757828694 MAGADENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755528691 MAJUR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1724928697 MAKARSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725028690 MALA SUBOTICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725128696 MALI BUKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725228698 MALI LOŠINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725328699 MALINSKA - DUBAŠNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725428693 MARČANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725628694 MARIJA BISTRICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753928691 MARIJA GORICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725728697 MARIJANCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725828691 MARINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761028695 MARKUŠICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708528699 MARTIJANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1725928695 MARTINSKA VES Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726028698 MARUŠEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726128699 MATULJI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726328692 MEDULIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726428694 METKOVIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726528697 MIHOVLJAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726628691 MIKLEUŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726728695 MILNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1726828690 MLJET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727028693 MOLVE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727328697 MOŠČENIČKA DRAGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727428691 MOTOVUN - MONTONA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727528695 MRKOPALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708728692 MUĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727628690 MURSKO SREDIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761728694 MURTER – KORNATI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727828698 NAŠICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727928699 NEDELIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761228696 NEGOSLAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728028694 NEREŽIŠĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728128697 NETRETIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729528698 NIJEMCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728228691 NIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728328695 NOVA BUKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728428690 NOVA GRADIŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728528696 NOVA KAPELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728728699 NOVA RAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728828693 NOVALJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755428697 NOVI GOLUBOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1728928692 NOVI MAROF Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729028697 NOVI VINODOLSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753728694 NOVIGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729128691 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729228695 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756128694 NOVO VIRJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729328690 NOVSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729428696 NUŠTAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729628699 OBROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729728693 OGULIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758828691 OKRUG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729928694 OKUČANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730028699 OMIŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730128693 OMIŠALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730228692 OPATIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730328694 OPRISAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730428697 OPRTALJ - PORTOLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730628695 OPUZEN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730728690 ORAHOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730828696 OREBIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760528698 OREHOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1730928698 ORIOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754228699 ORLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731128694 OROSLAVJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731228697 OSIJEK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731328691 OTOČAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731428695 OTOK (Sinj) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753528693 OTOK (Vinkovci) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731528690 OZALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731628696 PAG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731728698 PAKOŠTANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1731828699 PAKRAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732028691 PAŠMAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732128695 PAZIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732328696 PERUŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732428698 PETERANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732528699 PETLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732628693 PETRIJANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732728692 PETRIJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732828694 PETRINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1732928697 PETROVSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733028690 PIĆAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758128696 PIROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733128696 PISAROVINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733228698 PITOMAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733328699 PLAŠKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733428693 PLETERNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745528693 PLITVIČKA JEZERA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733528692 PLOČE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733728697 PODBABLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733828691 PODCRKAVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1733928695 PODGORA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734028698 PODGORAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1727128692 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761628692 PODRAVSKE SESVETE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734128699 PODSTRANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734228693 PODTUREN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734328692 POJEZERJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754428692 POKUPSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734428694 POLAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734528697 POLIČNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734628691 POPOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734728695 POPOVAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734828690 POREČ - PARENZO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1734928696 POSEDARJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735028693 POSTIRA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757328696 POVLJANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735128692 POŽEGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735228694 PREGRADA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735428691 PREKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735528695 PRELOG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735628690 PRESEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758928695 PRGOMET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762028696 PRIBISLAVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759028698 PRIMORSKI DOLAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735728696 PRIMOŠTEN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758328699 PRIVLAKA (Vukovar) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757428698 PRIVLAKA (Zadar) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1708828694 PROLOŽAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1729828692 PROMINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735828698 PUČIŠĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1735928699 PULA - POLA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736028694 PUNAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736128697 PUNITOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736228691 PUŠČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736328695 RAB Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736428690 RADOBOJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753628692 RAKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736528696 RAKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736628698 RASINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736828693 RAŠA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1736928692 RAVNA GORA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737128691 RAŽANAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737228695 REŠETARI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755628695 RIBNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737328690 RIJEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758228698 ROGOZNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737428696 ROVINJ - ROVIGNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737528698 ROVIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737628699 RUGVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759128699 RUNOVIĆI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737728693 RUŽIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737828692 SABORSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1737928694 SALI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738028695 SAMOBOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738128690 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738228696 SEGET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738328698 SELCA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738528693 SELNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738628692 SEMELJCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738728694 SENJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756228697 SEVERIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738828697 SIBINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757028691 SIKIREVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1738928691 SINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739028696 SIRAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739128698 SISAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739328693 SKRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739428692 SKRADIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739528694 SLATINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739628697 SLAVONSKI BROD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739728691 SLAVONSKI ŠAMAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1739928690 SLIVNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740028690 SLUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740228698 SMOKVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740528692 SOKOLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740628694 SOLIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740728697 SOPJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1740928695 SPLIT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741028698 SRAČINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741128699 STANKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741228693 STARA GRADIŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741328692 STARI GRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741428694 STARI JANKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741528697 STARI MIKANOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741628691 STARIGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741828690 STARO PETROVO SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1741928696 STON Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760628699 STRAHONINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742128692 STRIZIVOJNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742228694 STUBIČKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755128693 STUPNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742328697 SUĆURAJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742428691 SUHOPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742528695 SUKOŠAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742628690 SUNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742728696 SUPETAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759228693 SUTIVAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760728693 SVETA MARIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743228691 SVETA NEDELJA (Labin) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743628698 SVETA NEDELJA (Samobor) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743728699 SVETI ĐURĐ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742828698 SVETI FILIP I JAKOV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743828693 SVETI ILIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1742928699 SVETI IVAN ZELINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743928692 SVETI IVAN ŽABNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744028697 SVETI JURAJ NA BREGU Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743028694 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743128697 SVETI LOVREČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744128691 SVETI MARTIN NA MURI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744228695 SVETI PETAR OREHOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743328695 SVETI PETAR U ŠUMI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1743528696 SVETVINČENAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756428695 ŠANDROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760828692 ŠENKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744328690 ŠESTANOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744428696 ŠIBENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744528698 ŠKABRNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1761428699 ŠODOLOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744728693 ŠOLTA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1744928694 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745028695 ŠTEFANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762828695 ŠTITAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745228696 ŠTRIGOVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1763128693 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745328698 TINJAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745428699 TISNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757528699 TKON Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745628692 TOMPOJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745728694 TOPUSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745828697 TORDINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755728690 TOUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1745928691 TOVARNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762628697 TRIBUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746028696 TRILJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746128698 TRNAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746228699 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746328693 TROGIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760128691 TRPANJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746428692 TRPINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759328692 TUČEPI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746628697 TUHELJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746728691 UDBINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746828695 UMAG - UMAGO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1746928690 UNEŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747128693 VALPOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747228692 VARAŽDIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747328694 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747428697 VELA LUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747528691 VELIKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754128698 VELIKA GORICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747628695 VELIKA KOPANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747728690 VELIKA LUDINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1747828696 VELIKA PISANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756528690 VELIKA TRNOVITICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1755828696 VELIKI BUKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748028692 VELIKI GRĐEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748128694 VELIKO TRGOVIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748328691 VELIKO TROJSTVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748428695 VIDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748528690 VILJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748628696 VINICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748728698 VINKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748828699 VINODOLSKA OPĆINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1748928693 VIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749028691 VIRJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749128695 VIROVITICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749228690 VIS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749328696 VISOKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749428698 VIŠKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749528699 VIŠKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749728692 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749828694 VIŽINADA - VISINADA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1757928697 VLADISLAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1749928697 VOĆIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750028693 VODICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750228694 VODNJAN - DIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1758428693 VOĐINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750328697 VOJNIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750428691 VRATIŠINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750528695 VRBANJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750628690 VRBJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750728696 VRBNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750828698 VRBOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1750928699 VRBOVSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751128697 VRGORAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751228691 VRHOVINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751328695 VRLIKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751428690 VRPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751628698 VRSAR - ORSERA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1762528694 VRSI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751728699 VUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751828693 VUKOVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1751928692 ZABOK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752028697 ZADAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1759528697 ZADVARJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752128691 ZAGORSKA SELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1713328693 ZAGREB Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752228695 ZAGVOZD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754328693 ZAPREŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752328690 ZAŽABLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752428696 ZDENCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752528698 ZEMUNIK DONJI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752628699 ZLATAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752728693 ZLATAR BISTRICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1752828692 ZMIJAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1756628696 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753028695 ŽAKANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753128690 ŽMINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1754028696 ŽUMBERAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1760228695 ŽUPA DUBROVAČKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
1001005-1753428699 ŽUPANJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

 

2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu je renta ubrana:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700128703 ANDRIJAŠEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700228708 ANTUNOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700328705 BABINA GREDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700428709 BAKAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700528701 BALE - VALLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700628706 BARBAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700728700 BARILOVIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700828704 BAŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1700928707 BAŠKA VODA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701028708 BEBRINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701128705 BEDEKOVČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755028703 BEDENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701228709 BEDNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701328701 BELI MANASTIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701528700 BELICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701628704 BELIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701728707 BENKOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701828702 BEREK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1701928703 BERETINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702028709 BIBINJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762128702 BILICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702128701 BILJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702228706 BIOGRAD NA MORU Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731028705 BISKUPIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754728706 BISTRA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702328700 BIZOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702428704 BJELOVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702528707 BLATO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702628702 BOGDANOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702728703 BOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1702928705 BOROVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703028701 BOSILJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703228700 BOŠNJACI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703328704 BRCKOVLJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703428707 BRDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707728702 BRELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703528702 BRESTOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703628703 BREZNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715128709 BREZNIČKI HUM Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703728708 BRINJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703828705 BROD MORAVICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1703928709 BRODSKI STUPNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704028700 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704128704 BUDINŠČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704228707 BUJE - BUIE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756728702 BUKOVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704328702 BUZET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704428703 CERNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704628705 CERNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704728709 CEROVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704828701 CESTICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1704928706 CETINGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705028707 CISTA PROVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705128702 CIVLJANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705228703 CRES Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705328708 CRIKVENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705428705 CRNAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705528709 ČABAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705628701 ČAČINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705728706 ČAĐAVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1705828700 ČAGLIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706028703 ČAKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706128708 ČAVLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706328709 ČAZMA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706428701 ČEMINAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706528706 ČEPIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706628700 DARDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706728704 DARUVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706828707 DAVOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760328704 DEKANOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1706928702 DELNICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707028705 DESINIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707128709 DEŽANOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707228701 DICMO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707428700 DOBRINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707528704 DOMAŠINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707828703 DONJA DUBRAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757628708 DONJA MOTIČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1707928708 DONJA STUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708028706 DONJA VOĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708128700 DONJI ANDRIJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708228704 DONJI KRALJEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708328707 DONJI KUKURUZARI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708428702 DONJI LAPAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708628708 DONJI MIHOLJAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708928701 DONJI VIDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756828703 DRAGALIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709028704 DRAGANIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709128707 DRAŽ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709228702 DRENOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709428708 DRENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709528705 DRNIŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709628709 DRNJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709728701 DUBRAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754928704 DUBRAVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759828704 DUBROVAČKO PRIMORJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709828706 DUBROVNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1709928700 DUGA RESA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710028709 DUGI RAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710128701 DUGO SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758528705 DUGOPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710228706 DVOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710328700 ĐAKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710428704 ĐELEKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710528707 ĐULOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710628702 ĐURĐENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710728703 ĐURĐEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1710828708 ĐURMANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711028701 ERDUT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711128706 ERNESTINOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711328704 ERVENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711428707 FARKAŠEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761928706 FAŽANA - FASANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711528702 FERDINANDOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711628703 FERIČANCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762928704 FUNTANA - FONTANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711728708 FUŽINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757128700 GALOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711828705 GARČIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1711928709 GAREŠNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712028700 GENERALSKI STOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712128704 GLINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712228707 GOLA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712328702 GORIČAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712428703 GORJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761828701 GORNJA RIJEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712528708 GORNJA STUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756928708 GORNJA VRBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712728709 GORNJI BOGIĆEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1712928706 GORNJI KNEGINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760428707 GORNJI MIHALJEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713028707 GOSPIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713128702 GRAČAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713228703 GRAČIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713428705 GRADAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713528709 GRADEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713628701 GRADINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713728706 GRADIŠTE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713828700 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713928704 GRUBIŠNO POLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714028703 GUNDINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714128708 GUNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751028709 GVOZD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714428701 HERCEGOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714528706 HLEBINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714628700 HRAŠĆINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714828707 HRVACE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1714928702 HRVATSKA DUBICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715028705 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715228701 HUM NA SUTLI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715328706 HVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715428700 ILOK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715528704 IMOTSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715628707 IVANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715828703 IVANIĆ GRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1715928708 IVANKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716128700 IVANSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760928709 JAGODNJAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716328707 JAKOVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716428702 JAKŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716528703 JALŽABET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759928707 JANJINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716628708 JARMINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716728705 JASENICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716828709 JASENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1716928701 JASTREBARSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717028704 JELENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717128707 JELSA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755228705 JESENJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717228702 JOSIPDOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717328703 KALI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755928702 KALINOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756028705 KALNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005- 1762328708 KAMANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717528705 KANFANAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717628709 KAPELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717728701 KAPTOL Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717828706 KARLOBAG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1717928700 KARLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759628706 KAROJBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718028702 KASTAV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718128703 KAŠTELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759728700 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718328705 KIJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718428709 KISTANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718528701 KLAKAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718628706 KLANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718728700 KLANJEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1718928707 KLENOVNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719028708 KLINČA SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719228709 KLIS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719328701 KLOŠTAR IVANIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719428706 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719528700 KNEŽEVI VINOGRADI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719628704 KNIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762228703 KOLAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719728707 KOMIŽA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719828702 KONAVLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1719928703 KONČANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720028700 KONJŠČINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720128704 KOPRIVNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720228707 KOPRIVNIČKI BREGI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720328702 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720428703 KORČULA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753828701 KOSTRENA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720528708 KOŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720628705 KOTORIBA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720828701 KRALJEVEC NA SUTLI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1720928706 KRALJEVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721128702 KRAPINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721228703 KRAPINSKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753328702 KRAŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754528709 KRAVARSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721328708 KRIŽ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721428705 KRIŽEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721528709 KRK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721628701 KRNJAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721728706 KRŠAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757228704 KUKLJICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1721928704 KULA NORINSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755328709 KUMROVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722028703 KUTINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722128708 KUTJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722228705 LABIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722328709 LANIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722528706 LASINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722628700 LASTOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758628709 LEĆEVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722728704 LEGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722828707 LEKENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1722928702 LEPOGLAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723028705 LEVANJSKA VAROŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723128709 LIPIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723228701 LIPOVLJANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723428700 LIŠANE OSTROVIČKE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723528704 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723628707 LOBOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723728702 LOKVE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758728701 LOKVIČIĆI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762428705 LOPAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1723928708 LOVAS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724028706 LOVINAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724228704 LOVRAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724328707 LOVREĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724428702 LUDBREG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754828700 LUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724528703 LUKAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760028701 LUMBARDA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724628708 LUPOGLAV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724728705 LJUBEŠĆICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724828709 MAČE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757828709 MAGADENOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755528706 MAJUR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1724928701 MAKARSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725028704 MALA SUBOTICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725128707 MALI BUKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725228702 MALI LOŠINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725328703 MALINSKA - DUBAŠNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725428708 MARČANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725628709 MARIJA BISTRICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753928706 MARIJA GORICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725728701 MARIJANCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725828706 MARINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761028700 MARKUŠICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708528703 MARTIJANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1725928700 MARTINSKA VES Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726028702 MARUŠEVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726128703 MATULJI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726328705 MEDULIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726428709 METKOVIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726528701 MIHOVLJAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726628706 MIKLEUŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726728700 MILNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1726828704 MLJET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727028708 MOLVE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727328701 MOŠČENIČKA DRAGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727428706 MOTOVUN - MONTONA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727528700 MRKOPALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708728705 MUĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727628704 MURSKO SREDIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761728709 MURTER – KORNATI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727828702 NAŠICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727928703 NEDELIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761228707 NEGOSLAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728028709 NEREŽIŠĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728128701 NETRETIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729528702 NIJEMCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728228706 NIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728328700 NOVA BUKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728428704 NOVA GRADIŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728528707 NOVA KAPELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728728703 NOVA RAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728828708 NOVALJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755428701 NOVI GOLUBOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1728928705 NOVI MAROF Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729028701 NOVI VINODOLSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753728709 NOVIGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729128706 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729228700 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756128709 NOVO VIRJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729328704 NOVSKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729428707 NUŠTAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729628703 OBROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729728708 OGULIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758828706 OKRUG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729928709 OKUČANI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730028703 OMIŠ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730128708 OMIŠALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730228705 OPATIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730328709 OPRISAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730428701 OPRTALJ - PORTOLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730628700 OPUZEN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730728704 ORAHOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730828707 OREBIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760528702 OREHOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1730928702 ORIOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754228703 ORLE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731128709 OROSLAVJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731228701 OSIJEK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731328706 OTOČAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731428700 OTOK (Sinj) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753528708 OTOK (Vinkovci Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731528704 OZALJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731628707 PAG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731728702 PAKOŠTANE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1731828703 PAKRAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732028706 PAŠMAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732128700 PAZIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732328707 PERUŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732428702 PETERANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732528703 PETLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732628708 PETRIJANEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732728705 PETRIJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732828709 PETRINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1732928701 PETROVSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733028704 PIĆAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758128707 PIROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733128707 PISAROVINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733228702 PITOMAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733328703 PLAŠKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733428708 PLETERNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745528708 PLITVIČKA JEZERA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733528705 PLOČE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733728701 PODBABLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733828706 PODCRKAVLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1733928700 PODGORA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734028702 PODGORAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1727128705 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761628705 PODRAVSKE SESVETE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734128703 PODSTRANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734228708 PODTUREN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734328705 POJEZERJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754428705 POKUPSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734428709 POLAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734528701 POLIČNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734628706 POPOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734728700 POPOVAČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734828704 POREČ - PARENZO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1734928707 POSEDARJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735028708 POSTIRA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757328707 POVLJANA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735128705 POŽEGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735228709 PREGRADA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735428706 PREKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735528700 PRELOG Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735628704 PRESEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758928700 PRGOMET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762028707 PRIBISLAVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759028702 PRIMORSKI DOLAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735728707 PRIMOŠTEN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758328703 PRIVLAKA (Vukovar) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757428702 PRIVLAKA (Zadar) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1708828709 PROLOŽAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1729828705 PROMINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735828702 PUČIŠĆA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1735928703 PULA - POLA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736028709 PUNAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736128701 PUNITOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736228706 PUŠČA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736328700 RAB Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736428704 RADOBOJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753628705 RAKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736528707 RAKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736628702 RASINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736828708 RAŠA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1736928705 RAVNA GORA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737128706 RAŽANAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737228700 REŠETARI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755628700 RIBNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737328704 RIJEKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758228702 ROGOZNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737428707 ROVINJ - ROVIGNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737528702 ROVIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737628703 RUGVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759128703 RUNOVIĆI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737728708 RUŽIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737828705 SABORSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1737928709 SALI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738028700 SAMOBOR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738128704 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738228707 SEGET Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738328702 SELCA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738528708 SELNICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738628705 SEMELJCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738728709 SENJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756228701 SEVERIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738828701 SIBINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757028706 SIKIREVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1738928706 SINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739028707 SIRAČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739128702 SISAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739328708 SKRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739428705 SKRADIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739528709 SLATINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739628701 SLAVONSKI BROD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739728706 SLAVONSKI ŠAMAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1739928704 SLIVNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740028704 SLUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740228702 SMOKVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740528705 SOKOLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740628709 SOLIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740728701 SOPJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1740928700 SPLIT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741028702 SRAČINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741128703 STANKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741228708 STARA GRADIŠKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741328705 STARI GRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741428709 STARI JANKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741528701 STARI MIKANOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741628706 STARIGRAD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741828704 STARO PETROVO SELO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1741928707 STON Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760628703 STRAHONINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742128705 STRIZIVOJNA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742228709 STUBIČKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755128708 STUPNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742328701 SUĆURAJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742428706 SUHOPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742528700 SUKOŠAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742628704 SUNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742728707 SUPETAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759228708 SUTIVAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760728708 SVETA MARIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743228706 SVETA Nedelja (Labin) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743628702 SVETA NEDELJA (Samobor) Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743728703 SVETI ĐURĐ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742828702 SVETI FILIP I JAKOV Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743828708 SVETI ILIJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1742928703 SVETI IVAN ZELINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743928705 SVETI IVAN ŽABNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744028701 SVETI JURAJ NA BREGU Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743028709 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743128701 SVETI LOVREČ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744128706 SVETI MARTIN NA MURI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744228700 SVETI PETAR OREHOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743328700 SVETI PETAR U ŠUMI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1743528707 SVETVINČENAT Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756428700 ŠANDROVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760828705 ŠENKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744328704 ŠESTANOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744428707 ŠIBENIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744528702 ŠKABRNJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1761428703 ŠODOLOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744728708 ŠOLTA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1744928709 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745028700 ŠTEFANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762828700 ŠTITAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745228707 ŠTRIGOVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1763128708 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745328702 TINJAN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745428703 TISNO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757528703 TKON Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745628705 TOMPOJEVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745728709 TOPUSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745828701 TORDINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755728704 TOUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1745928706 TOVARNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762628701 TRIBUNJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746028707 TRILJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746128702 TRNAVA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746228703 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746328708 TROGIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760128706 TRPANJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746428705 TRPINJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759328705 TUČEPI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746628701 TUHELJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746728706 UDBINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746828700 UMAG - UMAGO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1746928704 UNEŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747128708 VALPOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747228705 VARAŽDIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747328709 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747428701 VELA LUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747528706 VELIKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754128702 VELIKA GORICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747628700 VELIKA KOPANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747728704 VELIKA LUDINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1747828707 VELIKA PISANICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756528704 VELIKA TRNOVITICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1755828707 VELIKI BUKOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748028705 VELIKI GRĐEVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748128709 VELIKO TRGOVIŠĆE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748328706 VELIKO TROJSTVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748428700 VIDOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748528704 VILJEVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748628707 VINICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748728702 VINKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748828703 VINODOLSKA OPĆINA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1748928708 VIR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749028706 VIRJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749128700 VIROVITICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749228704 VIS Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749328707 VISOKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749428702 VIŠKOVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749528703 VIŠKOVO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749728705 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749828709 VIŽINADA - VISINADA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1757928701 VLADISLAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1749928701 VOĆIN Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750028708 VODICE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750228709 VODNJAN - DIGNANO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1758428708 VOĐINCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750328701 VOJNIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750428706 VRATIŠINEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750528700 VRBANJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750628704 VRBJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750728707 VRBNIK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750828702 VRBOVEC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1750928703 VRBOVSKO Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751128701 VRGORAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751228706 VRHOVINE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751328700 VRLIKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751428704 VRPOLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751628702 VRSAR - ORSERA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1762528709 VRSI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751728703 VUKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751828708 VUKOVAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1751928705 ZABOK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752028701 ZADAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1759528701 ZADVARJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752128706 ZAGORSKA SELA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1713328708 ZAGREB Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752228700 ZAGVOZD Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754328708 ZAPREŠIĆ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752328704 ZAŽABLJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752428707 ZDENCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752528702 ZEMUNIK DONJI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752628703 ZLATAR Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752728708 ZLATAR BISTRICA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1752828705 ZMIJAVCI Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1756628707 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753028700 ŽAKANJE Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753128704 ŽMINJ Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1754028707 ŽUMBERAK Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1760228700 ŽUPA DUBROVAČKA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
1001005-1753428703 ŽUPANJA Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

 

2.1.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i točke 2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

2.2. Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja mineralnih i termalnih voda:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1701028749 BEBRINA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1704128745 BUDINŠČINA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1706728745 DARUVAR Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1707928749 DONJA STUBICA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1716928744 JASTREBARSKO Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1721228746 KRAPINSKE TOPLICE Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1721428748 KRIŽEVCI Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1722528747 LASINJA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1723128741 LIPIK Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1726528744 MIHOVLJAN Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1730428744 OPRTALJ - PORTOLE Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1731328747 OTOČAC Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1733128740 PISAROVINA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1742228741 STUBIČKE TOPLICE Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1744128747 SVETI MARTIN NA MURI Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1745728741 TOPUSKO Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1746628744 TUHELJ Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1747328741 VARAŽDINSKE TOPLICE Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda
1001005-1747528747 VELIKA Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

 

2.2.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2.3. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu

Naknada za koncesiju od zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700128955 ANDRIJAŠEVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1700328957 BABINA GREDA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1700428952 BAKAR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1700628950 BARBAN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1700828954 BAŠKA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1702228950 BIOGRAD NA MORU Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1702628956 BOGDANOVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1703528956 BRESTOVAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1703928952 BRODSKI STUPNIK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1704328956 BUZET Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1704428955 CERNA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1704628957 CERNIK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1705828951 ČAGLIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1706928956 DELNICE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1757628958 DONJA MOTIČINA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1708128951 DONJI ANDRIJEVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1709528957 DRNIŠ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1759828954 DUBROVAČKO PRIMORJE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1709828950 DUBROVNIK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1710328951 ĐAKOVO Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1710528959 ĐULOVAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1711728958 FUŽINE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1712428955 GORJANI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1713028959 GOSPIĆ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1715628959 IVANEC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1715928958 IVANKOVO Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1717028954 JELENJE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1717228956 JOSIPDOL Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1717928951 KARLOVAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1719628954 KNIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1720128954 KOPRIVNICA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1753828953 KOSTRENA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1721528952 KRK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1721728950 KRŠAN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1722128958 KUTJEVO Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1722928956 LEPOGLAVA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1723628959 LOBOR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1723728956 LOKVE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1723928958 LOVAS Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1724228954 LOVRAN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1726328957 MEDULIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1726428952 METKOVIĆ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1727328953 MOŠČENIČKA DRAGA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1727828956 NAŠICE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1727928955 NEDELIŠĆE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729528956 NIJEMCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1728228950 NIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1728928957 NOVI MAROF Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729028953 NOVI VINODOLSKI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1753728952 NOVIGRAD Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729228951 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729428959 NUŠTAR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729628955 OBROVAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1729728958 OGULIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1730028955 OMIŠ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1730128958 OMIŠALJ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1730228957 OPATIJA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1730428953 OPRTALJ - PORTOLE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1730928956 ORIOVAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1731228953 OSIJEK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1731328950 OTOČAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1731428951 OTOK (Sinj) Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1753528958 OTOK (Vinkovci) Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1731728956 PAKOŠTANE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1732828952 PETRINJA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1733328955 PLAŠKI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1733428958 PLETERNICA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1745528958 PLITVIČKA JEZERA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1733528957 PLOČE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1757328959 POVLJANA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1735128957 POŽEGA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1735528951 PRELOG Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1758328955 PRIVLAKA (Vukovar) Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1708828952 PROLOŽAC Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1735928955 PULA - POLA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1736828958 RAŠA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1736928957 RAVNA GORA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1737328954 RIJEKA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1737728958 RUŽIĆ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1737928952 SALI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1738028951 SAMOBOR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1738628957 SEMELJCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1738728952 SENJ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1738928950 SINJ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1739028959 SIRAČ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1739128956 SISAK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1739328958 SKRAD Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1739528952 SLATINA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1739628953 SLAVONSKI BROD Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1740628952 SOLIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1741428952 STARI JANKOVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1741528953 STARI MIKANOVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1741628950 STARIGRAD Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1741928959 STON Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1743628956 SVETA NEDELJA (Samobor) Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1743228950 SVETA NEDJELJA (Labin) Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1742828956 SVETI FILIP I JAKOV Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1744428959 ŠIBENIK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1745428955  TISNO  Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1745828953 TORDINCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1745928950 TOVARNIK Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1746228955 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1746428957 TRPINJA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1747228957 VARAŽDIN Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1747528950 VELIKA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1754128956 VELIKA GORICA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1747628951 VELIKA KOPANICA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1748728956 VINKOVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1748828955 VINODOLSKA OPĆINA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1749128951 VIROVITICA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1749428956 VIŠKOVCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1749828952 VIŽINADA - VISINADA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1758428958 VOĐINCI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1750528951 VRBANJA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1751328951 VRLIKA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1751428954 VRPOLJE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1762528952 VRSI Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1751828958 VUKOVAR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1752028953 ZADAR Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1759528953 ZADVARJE Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1713328958 ZAGREB Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1754328958 ZAPREŠIĆ Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu
1001005-1760228951 ŽUPA DUBROVAČKA Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu

 

2.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700129021 ANDRIJAŠEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700229022 ANTUNOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700329023 BABINA GREDA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700429020 BAKAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700529026 BALE - VALLE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700629024 BARBAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700729028 BARILOVIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700829027 BAŠKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1700929025 BAŠKA VODA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701029022 BEBRINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701129023 BEDEKOVČINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755029021 BEDENICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701229020 BEDNJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701329026 BELI MANASTIR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701529028 BELICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701629027 BELIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701729025 BENKOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701829029 BEREK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1701929021 BERETINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702029020 BIBINJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762129029 BILICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702129026 BILJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702229024 BIOGRAD NA MORU Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731029023 BISKUPIJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754729024 BISTRA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702329028 BIZOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702429027 BJELOVAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702529025 BLATO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702629029 BOGDANOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702729021 BOL Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1702929023 BOROVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703029026 BOSILJEVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703229028 BOŠNJACI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703329027 BRCKOVLJANI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703429025 BRDOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707729029 BRELA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703529029 BRESTOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703629021 BREZNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715129020 BREZNIČKI HUM Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703729022 BRINJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703829023 BROD MORAVICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1703929020 BRODSKI STUPNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704029028 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704129027 BUDINŠČINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704229025 BUJE - BUIE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756729029 BUKOVLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704329029 BUZET Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704429021 CERNA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704629023 CERNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704729020 CEROVLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704829026 CESTICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1704929024 CETINGRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705029025 CISTA PROVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705129029 CIVLJANE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705229021 CRES Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705329022 CRIKVENICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705429023 CRNAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705529020 ČABAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705629026 ČAČINCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705729024 ČAĐAVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1705829028 ČAGLIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706029021 ČAKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706129022 ČAVLE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706329020 ČAZMA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706429026 ČEMINAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706529024 ČEPIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706629028 DARDA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706729027 DARUVAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706829025 DAVOR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760329027 DEKANOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1706929029 DELNICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707029023 DESINIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707129020 DEŽANOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707229026 DICMO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707429028 DOBRINJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707529027 DOMAŠINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707829021 DONJA DUBRAVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757629022 DONJA MOTIČINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1707929022 DONJA STUBICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708029024 DONJA VOĆA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708129028 DONJI ANDRIJEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708229027 DONJI KRALJEVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708329025 DONJI KUKURUZARI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708429029 DONJI LAPAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708629022 DONJI MIHOLJAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708929026 DONJI VIDOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756829021 DRAGALIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709029027 DRAGANIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709129025 DRAŽ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709229029 DRENOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709429022 DRENJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709529023 DRNIŠ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709629020 DRNJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709729026 DUBRAVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754929027 DUBRAVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759829027 DUBROVAČKO PRIMORJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709829024 DUBROVNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1709929028 DUGA RESA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710029020 DUGI RAT Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710129026 DUGO SELO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758529023 DUGOPOLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710229024 DVOR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710329028 ĐAKOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710429027 ĐELEKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710529025 ĐULOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710629029 ĐURĐENOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710729021 ĐURĐEVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1710829022 ĐURMANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711029026 ERDUT Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711129024 ERNESTINOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711329027 ERVENIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711429025 FARKAŠEVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761929024 FAŽANA - FASANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711529029 FERDINANDOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711629021 FERIČANCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762929027 FUNTANA - FONTANE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711729022 FUŽINE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757129028 GALOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711829023 GARČIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1711929020 GAREŠNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712029028 GENERALSKI STOL Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712129027 GLINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712229025 GOLA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712329029 GORIČAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712429021 GORJANI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761829026 GORNJA RIJEKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712529022 GORNJA STUBICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756929022 GORNJA VRBA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712729020 GORNJI BOGIĆEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1712929024 GORNJI KNEGINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760429025 GORNJI MIHALJEVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713029025 GOSPIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713129029 GRAČAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713229021 GRAČIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713429023 GRADAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713529020 GRADEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713629026 GRADINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713729024 GRADIŠTE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713829028 GROŽNJAN-GRISIGNANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713929027 GRUBIŠNO POLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714029021 GUNDINCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714129022 GUNJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751029020 GVOZD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714429026 HERCEGOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714529024 HLEBINE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714629028 HRAŠĆINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714829025 HRVACE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1714929029 HRVATSKA DUBICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715029023 HRVATSKA KOSTAJNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715229026 HUM NA SUTLI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715329024 HVAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715429028 ILOK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715529027 IMOTSKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715629025 IVANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715829021 IVANIĆ GRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1715929022 IVANKOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716129028 IVANSKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760929020 JAGODNJAK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716329025 JAKOVLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716429029 JAKŠIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716529021 JALŽABET Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759929025 JANJINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716629022 JARMINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716729023 JASENICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716829020 JASENOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1716929026 JASTREBARSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717029027 JELENJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717129025 JELSA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755229023 JESENJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717229029 JOSIPDOL Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717329021 KALI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755929029 KALINOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756029023 KALNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005- 1762329022 KAMANJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717529023 KANFANAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717629020 KAPELA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717729026 KAPTOL Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717829024 KARLOBAG Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1717929028 KARLOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759629024 KAROJBA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718029029 KASTAV Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718129021 KAŠTELA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759729028 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718329023 KIJEVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718429020 KISTANJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718529026 KLAKAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718629024 KLANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718729028 KLANJEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1718929025 KLENOVNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719029022 KLINČA SELO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719229020 KLIS Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719329026 KLOŠTAR IVANIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719429024 KLOŠTAR PODRAVSKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719529028 KNEŽEVI VINOGRADI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719629027 KNIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762229021 KOLAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevnisko zemljište
1001005-1719729025 KOMIŽA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719829029 KONAVLE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1719929021 KONČANICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720029028 KONJŠČINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720129027 KOPRIVNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720229025 KOPRIVNIČKI BREGI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720329029 KOPRIVNIČKI IVANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720429021 KORČULA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753829026 KOSTRENA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720529022 KOŠKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720629023 KOTORIBA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720829026 KRALJEVEC NA SUTLI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1720929024 KRALJEVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721129029 KRAPINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721229021 KRAPINSKE TOPLICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753329029 KRAŠIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754529020 KRAVARSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721329022 KRIŽ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721429023 KRIŽEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721529020 KRK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721629026 KRNJAK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721729024 KRŠAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757229027 KUKLJICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1721929027 KULA NORINSKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755329020 KUMROVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722029021 KUTINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722129022 KUTJEVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722229023 LABIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722329020 LANIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722529024 LASINJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722629028 LASTOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758629020 LEĆEVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722729027 LEGRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722829025 LEKENIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1722929029 LEPOGLAVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723029023 LEVANJSKA VAROŠ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723129020 LIPIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723229026 LIPOVLJANI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723429028 LIŠANE OSTROVIČKE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723529027 LIŽNJAN - LISIGNANO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723629025 LOBOR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723729029 LOKVE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758729026 LOKVIČIĆI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762429023 LOPAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1723929022 LOVAS Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724029024 LOVINAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724229027 LOVRAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724329025 LOVREĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724429029 LUDBREG Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754829028 LUKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724529021 LUKAČ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760029026 LUMBARDA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724629022 LUPOGLAV Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724729023 LJUBEŠĆICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724829020 MAČE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757829020 MAGADENOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755529024 MAJUR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1724929026 MAKARSKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725029027 MALA SUBOTICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725129025 MALI BUKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725229029 MALI LOŠINJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725329021 MALINSKA - DUBAŠNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725429022 MARČANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725629020 MARIJA BISTRICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753929024 MARIJA GORICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725729026 MARIJANCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725829024 MARINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761029028 MARKUŠICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708529021 MARTIJANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1725929028 MARTINSKA VES Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726029029 MARUŠEVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726129021 MATULJI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726329023 MEDULIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726429020 METKOVIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726529026 MIHOVLJAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726629024 MIKLEUŠ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726729028 MILNA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1726829027 MLJET Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727029022 MOLVE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727329026 MOŠČENIČKA DRAGA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727429024 MOTOVUN - MONTONA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727529028 MRKOPALJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708729023 MUĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727629027 MURSKO SREDIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761729020 MURTER – KORNATI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727829029 NAŠICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727929021 NEDELIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761229025 NEGOSLAVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728029020 NEREŽIŠĆA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728129026 NETRETIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729529029 NIJEMCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728229024 NIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728329028 NOVA BUKOVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728429027 NOVA GRADIŠKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728529025 NOVA KAPELA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728729021 NOVA RAČA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728829022 NOVALJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755429026 NOVI GOLUBOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1728929023 NOVI MAROF Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729029026 NOVI VINODOLSKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753729020 NOVIGRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729229028 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729129024 NOVIGRAD)-CITTANOVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756129020 NOVO VIRJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729329027 NOVSKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729429025 NUŠTAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729629021 OBROVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729729022 OGULIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758829024 OKRUG Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729929020 OKUČANI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730029021 OMIŠ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730129022 OMIŠALJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730229023 OPATIJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730329020 OPRISAVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730429026 OPRTALJ - PORTOLE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730629028 OPUZEN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730729027 ORAHOVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730829025 OREBIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760529029 OREHOVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1730929029 ORIOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754229021 ORLE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731129020 OROSLAVJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731229026 OSIJEK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731329024 OTOČAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731429028 OTOK (Sinj) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753529022 OTOK (Vinkovci) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731529027 OZALJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731629025 PAG Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731729029 PAKOŠTANE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1731829021 PAKRAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732029024 PAŠMAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732129028 PAZIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732329025 PERUŠIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732429029 PETERANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732529021 PETLOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732629022 PETRIJANEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732729023 PETRIJEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732829020 PETRINJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1732929026 PETROVSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733029027 PIĆAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758129025 PIROVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733129025 PISAROVINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733229029 PITOMAČA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733329021 PLAŠKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733429022 PLETERNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745529022 PLITVIČKA JEZERA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733529023 PLOČE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733729026 PODBABLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733829024 PODCRKAVLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1733929028 PODGORA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734029029 PODGORAČ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1727129023 PODRAVSKA MOSLAVINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761629023 PODRAVSKE SESVETE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734129021 PODSTRANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734229022 PODTUREN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734329023 POJEZERJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754429023 POKUPSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734429020 POLAČA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734529026 POLIČNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734629024 POPOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734729028 POPOVAČA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734829027 POREČ - PARENZO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1734929025 POSEDARJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735029022 POSTIRA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757329025 POVLJANA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735129023 POŽEGA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735229020 PREGRADA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735429024 PREKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735529028 PRELOG Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735629027 PRESEKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758929028 PRGOMET Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762029025 PRIBISLAVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759029029 PRIMORSKI DOLAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735729025 PRIMOŠTEN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758329021 PRIVLAKA (Vukovar) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757429029 PRIVLAKA (Zadar) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1708829020 PROLOŽAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1729829023 PROMINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735829029 PUČIŠĆA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1735929021 PULA - POLA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736029020 PUNAT Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736129026 PUNITOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736229024 PUŠĆA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736329028 RAB Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736429027 RADOBOJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753629023 RAKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736529025 RAKOVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736629029 RASINJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736829022 RAŠA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1736929023 RAVNA GORA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737129024 RAŽANAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737229028 REŠETARI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755629028 RIBNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737329027 RIJEKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758229029 ROGOZNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737429025 ROVINJ - ROVIGNO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737529029 ROVIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737629021 RUGVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759129021 RUNOVIĆI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737729022 RUŽIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737829023 SABORSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1737929020 SALI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738029028 SAMOBOR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738129027 SATNICA ĐAKOVAČKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738229025 SEGET Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738329029 SELCA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738529022 SELNICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738629023 SEMELJCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738729020 SENJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756229026 SEVERIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738829026 SIBINJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757029024 SIKIREVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1738929024 SINJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739029025 SIRAČ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739129029 SISAK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739329022 SKRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739429023 SKRADIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739529020 SLATINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739629026 SLAVONSKI BROD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739729024 SLAVONSKI ŠAMAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1739929027 SLIVNO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740029027 SLUNJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740229029 SMOKVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740529023 SOKOLOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740629020 SOLIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740729026 SOPJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1740929028 SPLIT Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741029029 SRAČINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741129021 STANKOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741229022 STARA GRADIŠKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741329023 STARI GRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741429020 STARI JANKOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741529026 STARI MIKANOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741629024 STARIGRAD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741829027 STARO PETROVO SELO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1741929025 STON Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760629021 STRAHONINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742129023 STRIZIVOJNA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742229020 STUBIČKE TOPLICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755129022 STUPNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742329026 SUĆURAJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742429024 SUHOPOLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742529028 SUKOŠAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742629027 SUNJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742729025 SUPETAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759229022 SUTIVAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760729022 SVETA MARIJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743229024 SVETA NEDELJA (Labin) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743629029 SVETA NEDELJA (Samobor) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743729021 SVETI ĐURĐ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742829029 SVETI FILIP I JAKOV Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743829022 SVETI ILIJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1742929021 SVETI IVAN ZELINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743929023 SVETI IVAN ŽABNO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744029026 SVETI JURAJ NA BREGU Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743029020 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743129026 SVETI LOVREČ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744129024 SVETI MARTIN NA MURI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744229028 SVETI PETAR OREHOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743329028 SVETI PETAR U ŠUMI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1743529025 SVETVINČENAT Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756429028 ŠANDROVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760829023 ŠENKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744329027 ŠESTANOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744429025 ŠIBENIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744529029 ŠKABRNJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1761429021 ŠODOLOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744729022 ŠOLTA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1744929020 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745029028 ŠTEFANJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762829028 ŠTITAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745229025 ŠTRIGOVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1763129022 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745329029 TINJAN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745429021 TISNO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757529021 TKON Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745629023 TOMPOJEVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745729020 TOPUSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745829026 TORDINCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755729027 TOUNJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1745929024 TOVARNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762629026 TRIBUNJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746029025 TRILJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746129029 TRNAVA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746229021 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746329022 TROGIR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760129024 TRPANJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746429023 TRPINJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759329023 TUČEPI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746629026 TUHELJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746729024 UDBINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746829028 UMAG - UMAGO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1746929027 UNEŠIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747129022 VALPOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747229023 VARAŽDIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747329020 VARAŽDINSKE TOPLICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747429026 VELA LUKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747529024 VELIKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754129029 VELIKA GORICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747629028 VELIKA KOPANICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747729027 VELIKA LUDINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1747829025 VELIKA PISANICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756529027 VELIKA TRNOVITICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1755829025 VELIKI BUKOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748029023 VELIKI GRĐEVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748129020 VELIKO TRGOVIŠĆE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748329024 VELIKO TROJSTVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748429028 VIDOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748529027 VILJEVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748629025 VINICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748729029 VINKOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748829021 VINODOLSKA OPĆINA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1748929022 VIR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749029024 VIRJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749129028 VIROVITICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749229027 VIS Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749329025 VISOKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749429029 VIŠKOVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749529021 VIŠKOVO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749729023 VIŠNJAN - VISIGNANO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749829020 VIŽINADA - VISINADA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1757929026 VLADISLAVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1749929026 VOĆIN Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750029022 VODICE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750229020 VODNJAN - DIGNANO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1758429022 VOĐINCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750329026 VOJNIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750429024 VRATIŠINEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750529028 VRBANJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750629027 VRBJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750729025 VRBNIK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750829029 VRBOVEC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1750929021 VRBOVSKO Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751129026 VRGORAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751229024 VRHOVINE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751329028 VRLIKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751429027 VRPOLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751629029 VRSAR - ORSERA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1762529020 VRSI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751729021 VUKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751829022 VUKOVAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1751929023 ZABOK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752029026 ZADAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1759529026 ZADVARJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752129024 ZAGORSKA SELA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1713329022 ZAGREB Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752229028 ZAGVOZD Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754329022 ZAPREŠIĆ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752329027 ZAŽABLJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752429025 ZDENCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752529029 ZEMUNIK DONJI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752629021 ZLATAR Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752729022 ZLATAR BISTRICA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1752829023 ZMIJAVCI Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1756629025 ZRINSKI TOPOLOVAC Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753029028 ŽAKANJE Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753129027 ŽMINJ Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1754029025 ŽUMBERAK Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1760229028 ŽUPA DUBROVAČKA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
1001005-1753429021 ŽUPANJA Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

 

2.4.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka  2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

2.5. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države plaća se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700129185 ANDRIJAŠEVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700229186 ANTUNOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701629184 BELIŠĆE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702129180 BILJE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702229188 BIOGRAD NA MORU Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702329181 BIZOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702629182 BOGDANOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703229181 BOŠNJACI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703329184 BRCKOVLJANI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703529182 BRESTOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703929183 BRODSKI STUPNIK Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705429187 CRNAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705629180 ČAČINCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705829181 ČAGLIN Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706429180 ČEMINAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706529188 ČEPIN Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706629181 DARDA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706829189 DAVOR Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707129183 DEŽANOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708629186 DONJI MIHOLJAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756829185 DRAGALIĆ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709229182 DRENOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709429186 DRENJE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710129180 DUGO SELO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710629182 ĐURĐENOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711029180 ERDUT Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711129188 ERNESTINOVO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711629185 FERIČANCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712429185 GORJANI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713629180 GRADINA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714029185 GUNDINCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715429181 ILOK Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715829185 IVANIĆ GRAD Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715929186 IVANKOVO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716429182 JAKŠIĆ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716629186 JARMINA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716829183 JASENOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717729180 KAPTOL Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719529181 KNEŽEVI VINOGRADI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719929185 KONČANICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720529186 KOŠKA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722129186 KUTJEVO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723929186 LOVAS Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724429182 LUDBREG Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757829183 MAGADENOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725129189 MALI BUKOVEC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725729180 MARIJANCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761029181 MARKUŠICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727829182 NAŠICE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729529182 NIJEMCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728229188 NIN Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728329181 NOVA BUKOVICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729329184 NOVSKA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730729184 ORAHOVICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731229180 OSIJEK Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732529185 PETLOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732729187 PETRIJEVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734029182 PODGORAČ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727129187 PODRAVSKA MOSLAVINA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734629188 POPOVAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734729181 POPOVAČA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734829184 POREČ - PARENZO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735129187 POŽEGA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735529181 PRELOG Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736129180 PUNITOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737629185 RUGVICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738629187 SEMELJCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738829180 SIBINJ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739429187 SKRADIN Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739529183 SLATINA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740729180 SOPJE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741529180 STARI MIKANOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742429188 SUHOPOLJE Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742629184 SUNJA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743229188 SVETA NEDELJA (Labin) Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743729185 SVETI ĐURĐ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761429185 ŠODOLOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744929183 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745629187 TOMPOJEVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745829180 TORDINCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745929188 TOVARNIK Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746729188 UDBINA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746929184 UNEŠIĆ Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747129186 VALPOVO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747529188 VELIKA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754129182 VELIKA GORICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748529184 VILJEVO Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748729182 VINKOVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749129181 VIROVITICA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757929180 VLADISLAVCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751129180 VRGORAC Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751729185 VUKA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751829186 VUKOVAR Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713329186 ZAGREB Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752429189 ZDENCI Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753429185 ŽUPANJA Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

 

2.5.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2.6. Porez na promet nekretnina

Prihod od poreza na promet nekretnina uplaćuje se na račun grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700128481 ANDRIJAŠEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1700228484 ANTUNOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1700328480 BABINA GREDA Porez na promet nekretnina
1001005-1700428483 BAKAR Porez na promet nekretnina
1001005-1700528486 BALE - VALLE Porez na promet nekretnina
1001005-1700628482 BARBAN Porez na promet nekretnina
1001005-1700728488 BARILOVIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1700828489 BAŠKA Porez na promet nekretnina
1001005-1700928485 BAŠKA VODA Porez na promet nekretnina
1001005-1701028484 BEBRINA Porez na promet nekretnina
1001005-1701128480 BEDEKOVČINA Porez na promet nekretnina
1001005-1755028481 BEDENICA Porez na promet nekretnina
1001005-1701228483 BEDNJA Porez na promet nekretnina
1001005-1701328486 BELI MANASTIR Porez na promet nekretnina
1001005-1701528488 BELICA Porez na promet nekretnina
1001005-1701628489 BELIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1701728485 BENKOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1701828487 BEREK Porez na promet nekretnina
1001005-1701928481 BERETINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1702028483 BIBINJE Porez na promet nekretnina
1001005-1762128487 BILICE Porez na promet nekretnina
1001005-1702128486 BILJE Porez na promet nekretnina
1001005-1702228482 BIOGRAD NA MORU Porez na promet nekretnina
1001005-1731028480 BISKUPIJA Porez na promet nekretnina
1001005-1754728482 BISTRA Porez na promet nekretnina
1001005-1702328488 BIZOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1702428489 BJELOVAR Porez na promet nekretnina
1001005-1702528485 BLATO Porez na promet nekretnina
1001005-1702628487 BOGDANOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1702728481 BOL Porez na promet nekretnina
1001005-1702928480 BOROVO Porez na promet nekretnina
1001005-1703028486 BOSILJEVO Porez na promet nekretnina
1001005-1703228488 BOŠNJACI Porez na promet nekretnina
1001005-1703328489 BRCKOVLJANI Porez na promet nekretnina
1001005-1703428485 BRDOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1707728487 BRELA Porez na promet nekretnina
1001005-1703528487 BRESTOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1703628481 BREZNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1715128483 BREZNIČKI HUM Porez na promet nekretnina
1001005-1703728484 BRINJE Porez na promet nekretnina
1001005-1703828480 BROD MORAVICE Porez na promet nekretnina
1001005-1703928483 BRODSKI STUPNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1704028488 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Porez na promet nekretnina
1001005-1704128489 BUDINŠČINA Porez na promet nekretnina
1001005-1704228485 BUJE - BUIE Porez na promet nekretnina
1001005-1756728487 BUKOVLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1704328487 BUZET Porez na promet nekretnina
1001005-1704428481 CERNA Porez na promet nekretnina
1001005-1704628480 CERNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1704728483 CEROVLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1704828486 CESTICA Porez na promet nekretnina
1001005-1704928482 CETINGRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1705028485 CISTA PROVO Porez na promet nekretnina
1001005-1705128487 CIVLJANE Porez na promet nekretnina
1001005-1705228481 CRES Porez na promet nekretnina
1001005-1705328484 CRIKVENICA Porez na promet nekretnina
1001005-1705428480 CRNAC Porez na promet nekretnina
1001005-1705528483 ČABAR Porez na promet nekretnina
1001005-1705628486 ČAČINCI Porez na promet nekretnina
1001005-1705728482 ČAĐAVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1705828488 ČAGLIN Porez na promet nekretnina
1001005-1706028481 ČAKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1706128484 ČAVLE Porez na promet nekretnina
1001005-1706328483 ČAZMA Porez na promet nekretnina
1001005-1706428486 ČEMINAC Porez na promet nekretnina
1001005-1706528482 ČEPIN Porez na promet nekretnina
1001005-1706628488 DARDA Porez na promet nekretnina
1001005-1706728489 DARUVAR Porez na promet nekretnina
1001005-1706828485 DAVOR Porez na promet nekretnina
1001005-1760328489 DEKANOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1706928487 DELNICE Porez na promet nekretnina
1001005-1707028480 DESINIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1707128483 DEŽANOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1707228486 DICMO Porez na promet nekretnina
1001005-1707428488 DOBRINJ Porez na promet nekretnina
1001005-1707528489 DOMAŠINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1707828481 DONJA DUBRAVA Porez na promet nekretnina
1001005-1757628484 DONJA MOTIČINA Porez na promet nekretnina
1001005-1707928484 DONJA STUBICA Porez na promet nekretnina
1001005-1708028482 DONJA VOĆA Porez na promet nekretnina
1001005-1708128488 DONJI ANDRIJEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1708228489 DONJI KRALJEVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1708328485 DONJI KUKURUZARI Porez na promet nekretnina
1001005-1708428487 DONJI LAPAC Porez na promet nekretnina
1001005-1708628484 DONJI MIHOLJAC Porez na promet nekretnina
1001005-1708928486 DONJI VIDOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1756828481 DRAGALIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1709028489 DRAGANIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1709128485 DRAŽ Porez na promet nekretnina
1001005-1709228487 DRENOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1709428484 DRENJE Porez na promet nekretnina
1001005-1709528480 DRNIŠ Porez na promet nekretnina
1001005-1709628483 DRNJE Porez na promet nekretnina
1001005-1709728486 DUBRAVA Porez na promet nekretnina
1001005-1754928489 DUBRAVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1759828489 DUBROVAČKO PRIMORJE Porez na promet nekretnina
1001005-1709828482 DUBROVNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1709928488 DUGA RESA Porez na promet nekretnina
1001005-1710028483 DUGI RAT Porez na promet nekretnina
1001005-1710128486 DUGO SELO Porez na promet nekretnina
1001005-1758528480 DUGOPOLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1710228482 DVOR Porez na promet nekretnina
1001005-1710328488 ĐAKOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1710428489 ĐELEKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1710528485 ĐULOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1710628487 ĐURĐENOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1710728481 ĐURĐEVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1710828484 ĐURMANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1711028486 ERDUT Porez na promet nekretnina
1001005-1711128482 ERNESTINOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1711328489 ERVENIK Porez na promet nekretnina
1001005-1711428485 FARKAŠEVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1761928482 FAŽANA - FASANA Porez na promet nekretnina
1001005-1711528487 FERDINANDOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1711628481 FERIČANCI Porez na promet nekretnina
1001005-1762928489 FUNTANA - FONTANE Porez na promet nekretnina
1001005-1711728484 FUŽINE Porez na promet nekretnina
1001005-1757128488 GALOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1711828480 GARČIN Porez na promet nekretnina
1001005-1711928483 GAREŠNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1712028488 GENERALSKI STOL Porez na promet nekretnina
1001005-1712128489 GLINA Porez na promet nekretnina
1001005-1712228485 GOLA Porez na promet nekretnina
1001005-1712328487 GORIČAN Porez na promet nekretnina
1001005-1712428481 GORJANI Porez na promet nekretnina
1001005-1761828486 GORNJA RIJEKA Porez na promet nekretnina
1001005-1712528484 GORNJA STUBICA Porez na promet nekretnina
1001005-1756928484 GORNJA VRBA Porez na promet nekretnina
1001005-1712728483 GORNJI BOGIĆEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1712928482 GORNJI KNEGINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1760428485 GORNJI MIHALJEVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1713028485 GOSPIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1713128487 GRAČAC Porez na promet nekretnina
1001005-1713228481 GRAČIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1713428480 GRADAC Porez na promet nekretnina
1001005-1713528483 GRADEC Porez na promet nekretnina
1001005-1713628486 GRADINA Porez na promet nekretnina
1001005-1713728482 GRADIŠTE Porez na promet nekretnina
1001005-1713828488 GROŽNJAN-GRISIGNANA Porez na promet nekretnina
1001005-1713928489 GRUBIŠNO POLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1714028481 GUNDINCI Porez na promet nekretnina
1001005-1714128484 GUNJA Porez na promet nekretnina
1001005-1751028483 GVOZD Porez na promet nekretnina
1001005-1714428486 HERCEGOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1714528482 HLEBINE Porez na promet nekretnina
1001005-1714628488 HRAŠĆINA Porez na promet nekretnina
1001005-1714828485 HRVACE Porez na promet nekretnina
1001005-1714928487 HRVATSKA DUBICA Porez na promet nekretnina
1001005-1715028480 HRVATSKA KOSTAJNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1715228486 HUM NA SUTLI Porez na promet nekretnina
1001005-1715328482 HVAR Porez na promet nekretnina
1001005-1715428488 ILOK Porez na promet nekretnina
1001005-1715528489 IMOTSKI Porez na promet nekretnina
1001005-1715628485 IVANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1715828481 IVANIĆ GRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1715928484 IVANKOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1716128488 IVANSKA Porez na promet nekretnina
1001005-1760928483 JAGODNJAK Porez na promet nekretnina
1001005-1716328485 JAKOVLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1716428487 JAKŠIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1716528481 JALŽABET Porez na promet nekretnina
1001005-1759928485 JANJINA Porez na promet nekretnina
1001005-1716628484 JARMINA Porez na promet nekretnina
1001005-1716728480 JASENICE Porez na promet nekretnina
1001005-1716828483 JASENOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1716928486 JASTREBARSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1717028489 JELENJE Porez na promet nekretnina
1001005-1717128485 JELSA Porez na promet nekretnina
1001005-1755228480 JESENJE Porez na promet nekretnina
1001005-1717228487 JOSIPDOL Porez na promet nekretnina
1001005-1717328481 KALI Porez na promet nekretnina
1001005-1755928487 KALINOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1756028480 KALNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1762328484 KAMANJE Porez na promet nekretnina
1001005-1717528480 KANFANAR Porez na promet nekretnina
1001005-1717628483 KAPELA Porez na promet nekretnina
1001005-1717728486 KAPTOL Porez na promet nekretnina
1001005-1717828482 KARLOBAG Porez na promet nekretnina
1001005-1717928488 KARLOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1759628482 KAROJBA Porez na promet nekretnina
1001005-1718028487 KASTAV Porez na promet nekretnina
1001005-1718128481 KAŠTELA Porez na promet nekretnina
1001005-1759728488 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Porez na promet nekretnina
1001005-1718328480 KIJEVO Porez na promet nekretnina
1001005-1718428483 KISTANJE Porez na promet nekretnina
1001005-1718528486 KLAKAR Porez na promet nekretnina
1001005-1718628482 KLANA Porez na promet nekretnina
1001005-1718728488 KLANJEC Porez na promet nekretnina
1001005-1718928485 KLENOVNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1719028484 KLINČA SELO Porez na promet nekretnina
1001005-1719228483 KLIS Porez na promet nekretnina
1001005-1719328486 KLOŠTAR IVANIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1719428482 KLOŠTAR PODRAVSKI Porez na promet nekretnina
1001005-1719528488 KNEŽEVI VINOGRADI Porez na promet nekretnina
1001005-1719628489 KNIN Porez na promet nekretnina
1001005-1762228481 KOLAN Porez na promet nekretnina
1001005-1719728485 KOMIŽA Porez na promet nekretnina
1001005-1719828487 KONAVLE Porez na promet nekretnina
1001005-1719928481 KONČANICA Porez na promet nekretnina
1001005-1720028488 KONJŠČINA Porez na promet nekretnina
1001005-1720128489 KOPRIVNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1720228485 KOPRIVNIČKI BREGI Porez na promet nekretnina
1001005-1720328487 KOPRIVNIČKI IVANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1720428481 KORČULA Porez na promet nekretnina
1001005-1753828486 KOSTRENA Porez na promet nekretnina
1001005-1720528484 KOŠKA Porez na promet nekretnina
1001005-1720628480 KOTORIBA Porez na promet nekretnina
1001005-1720828486 KRALJEVEC NA SUTLI Porez na promet nekretnina
1001005-1720928482 KRALJEVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1721128487 KRAPINA Porez na promet nekretnina
1001005-1721228481 KRAPINSKE TOPLICE Porez na promet nekretnina
1001005-1753328487 KRAŠIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1754528483 KRAVARSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1721328484 KRIŽ Porez na promet nekretnina
1001005-1721428480 KRIŽEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1721528483 KRK Porez na promet nekretnina
1001005-1721628486 KRNJAK Porez na promet nekretnina
1001005-1721728482 KRŠAN Porez na promet nekretnina
1001005-1757228489 KUKLJICA Porez na promet nekretnina
1001005-1721928489 KULA NORINSKA Porez na promet nekretnina
1001005-1755328483 KUMROVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1722028481 KUTINA Porez na promet nekretnina
1001005-1722128484 KUTJEVO Porez na promet nekretnina
1001005-1722228480 LABIN Porez na promet nekretnina
1001005-1722328483 LANIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1722528482 LASINJA Porez na promet nekretnina
1001005-1722628488 LASTOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1758628483 LEĆEVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1722728489 LEGRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1722828485 LEKENIK Porez na promet nekretnina
1001005-1722928487 LEPOGLAVA Porez na promet nekretnina
1001005-1723028480 LEVANJSKA VAROŠ Porez na promet nekretnina
1001005-1723128483 LIPIK Porez na promet nekretnina
1001005-1723228486 LIPOVLJANI Porez na promet nekretnina
1001005-1723428488 LIŠANE OSTROVIČKE Porez na promet nekretnina
1001005-1723528489 LIŽNJAN - LISIGNANO Porez na promet nekretnina
1001005-1723628485 LOBOR Porez na promet nekretnina
1001005-1723728487 LOKVE Porez na promet nekretnina
1001005-1758728486 LOKVIČIĆI Porez na promet nekretnina
1001005-1762428480 LOPAR Porez na promet nekretnina
1001005-1723928484 LOVAS Porez na promet nekretnina
1001005-1724028482 LOVINAC Porez na promet nekretnina
1001005-1724228489 LOVRAN Porez na promet nekretnina
1001005-1724328485 LOVREĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1724428487 LUDBREG Porez na promet nekretnina
1001005-1754828488 LUKA Porez na promet nekretnina
1001005-1724528481 LUKAČ Porez na promet nekretnina
1001005-1760028486 LUMBARDA Porez na promet nekretnina
1001005-1724628484 LUPOGLAV Porez na promet nekretnina
1001005-1724728480 LJUBEŠĆICA Porez na promet nekretnina
1001005-1724828483 MAČE Porez na promet nekretnina
1001005-1757828483 MAGADENOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1755528482 MAJUR Porez na promet nekretnina
1001005-1724928486 MAKARSKA Porez na promet nekretnina
1001005-1725028489 MALA SUBOTICA Porez na promet nekretnina
1001005-1725128485 MALI BUKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1725228487 MALI LOŠINJ Porez na promet nekretnina
1001005-1725328481 MALINSKA - DUBAŠNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1725428484 MARČANA Porez na promet nekretnina
1001005-1725628483 MARIJA BISTRICA Porez na promet nekretnina
1001005-1753928482 MARIJA GORICA Porez na promet nekretnina
1001005-1725728486 MARIJANCI Porez na promet nekretnina
1001005-1725828482 MARINA Porez na promet nekretnina
1001005-1761028488 MARKUŠICA Porez na promet nekretnina
1001005-1708528481 MARTIJANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1725928488 MARTINSKA VES Porez na promet nekretnina
1001005-1726028487 MARUŠEVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1726128481 MATULJI Porez na promet nekretnina
1001005-1726328480 MEDULIN Porez na promet nekretnina
1001005-1726428483 METKOVIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1726528486 MIHOVLJAN Porez na promet nekretnina
1001005-1726628482 MIKLEUŠ Porez na promet nekretnina
1001005-1726728488 MILNA Porez na promet nekretnina
1001005-1726828489 MLJET Porez na promet nekretnina
1001005-1727028484 MOLVE Porez na promet nekretnina
1001005-1727328486 MOŠČENIČKA DRAGA Porez na promet nekretnina
1001005-1727428482 MOTOVUN - MONTONA Porez na promet nekretnina
1001005-1727528488 MRKOPALJ Porez na promet nekretnina
1001005-1708728480 MUĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1727628489 MURSKO SREDIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1761728483 MURTER – KORNATI Porez na promet nekretnina
1001005-1727828487 NAŠICE Porez na promet nekretnina
1001005-1727928481 NEDELIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1761228485 NEGOSLAVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1728028483 NEREŽIŠĆA Porez na promet nekretnina
1001005-1728128486 NETRETIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1729528487 NIJEMCI Porez na promet nekretnina
1001005-1728228482 NIN Porez na promet nekretnina
1001005-1728328488 NOVA BUKOVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1728428489 NOVA GRADIŠKA Porez na promet nekretnina
1001005-1728528485 NOVA KAPELA Porez na promet nekretnina
1001005-1728728481 NOVA RAČA Porez na promet nekretnina
1001005-1728828484 NOVALJA Porez na promet nekretnina
1001005-1755428486 NOVI GOLUBOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1728928480 NOVI MAROF Porez na promet nekretnina
1001005-1729028486 NOVI VINODOLSKI Porez na promet nekretnina
1001005-1753728483 NOVIGRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1729128482 NOVIGRAD – CITTANOVA Porez na promet nekretnina
1001005-1729228488 NOVIGRAD PODRAVSKI Porez na promet nekretnina
1001005-1756128483 NOVO VIRJE Porez na promet nekretnina
1001005-1729328489 NOVSKA Porez na promet nekretnina
1001005-1729428485 NUŠTAR Porez na promet nekretnina
1001005-1729628481 OBROVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1729728484 OGULIN Porez na promet nekretnina
1001005-1758828482 OKRUG Porez na promet nekretnina
1001005-1729928483 OKUČANI Porez na promet nekretnina
1001005-1730028481 OMIŠ Porez na promet nekretnina
1001005-1730128484 OMIŠALJ Porez na promet nekretnina
1001005-1730228480 OPATIJA Porez na promet nekretnina
1001005-1730328483 OPRISAVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1730428486 OPRTALJ - PORTOLE Porez na promet nekretnina
1001005-1730628488 OPUZEN Porez na promet nekretnina
1001005-1730728489 ORAHOVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1730828485 OREBIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1760528487 OREHOVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1730928487 ORIOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1754228481 ORLE Porez na promet nekretnina
1001005-1731128483 OROSLAVJE Porez na promet nekretnina
1001005-1731228486 OSIJEK Porez na promet nekretnina
1001005-1731328482 OTOČAC Porez na promet nekretnina
1001005-1731428488 OTOK (Sinj) Porez na promet nekretnina
1001005-1753528484 OTOK (Vinkovci) Porez na promet nekretnina
1001005-1731528489 OZALJ Porez na promet nekretnina
1001005-1731628485 PAG Porez na promet nekretnina
1001005-1731728487 PAKOŠTANE Porez na promet nekretnina
1001005-1731828481 PAKRAC Porez na promet nekretnina
1001005-1732028482 PAŠMAN Porez na promet nekretnina
1001005-1732128488 PAZIN Porez na promet nekretnina
1001005-1732328485 PERUŠIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1732428487 PETERANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1732528481 PETLOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1732628484 PETRIJANEC Porez na promet nekretnina
1001005-1732728480 PETRIJEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1732828483 PETRINJA Porez na promet nekretnina
1001005-1732928486 PETROVSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1733028489 PIĆAN Porez na promet nekretnina
1001005-1758128485 PIROVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1733128485 PISAROVINA Porez na promet nekretnina
1001005-1733228487 PITOMAČA Porez na promet nekretnina
1001005-1733328481 PLAŠKI Porez na promet nekretnina
1001005-1733428484 PLETERNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1745528484 PLITVIČKA JEZERA Porez na promet nekretnina
1001005-1733528480 PLOČE Porez na promet nekretnina
1001005-1733728486 PODBABLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1733828482 PODCRKAVLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1733928488 PODGORA Porez na promet nekretnina
1001005-1734028487 PODGORAČ Porez na promet nekretnina
1001005-1727128480 PODRAVSKA MOSLAVINA Porez na promet nekretnina
1001005-1761628480 PODRAVSKE SESVETE Porez na promet nekretnina
1001005-1734128481 PODSTRANA Porez na promet nekretnina
1001005-1734228484 PODTUREN Porez na promet nekretnina
1001005-1734328480 POJEZERJE Porez na promet nekretnina
1001005-1754428480 POKUPSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1734428483 POLAČA Porez na promet nekretnina
1001005-1734528486 POLIČNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1734628482 POPOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1734728488 POPOVAČA Porez na promet nekretnina
1001005-1734828489 POREČ - PARENZO Porez na promet nekretnina
1001005-1734928485 POSEDARJE Porez na promet nekretnina
1001005-1735028484 POSTIRA Porez na promet nekretnina
1001005-1757328485 POVLJANA Porez na promet nekretnina
1001005-1735128480 POŽEGA Porez na promet nekretnina
1001005-1735228483 PREGRADA Porez na promet nekretnina
1001005-1735428482 PREKO Porez na promet nekretnina
1001005-1735528488 PRELOG Porez na promet nekretnina
1001005-1735628489 PRESEKA Porez na promet nekretnina
1001005-1758928488 PRGOMET Porez na promet nekretnina
1001005-1762028485 PRIBISLAVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1759028487 PRIMORSKI DOLAC Porez na promet nekretnina
1001005-1735728485 PRIMOŠTEN Porez na promet nekretnina
1001005-1758328481 PRIVLAKA (Vukovar) Porez na promet nekretnina
1001005-1757428487 PRIVLAKA (Zadar) Porez na promet nekretnina
1001005-1708828483 PROLOŽAC Porez na promet nekretnina
1001005-1729828480 PROMINA Porez na promet nekretnina
1001005-1735828487 PUČIŠĆA Porez na promet nekretnina
1001005-1735928481 PULA - POLA Porez na promet nekretnina
1001005-1736028483 PUNAT Porez na promet nekretnina
1001005-1736128486 PUNITOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1736228482 PUŠĆA Porez na promet nekretnina
1001005-1736328488 RAB Porez na promet nekretnina
1001005-1736428489 RADOBOJ Porez na promet nekretnina
1001005-1753628480 RAKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1736528485 RAKOVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1736628487 RASINJA Porez na promet nekretnina
1001005-1736828484 RAŠA Porez na promet nekretnina
1001005-1736928480 RAVNA GORA Porez na promet nekretnina
1001005-1737128482 RAŽANAC Porez na promet nekretnina
1001005-1737228488 REŠETARI Porez na promet nekretnina
1001005-1755628488 RIBNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1737328489 RIJEKA Porez na promet nekretnina
1001005-1758228487 ROGOZNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1737428485 ROVINJ - ROVIGNO Porez na promet nekretnina
1001005-1737528487 ROVIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1737628481 RUGVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1759128481 RUNOVIĆI Porez na promet nekretnina
1001005-1737728484 RUŽIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1737828480 SABORSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1737928483 SALI Porez na promet nekretnina
1001005-1738028488 SAMOBOR Porez na promet nekretnina
1001005-1738128489 SATNICA ĐAKOVAČKA Porez na promet nekretnina
1001005-1738228485 SEGET Porez na promet nekretnina
1001005-1738328487 SELCA Porez na promet nekretnina
1001005-1738528484 SELNICA Porez na promet nekretnina
1001005-1738628480 SEMELJCI Porez na promet nekretnina
1001005-1738728483 SENJ Porez na promet nekretnina
1001005-1756228486 SEVERIN Porez na promet nekretnina
1001005-1738828486 SIBINJ Porez na promet nekretnina
1001005-1757028482 SIKIREVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1738928482 SINJ Porez na promet nekretnina
1001005-1739028485 SIRAČ Porez na promet nekretnina
1001005-1739128487 SISAK Porez na promet nekretnina
1001005-1739328484 SKRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1739428480 SKRADIN Porez na promet nekretnina
1001005-1739528483 SLATINA Porez na promet nekretnina
1001005-1739628486 SLAVONSKI BROD Porez na promet nekretnina
1001005-1739728482 SLAVONSKI ŠAMAC Porez na promet nekretnina
1001005-1739928489 SLIVNO Porez na promet nekretnina
1001005-1740028489 SLUNJ Porez na promet nekretnina
1001005-1740228487 SMOKVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1740528480 SOKOLOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1740628483 SOLIN Porez na promet nekretnina
1001005-1740728486 SOPJE Porez na promet nekretnina
1001005-1740928488 SPLIT Porez na promet nekretnina
1001005-1741028487 SRAČINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1741128481 STANKOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1741228484 STARA GRADIŠKA Porez na promet nekretnina
1001005-1741328480 STARI GRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1741428483 STARI JANKOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1741528486 STARI MIKANOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1741628482 STARIGRAD Porez na promet nekretnina
1001005-1741828489 STARO PETROVO SELO Porez na promet nekretnina
1001005-1741928485 STON Porez na promet nekretnina
1001005-1760628481 STRAHONINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1742128480 STRIZIVOJNA Porez na promet nekretnina
1001005-1742228483 STUBIČKE TOPLICE Porez na promet nekretnina
1001005-1755128484 STUPNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1742328486 SUĆURAJ Porez na promet nekretnina
1001005-1742428482 SUHOPOLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1742528488 SUKOŠAN Porez na promet nekretnina
1001005-1742628489 SUNJA Porez na promet nekretnina
1001005-1742728485 SUPETAR Porez na promet nekretnina
1001005-1759228484 SUTIVAN Porez na promet nekretnina
1001005-1760728484 SVETA MARIJA Porez na promet nekretnina
1001005-1743228482 SVETA NEDELJA (Labin) Porez na promet nekretnina
1001005-1743628487 SVETA NEDELJA (Samobor) Porez na promet nekretnina
1001005-1743728481 SVETI ĐURĐ Porez na promet nekretnina
1001005-1742828487 SVETI FILIP I JAKOV Porez na promet nekretnina
1001005-1743828484 SVETI ILIJA Porez na promet nekretnina
1001005-1742928481 SVETI IVAN ZELINA Porez na promet nekretnina
1001005-1743928480 SVETI IVAN ŽABNO Porez na promet nekretnina
1001005-1744028486 SVETI JURAJ NA BREGU Porez na promet nekretnina
1001005-1743028483 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Porez na promet nekretnina
1001005-1743128486 SVETI LOVREČ Porez na promet nekretnina
1001005-1744128482 SVETI MARTIN NA MURI Porez na promet nekretnina
1001005-1744228488 SVETI PETAR OREHOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1743328488 SVETI PETAR U ŠUMI Porez na promet nekretnina
1001005-1743528485 SVETVINČENAT Porez na promet nekretnina
1001005-1756428488 ŠANDROVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1760828480 ŠENKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1744328489 ŠESTANOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1744428485 ŠIBENIK Porez na promet nekretnina
1001005-1744528487 ŠKABRNJA Porez na promet nekretnina
1001005-1761428481 ŠODOLOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1744728484 ŠOLTA Porez na promet nekretnina
1001005-1744928483 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Porez na promet nekretnina
1001005-1745028488 ŠTEFANJE Porez na promet nekretnina
1001005-1762828488 ŠTITAR Porez na promet nekretnina
1001005-1745228485 ŠTRIGOVA Porez na promet nekretnina
1001005-1763128484 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Porez na promet nekretnina
1001005-1745328487 TINJAN Porez na promet nekretnina
1001005-1745428481 TISNO Porez na promet nekretnina
1001005-1757528481 TKON Porez na promet nekretnina
1001005-1745628480 TOMPOJEVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1745728483 TOPUSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1745828486 TORDINCI Porez na promet nekretnina
1001005-1755728489 TOUNJ Porez na promet nekretnina
1001005-1745928482 TOVARNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1762628486 TRIBUNJ Porez na promet nekretnina
1001005-1746028485 TRILJ Porez na promet nekretnina
1001005-1746128487 TRNAVA Porez na promet nekretnina
1001005-1746228481 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Porez na promet nekretnina
1001005-1746328484 TROGIR Porez na promet nekretnina
1001005-1760128482 TRPANJ Porez na promet nekretnina
1001005-1746428480 TRPINJA Porez na promet nekretnina
1001005-1759328480 TUČEPI Porez na promet nekretnina
1001005-1746628486 TUHELJ Porez na promet nekretnina
1001005-1746728482 UDBINA Porez na promet nekretnina
1001005-1746828488 UMAG - UMAGO Porez na promet nekretnina
1001005-1746928489 UNEŠIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1747128484 VALPOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1747228480 VARAŽDIN Porez na promet nekretnina
1001005-1747328483 VARAŽDINSKE TOPLICE Porez na promet nekretnina
1001005-1747428486 VELA LUKA Porez na promet nekretnina
1001005-1747528482 VELIKA Porez na promet nekretnina
1001005-1754128487 VELIKA GORICA Porez na promet nekretnina
1001005-1747628488 VELIKA KOPANICA Porez na promet nekretnina
1001005-1747728489 VELIKA LUDINA Porez na promet nekretnina
1001005-1747828485 VELIKA PISANICA Porez na promet nekretnina
1001005-1756528489 VELIKA TRNOVITICA Porez na promet nekretnina
1001005-1755828485 VELIKI BUKOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1748028480 VELIKI GRĐEVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1748128483 VELIKO TRGOVIŠĆE Porez na promet nekretnina
1001005-1748328482 VELIKO TROJSTVO Porez na promet nekretnina
1001005-1748428488 VIDOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1748528489 VILJEVO Porez na promet nekretnina
1001005-1748628485 VINICA Porez na promet nekretnina
1001005-1748728487 VINKOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1748828481 VINODOLSKA OPĆINA Porez na promet nekretnina
1001005-1748928484 VIR Porez na promet nekretnina
1001005-1749028482 VIRJE Porez na promet nekretnina
1001005-1749128488 VIROVITICA Porez na promet nekretnina
1001005-1749228489 VIS Porez na promet nekretnina
1001005-1749328485 VISOKO Porez na promet nekretnina
1001005-1749428487 VIŠKOVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1749528481 VIŠKOVO Porez na promet nekretnina
1001005-1749728480 VIŠNJAN - VISIGNANO Porez na promet nekretnina
1001005-1749828483 VIŽINADA - VISINADA Porez na promet nekretnina
1001005-1757928486 VLADISLAVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1749928486 VOĆIN Porez na promet nekretnina
1001005-1750028484 VODICE Porez na promet nekretnina
1001005-1750228483 VODNJAN - DIGNANO Porez na promet nekretnina
1001005-1758428484 VOĐINCI Porez na promet nekretnina
1001005-1750328486 VOJNIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1750428482 VRATIŠINEC Porez na promet nekretnina
1001005-1750528488 VRBANJA Porez na promet nekretnina
1001005-1750628489 VRBJE Porez na promet nekretnina
1001005-1750728485 VRBNIK Porez na promet nekretnina
1001005-1750828487 VRBOVEC Porez na promet nekretnina
1001005-1750928481 VRBOVSKO Porez na promet nekretnina
1001005-1751128486 VRGORAC Porez na promet nekretnina
1001005-1751228482 VRHOVINE Porez na promet nekretnina
1001005-1751328488 VRLIKA Porez na promet nekretnina
1001005-1751428489 VRPOLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1751628487 VRSAR - ORSERA Porez na promet nekretnina
1001005-1762528483 VRSI Porez na promet nekretnina
1001005-1751728481 VUKA Porez na promet nekretnina
1001005-1751828484 VUKOVAR Porez na promet nekretnina
1001005-1751928480 ZABOK Porez na promet nekretnina
1001005-1752028486 ZADAR Porez na promet nekretnina
1001005-1759528486 ZADVARJE Porez na promet nekretnina
1001005-1752128482 ZAGORSKA SELA Porez na promet nekretnina
1001005-1713328484 ZAGREB Porez na promet nekretnina
1001005-1752228488 ZAGVOZD Porez na promet nekretnina
1001005-1754328484 ZAPREŠIĆ Porez na promet nekretnina
1001005-1752328489 ZAŽABLJE Porez na promet nekretnina
1001005-1752428485 ZDENCI Porez na promet nekretnina
1001005-1752528487 ZEMUNIK DONJI Porez na promet nekretnina
1001005-1752628481 ZLATAR Porez na promet nekretnina
1001005-1752728484 ZLATAR BISTRICA Porez na promet nekretnina
1001005-1752828480 ZMIJAVCI Porez na promet nekretnina
1001005-1756628485 ZRINSKI TOPOLOVAC Porez na promet nekretnina
1001005-1753028488 ŽAKANJE Porez na promet nekretnina
1001005-1753128489 ŽMINJ Porez na promet nekretnina
1001005-1754028485 ŽUMBERAK Porez na promet nekretnina
1001005-1760228488 ŽUPA DUBROVAČKA Porez na promet nekretnina
1001005-1753428481 ŽUPANJA Porez na promet nekretnina

 

2.6.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.6. Porez na promet nekretnina - poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

2.7. Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi slobodna zona:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700429335 BAKAR Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1702429336 BJELOVAR Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1721129334 KRAPINA Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1731229333 OSIJEK Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1733529339 PLOČE Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1735929337 PULA - POLA Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1755629331 RIBNIK Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1737329336 RIJEKA Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1739629333 SLAVONSKI BROD Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1740929331 SPLIT Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1747229339 VARAŽDIN Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1751829330 VUKOVAR Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone
1001005-1713329330 ZAGREB Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

 

2.7.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za osnivanje slobodne zone na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2.8. Naknada za koncesiju za ribnjake

Naknada za koncesiju za ribnjake uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi ribnjak:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1701029401 BEBRINA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1703929409 BRODSKI STUPNIK Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1706029407 ČAKOVEC Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1706329409 ČAZMA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1706629403 DARDA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1706729408 DARUVAR Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1708629401 DONJI MIHOLJAC Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1709029408 DRAGANIĆI Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1709729405 DUBRAVA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1710729407 ĐURĐEVAC Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1711629407 FERIČANCI Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1711929409 GAREŠNICA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1716129403 IVANSKA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1716929405 JASTREBARSKO Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1719929407 KONČANICA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1723229405 LIPOVLJANI Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1727829406 NAŠICE Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1727929407 NEDELIŠĆE Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1728929402 NOVI MAROF Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1729929409 OKUČANI Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1730729408 ORAHOVICA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1730929406 ORIOVAC Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1731229405 OSIJEK Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1733129404 PISAROVINA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1733529402 PLOČE Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1736629406 RASINJA Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1738829405 SIBINJ Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1745029403 ŠTEFANJE Naknada za koncesiju za ribnjake
1001005-1751829401 VUKOVAR Naknada za koncesiju za ribnjake

 

2.8.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

2.9. Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države plaća se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700129304 ANDRIJAŠEVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700229305 ANTUNOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700329306 BABINA GREDA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700429302 BAKAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701029305 BEBRINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701329309 BELI MANASTIR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701629301 BELIŠĆE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701729308 BENKOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701929304 BERETINEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702129309 BILJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702229303 BIOGRAD NA MORU Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731029306 BISKUPIJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702329307 BIZOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702429301 BJELOVAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702529308  BLATO  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702629300 BOGDANOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702929306 BOROVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703029309 BOSILJEVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703229307 BOŠNJACI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703329301 BRCKOVLJANI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703429308 BRDOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703529300 BRESTOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703629304 BREZNICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703929302 BRODSKI STUPNIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704429304 CERNA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704629306 CERNIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704729302 CEROVLJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704829309 CESTICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705229304  CRES  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705429306 CRNAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705529302 ČABAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705629309 ČAČINCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705729303 ČAĐAVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705829307 ČAGLIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706029304 ČAKOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706129305 ČAVLE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706329302 ČAZMA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706429309 ČEMINAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706529303 ČEPIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706629307 DARDA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706729301 DARUVAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706829308 DAVOR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707129302 DEŽANOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707829304 DONJA DUBRAVA  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757629305 DONJA MOTIČINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708229301 DONJI KRALJEVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708429300 DONJI LAPAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708629305 DONJI MIHOLJAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756829304 DRAGALIĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709129308 DRAŽ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709229300 DRENOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709429305 DRENJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709529306 DRNIŠ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709629302 DRNJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709729309 DUBRAVA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709929307 DUGA RESA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710129309 DUGO SELO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710229303 DVOR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710329307 ĐAKOVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710429301 ĐELEKOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710529308 ĐULOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710629300 ĐURĐENOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710729304 ĐURĐEVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711029309 ERDUT Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711129303 ERNESTINOVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711429308 FARKAŠEVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761929303 FAŽANA - FASANA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711629304 FERIČANCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711729305 FUŽINE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711929302 GAREŠNICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712029307 GENERALSKI STOL Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712129301 GLINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712429304 GORJANI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761829309 GORNJA RIJEKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712729302 GORNJI BOGIĆEVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712929303 GORNJI KNEGINEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760429308 GORNJI MIHALJEVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713029308 GOSPIĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713529302 GRADEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713629309 GRADINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713729303 GRADIŠTE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713929301 GRUBIŠNO POLJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714029304 GUNDINCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714129305 GUNJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751029302 GVOZD Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714429309 HERCEGOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714529303 HLEBINE  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714929300 HRVATSKA DUBICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715229309 HUM NA SUTLI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715429307 ILOK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715529301 IMOTSKI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715629308 IVANEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715829304 IVANIĆ GRAD Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715929305 IVANKOVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716129307 IVANJSKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760929302 JAGODNJAK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716429300 JAKŠIĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716529304 JALŽABET Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716629305 JARMINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716829302 JASENOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717729309 KAPTOL Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717929307 KARLOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719329309 KLOŠTAR IVANIĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719529307 KNEŽEVI VINOGRADI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719629301 KNIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719929304 KONČANICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720129301 KOPRIVNICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720229308 KOPRIVNIČKI BREGI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720329300 KOPRIVNIČKI IVANEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720529305 KOŠKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720629306 KOTORIBA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721329305 KRIŽ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721429306 KRIŽEVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721729303 KRŠAN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722029304 KUTINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722129305 KUTJEVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722729301 LEGRAD Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722829308 LEKENIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722929300 LEPOGLAVA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723029306 LEVANJSKA VAROŠ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723129302 LIPIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723229309 LIPOVLJANI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723529301 LIŽNJAN  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723929305 LOVAS Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724029303 LOVINAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724429300 LUDBREG Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724529304 LUKAČ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724629305 LUPOGLAV  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757829302 MAGADENOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725029301 MALA SUBOTICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725429305 MARČANA  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725729309 MARIJANCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761029307 MARKUŠICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725929307 MARTINSKA VES Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726029300 MARUŠEVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726329306 MEDULIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726629303 MIKLEUŠ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708729306 MUĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727629301 MURSKO SREDIŠĆE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727829300 NAŠICE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727929304 NEDELIŠĆE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761229308 NEGOSLAVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729529300 NIJEMCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728229303 NIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728329307 NOVA BUKOVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728429301 NOVA GRADIŠKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728529308 NOVA KAPELA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728729304 NOVA RAČA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728929306 NOVI MAROF Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729029309 NOVI VINODOLSKI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729229307 NOVIGRAD PODRAVSKI  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729329301 NOVSKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729429308 NUŠTAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729729305 OGULIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729929302 OKUČANI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730729301 ORAHOVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760529300 OREHOVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754229304 ORLE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731229309 OSIJEK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731329303 OTOČAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753529305 OTOK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731829304 PAKRAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732529304 PETLOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732729306 PETRIJEVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732829302 PETRINJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733229300 PITOMAČA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733429305 PLETERNICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733529306 PLOČE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734029300 PODGORAČ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727129306 PODRAVSKA MOSLAVINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734629303 POPOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734729307 POPOVAČA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734829301 POREČ - PARENZO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735129306 POŽEGA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735529307 PRELOG Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735629301 PRESEKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758329304 PRIVLAKA (Vukovar) Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729829306 PROMINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735929304 PULA  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736129309 PUNITOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736529308 RAKOVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736629300 RASINJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737229307 REŠETARI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737529300 ROVIŠĆE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737629304 RUGVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738129301 SATNICA ĐAKOVAČKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738629306 SEMELJCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738729302 SENJ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756229309 SEVERIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738829309 SIBINJ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738929303 SINJ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739029308 SIRAČ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739129300 SISAK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739429306 SKRADIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739529302 SLATINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739629309 SLAVONSKI BROD Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740529306 SOKOLOVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740729309 SOPJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741029300 SRAČINEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741229305 STARA GRADIŠKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741429302 STARI JANKOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741529309 STARI MIKANOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741829301 STARO PETROVO SELO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742129306 STRIZIVOJNA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755129305 STUPNIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742429303 SUHOPOLJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742629301 SUNJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760729305 SVETA MARIJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743229303 SVETA NEDELJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743729304 SVETI ĐURĐ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742829300 SVETI FILIP I JAKOV Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743929306 SVETI IVAN ŽABNO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744229307 SVETI PETAR OREHOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756429307 ŠANDROVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760829306 ŠENKOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744429308 ŠIBENIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744529300 ŠKABRNJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761429304 ŠODOLOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744929302 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745229308 ŠTRIGOVA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745629306 TOMPOJEVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745729302 TOPUSKO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745829309 TORDINCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745929303 TOVARNIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746029308 TRILJ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746129300 TRNAVA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746429306 TRPINJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746729303 UDBINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746929301 UNEŠIĆ Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747129305 VALPOVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747229306 VARAŽDIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747329302 VARAŽDINSKE TOPLICE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747529303 VELIKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754129300 VELIKA GORICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747629307 VELIKA KOPANICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747729301 VELIKA LUDINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747829308 VELIKA PISANICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755829308 VELIKI BUKOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748029306 VELIKI GRĐEVAC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748429307 VIDOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748529301 VILJEVO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748629308 VINICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748729300 VINKOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748829304 VINODOLSKA OPĆINA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749029303 VIRJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749129307 VIROVITICA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749229301 VIS Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749429300 VIŠKOVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749729306 VIŠNJAN - VISIGNANO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757929309 VLADISLAVCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749929309 VOĆIN Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750029305 VODICE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758429305 VOĐINCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750429303 VRATIŠINEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750529307 VRBANJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750629301 VRBJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750729308 VRBNIK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750829300 VRBOVEC Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750929304 VRBOVSKO Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751129309 VRGORAC  Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751229303 VRHOVINE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751429301 VRPOLJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762529302 VRSI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751729304 VUKA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751829305 VUKOVAR Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713329305 ZAGREB Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752329301 ZAŽABLJE Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752429308 ZDENCI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752529300 ZEMUNIK DONJI Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754029308 ŽUMBERAK Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753429304 ŽUPANJA Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

 

2.9.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.9. Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika (posloprimca odnosno primatelja dohotka):

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700112008 ANDRIJAŠEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1700212009 ANTUNOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1700312000 BABINA GREDA Porez i prirez na dohodak
1001005-1700412003 BAKAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1700512002 BALE - VALLE Porez i prirez na dohodak
1001005-1700612006 BARBAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1700712004 BARILOVIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1700812005 BAŠKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1700912001 BAŠKA VODA Porez i prirez na dohodak
1001005-1701012009 BEBRINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1701112000 BEDEKOVČINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1755012008 BEDENICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1701212003 BEDNJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1701312002 BELI MANASTIR Porez i prirez na dohodak
1001005-1701512004 BELICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1701612005 BELIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1701712001 BENKOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1701812007 BEREK Porez i prirez na dohodak
1001005-1701912008 BERETINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1702012003 BIBINJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1762112007 BILICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1702112002 BILJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1702212006 BIOGRAD NA MORU Porez i prirez na dohodak
1001005-1731012000 BISKUPIJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1754712006 BISTRA Porez i prirez na dohodak
1001005-1702312004 BIZOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1702412005 BJELOVAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1702512001 BLATO Porez i prirez na dohodak
1001005-1702612007 BOGDANOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1702712008 BOL Porez i prirez na dohodak
1001005-1702912000 BOROVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1703012002 BOSILJEVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1703212004 BOŠNJACI Porez i prirez na dohodak
1001005-1703312005 BRCKOVLJANI Porez i prirez na dohodak
1001005-1703412001 BRDOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1707712007 BRELA Porez i prirez na dohodak
1001005-1703512007 BRESTOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1703612008 BREZNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1715112003 BREZNIČKI HUM Porez i prirez na dohodak
1001005-1703712009 BRINJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1703812000 BROD MORAVICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1703912003 BRODSKI STUPNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1704012004 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Porez i prirez na dohodak
1001005-1704112005 BUDINŠČINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1704212001 BUJE – BUIE Porez i prirez na dohodak
1001005-1756712007 BUKOVLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1704312007 BUZET Porez i prirez na dohodak
1001005-1704412008 CERNA Porez i prirez na dohodak
1001005-1704612000 CERNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1704712003 CEROVLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1704812002 CESTICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1704912006 CETINGRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1705012001 CISTA PROVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1705112007 CIVLJANE Porez i prirez na dohodak
1001005-1705212008 CRES Porez i prirez na dohodak
1001005-1705312009 CRIKVENICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1705412000 CRNAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1705512003 ČABAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1705612002 ČAČINCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1705712006 ČAĐAVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1705812004 ČAGLIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1706012008 ČAKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1706112009 ČAVLE Porez i prirez na dohodak
1001005-1706312003 ČAZMA Porez i prirez na dohodak
1001005-1706412002 ČEMINAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1706512006 ČEPIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1706612004 DARDA Porez i prirez na dohodak
1001005-1706712005 DARUVAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1706812001 DAVOR Porez i prirez na dohodak
1001005-1760312005 DEKANOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1706912007 DELNICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1707012000 DESINIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1707112003 DEŽANOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1707212002 DICMO Porez i prirez na dohodak
1001005-1707412004 DOBRINJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1707512005 DOMAŠINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1707812008 DONJA DUBRAVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1757612009 DONJA MOTIČINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1707912009 DONJA STUBICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1708012006 DONJA VOĆA Porez i prirez na dohodak
1001005-1708112004 DONJI ANDRIJEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1708212005 DONJI KRALJEVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1708312001 DONJI KUKURUZARI Porez i prirez na dohodak
1001005-1708412007 DONJI LAPAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1708612009 DONJI MIHOLJAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1708912002 DONJI VIDOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1756812008 DRAGALIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1709012005 DRAGANIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1709112001 DRAŽ Porez i prirez na dohodak
1001005-1709212007 DRENOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1709412009 DRENJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1709512000 DRNIŠ Porez i prirez na dohodak
1001005-1709612003 DRNJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1709712002 DUBRAVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1754912005 DUBRAVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1759812005 DUBROVAČKO PRIMORJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1709812006 DUBROVNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1709912004 DUGA RESA Porez i prirez na dohodak
1001005-1710012003 DUGI RAT Porez i prirez na dohodak
1001005-1710112002 DUGO SELO Porez i prirez na dohodak
1001005-1758512000 DUGOPOLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1710212006 DVOR Porez i prirez na dohodak
1001005-1710312004 ĐAKOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1710412005 ĐELEKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1710512001 ĐULOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1710612007 ĐURĐENOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1710712008 ĐURĐEVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1710812009 ĐURMANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1711012002 ERDUT Porez i prirez na dohodak
1001005-1711112006 ERNESTINOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1711312005 ERVENIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1711412001 FARKAŠEVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1761912006 FAŽANA - FASANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1711512007 FERDINANDOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1711612008 FERIČANCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1762912005 FUNTANA - FONTANE Porez i prirez na dohodak
1001005-1711712009 FUŽINE Porez i prirez na dohodak
1001005-1757112004 GALOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1711812000 GARČIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1711912003 GAREŠNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1712012004 GENERALSKI STOL Porez i prirez na dohodak
1001005-1712112005 GLINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1712212001 GOLA Porez i prirez na dohodak
1001005-1712312007 GORIČAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1712412008 GORJANI Porez i prirez na dohodak
1001005-1761812002 GORNJA RIJEKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1712512009 GORNJA STUBICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1756912009 GORNJA VRBA Porez i prirez na dohodak
1001005-1712712003 GORNJI BOGIĆEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1712912006 GORNJI KNEGINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1760412001 GORNJI MIHALJEVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1713012001 GOSPIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1713112007 GRAČAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1713212008 GRAČIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1713412000 GRADAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1713512003 GRADEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1713612002 GRADINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1713712006 GRADIŠTE Porez i prirez na dohodak
1001005-1713812004 GROŽNJAN-GRISIGNANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1713912005 GRUBIŠNO POLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1714012008 GUNDINCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1714112009 GUNJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1751012003 GVOZD Porez i prirez na dohodak
1001005-1714412002 HERCEGOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1714512006 HLEBINE Porez i prirez na dohodak
1001005-1714612004 HRAŠĆINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1714812001 HRVACE Porez i prirez na dohodak
1001005-1714912007 HRVATSKA DUBICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1715012000 HRVATSKA KOSTAJNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1715212002 HUM NA SUTLI Porez i prirez na dohodak
1001005-1715312006 HVAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1715412004 ILOK Porez i prirez na dohodak
1001005-1715512005 IMOTSKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1715612001 IVANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1715812008 IVANIĆ GRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1715912009 IVANKOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1716112004 IVANSKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1760912003 JAGODNJAK Porez i prirez na dohodak
1001005-1716312001 JAKOVLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1716412007 JAKŠIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1716512008 JALŽABET Porez i prirez na dohodak
1001005-1759912001 JANJINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1716612009 JARMINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1716712000 JASENICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1716812003 JASENOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1716912002 JASTREBARSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1717012005 JELENJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1717112001 JELSA Porez i prirez na dohodak
1001005-1755212000 JESENJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1717212007 JOSIPDOL Porez i prirez na dohodak
1001005-1717312008 KALI Porez i prirez na dohodak
1001005-1755912007 KALINOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1756012000 KALNIK Porez i prirez na dohodak
1001005- 1762312009 KAMANJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1717512000 KANFANAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1717612003 KAPELA Porez i prirez na dohodak
1001005-1717712002 KAPTOL Porez i prirez na dohodak
1001005-1717812006 KARLOBAG Porez i prirez na dohodak
1001005-1717912004 KARLOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1759612006 KAROJBA Porez i prirez na dohodak
1001005-1718012007 KASTAV Porez i prirez na dohodak
1001005-1718112008 KAŠTELA Porez i prirez na dohodak
1001005-1759712004 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1718312000 KIJEVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1718412003 KISTANJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1718512002 KLAKAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1718612006 KLANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1718712004 KLANJEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1718912001 KLENOVNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1719012009 KLINČA SELO Porez i prirez na dohodak
1001005-1719212003 KLIS Porez i prirez na dohodak
1001005-1719312002 KLOŠTAR IVANIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1719412006 KLOŠTAR PODRAVSKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1719512004 KNEŽEVI VINOGRADI Porez i prirez na dohodak
1001005-1719612005 KNIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1762212008 KOLAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1719712001 KOMIŽA Porez i prirez na dohodak
1001005-1719812007 KONAVLE Porez i prirez na dohodak
1001005-1719912008 KONČANICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720012004 KONJŠČINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720112005 KOPRIVNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720212001 KOPRIVNIČKI BREGI Porez i prirez na dohodak
1001005-1720312007 KOPRIVNIČKI IVANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1720412008 KORČULA Porez i prirez na dohodak
1001005-1753812002 KOSTRENA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720512009 KOŠKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720612000 KOTORIBA Porez i prirez na dohodak
1001005-1720812002 KRALJEVEC NA SUTLI Porez i prirez na dohodak
1001005-1720912006 KRALJEVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1721112007 KRAPINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1721212008 KRAPINSKE TOPLICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1753312007 KRAŠIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1754512003 KRAVARSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1721312009 KRIŽ Porez i prirez na dohodak
1001005-1721412000 KRIŽEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1721512003 KRK Porez i prirez na dohodak
1001005-1721612002 KRNJAK Porez i prirez na dohodak
1001005-1721712006 KRŠAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1757212005 KUKLJICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1721912005 KULA NORINSKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1755312003 KUMROVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1722012008 KUTINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1722112009 KUTJEVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1722212000 LABIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1722312003 LANIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1722512006 LASINJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1722612004 LASTOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1758612003 LEĆEVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1722712005 LEGRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1722812001 LEKENIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1722912007 LEPOGLAVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1723012000 LEVANJSKA VAROŠ Porez i prirez na dohodak
1001005-1723112003 LIPIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1723212002 LIPOVLJANI Porez i prirez na dohodak
1001005-1723412004 LIŠANE OSTROVIČKE Porez i prirez na dohodak
1001005-1723512005 LIŽNJAN - LISIGNANO Porez i prirez na dohodak
1001005-1723612001 LOBOR Porez i prirez na dohodak
1001005-1723712007 LOKVE Porez i prirez na dohodak
1001005-1758712002 LOKVIČIĆI Porez i prirez na dohodak
1001005-1762412000 LOPAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1723912009 LOVAS Porez i prirez na dohodak
1001005-1724012006 LOVINAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1724212005 LOVRAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1724312001 LOVREĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1724412007 LUDBREG Porez i prirez na dohodak
1001005-1754812004 LUKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1724512008 LUKAČ Porez i prirez na dohodak
1001005-1760012002 LUMBARDA Porez i prirez na dohodak
1001005-1724612009 LUPOGLAV Porez i prirez na dohodak
1001005-1724712000 LJUBEŠĆICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1724812003 MAČE Porez i prirez na dohodak
1001005-1757812003 MAGADENOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1755512006 MAJUR Porez i prirez na dohodak
1001005-1724912002 MAKARSKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1725012005 MALA SUBOTICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1725112001 MALI BUKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1725212007 MALI LOŠINJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1725312008 MALINSKA - DUBAŠNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1725412009 MARČANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1725612003 MARIJA BISTRICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1753912006 MARIJA GORICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1725712002 MARIJANCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1725812006 MARINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1761012004 MARKUŠICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1708512008 MARTIJANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1725912004 MARTINSKA VES Porez i prirez na dohodak
1001005-1726012007 MARUŠEVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1726112008 MATULJI Porez i prirez na dohodak
1001005-1726312000 MEDULIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1726412003 METKOVIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1726512002 MIHOVLJAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1726612006 MIKLEUŠ Porez i prirez na dohodak
1001005-1726712004 MILNA Porez i prirez na dohodak
1001005-1726812005 MLJET Porez i prirez na dohodak
1001005-1727012009 MOLVE Porez i prirez na dohodak
1001005-1727312002 MOŠČENIČKA DRAGA Porez i prirez na dohodak
1001005-1727412006 MOTOVUN - MONTONA Porez i prirez na dohodak
1001005-1727512004 MRKOPALJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1708712000 MUĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1727612005 MURSKO SREDIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1761712003 MURTER – KORNATI Porez i prirez na dohodak
1001005-1727812007 NAŠICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1727912008 NEDELIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1761212001 NEGOSLAVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1728012003 NEREŽIŠĆA Porez i prirez na dohodak
1001005-1728112002 NETRETIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1729512007 NIJEMCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1728212006 NIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1728312004 NOVA BUKOVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1728412005 NOVA GRADIŠKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1728512001 NOVA KAPELA Porez i prirez na dohodak
1001005-1728712008 NOVA RAČA Porez i prirez na dohodak
1001005-1728812009 NOVALJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1755412002 NOVI GOLUBOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1728912000 NOVI MAROF Porez i prirez na dohodak
1001005-1729012002 NOVI VINODOLSKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1753712003 NOVIGRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1729212004 NOVIGRAD PODRAVSKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1729112006 NOVIGRAD-CITTANOVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1756112003 NOVO VIRJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1729312005 NOVSKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1729412001 NUŠTAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1729612008 OBROVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1729712009 OGULIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1758812006 OKRUG Porez i prirez na dohodak
1001005-1729912003 OKUČANI Porez i prirez na dohodak
1001005-1730012008 OMIŠ Porez i prirez na dohodak
1001005-1730112009 OMIŠALJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1730212000 OPATIJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1730312003 OPRISAVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1730412002 OPRTALJ - PORTOLE Porez i prirez na dohodak
1001005-1730612004 OPUZEN Porez i prirez na dohodak
1001005-1730712005 ORAHOVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1730812001 OREBIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1760512007 OREHOVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1730912007 ORIOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1754212008 ORLE Porez i prirez na dohodak
1001005-1731112003 OROSLAVJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1731212002 OSIJEK Porez i prirez na dohodak
1001005-1731312006 OTOČAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1731412004 OTOK (Sinj) Porez i prirez na dohodak
1001005-1753512009 OTOK (Vinkovci) Porez i prirez na dohodak
1001005-1731512005 OZALJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1731612001 PAG Porez i prirez na dohodak
1001005-1731712007 PAKOŠTANE Porez i prirez na dohodak
1001005-1731812008 PAKRAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1732012006 PAŠMAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1732112004 PAZIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1732312001 PERUŠIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1732412007 PETERANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1732512008 PETLOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1732612009 PETRIJANEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1732712000 PETRIJEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1732812003 PETRINJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1732912002 PETROVSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1733012005 PIĆAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1758112001 PIROVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1733112001 PISAROVINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1733212007 PITOMAČA Porez i prirez na dohodak
1001005-1733312008 PLAŠKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1733412009 PLETERNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1745512009 PLITVIČKA JEZERA Porez i prirez na dohodak
1001005-1733512000 PLOČE Porez i prirez na dohodak
1001005-1733712002 PODBABLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1733812006 PODCRKAVLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1733912004 PODGORA Porez i prirez na dohodak
1001005-1734012007 PODGORAČ Porez i prirez na dohodak
1001005-1727112000 PODRAVSKA MOSLAVINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1761612000 PODRAVSKE SESVETE Porez i prirez na dohodak
1001005-1734112008 PODSTRANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1734212009 PODTUREN Porez i prirez na dohodak
1001005-1734312000 POJEZERJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1754412000 POKUPSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1734412003 POLAČA Porez i prirez na dohodak
1001005-1734512002 POLIČNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1734612006 POPOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1734712004 POPOVAČA Porez i prirez na dohodak
1001005-1734812005 POREČ - PARENZO Porez i prirez na dohodak
1001005-1734912001 POSEDARJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1735012009 POSTIRA Porez i prirez na dohodak
1001005-1757312001 POVLJANA Porez i prirez na dohodak
1001005-1735112000 POŽEGA Porez i prirez na dohodak
1001005-1735212003 PREGRADA Porez i prirez na dohodak
1001005-1735412006 PREKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1735512004 PRELOG Porez i prirez na dohodak
1001005-1735612005 PRESEKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1758912004 PRGOMET Porez i prirez na dohodak
1001005-1762012001 PRIBISLAVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1759012007 PRIMORSKI DOLAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1735712001 PRIMOŠTEN Porez i prirez na dohodak
1001005-1758312008 PRIVLAKA (Vukovar) Porez i prirez na dohodak
1001005-1757412007 PRIVLAKA (Zadar) Porez i prirez na dohodak
1001005-1708812003 PROLOŽAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1729812000 PROMINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1735812007 PUČIŠĆA Porez i prirez na dohodak
1001005-1735912008 PULA - POLA Porez i prirez na dohodak
1001005-1736012003 PUNAT Porez i prirez na dohodak
1001005-1736112002 PUNITOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1736212006 PUŠĆA Porez i prirez na dohodak
1001005-1736312004 RAB Porez i prirez na dohodak
1001005-1736412005 RADOBOJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1753612000 RAKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1736512001 RAKOVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1736612007 RASINJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1736812009 RAŠA Porez i prirez na dohodak
1001005-1736912000 RAVNA GORA Porez i prirez na dohodak
1001005-1737112006 RAŽANAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1737212004 REŠETARI Porez i prirez na dohodak
1001005-1755612004 RIBNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1737312005 RIJEKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1758212007 ROGOZNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1737412001 ROVINJ - ROVIGNO Porez i prirez na dohodak
1001005-1737512007 ROVIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1737612008 RUGVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1759112008 RUNOVIĆI Porez i prirez na dohodak
1001005-1737712009 RUŽIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1737812000 SABORSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1737912003 SALI Porez i prirez na dohodak
1001005-1738012004 SAMOBOR Porez i prirez na dohodak
1001005-1738112005 SATNICA ĐAKOVAČKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1738212001 SEGET Porez i prirez na dohodak
1001005-1738312007 SELCA Porez i prirez na dohodak
1001005-1738512009 SELNICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1738612000 SEMELJCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1738712003 SENJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1756212002 SEVERIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1738812002 SIBINJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1757012006 SIKIREVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1738912006 SINJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1739012001 SIRAČ Porez i prirez na dohodak
1001005-1739112007 SISAK Porez i prirez na dohodak
1001005-1739312009 SKRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1739412000 SKRADIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1739512003 SLATINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1739612002 SLAVONSKI BROD Porez i prirez na dohodak
1001005-1739712006 SLAVONSKI ŠAMAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1739912005 SLIVNO Porez i prirez na dohodak
1001005-1740012005 SLUNJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1740212007 SMOKVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1740512000 SOKOLOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1740612003 SOLIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1740712002 SOPJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1740912004 SPLIT Porez i prirez na dohodak
1001005-1741012007 SRAČINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1741112008 STANKOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1741212009 STARA GRADIŠKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1741312000 STARI GRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1741412003 STARI JANKOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1741512002 STARI MIKANOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1741612006 STARIGRAD Porez i prirez na dohodak
1001005-1741812005 STARO PETROVO SELO Porez i prirez na dohodak
1001005-1741912001 STON Porez i prirez na dohodak
1001005-1760612008 STRAHONINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1742112000 STRIZIVOJNA Porez i prirez na dohodak
1001005-1742212003 STUBIČKE TOPLICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1755112009 STUPNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1742312002 SUĆURAJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1742412006 SUHOPOLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1742512004 SUKOŠAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1742612005 SUNJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1742712001 SUPETAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1759212009 SUTIVAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1760712009 SVETA MARIJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1743212006 SVETA NEDELJA (Labin) Porez i prirez na dohodak
1001005-1743612007 SVETA NEDELJA (Samobor) Porez i prirez na dohodak
1001005-1743712008 SVETI ĐURĐ Porez i prirez na dohodak
1001005-1742812007 SVETI FILIP I JAKOV Porez i prirez na dohodak
1001005-1743812009 SVETI ILIJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1742912008 SVETI IVAN ZELINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1743912000 SVETI IVAN ŽABNO Porez i prirez na dohodak
1001005-1744012002 SVETI JURAJ NA BREGU Porez i prirez na dohodak
1001005-1743012003 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1743112002 SVETI LOVREČ Porez i prirez na dohodak
1001005-1744112006 SVETI MARTIN NA MURI Porez i prirez na dohodak
1001005-1744212004 SVETI PETAR OREHOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1743312004 SVETI PETAR U ŠUMI Porez i prirez na dohodak
1001005-1743512001 SVETVINČENAT Porez i prirez na dohodak
1001005-1756412004 ŠANDROVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1760812000 ŠENKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1744312005 ŠESTANOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1744412001 ŠIBENIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1744512007 ŠKABRNJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1761412008 ŠODOLOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1744712009 ŠOLTA Porez i prirez na dohodak
1001005-1744912003 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1745012004 ŠTEFANJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1762812004 ŠTITAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1745212001 ŠTRIGOVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1763112009 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Porez i prirez na dohodak
1001005-1745312007 TINJAN Porez i prirez na dohodak
1001005-1745412008 TISNO Porez i prirez na dohodak
1001005-1757512008 TKON Porez i prirez na dohodak
1001005-1745612000 TOMPOJEVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1745712003 TOPUSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1745812002 TORDINCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1755712005 TOUNJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1745912006 TOVARNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1762612002 TRIBUNJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1746012001 TRILJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1746112007 TRNAVA Porez i prirez na dohodak
1001005-1746212008 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Porez i prirez na dohodak
1001005-1746312009 TROGIR Porez i prirez na dohodak
1001005-1760112006 TRPANJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1746412000 TRPINJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1759312000 TUČEPI Porez i prirez na dohodak
1001005-1746612002 TUHELJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1746712006 UDBINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1746812004 UMAG - UMAGO Porez i prirez na dohodak
1001005-1746912005 UNEŠIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1747112009 VALPOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1747212000 VARAŽDIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1747312003 VARAŽDINSKE TOPLICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1747412002 VELA LUKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1747512006 VELIKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1754112007 VELIKA GORICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1747612004 VELIKA KOPANICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1747712005 VELIKA LUDINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1747812001 VELIKA PISANICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1756512005 VELIKA TRNOVITICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1755812001 VELIKI BUKOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1748012000 VELIKI GRĐEVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1748112003 VELIKO TRGOVIŠĆE Porez i prirez na dohodak
1001005-1748312006 VELIKO TROJSTVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1748412004 VIDOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1748512005 VILJEVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1748612001 VINICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1748712007 VINKOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1748812008 VINODOLSKA OPĆINA Porez i prirez na dohodak
1001005-1748912009 VIR Porez i prirez na dohodak
1001005-1749012006 VIRJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1749112004 VIROVITICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1749212005 VIS Porez i prirez na dohodak
1001005-1749312001 VISOKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1749412007 VIŠKOVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1749512008 VIŠKOVO Porez i prirez na dohodak
1001005-1749712000 VIŠNJAN - VISIGNANO Porez i prirez na dohodak
1001005-1749812003 VIŽINADA - VISINADA Porez i prirez na dohodak
1001005-1757912002 VLADISLAVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1749912002 VOĆIN Porez i prirez na dohodak
1001005-1750012009 VODICE Porez i prirez na dohodak
1001005-1750212003 VODNJAN - DIGNANO Porez i prirez na dohodak
1001005-1758412009 VOĐINCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1750312002 VOJNIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1750412006 VRATIŠINEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1750512004 VRBANJA Porez i prirez na dohodak
1001005-1750612005 VRBJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1750712001 VRBNIK Porez i prirez na dohodak
1001005-1750812007 VRBOVEC Porez i prirez na dohodak
1001005-1750912008 VRBOVSKO Porez i prirez na dohodak
1001005-1751112002 VRGORAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1751212006 VRHOVINE Porez i prirez na dohodak
1001005-1751312004 VRLIKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1751412005 VRPOLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1751612007 VRSAR - ORSERA Porez i prirez na dohodak
1001005-1762512003 VRSI Porez i prirez na dohodak
1001005-1751712008 VUKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1751812009 VUKOVAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1751912000 ZABOK Porez i prirez na dohodak
1001005-1752012002 ZADAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1759512002 ZADVARJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1752112006 ZAGORSKA SELA Porez i prirez na dohodak
1001005-1713312009 ZAGREB Porez i prirez na dohodak
1001005-1752212004 ZAGVOZD Porez i prirez na dohodak
1001005-1754312009 ZAPREŠIĆ Porez i prirez na dohodak
1001005-1752312005 ZAŽABLJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1752412001 ZDENCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1752512007 ZEMUNIK DONJI Porez i prirez na dohodak
1001005-1752612008 ZLATAR Porez i prirez na dohodak
1001005-1752712009 ZLATAR BISTRICA Porez i prirez na dohodak
1001005-1752812000 ZMIJAVCI Porez i prirez na dohodak
1001005-1756612001 ZRINSKI TOPOLOVAC Porez i prirez na dohodak
1001005-1753012004 ŽAKANJE Porez i prirez na dohodak
1001005-1753112005 ŽMINJ Porez i prirez na dohodak
1001005-1754012001 ŽUMBERAK Porez i prirez na dohodak
1001005-1760212004 ŽUPA DUBROVAČKA Porez i prirez na dohodak
1001005-1753412008 ŽUPANJA Porez i prirez na dohodak

 

3.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

-1406 Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (čl. 13. Zakona o porezu na dohodak, u daljnjem tekstu: Zakon),
-1422 Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje (čl. 31. Zakona),
-1430 Predujam od poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona),
-1449 Predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se utvrđuje paušalno (čl. 44. st. 1. i 5. Zakona),
-1457 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovu djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu (čl. 32. st. 3. t. 1. Zakona),
-1465 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava. (čl. 32. st. 5. t. 1. Zakona),
-1473 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak nerezidenta za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijom i televizijom te zabavnim priredbama (čl. 32. st. 5. t.3. Zakona),
-1503 Predujam poreza i prireza na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 2. Zakona),
-1511 Predujam poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno (čl. 27. st. 3. i čl. 44. st. 2. Zakona),
-1546 Predujam poreza i prireza na dohodak po odbitku od imovinskih prava (čl. 27. st. 4),
-1570 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (čl. 38. st. 1. i 4. u svezi s čl. 26. st. 1. Zakona koji je bio na snazi do 31.12.2004, godine),
-1589 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (čl. 30. st. 2. Zakona),
-1597 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata (čl. 30. st. 3. Zakona),
-1600 Predujam poreza i prireza po odbitku na dohodak po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika dodjelom i opcijskom kupnjom vlastitih dionica trgovačkih društava (čl. 30. st. 4. Zakona),
-1619 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi,
-1627 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine,
-1635 Predujam poreza i prireza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 5. Zakona),
-1643 Predujam poreza i prireza na dohodak ostvaren od drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznad najviše godišnje osnovice (čl. 33 Zakona),
-1805 Predujam poreza i prireza na dohodak po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (čl. 31. Zakona),
-1813 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovu djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, turističkih djelatnika, konzultanata te druge slične djelatnosti kao i po osnovu ostalih nenavedenih primitaka od drugog dohotka (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11. Zakona),
-1821 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovi primitaka u naravi, te nagrada učenicima, primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, stipendija, nagrada i naknada iznad propisanih iznosa (čl. 32. st. 3. t. 5. – 10. Zakona),
-1830 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost (čl. 32. st. 5. t. 1. Zakona),
-1848 Predujam poreza i prireza na drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koje plaćaju prema rješenju (čl. 32. st. 5. t. 2. Zakona),
-1856 Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
1872 – Prihodi od naplate duga poreza i prireza na dohodak dospjelog do 31. 12. 2010. godine, plaćenih po rješenju o reprogramiranju.

 

3.1.2. Upisivanje podatka u polje «poziv na broj odobrenja»

Isplatitelji dohotka poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu poreza i prireza na dohodak na propisani račun na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (posloprimac) nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobičajeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje na račun grada/općine prema sjedištu poslodavca s oznakom vrste poreza 1406.

Za inozemne porezne obveznike koji nemaju OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezna uprava, a ostvarili su dohodak iz kojeg se porez i prirez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473, porez i prirez se može uplaćivati na račun grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka, a u polje «model» upisuje se broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi brojčana oznaka vrste poreza 1473 te kao podatak drugi OIB isplatitelja dohotka.

Do 31. ožujka 2011. godine isplatitelji dohotka pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe za uplatu poreza i prireza na dohodak na propisani račun u polje «model» mogu upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3.2. Državni biljezi

Prihod od prodaje državnih biljega uplaćuje se na račun grada/općine na čijem je području ostvarena prodaja državnih biljega:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700130861 ANDRIJAŠEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700230869 ANTUNOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700330860 BABINA GREDA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700430868 BAKAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700530864 BALE - VALLE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700630863 BARBAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700730866 BARILOVIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700830862 BAŠKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1700930865 BAŠKA VODA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701030869 BEBRINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701130860 BEDEKOVČINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755030861 BEDENICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701230868 BEDNJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701330864 BELI MANASTIR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701530866 BELICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701630862 BELIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701730865 BENKOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701830867 BEREK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1701930861 BERETINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702030868 BIBINJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762130867 BILICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702130864 BILJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702230863 BIOGRAD NA MORU Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731030860 BISKUPIJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754730863 BISTRA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702330866 BIZOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702430862 BJELOVAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702530865 BLATO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702630867 BOGDANOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702730861 BOL Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1702930860 BOROVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703030864 BOSILJEVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703230866 BOŠNJACI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703330862 BRCKOVLJANI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703430865 BRDOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707730867 BRELA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703530867 BRESTOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703630861 BREZNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715130868 BREZNIČKI HUM Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703730869 BRINJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703830860 BROD MORAVICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1703930868 BRODSKI STUPNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704030866 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704130862 BUDINŠČINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704230865 BUJE - BUIE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756730867 BUKOVLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704330867 BUZET Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704430861 CERNA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704630860 CERNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704730868 CEROVLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704830864 CESTICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1704930863 CETINGRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705030865 CISTA PROVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705130867 CIVLJANE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705230861 CRES Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705330869 CRIKVENICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705430860 CRNAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705530868 ČABAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705630864 ČAČINCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705730863 ČAĐAVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1705830866 ČAGLIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706030861 ČAKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706130869 ČAVLE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706330868 ČAZMA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706430864 ČEMINAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706530863 ČEPIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706630866 DARDA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706730862 DARUVAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706830865 DAVOR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760330862 DEKANOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1706930867 DELNICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707030860 DESINIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707130868 DEŽANOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707230864 DICMO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707430866 DOBRINJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707530862 DOMAŠINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707830861 DONJA DUBRAVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757630869 DONJA MOTIČINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1707930869 DONJA STUBICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708030863 DONJA VOĆA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708130866 DONJI ANDRIJEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708230862 DONJI KRALJEVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708330865 DONJI KUKURUZARI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708430867 DONJI LAPAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708630869 DONJI MIHOLJAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708930864 DONJI VIDOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756830861 DRAGALIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709030862 DRAGANIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709130865 DRAŽ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709230867 DRENOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709430869 DRENJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709530860 DRNIŠ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709630868 DRNJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709730864 DUBRAVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754930862 DUBRAVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759830862 DUBROVAČKO PRIMORJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709830863 DUBROVNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1709930866 DUGA RESA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710030868 DUGI RAT Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710130864 DUGO SELO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758530860 DUGOPOLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710230863 DVOR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710330866 ĐAKOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710430862 ĐELEKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710530865 ĐULOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710630867 ĐURĐENOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710730861 ĐURĐEVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1710830869 ĐURMANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711030864 ERDUT Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711130863 ERNESTINOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711330862 ERVENIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711430865 FARKAŠEVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761930863 FAŽANA - FASANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711530867 FERDINANDOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711630861 FERIČANCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762930862 FUNTANA - FONTANE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711730869 FUŽINE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757130866 GALOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711830860 GARČIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1711930868 GAREŠNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712030866 GENERALSKI STOL Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712130862 GLINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712230865 GOLA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712330867 GORIČAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712430861 GORJANI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761830864 GORNJA RIJEKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712530869 GORNJA STUBICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756930869 GORNJA VRBA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712730868 GORNJI BOGIĆEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1712930863 GORNJI KNEGINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760430865 GORNJI MIHALJEVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713030865 GOSPIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713130867 GRAČAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713230861 GRAČIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713430860 GRADAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713530868 GRADEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713630864 GRADINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713730863 GRADIŠTE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713830866 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713930862 GRUBIŠNO POLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714030861 GUNDINCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714130869 GUNJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751030868 GVOZD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714430864 HERCEGOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714530863 HLEBINE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714630866 HRAŠĆINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714830865 HRVACE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1714930867 HRVATSKA DUBICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715030860 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715230864 HUM NA SUTLI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715330863 HVAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715430866 ILOK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715530862 IMOTSKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715630865 IVANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715830861 IVANIĆ GRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1715930869 IVANKOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716130866 IVANSKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760930868 JAGODNJAK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716330865 JAKOVLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716430867 JAKŠIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716530861 JALŽABET Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759930865 JANJINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716630869 JARMINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716730860 JASENICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716830868 JASENOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1716930864 JASTREBARSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717030862 JELENJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717130865 JELSA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755230860 JESENJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717230867 JOSIPDOL Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717330861 KALI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755930867 KALINOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756030860 KALNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005- 1762330869 KAMANJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717530860 KANFANAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717630868 KAPELA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717730864 KAPTOL Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717830863 KARLOBAG Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1717930866 KARLOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759630863 KAROJBA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718030867 KASTAV Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718130861 KAŠTELA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759730866 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718330860 KIJEVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718430868 KISTANJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718530864 KLAKAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718630863 KLANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718730866 KLANJEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1718930865 KLENOVNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719030869 KLINČA SELO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719230868 KLIS Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719330864 KLOŠTAR IVANIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719430863 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719530866 KNEŽEVI VINOGRADI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719630862 KNIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762230861 KOLAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719730865 KOMIŽA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719830867 KONAVLE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1719930861 KONČANICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720030866 KONJŠČINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720130862 KOPRIVNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720230865 KOPRIVNIČKI BREGI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720330867 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720430861 KORČULA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753830864 KOSTRENA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720530869 KOŠKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720630860 KOTORIBA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720830864 KRALJEVEC NA SUTLI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1720930863 KRALJEVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721130867 KRAPINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721230861 KRAPINSKE TOPLICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753330867 KRAŠIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754530868 KRAVARSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721330869 KRIŽ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721430860 KRIŽEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721530868 KRK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721630864 KRNJAK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721730863 KRŠAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757230862 KUKLJICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1721930862 KULA NORINSKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755330868 KUMROVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722030861 KUTINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722130869 KUTJEVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722230860 LABIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722330868 LANIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722530863 LASINJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722630866 LASTOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758630868 LEĆEVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722730862 LEGRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722830865 LEKENIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1722930867 LEPOGLAVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723030860 LEVANJSKA VAROŠ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723130868 LIPIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723230864 LIPOVLJANI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723430866 LIŠANE OSTROVIČKE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723530862 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723630865 LOBOR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723730867 LOKVE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758730864 LOKVIČIĆI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762430860 LOPAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1723930869 LOVAS Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724030863 LOVINAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724230862 LOVRAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724330865 LOVREĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724430867 LUDBREG Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754830866 LUKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724530861 LUKAČ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760030864 LUMBARDA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724630869 LUPOGLAV Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724730860 LJUBEŠĆICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724830868 MAČE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757830868 MAGADENOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755530863 MAJUR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1724930864 MAKARSKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725030862 MALA SUBOTICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725130865 MALI BUKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725230867 MALI LOŠINJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725330861 MALINSKA - DUBAŠNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725430869 MARČANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725630868 MARIJA BISTRICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753930863 MARIJA GORICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725730864 MARIJANCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725830863 MARINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761030866 MARKUŠICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708530861 MARTIJANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1725930866 MARTINSKA VES Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726030867 MARUŠEVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726130861 MATULJI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726330860 MEDULIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726430868 METKOVIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726530864 MIHOVLJAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726630863 MIKLEUŠ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726730866 MILNA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1726830862 MLJET Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727030869 MOLVE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727330864 MOŠČENIČKA DRAGA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727430863 MOTOVUN - MONTONA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727530866 MRKOPALJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708730860 MUĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727630862 MURSKO SREDIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761730868 MURTER – KORNATI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727830867 NAŠICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727930861 NEDELIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761230865 NEGOSLAVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728030868 NEREŽIŠĆA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728130864 NETRETIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729530867 NIJEMCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728230863 NIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728330866 NOVA BUKOVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728430862 NOVA GRADIŠKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728530865 NOVA KAPELA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728730861 NOVA RAČA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728830869 NOVALJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755430864 NOVI GOLUBOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1728930860 NOVI MAROF Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729030864 NOVI VINODOLSKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753730868 NOVIGRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729130863 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729230866 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756130868 NOVO VIRJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729330862 NOVSKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729430865 NUŠTAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729630861 OBROVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729730869 OGULIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758830863 OKRUG Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729930868 OKUČANI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730030861 OMIŠ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730130869 OMIŠALJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730230860 OPATIJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730330868 OPRISAVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730430864 OPRTALJ - PORTOLE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730630866 OPUZEN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730730862 ORAHOVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730830865 OREBIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760530867 OREHOVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1730930867 ORIOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754230861 ORLE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731130868 OROSLAVJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731230864 OSIJEK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731330863 OTOČAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731430866 OTOK (Sinj) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753530869 OTOK (Vinkovci) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731530862 OZALJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731630865 PAG Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731730867 PAKOŠTANE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1731830861 PAKRAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732030863 PAŠMAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732130866 PAZIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732330865 PERUŠIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732430867 PETERANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732530861 PETLOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732630869 PETRIJANEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732730860 PETRIJEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732830868 PETRINJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1732930864 PETROVSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733030862 PIĆAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758130865 PIROVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733130865 PISAROVINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733230867 PITOMAČA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733330861 PLAŠKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733430869 PLETERNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745530869 PLITVIČKA JEZERA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733530860 PLOČE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733730864 PODBABLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733830863 PODCRKAVLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1733930866 PODGORA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734030867 PODGORAČ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1727130860 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761630860 PODRAVSKE SESVETE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734130861 PODSTRANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734230869 PODTUREN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734330860 POJEZERJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754430860 POKUPSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734430868 POLAČA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734530864 POLIČNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734630863 POPOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734730866 POPOVAČA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734830862 POREČ - PARENZO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1734930865 POSEDARJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735030869 POSTIRA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757330865 POVLJANA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735130860 POŽEGA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735230868 PREGRADA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735430863 PREKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735530866 PRELOG Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735630862 PRESEKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758930866 PRGOMET Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762030865 PRIBISLAVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759030867 PRIMORSKI DOLAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735730865 PRIMOŠTEN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758330861 PRIVLAKA (Vukovar) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757430867 PRIVLAKA (Zadar) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1708830868 PROLOŽAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1729830860 PROMINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735830867 PUČIŠĆA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1735930861 PULA - POLA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736030868 PUNAT Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736130864 PUNITOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736230863 PUŠĆA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736330866 RAB Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736430862 RADOBOJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753630860 RAKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736530865 RAKOVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736630867 RASINJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736830869 RAŠA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1736930860 RAVNA GORA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737130863 RAŽANAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737230866 REŠETARI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755630866 RIBNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737330862 RIJEKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758230867 ROGOZNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737430865 ROVINJ - ROVIGNO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737530867 ROVIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737630861 RUGVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759130861 RUNOVIĆI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737730869 RUŽIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737830860 SABORSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1737930868 SALI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738030866 SAMOBOR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738130862 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738230865 SEGET Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738330867 SELCA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738530869 SELNICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738630860 SEMELJCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738730868 SENJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756230864 SEVERIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738830864 SIBINJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757030863 SIKIREVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1738930863 SINJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739030865 SIRAČ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739130867 SISAK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739330869 SKRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739430860 SKRADIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739530868 SLATINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739630864 SLAVONSKI BROD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739730863 SLAVONSKI ŠAMAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1739930862 SLIVNO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740030862 SLUNJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740230867 SMOKVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740530860 SOKOLOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740630868 SOLIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740730864 SOPJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1740930866 SPLIT Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741030867 SRAČINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741130861 STANKOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741230869 STARA GRADIŠKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741330860 STARI GRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741430868 STARI JANKOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741530864 STARI MIKANOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741630863 STARIGRAD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741830862 STARO PETROVO SELO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1741930865 STON Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760630861 STRAHONINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742130860 STRIZIVOJNA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742230868 STUBIČKE TOPLICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755130869 STUPNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742330864 SUĆURAJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742430863 SUHOPOLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742530866 SUKOŠAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742630862 SUNJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742730865 SUPETAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759230869 SUTIVAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760730869 SVETA MARIJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743230863 SVETA NEDELJA (Labin) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743630867 SVETA NEDELJA (Samobor) Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743730861 SVETI ĐURĐ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742830867 SVETI FILIP I JAKOV Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743830869 SVETI ILIJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1742930861 SVETI IVAN ZELINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743930860 SVETI IVAN ŽABNO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744030864 SVETI JURAJ NA BREGU Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743030868 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743130864 SVETI LOVREČ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744130863 SVETI MARTIN NA MURI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744230866 SVETI PETAR OREHOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743330866 SVETI PETAR U ŠUMI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1743530865 SVETVINČENAT Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756430866 ŠANDROVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760830860 ŠENKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744330862 ŠESTANOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744430865 ŠIBENIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744530867 ŠKABRNJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1761430861 ŠODOLOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744730869 ŠOLTA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1744930868 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745030866 ŠTEFANJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762830866 ŠTITAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745230865 ŠTRIGOVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1763130869 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745330867 TINJAN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745430861 TISNO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757530861 TKON Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745630860 TOMPOJEVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745730868 TOPUSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745830864 TORDINCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755730862 TOUNJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1745930863 TOVARNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762630864 TRIBUNJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746030865 TRILJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746130867 TRNAVA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746230861 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746330869 TROGIR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760130863 TRPANJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746430860 TRPINJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759330860 TUČEPI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746630864 TUHELJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746730863 UDBINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746830866 UMAG - UMAGO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1746930862 UNEŠIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747130869 VALPOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747230860 VARAŽDIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747330868 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747430864 VELA LUKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747530863 VELIKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754130867 VELIKA GORICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747630866 VELIKA KOPANICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747730862 VELIKA LUDINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1747830865 VELIKA PISANICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756530862 VELIKA TRNOVITICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1755830865 VELIKI BUKOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748030860 VELIKI GRĐEVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748130868 VELIKO TRGOVIŠĆE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748330863 VELIKO TROJSTVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748430866 VIDOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748530862 VILJEVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748630865 VINICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748730867 VINKOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748830861 VINODOLSKA OPĆINA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1748930869 VIR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749030863 VIRJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749130866 VIROVITICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749230862 VIS Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749330865 VISOKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749430867 VIŠKOVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749530861 VIŠKOVO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749730860 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749830868 VIŽINADA - VISINADA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1757930864 VLADISLAVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1749930864 VOĆIN Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750030869 VODICE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750230868 VODNJAN - DIGNANO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1758430869 VOĐINCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750330864 VOJNIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750430863 VRATIŠINEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750530866 VRBANJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750630862 VRBJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750730865 VRBNIK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750830867 VRBOVEC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1750930861 VRBOVSKO Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751130864 VRGORAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751230863 VRHOVINE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751330866 VRLIKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751430862 VRPOLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751630867 VRSAR - ORSERA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1762530868 VRSI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751730861 VUKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751830869 VUKOVAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1751930860 ZABOK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752030864 ZADAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1759530864 ZADVARJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752130863 ZAGORSKA SELA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1713330869 ZAGREB Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752230866 ZAGVOZD Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754330869 ZAPREŠIĆ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752330862 ZAŽABLJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752430865 ZDENCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752530867 ZEMUNIK DONJI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752630861 ZLATAR Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752730869 ZLATAR BISTRICA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1752830860 ZMIJAVCI Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1756630865 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753030866 ŽAKANJE Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753130862 ŽMINJ Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1754030865 ŽUMBERAK Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1760230866 ŽUPA DUBROVAČKA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega
1001005-1753430861 ŽUPANJA Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega

 

3.2.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.2. Državni biljezi poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3.3. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700164417 ANDRIJAŠEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700264419 ANTUNOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700364418 BABINA GREDA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700464411 BAKAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700564415 BALE - VALLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700664412 BARBAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700764416 BARILOVIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700864410 BAŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700964414 BAŠKA VODA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701064419 BEBRINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
001005-1755064417 BEDENICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701264411 BEDNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701364415 BELI MANASTIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701564416 BELICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701664410 BELIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701764414 BENKOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701864413 BEREK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701964417 BERETINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702064411 BIBINJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762164413 BILICE Prihod od zakupa poljprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702164415 BILJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702264412 BIOGRAD NA MORU Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731064418 BISKUPIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702364416 BIZOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702464410 BJELOVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702564414 BLATO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702664413 BOGDANOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702764417 BOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702964418 BOROVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703064415 BOSILJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703264416 BOŠNJACI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703364410 BRCKOVLJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703464414 BRDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707764413 BRELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703564413 BRESTOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703664417 BREZNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703764419 BRINJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703864418 BROD MORAVICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703964411 BRODSKI STUPNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704064416 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704264414 BUJE - BUIE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756764413 BUKOVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704364413 BUZET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704464417 CERNA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704664418 CERNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704764411 CEROVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704864415 CESTICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704964412 CETINGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705064414 CISTA PROVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705264417 CRES Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705464418 CRNAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705564411 ČABAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705664415 ČAČINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705764412 ČAĐAVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705864416 ČAGLIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706064417 ČAKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706164419 ČAVLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706364411 ČAZMA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706464415 ČEMINAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706564412 ČEPIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706664416 DARDA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706764410 DARUVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706864414 DAVOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760364410 DEKANOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706964413 DELNICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707164411 DEŽANOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707464416 DOBRINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707564410 DOMAŠINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707864417 DONJA DUBRAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757664419 DONJA MOTIČINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707964419 DONJA STUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708064412 DONJA VOĆA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708164416 DONJI ANDRIJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708264410 DONJI KRALJEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708364414 DONJI KUKURUZARI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708464413 DONJI LAPAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708664419 DONJI MIHOLJAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708964415 DONJI VIDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756864417 DRAGALIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709064410 DRAGANIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709164414 DRAŽ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709264413 DRENOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709464419 DRENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709564418 DRNIŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709664411 DRNJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709764415 DUBRAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754964410 DUBRAVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709864412 DUBROVNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709964416 DUGA RESA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710164415 DUGO SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710264412 DVOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710364416 ĐAKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710464410 ĐELEKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710564414 ĐULOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710664413 ĐURĐENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710764417 ĐURĐEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711064415 ERDUT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711164412 ERNESTINOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711364410 ERVENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711464414 FARKAŠEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761964412 FAŽANA - FASANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711664417 FERIČANCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762964410 FUNTANA - FONTANE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711764419 FUŽINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711864418 GARČIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711964411 GAREŠNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712064416 GENERALSKI STOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712164410 GLINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712264414 GOLA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712364413 GORIČAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712464417 GORJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761864415 GORNJA RIJEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712564419 GORNJA STUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756964419 GORNJA VRBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712764411 GORNJI BOGIĆEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712964412 GORNJI KNEGINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760464414 GORNJI MIHALJEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713064414 GOSPIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713164413 GRAČAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713264417 GRAČIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713564411 GRADEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713664415 GRADINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713764412 GRADIŠTE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713864416 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713964410 GRUBIŠNO POLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714064417 GUNDINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714164419 GUNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751064411 GVOZD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714464415 HERCEGOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714564412 HLEBINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714964413 HRVATSKA DUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715064418 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715264415 HUM NA SUTLI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715364412 HVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715464416 ILOK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715564410 IMOTSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715664414 IVANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715864417 IVANIĆ GRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715964419 IVANKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716164416 IVANSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760964411 JAGODNJAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716464413 JAKŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716564417 JALŽABET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716664419 JARMINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716764418 JASENICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716864411 JASENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716964415 JASTREBARSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717064410 JELENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717164414 JELSA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755264418 JESENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717264413 JOSIPDOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755964413 KALINOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756064418 KALNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005- 1762364419 KAMANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717564418 KANFANAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717664411 KAPELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717764415 KAPTOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717864412 KARLOBAG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717964416 KARLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759664412 KAROJBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718064413 KASTAV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759764416 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718364418 KIJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718464411 KISTANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718564415 KLAKAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718664412 KLANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718764416 KLANJEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719064419 KLINČA SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719264411 KLIS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719364415 KLOŠTAR IVANIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719464412 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719564416 KNEŽEVI VINOGRADI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719664410 KNIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762264417 KOLAN Prihod od zakupa poljprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719764414 KOMIŽA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719864413 KONAVLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719964417 KONČANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720164410 KOPRIVNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720264414 KOPRIVNIČKI BREGI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720364413 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720464417 KORČULA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720564419 KOŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720664418 KOTORIBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720864415 KRALJEVEC NA SUTLI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720964412 KRALJEVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721164413 KRAPINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721264417 KRAPINSKE TOPLICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753364413 KRAŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754564411 KRAVARSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721364419 KRIŽ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721464418 KRIŽEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721564411 KRK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721664415 KRNJAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721764412 KRŠAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721964410 KULA NORINSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722064417 KUTINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722164419 KUTJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722264418 LABIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722364411 LANIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722564412 LASINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722664416 LASTOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758664411 LEĆEVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722764410 LEGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722864414 LEKENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722964413 LEPOGLAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723064418 LEVANJSKA VAROŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723164411 LIPIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723264415 LIPOVLJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723464416 LIŠANE OSTROVIČKE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723564410 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723764413 LOKVE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762464418 LOPAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723964419 LOVAS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724064412 LOVINAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724264410 LOVRAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724464413 LUDBREG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724564417 LUKAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724664419 LUPOGLAV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757864411 MAGADENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755564412 MAJUR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724964415 MAKARSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725064410 MALA SUBOTICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725164414 MALI BUKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725264413 MALI LOŠINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725664411 MARIJA BISTRICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725764415 MARIJANCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761064416 MARKUŠICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708564417 MARTIJANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725964416 MARTINSKA VES Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726064413 MARUŠEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726164417 MATULJI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726364418 MEDULIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726464411 METKOVIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726664412 MIKLEUŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726864410 MLJET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727064419 MOLVE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727364415 MOŠČENIČKA DRAGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727464412 MOTOVUN - MONTONA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727564416 MRKOPALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708764418 MUĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727664410 MURSKO SREDIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727864413 NAŠICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727964417 NEDELIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761264414 NEGOSLAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728164415 NETRETIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729564413 NIJEMCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728264412 NIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728364416 NOVA BUKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728464410 NOVA GRADIŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728564414 NOVA KAPELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728764417 NOVA RAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728864419 NOVALJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728964418 NOVI MAROF Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729064415 NOVI VINODOLSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753764411 NOVIGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729164412 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729264416 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756164411 NOVO VIRJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729364410 NOVSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729464414 NUŠTAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729764419 OGULIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729964411 OKUČANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730064417 OMIŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730164419 OMIŠALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730264418 OPATIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730364411 OPRISAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730464415 OPRTALJ - PORTOLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730664416 OPUZEN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730764410 ORAHOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730864414 OREBIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760564413 OREHOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730964413 ORIOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754264417 ORLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731164411 OROSLAVJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731264415 OSIJEK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731364412 OTOČAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731464416 OTOK (Sinj) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753564419 OTOK (Vinkovci) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731564410 OZALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731664414 PAG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731764413 PAKOŠTANE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731864417 PAKRAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732164416 PAZIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732364414 PERUŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732464413 PETERANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732564417 PETLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732664419 PETRIJANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732764418 PETRIJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732864411 PETRINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733064410 PIĆAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758164414 PIROVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733164414 PISAROVINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733264413 PITOMAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733364417 PLAŠKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733464419 PLETERNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745564419 PLITVIČKA JEZERA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733564418 PLOČE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733764415 PODBABLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733864412 PODCRKAVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733964416 PODGORA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734064413 PODGORAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727164418 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734264419 PODTUREN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734364418 POJEZERJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754464418 POKUPSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734664412 POPOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734764416 POPOVAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734864410 POREČ - PARENZO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734964414 POSEDARJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735064419 POSTIRA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757364414 POVLJANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735164418 POŽEGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735264411 PREGRADA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735464412 PREKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735564416 PRELOG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735664410 PRESEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762064414 PRIBISLAVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758364417 PRIVLAKA (Vukovar) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757464413 PRIVLAKA (Zadar) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708864411 PROLOŽAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729864418 PROMINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735864413 PUČIŠĆA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735964417 PULA - POLA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736064411 PUNAT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736164415 PUNITOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736364416 RAB Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753664418 RAKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736564414 RAKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736664413 RASINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736864419 RAŠA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736964418 RAVNA GORA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737264416 REŠETARI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755664416 RIBNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737364410 RIJEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737464414 ROVINJ - ROVIGNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737564413 ROVIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737664417 RUGVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759164417 RUNOVIĆI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737764419 RUŽIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737864418 SABORSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738064416 SAMOBOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738164410 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738264414 SEGET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738564419 SELNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738664418 SEMELJCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738764411 SENJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756264415 SEVERIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738864415 SIBINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757064412 SIKIREVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738964412 SINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739064414 SIRAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739164413 SISAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739364419 SKRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739464418 SKRADIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739564411 SLATINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739664415 SLAVONSKI BROD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739764412 SLAVONSKI ŠAMAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739964410 SLIVNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740064410 SLUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740264413 SMOKVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740564418 SOKOLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740664411 SOLIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740764415 SOPJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740964416 SPLIT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741064413 SRAČINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741164417 STANKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741264419 STARA GRADIŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741464411 STARI JANKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741564415 STARI MIKANOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741664412 STARIGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741864410 STARO PETROVO SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760664417 STRAHONINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742164418 STRIZIVOJNA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755164419 STUPNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742364415 SUĆURAJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742464412 SUHOPOLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742564416 SUKOŠAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742664410 SUNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742764414 SUPETAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759264419 SUTIVAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760764419 SVETA MARIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743264412 SVETA NEDELJA (Labin) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743764417 SVETI ĐURĐ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742864413 SVETI FILIP I JAKOV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743864419 SVETI ILIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742964417 SVETI IVAN ZELINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743964418 SVETI IVAN ŽABNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744064415 SVETI JURAJ NA BREGU Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743064411 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743164415 SVETI LOVREČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744164412 SVETI MARTIN NA MURI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744264416 SVETI PETAR OREHOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743364416 SVETI PETAR U ŠUMI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743564414 SVETVINČENAT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756464416 ŠANDROVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760864418 ŠENKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744364410 ŠESTANOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744464414 ŠIBENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744564413 ŠKABRNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761464417 ŠODOLOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744764419 ŠOLTA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744964411 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745064416 ŠTEFANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762864416 ŠTITAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745264414 ŠTRIGOVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1763164419 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745364413 TINJAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745464417 TISNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757564417 TKON Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745664418 TOMPOJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745764411 TOPUSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745864415 TORDINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755764410 TOUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745964412 TOVARNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762664415 TRIBUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746064414 TRILJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746164413 TRNAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746264417 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746364419 TROGIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746464418 TRPINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759364418 TUČEPI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746764412 UDBINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746864416 UMAG - UMAGO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746964410 UNEŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747164419 VALPOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747264418 VARAŽDIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747364411 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747464415 VELA LUKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747564412 VELIKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754164413 VELIKA GORICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747664416 VELIKA KOPANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747764410 VELIKA LUDINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747864414 VELIKA PISANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756564410 VELIKA TRNOVITICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755864414 VELIKI BUKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748064418 VELIKI GRĐEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748464416 VIDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748564410 VILJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748664414 VINICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748764413 VINKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748864417 VINODOLSKA OPĆINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748964419 VIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749064412 VIRJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749164416 VIROVITICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749264410 VIS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749364414 VISOKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749464413 VIŠKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749564417 VIŠKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749764418 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749864411 VIŽINADA - VISINADA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757964415 VLADISLAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749964415 VOĆIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750064419 VODICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750264411 VODNJAN - DIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758464419 VOĐINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750364415 VOJNIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750464412 VRATIŠINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750564416 VRBANJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750664410 VRBJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750764414 VRBNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750864413 VRBOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750964417 VRBOVSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751164415 VRGORAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751264412 VRHOVINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751364416 VRLIKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751464410 VRPOLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751664413 VRSAR - ORSERA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762564411 VRSI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751764417 VUKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751864419 VUKOVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752064415 ZADAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759564415 ZADVARJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752164412 ZAGORSKA SELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713364419 ZAGREB Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752264416 ZAGVOZD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754364419 ZAPREŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752364410 ZAŽABLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752464414 ZDENCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752564413 ZEMUNIK DONJI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752664417 ZLATAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756664414 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753064416 ŽAKANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753164410 ŽMINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754064414 ŽUMBERAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753464417 ŽUPANJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

 

3.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.3. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3.4. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700164572 ANDRIJAŠEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700264576 ANTUNOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700364571 BABINA GREDA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700464575 BAKAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700564579 BALE - VALLE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700664574 BARBAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700764570 BARILOVIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700864573 BAŠKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1700964578 BAŠKA VODA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701064576 BEBRINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755064572 BEDENICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701264575 BEDNJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701364579 BELI MANASTIR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701564570 BELICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701664573 BELIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701764578 BENKOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701864577 BEREK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1701964572 BERETINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702064575 BIBINJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762164577 BILICE Prihod od prodaje poljprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702164579 BILJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702264574 BIOGRAD NA MORU Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731064571 BISKUPIJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702364570 BIZOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702464573 BJELOVAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702564578 BLATO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702664577 BOGDANOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702764572 BOL Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1702964571 BOROVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703064579 BOSILJEVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703264570 BOŠNJACI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703364573 BRCKOVLJANI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703464578 BRDOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707764577 BRELA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703564577 BRESTOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703664572 BREZNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703764576 BRINJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703864571 BROD MORAVICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1703964575 BRODSKI STUPNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704064570 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704264578 BUJE - BUIE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756764577 BUKOVLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704364577 BUZET Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704464572 CERNA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704664571 CERNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704764575 CEROVLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704864579 CESTICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1704964574 CETINGRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705064578 CISTA PROVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705264572 CRES Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705464571 CRNAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705564575 ČABAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705664579 ČAČINCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705764574 ČAĐAVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1705864570 ČAGLIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706064572 ČAKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706164576 ČAVLE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706364575 ČAZMA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706464579 ČEMINAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706564574 ČEPIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706664570 DARDA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706764573 DARUVAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706864578 DAVOR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760364573 DEKANOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1706964577 DELNICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707164575 DEŽANOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707464570 DOBRINJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707564573 DOMAŠINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707864572 DONJA DUBRAVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757664576 DONJA MOTIČINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1707964576 DONJA STUBICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708064574 DONJA VOĆA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708164570 DONJI ANDRIJEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708264573 DONJI KRALJEVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708364578 DONJI KUKURUZARI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708464577 DONJI LAPAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708664576 DONJI MIHOLJAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708964579 DONJI VIDOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756864572 DRAGALIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709064573 DRAGANIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709164578 DRAŽ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709264577 DRENOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709464576 DRENJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709564571 DRNIŠ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709664575 DRNJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709764579 DUBRAVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754964573 DUBRAVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709864574 DUBROVNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1709964570 DUGA RESA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710164579 DUGO SELO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710264574 DVOR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710364570 ĐAKOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710464573 ĐELEKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710564578 ĐULOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710664577 ĐURĐENOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1710764572 ĐURĐEVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711064579 ERDUT Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711164574 ERNESTINOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711364573 ERVENIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711464578 FARKAŠEVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761964574 FAŽANA - FASANA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711664572 FERIČANCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762964573 FUNTANA - FONTANE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711764576 FUŽINE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711864571 GARČIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1711964575 GAREŠNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712064570 GENERALSKI STOL Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712164573 GLINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712264578 GOLA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712364577 GORIČAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712464572 GORJANI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761864579 GORNJA RIJEKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712564576 GORNJA STUBICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756964576 GORNJA VRBA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712764575 GORNJI BOGIĆEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1712964574 GORNJI KNEGINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760464578 GORNJI MIHALJEVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713064578 GOSPIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713164577 GRAČAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713264572 GRAČIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713564575 GRADEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713664579 GRADINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713764574 GRADIŠTE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713864570 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713964573 GRUBIŠNO POLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714064572 GUNDINCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714164576 GUNJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751064575 GVOZD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714464579 HERCEGOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714564574 HLEBINE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1714964577 HRVATSKA DUBICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715064571 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715264579 HUM NA SUTLI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715364574 HVAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715464570 ILOK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715564573 IMOTSKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715664578 IVANEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715864572 IVANIĆ GRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1715964576 IVANKOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716164570 IVANSKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760964575 JAGODNJAK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716464577 JAKŠIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716564572 JALŽABET Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716664576 JARMINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716764571 JASENICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716864575 JASENOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1716964579 JASTREBARSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717064573 JELENJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717164578 JELSA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755264571 JESENJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717264577 JOSIPDOL Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755964577 KALINOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756064571 KALNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005- 1762364576 KAMANJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717564571 KANFANAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717664575 KAPELA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717764579 KAPTOL Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717864574 KARLOBAG Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1717964570 KARLOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759664574 KAROJBA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718064577 KASTAV Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759764570 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718364571 KIJEVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718464575 KISTANJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718564579 KLAKAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718664574 KLANA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1718764570 KLANJEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719064576 KLINČA SELO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719264575 KLIS Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719364579 KLOŠTAR IVANIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719464574 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719564570 KNEŽEVI VINOGRADI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719664573 KNIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762264572 KOLAN Prihod od prodaje poljprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719764578 KOMIŽA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719864577 KONAVLE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1719964572 KONČANICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720164573 KOPRIVNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720264578 KOPRIVNIČKI BREGI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720364577 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720464572 KORČULA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720564576 KOŠKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720664571 KOTORIBA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720864579 KRALJEVEC NA SUTLI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1720964574 KRALJEVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721164577 KRAPINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721264572 KRAPINSKE TOPLICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753364577 KRAŠIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754564575 KRAVARSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721364576 KRIŽ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721464571 KRIŽEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721564575 KRK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721664579 KRNJAK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721764574 KRŠAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1721964573 KULA NORINSKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722064572 KUTINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722164576 KUTJEVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722264571 LABIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722364575 LANIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722564574 LASINJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722664570 LASTOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758664575 LEĆEVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722764573 LEGRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722864578 LEKENIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1722964577 LEPOGLAVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723064571 LEVANJSKA VAROŠ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723164575 LIPIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723264579 LIPOVLJANI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723464570 LIŠANE OSTROVIČKE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723564573 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723764577 LOKVE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762464571 LOPAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1723964576 LOVAS Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724064574 LOVINAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724264573 LOVRAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724464577 LUDBREG Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724564572 LUKAČ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724664576 LUPOGLAV Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757864575 MAGADENOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755564574 MAJUR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1724964579 MAKARSKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725064573 MALA SUBOTICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725164578 MALI BUKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725264577 MALI LOŠINJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725664575 MARIJA BISTRICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725764579 MARIJANCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761064570 MARKUŠICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708564572 MARTIJANEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1725964570 MARTINSKA VES Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726064577 MARUŠEVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726164572 MATULJI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726364571 MEDULIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726464575 METKOVIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726664574 MIKLEUŠ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1726864573 MLJET Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727064576 MOLVE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727364579 MOŠČENIČKA DRAGA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727464574 MOTOVUN - MONTONA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727564570 MRKOPALJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708764571 MUĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727664573 MURSKO SREDIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727864577 NAŠICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727964572 NEDELIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761264578 NEGOSLAVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728164579 NETRETIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729564577 NIJEMCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728264574 NIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728364570 NOVA BUKOVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728464573 NOVA GRADIŠKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728564578 NOVA KAPELA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728764572 NOVA RAČA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728864576 NOVALJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1728964571 NOVI MAROF Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729064579 NOVI VINODOLSKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753764575 NOVIGRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729164574 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729264570 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756164575 NOVO VIRJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729364573 NOVSKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729464578 NUŠTAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729764576 OGULIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729964575 OKUČANI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730064572 OMIŠ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730164576 OMIŠALJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730264571 OPATIJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730364575 OPRISAVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730464579 OPRTALJ - PORTOLE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730664570 OPUZEN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730764573 ORAHOVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730864578 OREBIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760564577 OREHOVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1730964577 ORIOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754264572 ORLE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731164575 OROSLAVJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731264579 OSIJEK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731364574 OTOČAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731464570 OTOK (Sinj) Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753564576 OTOK (Vinkovci) Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731564573 OZALJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731664578 PAG Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731764577 PAKOŠTANE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1731864572 PAKRAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732164570 PAZIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732364578 PERUŠIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732464577 PETERANEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732564572 PETLOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732664576 PETRIJANEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732764571 PETRIJEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1732864575 PETRINJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733064573 PIĆAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758164578 PIROVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733164578 PISAROVINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733264577 PITOMAČA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733364572 PLAŠKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733464576 PLETERNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745564576 PLITVIČKA JEZERA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733564571 PLOČE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733764579 PODBABLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733864574 PODCRKAVLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1733964570 PODGORA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734064577 PODGORAČ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1727164571 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734264576 PODTUREN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734364571 POJEZERJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754464571 POKUPSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734664574 POPOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734764570 POPOVAČA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734864573 POREČ - PARENZO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1734964578 POSEDARJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735064576 POSTIRA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757364578 POVLJANA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735164571 POŽEGA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735264575 PREGRADA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735464574 PREKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735564570 PRELOG Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735664573 PRESEKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762064578 PRIBISLAVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758364572 PRIVLAKA (Vukovar) Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757464577 PRIVLAKA (Zadar) Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1708864575 PROLOŽAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1729864571 PROMINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735864577 PUČIŠĆA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1735964572 PULA - POLA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736064575 PUNAT Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736164579 PUNITOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736364570 RAB Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753664571 RAKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736564578 RAKOVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736664577 RASINJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736864576 RAŠA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1736964571 RAVNA GORA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737264570 REŠETARI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755664570 RIBNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737364573 RIJEKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737464578 ROVINJ - ROVIGNO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737564577 ROVIŠĆE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737664572 RUGVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759164572 RUNOVIĆI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737764576 RUŽIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1737864571 SABORSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738064570 SAMOBOR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738164573 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738264578 SEGET Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738564576 SELNICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738664571 SEMELJCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738764575 SENJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756264579 SEVERIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738864579 SIBINJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757064574 SIKIREVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1738964574 SINJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739064578 SIRAČ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739164577 SISAK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739364576 SKRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739464571 SKRADIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739564575 SLATINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739664579 SLAVONSKI BROD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739764574 SLAVONSKI ŠAMAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1739964573 SLIVNO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740064573 SLUNJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740264577 SMOKVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740564571 SOKOLOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740664575 SOLIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740764579 SOPJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1740964570 SPLIT Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741064577 SRAČINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741164572 STANKOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741264576 STARA GRADIŠKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741464575 STARI JANKOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741564579 STARI MIKANOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741664574 STARIGRAD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1741864573 STARO PETROVO SELO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760664572 STRAHONINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742164571 STRIZIVOJNA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755164576 STUPNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742364579 SUĆURAJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742464574 SUHOPOLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742564570 SUKOŠAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742664573 SUNJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742764578 SUPETAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759264576 SUTIVAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760764576 SVETA MARIJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743264574 SVETA NEDELJA (Labin) Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743764572 SVETI ĐURĐ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742864577 SVETI FILIP I JAKOV Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743864576 SVETI ILIJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1742964572 SVETI IVAN ZELINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743964571 SVETI IVAN ŽABNO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744064579 SVETI JURAJ NA BREGU Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743064575 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743164579 SVETI LOVREČ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744164574 SVETI MARTIN NA MURI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744264570 SVETI PETAR OREHOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743364570 SVETI PETAR U ŠUMI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1743564578 SVETVINČENAT Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756464570 ŠANDROVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1760864571 ŠENKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744364573 ŠESTANOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744464578 ŠIBENIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744564577 ŠKABRNJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1761464572 ŠODOLOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744764576 ŠOLTA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1744964575 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745064570 ŠTEFANJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762864570 ŠTITAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745264578 ŠTRIGOVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1763164576 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745364577 TINJAN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745464572 TISNO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757564572 TKON Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745664571 TOMPOJEVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745764575 TOPUSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745864579 TORDINCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755764573 TOUNJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1745964574 TOVARNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762664579 TRIBUNJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746064578 TRILJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746164577 TRNAVA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746264572 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746364576 TROGIR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746464571 TRPINJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759364571 TUČEPI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746764574 UDBINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746864570 UMAG - UMAGO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1746964573 UNEŠIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747164576 VALPOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747264571 VARAŽDIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747364575 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747464579 VELA LUKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747564574 VELIKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754164577 VELIKA GORICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747664570 VELIKA KOPANICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747764573 VELIKA LUDINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1747864578 VELIKA PISANICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756564573 VELIKA TRNOVITICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1755864578 VELIKI BUKOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748064571 VELIKI GRĐEVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748464570 VIDOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748564573 VILJEVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748664578 VINICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748764577 VINKOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748864572 VINODOLSKA OPĆINA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1748964576 VIR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749064574 VIRJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749164570 VIROVITICA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749264573 VIS Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749364578 VISOKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749464577 VIŠKOVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749564572 VIŠKOVO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749764571 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749864575 VIŽINADA - VISINADA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1757964579 VLADISLAVCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1749964579 VOĆIN Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750064576 VODICE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750264575 VODNJAN - DIGNANO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1758464576 VOĐINCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750364579 VOJNIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750464574 VRATIŠINEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750564570 VRBANJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750664573 VRBJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750764578 VRBNIK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750864577 VRBOVEC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1750964572 VRBOVSKO Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751164579 VRGORAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751264574 VRHOVINE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751364570 VRLIKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751464573 VRPOLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751664577 VRSAR - ORSERA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1762564575 VRSI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751764572 VUKA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1751864576 VUKOVAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752064579 ZADAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1759564579 ZADVARJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752164574 ZAGORSKA SELA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1713364576 ZAGREB Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752264570 ZAGVOZD Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754364576 ZAPREŠIĆ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752364573 ZAŽABLJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752464578 ZDENCI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752564577 ZEMUNIK DONJI Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1752664572 ZLATAR Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1756664578 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753064570 ŽAKANJE Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753164573 ŽMINJ Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1754064578 ŽUMBERAK Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
1001005-1753464572 ŽUPANJA Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

 

3.4.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.4. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3.5. Koncesija na pomorskom dobru

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi pomorsko dobro:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700429206 BAKAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1700529202 BALE - VALLE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1700629207 BARBAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1700829205 BAŠKA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1700929201 BAŠKA VODA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1702029206 BIBINJE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762129203 BILICE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1702229207 BIOGRAD NA MORU Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1702529201 BLATO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1702729208 BOL Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1707729203 BRELA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1704029204 BRTONIGLA -VERTENEGLIO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1704229201 BUJE - BUIE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1705229208 CRES Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1705329209 CRIKVENICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1707429204 DOBRINJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1759829205 DUBROVAČKO PRIMORJE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1709829207 DUBROVNIK Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1710029206 DUGI RAT Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1761929207 FAŽANA - FASANA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762929205 FUNTANA - FONTANE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1713429200 GRADAC Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1715329207 HVAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1759929201 JANJINA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1716729200 JASENICE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1717129201 JELSA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1717329208 KALI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1717529200 KANFANAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1717829207 KARLOBAG Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1718129208 KAŠTELA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762229208 KOLAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1719729201 KOMIŽA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1719829203 KONAVLE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1720429208 KORČULA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1753829202 KOSTRENA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1720929207 KRALJEVICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1721529206 KRK Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1721729207 KRŠAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1757229205 KUKLJICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1722229200 LABIN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1722629204 LASTOVO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1723529205 LIŽNJAN - LISIGNANO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762429200 LOPAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1724229205 LOVRAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1760029202 LUMBARDA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1724929202 MAKARSKA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1725229203 MALI LOŠINJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1725329208 MALINSKA - DUBAŠNICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1725429209 MARČANA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1725829207 MARINA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1726329200 MEDULIN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1726429206 METKOVIĆ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1726729204 MILNA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1726829205 MLJET Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1727329202 MOŠĆENIČKA DRAGA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1761729206 MURTER – KORNATI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1728029206 NEREŽIŠĆA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1728229207 NIN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1728829209 NOVALJA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1729029202 NOVI VINODOLSKI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1753729206 NOVIGRAD Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1729129207 NOVIGRAD - CITTANOVA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1758829207 OKRUG Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1730029208 OMIŠ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1730129209 OMIŠALJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1730229200 OPATIJA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1730629204 OPUZEN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1730829201 OREBIĆ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1731629201 PAG Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1731729203 PAKOŠTANE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1732029207 PAŠMAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1758129201 PIROVAC Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1733529200 PLOČE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1733929204 PODGORA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1734129208 PODSTRANA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1734829205 POREČ - PARENZO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1734929201 POSEDARJE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1735029209 POSTIRA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1757329201 POVLJANA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1735429207 PREKO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1735729201 PRIMOŠTEN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1757429203 PRIVLAKA (Zadar) Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1735829203 PUČIŠĆA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1735929208 PULA - POLA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1736029206 PUNAT Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1736329204 RAB Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1736829209 RAŠA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1737129207 RAŽANAC Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1737329205 RIJEKA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1758229203 ROGOZNICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1737429201 ROVINJ - ROVIGNO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1737929206 SALI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1738229201 SEGET Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1738329203 SELCA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1738729206 SENJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1739429200 SKRADIN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1739929205 SLIVNO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1740229203 SMOKVICA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1740629206 SOLIN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1740929204 SPLIT Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1741329200 STARI GRAD Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1741629207 STARIGRAD Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1741929201 STON Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1742329202 SUĆURAJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1742529204 SUKOŠAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1742729201 SUPETAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1759229209 SUTIVAN Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1742829203 SVETI FILIP I JAKOV Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1743129202 SVETI LOVREČ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1744429201 ŠIBENIK Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1744729209 ŠOLTA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1763129209 TAR – VABRIGA –TORE-ABREGA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1745429208 TISNO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1757529208 TKON Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762629202 TRIBUNJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1746329209 TROGIR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1760129207 TRPANJ Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1759329200 TUČEPI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1746829204 UMAG - UMAGO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1747429202 VELA LUKA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1748929209 VIR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1749229205 VIS Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1750029209 VODICE Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1750229206 VODNJAN - DIGNANO Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1750729201 VRBNIK Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1751629203 VRSAR - ORSERA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1762529206 VRSI Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1752029202 ZADAR Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
1001005-1760229204 ŽUPA DUBROVAČKA Naknada za koncesiju na pomorskom dobru

 

3.5.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

3.6. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze neenergetske mineralne sirovine:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700429450 BAKAR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1700529456 BALE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1700729454 BARILOVIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1700929453 BAŠKA VODA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1701129451 BEDEKOVČINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1701729453 BENKOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1702029450 BIBINJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1731029451 BISKUPIJA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1703029456 BOSILJEVO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1703429453 BRDOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1703529455 BRESTOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1715129450 BREZNIČKI HUM Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1703729452 BRINJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704229453 BUJE - BUIE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704329455 BUZET Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704429458 CERNA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704629451 CERNIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704729450 CEROVLJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1704829456 CESTICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1705129455 CIVLJANE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1705229458 CRES Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1705529450 ČABAR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1705829454 ČAGLIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1706029458 ČAKOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1706129452 ČAVLE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1706329450 ČAZMA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1707229456 DICMO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1707529457 DOMAŠINEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1708429455 DONJI LAPAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1709529451 DRNIŠ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1709629450 DRNJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1754929457 DUBRAVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1759829457 DUBROVAČKO PRIMORJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1709929454 DUGA RESA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1758529451 DUGOPOLJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710129456 DUGO SELO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710229459 DVOR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710329454 ĐAKOVO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710529453 ĐULOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710729458 ĐURĐEVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1710829452 ĐURMANEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1761929459 FAŽANA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1711629458 FERIČANCI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1711729452 FUŽINE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1711929450 GAREŠNICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1712129457 GLINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1712429458 GORJANI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1712929459 GORNJI KNEGINEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1713029453 GOSPIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1713129455 GRAČAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1713229458 GRAČIŠĆE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001008-1713829454 GROŽNJAN - GRISIGNANA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1714529459 HLEBINE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1714829453 HRVACE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1715429454 ILOK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1715529457 IMOTSKI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1715629453 IVANEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1715929452 IVANKOVO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1716729451 JASENICE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1716929456 JASTREBARSKO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1755229451 JESENJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1717329458 KALI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1755929455 KALINOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1756029451 KALNIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1717529451 KANFANAR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1717629450 KAPELA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1717929454 KARLOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1718129458 KAŠTELA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1718329451 KIJEVO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1719229450 KLIS Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1719429459 KLOŠTAR PODRAVSKI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1720429458 KORČULA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1753329455 KRAŠIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1721629456 KRNJAK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722029458 KUTINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722129452 KUTJEVO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722529459 LASINJA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722729457 LEGRAD Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722829453 LEKENIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1722929455 LEPOGLAVA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1723129450 LIPIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1723529457 LIŽNJAN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1724429455 LUDBREG Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1754829454 LUKA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1724529458 LUKAČ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1760029456 LUMBARDA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1724629452 LUPOGLAV Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1724729451 LJUBEŠĆICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1725029457 MALA SUBOTICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1725129453 MALI BUKOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1725429452 MARČANA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1708529458 MARTIJANEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1726029455 MARUŠEVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1726329451 MEDULIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1727029452 MOLVE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1727529454 MRKOPALJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1708729451 MUĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1727629457 MURSKO SREDIŠĆE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1727829455 NAŠICE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728029450 NEREŽIŠĆA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728129456 NETRETIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728229459 NIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728529453 NOVA KAPELA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728829452 NOVALJA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1728929451 NOVI MAROF Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1753729450 NOVIGRAD Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729129459 NOVIGRAD - CITTANOVA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729229454 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1755429456 NOVI GOLUBOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729629458 OBROVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729729452 OGULIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729929450 OKUČANI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1730029458 OMIŠ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1730129452 OMIŠALJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1730429456 OPRTALJ - PORTOLE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1730729457 ORAHOVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1730829453 OREBIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1731229456 OSIJEK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1731329459 OTOČAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1731629453 PAG Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1731829458 PAKRAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732029459 PAŠMAN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732129454 PAZIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732329453 PERUŠIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732429455 PETERANEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732629452 PETRIJANEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1732829450 PETRINJA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1733429452 PLETERNICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1761629451 PODRAVSKE SESVETE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1734429450 POLAČA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1734729454 POPOVAČA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1734829457 POREČ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1735229450 PREGRADA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1735529454 PRELOG Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1735729453 PRIMOŠTEN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1729829451 PROMINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1735829455 PUČIŠĆA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1735929458 PULA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1736329454 RAB Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1736529453 RAKOVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1736629455 RASINJA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1736829452 RAŠA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1737429453 ROVINJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1737629458 RUGVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1737929450 SALI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1738029454 SAMOBOR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1738229453 SEGET Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1738329455 SELCA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1738929459 SINJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1739029453 SIRAČ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1739429451 SKRADIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1739529450 SLATINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1740029457 SLUNJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1740229455 SMOKVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1740529451 SOKOLOVAC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1740629450 SOLIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1740929454 SPLIT Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1741029455 SRAČINEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1741929453 STON Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1742329456 SUĆURAJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1742729453 SUPETAR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1743229459 SVETA NEDELJA (Labin) Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1743629455 SVETA NEDELJA (Samobor) Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1743729458 SVETI ĐURĐ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1742929458 SVETI IVAN ZELINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1743129456 SVETI LOVREČ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1743529453 SVETVINČENAT Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1744229454 SVETI PETAR OREHOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1744429453 ŠIBENIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1760829451 ŠENKOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1744929450 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1745429458 TISNO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1745729450 TOPUSKO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1755729457 TOUNJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1746229458 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1746329452 TROGIR Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1746629456 TUHELJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1746829454 UMAG Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1746929457 UNEŠIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1747529459 VELIKA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1754129455 VELIKA GORICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1747729457 VELIKA LUDINA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1755829453 VELIKI BUKOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1748129450 VELIKO TRGOVIŠĆE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1748629453 VINICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1748729455 VINKOVCI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1749129454 VIROVITICA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1749929456 VOĆIN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005 -1750229450 VODNJAN Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1750329456 VOJNIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1750729453 VRBNIK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1750829455 VRBOVEC Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1750929458 VRBOVSKO Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1751229459 VRHOVINE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1751329454 VRLIKA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1762529450 VRSI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1751929451 ZABOK Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1754329452 ZAPREŠIĆ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1752329457 ZAŽABLJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1752529455 ZEMUNIK DONJI Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1753029454 ŽAKANJE Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1753129457 ŽMINJ Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina
1001005-1760229454 ŽUPA DUBROVAČKA Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

 

3.6.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuje se identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

3.7. Naknada za istraživanje mineralnih sirovina

Naknada za istraživanje mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze mineralne sirovine:

Račun Grad /Općina Naziv računa
1001005-1700329486 BABINA GREDA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1701129486 BEDEKOVČINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1701629481 BELIŠĆE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1701729488 BENKOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1702029484 BIBINJE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1702329487 BIZOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1702429481 BJELOVAR Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1702629480 BOGDANOVCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1703229487 BOŠNJACI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1703329481 BRCKOVLJANI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1705729483 ČAĐAVICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1706029482 ČAKOVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1706629487 DARDA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1707229489 DICMO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1757629485 DONJA MOTIČINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1708229481 DONJI KRALJEVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1708629485 DONJI MIHOLJAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1756829482 DRAGALIĆ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1710129489 DUGO SELO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1710229483 DVOR Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1710329487 ĐAKOVO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1710529488 ĐULOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1710729482 ĐURĐEVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1711129483 ERNESTINOVO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1711429488 FARKAŠEVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1711929484 GAREŠNICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1712029487 GENERALSKI STOL Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1712129481 GLINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1713029488 GOSPIĆ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1713129480 GRAČAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1713729483 GRADIŠTE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1713929481 GRUBIŠNO POLJE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1714429489 HERCEGOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1714529483 HLEBINE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1714929480 HRVATSKA DUBICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1715829482 IVANIĆ GRAD Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1716729486 JASENICE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1717329482 KALI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1755929480 KALINOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1756029486 KALNIK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1717929487 KARLOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1718129482 KAŠTELA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1718329486 KIJEVO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1718729487 KLANJEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1719329489 KLOŠTAR IVANIĆ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1719429483 KLOŠTAR PODRAVSKI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1719729488 KOMIŽA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1720129481 KOPRIVNICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1720229488 KOPRIVNIČKI BREGI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1721229482 KRAPINSKE TOPLICE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1721329485 KRIŽ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1721429486 KRIŽEVCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1721529484 KRK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1755329484 KUMROVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722029482 KUTINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722329484 LANIŠĆE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722629487 LASTOVO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722729481 LEGRAD Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722829488 LEKENIK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1722929480 LEPOGLAVA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1723029486 LEVANJSKA VAROŠ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1723129484 LIPIK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1723229489 LIPOVLJANI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1754829487 LUKA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1724529482 LUKAČ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1724829484 MAČE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1725129488 MALI BUKOVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1725729489 MARIJANCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1725829483 MARINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1725929487 MARTINSKA VES Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1726329486 MEDULIN Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1726529489 MIHOVLJAN Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1726729487 MILNA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1727029485 MOLVE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1727629481 MURSKO SREDIŠĆE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1728229483 NIN Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1728929486 NOVI MAROF Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1753729484 NOVIGRAD Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1729229487 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1729329481 NOVSKA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1729629482 OBROVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1730029482 OMIŠ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1753529485 OTOK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1731629488 PAG Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1732029483 PAŠMAN Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1732329488 PERUŠIĆ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1732829484 PETRINJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1733429485 PLETERNICA  Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1761629486 PODRAVSKE SESVETE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1734429484 POLAČA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1734729487 POPOVAČA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1735129486 POŽEGA  Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1735529487 PRELOG Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1736629480 RASINJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1737229487 REŠETARI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1737629482 RUGVICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1737929484 SALI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1738029487 SAMOBOR Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1738529485 SELNICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1757029483 SIKIREVCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1739129480 SISAK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1739529484 SLATINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1740529486 SOKOLOVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1741429484 STARI JANKOVCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1755129485 STUPNIK Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1742429483 SUHOPOLJE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1742629481 SUNJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1760729485 SVETA MARIJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1743629480 SVETA NEDELJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1742929482 SVETI IVAN ZELINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1744229487 SVETI PETAR OREHOVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1743529488 SVETVINČENAT Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1744929484 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1745729484 TOPUSKO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1746329485 TROGIR Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1746429486 TRPINJA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1746929481 UNEŠIĆ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1747129485 VALPOVO Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1747329484 VARAŽDINSKE TOPLICE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1754129480 VELIKA GORICA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1747729481 VELIKA LUDINA Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1748029486 VELIKI GRĐEVAC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1748729480 VINKOVCI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1749029483 VIRJE Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1749929489 VOĆIN Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1750829480 VRBOVEC Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1762529484 VRSI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1751829485 VUKOVAR Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1713329485 ZAGREB Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1752529480 ZEMUNIK DONJI Naknada za istraživanje mineralnih sirovina
1001005-1753129481 ŽMINJ Naknada za istraživanje mineralnih sirovina

 

3.7.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuje se identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

3.8. Naknada za pridobivenu količinu mineralnih sirovina za plin

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za plin:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005 -1702329500 BIZOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1702429504 BJELOVAR Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1703329504 BRCKOVLJANI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1705429509 CRNAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1707829503 DONJA DUBRAVA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1709629505 DRNJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1710129501 DUGO SELO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1710429504 ĐELEKOVEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005-1710529507 ĐULOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1710629502 ĐURĐENOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1710729503 ĐURĐEVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1711529502 FERDINANDOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1712229507 GOLA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1713929504 GRUBIŠNO POLJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1715629507 IVANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1715829503 IVANIĆ GRAD Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1755929502 KALINOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1717629505 KAPELA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1719329501 KLOŠTAR IVANIĆ Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1719429506 KLOŠTAR PODRAVSKI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1720129504 KOPRIVNICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1720229507 KOPRIVNIČKI BREGI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1720329502 KOPRIVNIČKI IVANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1720529508 KOŠKA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1721329508 KRIŽ Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1722029503 KUTINA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1722729504 LEGRAD Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1723129505 LIPIK Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1723229501 LIPOVLJANI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1757829505 MAGADENOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1725729501 MARIJANCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1727029508 MOLVE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005-1727629504 MURSKO SREDIŠĆE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 - 1729529502 NIJEMCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1729229500 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1756129505 NOVO VIRJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1729329504 NOVSKA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 - 1753529508 OTOK (Vinkovci) Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1732429502 PETERANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1733229502 PITOMAČA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1761629509 PODRAVSKE SESVETE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1734729500 POPOVAČA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1762029507 PRIBISLAVEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1736629502 RASINJA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1737629503 RUGVICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005-1738529508 SELNICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1756229501 SEVERIN Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1740529509 SOKOLOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1741429505 STARI JANKOVCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1742429506 SUHOPOLJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1756429500 ŠANDROVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1744929505 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1745929506 TOVARNIK Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1747129508 VALPOVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1747729504 VELIKA LUDINA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1747829507 VELIKA PISANICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1748029509 VELIKI GRĐEVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1748329506 VELIKO TROJSTVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1748529504 VILJEVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1749029506 VIRJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005 -1749929501 VOĆIN Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005-1750429506 VRATIŠINEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin
1001005-1752429507 ZDENCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin

 

3.8.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

3.9. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za naftu i kondenzat:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1702329534 BIZOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1702429537 BJELOVAR Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1703329537 BRCKOVLJANI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1705429533 CRNAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1707829538 DONJA DUBRAVA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1709629530 DRNJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1710129536 DUGO SELO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1710429537 ĐELEKOVEC  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1710529531 ĐULOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1710629535 ĐURĐENOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1710729538 ĐURĐEVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1711529535 FERDINANDOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1712229531 GOLA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1713929537 GRUBIŠNO POLJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1715629531 IVANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1715829538 IVANIĆ GRAD Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1755929535 KALINOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1717629530 KAPELA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1719329536 KLOŠTAR IVANIĆ Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1719429539 KLOŠTAR PODRAVSKI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1720129537 KOPRIVNICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1720229531 KOPRIVNIČKI BREGI  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1720329535  KOPRIVNIČKI IVANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1720529532 KOŠKA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1721329532 KRIŽ Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1722029538 KUTINA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1722729537 LEGRAD Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1723129530 LIPIK Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1723229536 LIPOVLJANI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1724429535 LUDBREG  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1757829530 MAGADENOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1725729536 MARIJANCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1727029532 MOLVE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1727629537 MURSKO SREDIŠĆE  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1729529535 NIJEMCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1729229534 NOVIGRAD PODRAVSKI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1756129530 NOVO VIRJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1729329537 NOVSKA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1753529532 OTOK Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1732429535 PETERANEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1733229535 PITOMAČA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1761629533 PODRAVSKE SESVETE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1734729534 POPOVAČA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1762029531 PRIBISLAVEC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1736629535 RASINJA  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1737629538 RUGVICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1738529532 SELNICA  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1756229536 SEVERIN Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1740529533 SOKOLOVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1741429530 STARI JANKOVCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1742429539 SUHOPOLJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1756429534 ŠANDROVAC Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1744929530 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1745929539 TOVARNIK Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1747129532 VALPOVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1747729537 VELIKA LUDINA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1747829531 VELIKA PISANICA Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1748029533 VELIKI GRĐEVAC  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1748329539 VELIKO TROJSTVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1748529537 VILJEVO Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1749029539 VIRJE Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1749929536 VOĆIN Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1750429539 VRATIŠINEC  Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1713329532 ZAGREB Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat
1001005-1752429531 ZDENCI Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat

 

3.9.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «05», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

 

4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

4.1. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina

Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na području kojih se mineralne sirovine iskorištavaju:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700262124 ANTUNOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1700362125 BABINA GREDA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1700762120 BARILOVIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1701062124 BEBRINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1701262127 BEDNJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1701362122 BELI MANASTIR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1701762121 BENKOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1701862123 BEREK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1702162122 BILJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731062125 BISKUPIJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1702662123 BOGDANOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1702962125 BOROVO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1703062122 BOSILJEVO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1703562123 BRESTOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1703762124 BRINJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1703862125 BRODSKE MORAVICE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704162129 BUDINŠČINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704362123 BUZET Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704662125 CERNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704762127 CEROVLJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704862122 CESTICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1704962126 CETINGRAD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705062121 CISTA PROVO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705162123 CIVLJANE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705462125 CRNAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705562127 ČABAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705662122 ČAČINCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705762126 ČAĐAVICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1705862120 ČAGLIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1706162124 ČAVLE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1706462122 ČEMINAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1706662120 DARDA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1706762129 DARUVAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1760362129 DEKANOVEC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1706962123 DELNICE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1707262122 DICMO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1754762126 DONJA BISTRA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1708062126 DONJA VOĆA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1708362121 DONJI KUKURUZARI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1708462123 DONJI LAPAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1756862128 DRAGALIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1709162121 DRAŽ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1709262123 DRENOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1709562125 DRNIŠ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1759862129 DUBROVAČKO PRIMORJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1709862126 DUBROVNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1710262126 DVOR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1710562121 ĐULOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1710862124 ĐURMANEC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1711062122 ERDUT Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1711162126 ERNESTINOVO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1711362129 ERVENIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1711762124 FUŽINE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1757162120 GALOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1711862125 GARČIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1712062120 GENERALSKI STOL Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1712162129 GLINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1761862122 GORNJA RIJEKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1755262125 GORNJE JESENJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1712762127 GORNJI BOGIĆEVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713062121 GOSPIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713162123 GRAČAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713262128 GRAČIŠĆE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713662122 GRADINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713862120 GROŽNJAN-GRISIGNANA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1713962129 GRUBIŠNO POLJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1714062128 GUNDINCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1714162124 GUNJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1751062127 GVOZD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1714862121 HRVACE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1714962123 HRVATSKA DUBICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1715062125 HRVATSKA KOSTAJNICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1715462120 ILOK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1715562129 IMOTSKI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1716162120 IVANSKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1760962127 JAGODNJAK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1716662124 JARMINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1716762125 JASENICE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1716862127 JASENOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1717062129 JELENJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1717262123 JOSIPDOL Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1756062125 KALNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1717762122 KAPTOL Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1717862126 KARLOBAG Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1717962120 KARLOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1718362125 KIJEVO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1718462127 KISTANJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1718562122 KLAKAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1718662126 KLANA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1719262127 KLIS Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1719562120 KNEŽEVI VINOGRADI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1719662129 KNIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1719862123 KONAVLE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1720862122 KRALJEVEC NA SUTLI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1721662122 KRNJAK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1721962129 KULA NORINSKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1722362127 LANIŠĆE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1722562126 LASINJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1758662127 LEĆEVICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1722962123 LEPOGLAVA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723062125 LEVANJSKA VAROŠ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723162127 LIPIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723462120 LIŠANE OSTROVIČKE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723662121 LOBOR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723762123 LOKVE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1758762122 LOKVIČIĆI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1723962124 LOVAS Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1724062126 LOVINAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1724362121 LOVREĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1724662124 LUPOGLAV Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1724762125 LJUBEŠČICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1755562126 MAJUR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1761062120 MARKUŠICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1726162128 MATULJI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1726662126 MIKLEUŠ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1727162125 MOSLAVINA PODRAVSKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1727462126 MOTOVUN - MONTONA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1727562120 MRKOPALJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1708762125 MUĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1761262121 NEGOSLAVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1728162122 NETRETIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729562123 NIJEMCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1755462122 NOVI GOLUBOVEC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1753762127 NOVIGRAD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729362129 NOVSKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729462121 NUŠTAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729662128 OBROVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729762124 OGULIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729962127 OKUČANI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1730362127 OPRISAVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1730462122 OPRTALJ - PORTOLE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1730762129 ORAHOVICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1730962123 ORIOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731262122 OSIJEK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731362126 OTOČAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731462120 OTOK (Sinj) Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1753562124 OTOK (Vinkovci) Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731762123 PAKOŠTANE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1731862128 PAKRAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1732362121 PERUŠIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1732562128 PETLOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1732862127 PETRINJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1733162121 PISAROVINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1733362128 PLAŠKI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1745562124 PLITVIČKA JEZERA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1733762122 PODBABLJE GORNJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1733862126 PODCRKAVLJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734062123 PODGORAČ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734262124 PODTUREN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734362125 POJEZERJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1754462125 POKUPSKO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734462127 POLAČA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734562122 POLIČNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734662126 POPOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1734962121 POSEDARJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1758962120 PRGOMET Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1759062123 PRIMORSKI DOLAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1758362128 PRIVLAKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1708862127 PROLOŽAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1729862125 PROMINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1736162122 PUNITOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1736462129 RADOBOJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1736562121 RAKOVICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1736962125 RAVNA GORA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1755662120 RIBNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1759162128 RUNOVIĆI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1737762124 RUŽIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1737862125 SABORSKO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1738162129 SATNICA ĐAKOVAČKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1738662125 SEMELJCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1738762127 SENJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1757062126 SIKIREVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1738962126 SINJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739062121 SIRAČ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739162123 SISAK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739362124 SKRAD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739462125 SKRADIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739562127 SLATINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1739762126 SLAVONSKI ŠAMAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1740062129 SLUNJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1740762122 SOPJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1741162128 STANKOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1741262124 STARA GRADIŠKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1741462127 STARI JANKOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1741662126 STARIGRAD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1741962121 STON Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1742262127 STUBIČKE TOPLICE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1742462126 SUHOPOLJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1742662129 SUNJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1744362129 ŠESTANOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1744562123 ŠKABRNJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1761462128 ŠODOLOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1745662125 TOMPOJEVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1745762127 TOPUSKO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1745862122 TORDINCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1755762129 TOUNJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1745962126 TOVARNIK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1746062121 TRILJ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1746162123 TRNAVA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1746462125 TRPINJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1746762126 UDBINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1746962129 UNEŠIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1747562126 VELIKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1747662120 VELIKA KOPANICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1747862121 VELIKA PISANICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1748062125 VELIKI GRĐEVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1748762123 VINKOVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1748862128 VINODOLSKA OPĆINA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1749162120 VIROVITICA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1757962122 VLADISLAVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1749962122 VOĆIN Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1750062124 VODICE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1758462124 VOĐINCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1750362122 VOJNIĆ Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1750562120 VRBANJA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1750662129 VRBJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1750962128 VRBOVSKO Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1751162122 VRGORAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1751262126 VRHOVINE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1751362120 VRLIKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1751862124 VUKOVAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752062122 ZADAR Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752162126 ZAGORSKA SELA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752262120 ZAGVOZD Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752362129 ZAŽABLJE Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752562123 ZEMUNIK DONJI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1752862125 ZMIJAVCI Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1756662121 ZRINSKI TOPOLOVAC Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1754062121 ŽUMBERAK Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
1001005-1760262120 ŽUPA DUBROVAČKA Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina

 

4.1.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u «poziv na broj odobrenja» upisuju u pretpolje model «05», a u polje elementa identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj naknade.

 

4.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700129353 ANDRIJAŠEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700229356 ANTUNOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700329355 BABINA GREDA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700429351 BAKAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700529350 BALE - VALLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700629354 BARBAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700729358 BARILOVIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700829352 BAŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1700929357 BAŠKA VODA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701029356 BEBRINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755029353 BEDENICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701229351 BEDNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701329350 BELI MANASTIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701529358 BELICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701629352 BELIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701729357 BENKOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701829359 BEREK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1701929353 BERETINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702029351 BIBINJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762129359 BILICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702129350 BILJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702229354 BIOGRAD NA MORU Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731029355 BISKUPIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702329358 BIZOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702429352 BJELOVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702529357 BLATO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702629359 BOGDANOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702729353 BOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1702929355 BOROVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703029350 BOSILJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703229358 BOŠNJACI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703329352 BRCKOVLJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703429357 BRDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707729359 BRELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703529359 BRESTOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703629353 BREZNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703729356 BRINJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703829355 BROD MORAVICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1703929351 BRODSKI STUPNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704029358 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704229357 BUJE - BUIE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756729359 BUKOVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704329359 BUZET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704429353 CERNA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704629355 CERNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704729351 CEROVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704829350 CESTICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1704929354 CETINGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705029357 CISTA PROVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705229353 CRES Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705429355 CRNAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705529351 ČABAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705629350 ČAČINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705729354 ČAĐAVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1705829358 ČAGLIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706029353 ČAKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706129356 ČAVLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706329351 ČAZMA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706429350 ČEMINAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706529354 ČEPIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706629358 DARDA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706729352 DARUVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706829357 DAVOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760329352 DEKANOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1706929359 DELNICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707129351 DEŽANOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707429358 DOBRINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707529352 DOMAŠINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707829353 DONJA DUBRAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757629356 DONJA MOTIČINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1707929356 DONJA STUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708029354 DONJA VOĆA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708129358 DONJI ANDRIJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708229352 DONJI KRALJEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708329357 DONJI KUKURUZARI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708429359 DONJI LAPAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708529353 MARTIJANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708629356 DONJI MIHOLJAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708929350 DONJI VIDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756829353 DRAGALIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709029352 DRAGANIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709129357 DRAŽ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709229359 DRENOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709429356 DRENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709529355 DRNIŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709629351 DRNJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709729350 DUBRAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754929352 DUBRAVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709829354 DUBROVNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1709929358 DUGA RESA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710129350 DUGO SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710229354 DVOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710329358 ĐAKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710429352 ĐELEKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710529357 ĐULOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710629359 ĐURĐENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1710729353 ĐURĐEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711029350 ERDUT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711129354 ERNESTINOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711329352 ERVENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711429357 FARKAŠEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1761929354 FAŽANA - FASANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711629353 FERIČANCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762929352 FUNTANA - FONTANE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711729356 FUŽINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711829355 GARČIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1711929351 GAREŠNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712029358 GENERALSKI STOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712129352 GLINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712229357 GOLA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712329359 GORIČAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712429353 GORJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1761829350 GORNJA RIJEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712529356 GORNJA STUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756929356 GORNJA VRBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712729351 GORNJI BOGIĆEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1712929354 GORNJI KNEGINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760429357 GORNJI MIHALJEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713029357 GOSPIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713129359 GRAČAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713229353 GRAČIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713529351 GRADEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713629350 GRADINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713729354 GRADIŠTE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713829358 GROŽNJAN-GRISIGNANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713929352 GRUBIŠNO POLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1714029353 GUNDINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1714129356 GUNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751029351 GVOZD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1714429350 HERCEGOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1714529354 HLEBINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1714929359 HRVATSKA DUBICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715029355 HRVATSKA KOSTAJNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715229350 HUM NA SUTLI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715329354 HVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715429358 ILOK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715529352 IMOTSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715629357 IVANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715829353 IVANIĆ GRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1715929356 IVANKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716129358 IVANSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760929351 JAGODNJAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716429359 JAKŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716529353 JALŽABET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716629356 JARMINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716729355 JASENICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716829351 JASENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1716929350 JASTREBARSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717029352 JELENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717129357 JELSA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755229355 JESENJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717229359 JOSIPDOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755929359 KALINOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756029355 KALNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762329356 KAMANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717529355 KANFANAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717629351 KAPELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717729350 KAPTOL Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717829354 KARLOBAG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1717929358 KARLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759629354 KAROJBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718029359 KASTAV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759729358 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718329355 KIJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718429351 KISTANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718529350 KLAKAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718629354 KLANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1718729358 KLANJEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719029356 KLINČA SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719229351 KLIS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719329350 KLOŠTAR IVANIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719429354 KLOŠTAR PODRAVSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719529358 KNEŽEVI VINOGRADI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719629352 KNIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762229353 KOLAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719729357 KOMIŽA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719829359 KONAVLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1719929353 KONČANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720129352 KOPRIVNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720229357 KOPRIVNIČKI BREGI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720329359 KOPRIVNIČKI IVANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720429353 KORČULA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720529356 KOŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720629355 KOTORIBA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720829350 KRALJEVEC NA SUTLI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1720929354 KRALJEVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721129359 KRAPINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721229353 KRAPINSKE TOPLICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753329359 KRAŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754529351 KRAVARSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721329356 KRIŽ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721429355 KRIŽEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721529351 KRK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721629350 KRNJAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721729354 KRŠAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1721929352 KULA NORINSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722029353 KUTINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722129356 KUTJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722229355 LABIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722329351 LANIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722529354 LASINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722629358 LASTOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1758629351 LEĆEVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722729352 LEGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722829357 LEKENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1722929359 LEPOGLAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723029355 LEVANJSKA VAROŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723129351 LIPIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723229350 LIPOVLJANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723429358 LIŠANE OSTROVIČKE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723529352 LIŽNJAN - LISIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723729359 LOKVE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762429355 LOPAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1723929356 LOVAS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724029354 LOVINAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724229352 LOVRAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724429359 LUDBREG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724529353 LUKAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724629356 LUPOGLAV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757829351 MAGADENOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755529354 MAJUR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1724929350 MAKARSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725029352 MALA SUBOTICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725129357 MALI BUKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725229359 MALI LOŠINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725629351 MARIJA BISTRICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725729350 MARIJANCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1761029358 MARKUŠICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1725929358 MARTINSKA VES Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726029359 MARUŠEVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726129353 MATULJI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726329355 MEDULIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726429351 METKOVIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726629354 MIKLEUŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1726829352 MLJET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727029356 MOLVE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727329350 MOŠČENIČKA DRAGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727429354 MOTOVUN - MONTONA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727529358 MRKOPALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708729355 MUĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727629352 MURSKO SREDIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727829359 NAŠICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727929353 NEDELIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1761229357 NEGOSLAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728129350 NETRETIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729529359 NIJEMCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728229354 NIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728329358 NOVA BUKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728429352 NOVA GRADIŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728529357 NOVA KAPELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728729353 NOVA RAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728829356 NOVALJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1728929355 NOVI MAROF Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729029350 NOVI VINODOLSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729129354 NOVIGRAD - CITTANOVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729229358 NOVIGRAD PODRAVSKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753729351 NOVIGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756129351 NOVO VIRJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729329352 NOVSKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729429357 NUŠTAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729729356 OGULIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729929351 OKUČANI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730029353 OMIŠ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730129356 OMIŠALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730229355 OPATIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730329351 OPRISAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730429350 OPRTALJ - PORTOLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730629358 OPUZEN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730729352 ORAHOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730829357 OREBIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760529359 OREHOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1730929359 ORIOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754229353 ORLE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731129351 OROSLAVJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731229350 OSIJEK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731329354 OTOČAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731429358 OTOK (Sinj) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753529356 OTOK (Vinkovci) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731529352 OZALJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731629357 PAG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731729359 PAKOŠTANE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1731829353 PAKRAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732129358 PAZIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732329357 PERUŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732429359 PETERANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732529353 PETLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732629356 PETRIJANEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732729355 PETRIJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1732829351 PETRINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733029352 PIĆAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1758129357 PIROVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733129357 PISAROVINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733229359 PITOMAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733329353 PLAŠKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733429356 PLETERNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745529356 PLITVIČKA JEZERA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733529355 PLOČE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733729350 PODBABLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733829354 PODCRKAVLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1733929358 PODGORA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734029359 PODGORAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1727129355 PODRAVSKA MOSLAVINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734229356 PODTUREN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734329355 POJEZERJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754429355 POKUPSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734629354 POPOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734729358 POPOVAČA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734829352 POREČ - PARENZO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1734929357 POSEDARJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735029356 POSTIRA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757329357 POVLJANA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735129355 POŽEGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735229351 PREGRADA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735429354 PREKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735529358 PRELOG Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735629352 PRESEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762029357 PRIBISLAVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757429359 PRIVLAKA (Zadar) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1758329353 PRIVLAKA (Vukovar) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1708829351 PROLOŽAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1729829355 PROMINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735829359 PUČIŠĆA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1735929353 PULA - POLA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736029351 PUNAT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736129350 PUNITOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736329358 RAB Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753629355 RAKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736529357 RAKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736629359 RASINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736829356 RAŠA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1736929355 RAVNA GORA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737229358 REŠETARI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755629358 RIBNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737329352 RIJEKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737429357 ROVINJ - ROVIGNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737529359 ROVIŠĆE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737629353 RUGVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759129353 RUNOVIĆI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737729356 RUŽIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1737829355 SABORSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738029358 SAMOBOR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738129352 SATNICA ĐAKOVAČKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738229357 SEGET Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738529356 SELNICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738629355 SEMELJCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738729351 SENJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756229350 SEVERIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738829350 SIBINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757029354 SIKIREVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1738929354 SINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739029357 SIRAČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739129359 SISAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739329356 SKRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739429355 SKRADIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739529351 SLATINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739629350 SLAVONSKI BROD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739729354 SLAVONSKI ŠAMAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1739929352 SLIVNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740029352 SLUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740229359 SMOKVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740529355 SOKOLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740629351 SOLIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740729350 SOPJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1740929358 SPLIT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741029359 SRAČINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741129353 STANKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741229356 STARA GRADIŠKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741429351 STARI JANKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741529350 STARI MIKANOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741629354 STARIGRAD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1741829352 STARO PETROVO SELO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760629353 STRAHONINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742129355 STRIZIVOJNA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755129356 STUPNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742329350 SUĆURAJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742429354 SUHOPOLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742529358 SUKOŠAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742629352 SUNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742729357 SUPETAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759229356 SUTIVAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760729356 SVETA MARIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743229354 SVETA NEDELJA (Labin) Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743729353 SVETI ĐURĐ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742829359 SVETI FILIP I JAKOV Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743829356 SVETI ILIJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1742929353 SVETI IVAN ZELINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743929355 SVETI IVAN ŽABNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744029350 SVETI JURAJ NA BREGU Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743029351 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743129350 SVETI LOVREČ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744129354 SVETI MARTIN NA MURI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744229358 SVETI PETAR OREHOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743329358 SVETI PETAR U ŠUMI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1743529357 SVETVINČENAT Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756429358 ŠANDROVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1760829355 ŠENKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744329352 ŠESTANOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744429357 ŠIBENIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744529359 ŠKABRNJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1761429353 ŠODOLOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744729356 ŠOLTA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1744929351 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745029358 ŠTEFANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762829358 ŠTITAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745229357 ŠTRIGOVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1763129356 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745329359 TINJAN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745429353 TISNO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757529353 TKON Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745629355 TOMPOJEVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745729351 TOPUSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745829350 TORDINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755729352 TOUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1745929354 TOVARNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762629350 TRIBUNJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746029357 TRILJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746129359 TRNAVA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746229353 TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746329356 TROGIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746429355 TRPINJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759329355 TUČEPI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746729354 UDBINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746829358 UMAG - UMAGO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1746929352 UNEŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747129356 VALPOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747229355 VARAŽDIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747329351 VARAŽDINSKE TOPLICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747429350 VELA LUKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747529354 VELIKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754129359 VELIKA GORICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747629358 VELIKA KOPANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747729352 VELIKA LUDINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1747829357 VELIKA PISANICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756529352 VELIKA TRNOVITICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1755829357 VELIKI BUKOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748029355 VELIKI GRĐEVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748429358 VIDOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748529352 VILJEVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748629357 VINICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748729359 VINKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748829353 VINODOLSKA OPĆINA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1748929356 VIR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749029354 VIRJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749129358 VIROVITICA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749229352 VIS Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749329357 VISOKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749429359 VIŠKOVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749529353 VIŠKOVO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749729355 VIŠNJAN - VISIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749829351 VIŽINADA - VISINADA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1757929350 VLADISLAVCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1749929350 VOĆIN Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750029356 VODICE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750229351 VODNJAN - DIGNANO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1758429356 VOĐINCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750329350 VOJNIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750429354 VRATIŠINEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750529358 VRBANJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750629352 VRBJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750729357 VRBNIK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750829359 VRBOVEC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1750929353 VRBOVSKO Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751129350 VRGORAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751229354 VRHOVINE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751329358 VRLIKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751429352 VRPOLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751629359 VRSAR - ORSERA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1762529351 VRSI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751729353 VUKA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1751829356 VUKOVAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752029350 ZADAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1759529350 ZADVARJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752129354 ZAGORSKA SELA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1713329356 ZAGREB Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752229358 ZAGVOZD Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754329356 ZAPREŠIĆ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752329352 ZAŽABLJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752429357 ZDENCI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752529359 ZEMUNIK DONJI Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1752629353 ZLATAR Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1756629357 ZRINSKI TOPOLOVAC Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753029358 ŽAKANJE Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753129352 ŽMINJ Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1754029357 ŽUMBERAK Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini
1001005-1753429353 ŽUPANJA Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

 

4.2.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina ili dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa:

1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

 

1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

- 2003 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
- 2011 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
- 2020 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,
- 2046 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
- 2194 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike doprinosa po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
- 2216 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
- 2224 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -  za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
- 2232 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
- 2240 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
- 2259 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje –  obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
- 2267 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
-2275 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

 

1.2. Brojčane oznake za prijenos sredstava

- 2151 Neraspoređeni doprinos vraćen s privremenog računa,
- 2160 Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos zakonom propisanom primatelju,
- 2178 Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos novom obveznom mirovinskom fondu,
- 2186 Sredstva s računa obveznog mirovinskog društva.

 

1.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «68», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste obveznika uplate doprinosa te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216 i 2232 kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259, 2267, 2275 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s brojčanim oznakama 2151, 2160, 2178 i 2186 uplatitelji su dužni na nalozima za plaćanje do 31. ožujka 2011. godine u polje «model» upisati broj modela «21», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga, koji im je dostavio REGOS.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2046,  2194, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259, 2267, 2275 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje «model» mogu  upisati broj modela «21» odnosno «66» odnosno «22». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216, 2232, kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259,  2267, 2275 podatak treći može i ne mora biti upisan.

 

Za uplate s brojčanim oznakama 2151, 2160, 2178 i 2186 uplatitelji su dužni na nalozima za plaćanje u polje »model« upisati broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga, koji im je dostavio REGOS.

 

V. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. PRIHODI HRVATSKIH VODA

1.1. Prihodi Hrvatskih voda

Naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za vađenje pijeska i šljunka i vodni doprinos uplaćuje se na odgovarajući račun:

Račun Naziv računa
1001005-1700022297 Naknada za korištenje voda
1001005-1700022344 Naknada za zaštitu voda
1001005-1700022553 Naknada za vađenje pijeska,šljunka i kamena
1001005-1700022703 Vodni doprinos

 

1.2. Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda uplaćuje se na račune:

Račun Grad Naziv računa
1001005-1731250009 OSIJEK Naknada za uređenje voda
1001005-1737350007 RIJEKA Naknada za uređenje voda
1001005-1740950006 SPLIT Naknada za uređenje voda
1001005-1713350005 ZAGREB Naknada za uređenje voda

 

1.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na račune iz točke 1. PRIHODI HRVATSKIH VODA, od 1.1. do 1.2. obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje upisuju u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» podatke čiji sadržaj određuju Hrvatske vode.

 

2. PRIHODI HRVATSKIH ŠUMA

2.1. Prihodi Hrvatskih šuma

Prihodi Hrvatskih šuma uplaćuju se na ovaj račun:

Račun
Naziv računa
1001005-1700055099 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

 

2.2. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Iza podatka prvog upisuje se podatak drugi koji sadrži godinu na koju se odnosi uplata (četiri znamenke).

Do 31. ožujka 2011. godine za uplatu na propisani račun, uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina Iza podatka prvog upisuje se podatak drugi koji sadrži godinu na koju se odnosi uplata (četiri znamenke).

 

3. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE

Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se u korist ovih računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba:

 

3.1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Račun Grad Naziv računa
1001005-1702403205 BJELOVAR Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1706003208 ČAKOVEC Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1709803206 DUBROVNIK Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1713003209 GOSPIĆ Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1717903204 KARLOVAC Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1720103205 KOPRIVNICA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1721103203 KRAPINA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1731203202 OSIJEK Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1732103204 PAZIN Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1735103200 POŽEGA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1737303205 RIJEKA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1739103203 SISAK Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1739603202 SLAVONSKI BROD Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1740903204 SPLIT Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1744403209 ŠIBENIK Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1747203200 VARAŽDIN Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1749103204 VIROVITICA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1751803201 VUKOVAR Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1752003202 ZADAR Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1713303201 ZAGREB Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
1001005-1771003208 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

 

3.2. Naknada za izvanredni prijevoz

Račun Grad Naziv računa
1001005-1702460043 BJELOVAR Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1706060042 ČAKOVEC Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1709860048 DUBROVNIK Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1713060046 GOSPIĆ Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1717960044 KARLOVAC Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1720160043 KOPRIVNICA Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1721160041 KRAPINA Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1731260045 OSIJEK Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1732160044 PAZIN Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1735160040 POŽEGA Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1737360043 RIJEKA Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1739160041 SISAK Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1739660045 SLAVONSKI BROD Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1740960044 SPLIT Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1744460046 ŠIBENIK Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1747260040 VARAŽDIN Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1749160044 VIROVITICA Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1751860047 VUKOVAR Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1752060045 ZADAR Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1713360047 ZAGREB Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-1771060042 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za izvanredni prijevoz

 

3.3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

Račun Grad Naziv računa
1001005-1702460256 BJELOVAR Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1706060251 ČAKOVEC Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1709860257 DUBROVNIK Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1713060255 GOSPIĆ Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1717960253 KARLOVAC Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1720160256 KOPRIVNICA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1721160252 KRAPINA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1731260254 OSIJEK Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1732160253 PAZIN Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1735160259 POŽEGA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1737360256 RIJEKA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1739160252 SISAK Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1739660254 SLAVONSKI BROD Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1740960253 SPLIT Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1744460255 ŠIBENIK Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1747260259 VARAŽDIN Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1749160253 VIROVITICA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1751860250 VUKOVAR Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1752060254 ZADAR Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1713360250 ZAGREB Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-1771060251 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

 

3.4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Račun Grad Naziv računa
1001005-1702460301 BJELOVAR Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1706060309 ČAKOVEC Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1709860304 DUBROVNIK Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1713060302 GOSPIĆ Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1717960307 KARLOVAC Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1720160301 KOPRIVNICA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1721160308 KRAPINA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1731260300 OSIJEK Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1732160307 PAZIN Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1735160306 POŽEGA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1737360301 RIJEKA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1739160308 SISAK Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1739660300 SLAVONSKI BROD Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1740960307 SPLIT Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1744460302 ŠIBENIK Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1747260306 VARAŽDIN Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1749160307 VIROVITICA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1751860305 VUKOVAR Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1752060300 ZADAR Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1713360305 ZAGREB Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-1771060309 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

 

3.5. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

Račun Grad Naziv računa
1001005-1702460465 BJELOVAR Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1706060464 ČAKOVEC Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1709860466 DUBROVNIK Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1713060468 GOSPIĆ Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1717960462 KARLOVAC Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1720160465 KOPRIVNICA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1721160461 KRAPINA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1731260463 OSIJEK Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1732160462 PAZIN Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1735160460 POŽEGA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1737360465 RIJEKA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1739160461 SISAK Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1739660463 SLAVONSKI BROD Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1740960462 SPLIT Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1744460468 ŠIBENIK Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1747260460 VARAŽDIN Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1749160462 VIROVITICA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1751860469 VUKOVAR Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1752060463 ZADAR Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1713360469 ZAGREB Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-1771060464 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

 

3.6. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na račune iz točke 3. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE, od 3.1. do 3.5. obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje upisuju u polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja» podatke čiji sadržaj određuju županijske uprave za ceste.

 

VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

1.1. Članarina turističkim zajednicama

Prihod od članarine turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700327157 BABINA GREDA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1700427152 BAKAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1700527158 BALE - VALLE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1700627150 BARBAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1700827154 BAŠKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1700927159 BAŠKA VODA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1701227152 BEDNJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1701327158 BELI MANASTIR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1701627154 BELIŠĆE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1701727159 BENKOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702027152 BIBINJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702127158 BILJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702227150 BIOGRAD NA MORU Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702327151 BIZOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702427154 BJELOVAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702527159 BLATO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1702727155 BOL Članarina turističkim zajednicama
1001005-1703427159 BRDOVEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1707727156 BRELA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1703727153 BRINJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1703827157 BROD MORAVICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1704027151 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1704227159 BUJE - BUIE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1704327156 BUZET Članarina turističkim zajednicama
1001005-1704627157 CERNIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1705227155 CRES Članarina turističkim zajednicama
1001005-1705327153 CRIKVENICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1705527152 ČABAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1706027155 ČAKOVEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1706127153 ČAVLE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1706327152 ČAZMA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1706727154 DARUVAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1706927156 DELNICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1707027157 DESINIĆ Članarina turističkim zajednicama,
1001005-1707127152 DEŽANOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1707427151 DOBRINJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1707927153 DONJA STUBICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1708627153 DONJI MIHOLJAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709027154 DRAGANIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709127159 DRAŽ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709527157 DRNIŠ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709627152 DRNJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1754927154 DUBRAVICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1759827154 DUBROVAČKO PRIMORJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709827150 DUBROVNIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1709927151 DUGA RESA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1710027152 DUGI RAT Članarina turističkim zajednicama
1001005-1710127158 DUGO SELO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1710327151 ĐAKOVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1710527159 ĐULOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1710727155 ĐURĐEVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1711027158 ERDUT Članarina turističkim zajednicama
1001005-1761927150 FAŽANA - FASANA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1711527156 FERDINANDOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1762927154 FUNTANA - FONTANE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1711727153 FUŽINE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1711927152 GAREŠNICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1712227159 GOLA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1712527153 GORNJA STUBICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1712927150 GORNJI KNEGINEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713027159 GOSPIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713427157 GRADAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713427204 GRADAC, DRVENIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713827151 GROŽNJAN-GRISIGNANA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713927154 GRUBIŠNO POLJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1714427158 HERCEGOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1714527150 HLEBINE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715027157 HRVATSKA KOSTAJNICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715227158 HUM NA SUTLI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715327150 HVAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715427151 ILOK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715527154 IMOTSKI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715627159 IVANEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1715827155 IVANIĆ GRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1759927159 JANJINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1716727157 JASENICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1716827152 JASENOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1716927158 JASTREBARSKO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717027154 JELENJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717127159 JELSA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717127206 JELSA, VRBOSKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717327155 KALI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1756027157 KALNIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717527157 KANFANAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717827150 KARLOBAG Članarina turističkim zajednicama
1001005-1717927151 KARLOVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1718027156 KASTAV Članarina turističkim zajednicama
1001005-1718127155 KAŠTELA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1759727151 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1718727151 KLANJEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719227152 KLIS Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719327158 KLOŠTAR IVANIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719427150 KLOŠTAR PODRAVSKI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719627154 KNIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1762227155 KOLAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719727159 KOMIŽA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719827156 KONAVLE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1719927155 KONČANICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1720127154 KOPRIVNICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1720427155 KORČULA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753827158 KOSTRENA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1720627157 KOTORIBA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1720927150 KRALJEVICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721127156 KRAPINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721227155 KRAPINSKE TOPLICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753327156 KRAŠIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721327153 KRIŽ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721427157 KRIŽEVCI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721527152 KRK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721627158 KRNJAK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1721727150 KRŠAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1757227154 KUKLJICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1755327152 KUMROVEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722027155 KUTINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722127153 KUTJEVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722227157 LABIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722527150 LASINJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722627151 LASTOVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722727154 LEGRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722827159 LEKENIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1722927156 LEPOGLAVA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1723127152 LIPIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1723227158 LIPOVLJANI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1723527154 LIŽNJAN - LISIGNANO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1723727156 LOKVE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1762427157 LOPAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1724227154 LOVRAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1724427156 LUDBREG Članarina turističkim zajednicama
1001005-1760027158 LUMBARDA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1724927158 MAKARSKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1725227156 MALI LOŠINJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1725327155 MALINSKA - DUBAŠNICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1725427153 MARČANA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1725627152 MARIJA BISTRICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753927150 MARIJA GORICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1725827150 MARINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1726127155 MATULJI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1726327157 MEDULIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1726427152 METKOVIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1726727151 MILNA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1726827154 MLJET Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727027153 MOLVE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727327158 MOŠČENIČKA DRAGA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727427150 MOTOVUN - MONTONA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727527151 MRKOPALJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727627154 MURSKO SREDIŠĆE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1761727152 MURTER – KORNATI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727827156 NAŠICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1727927155 NEDELIŠĆE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728127158 NETRETIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729527201 NIJEMCI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728227150 NIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728227205 NIN, ZATON Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728427154 NOVA GRADIŠKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728527159  NOVA KAPELA  Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728827153 NOVALJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728827207 NOVALJA, STARA NOVALJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1728927157 NOVI MAROF Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729027158 NOVI VINODOLSKI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753727152 NOVIGRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729127150 NOVIGRAD - CITTANOVA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729327154 NOVSKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729627155 OBROVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1729727153 OGULIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1758827150 OKRUG Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730027155 OMIŠ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730127153 OMIŠALJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730227157 OPATIJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730227204 OPATIJA, IČIĆI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730327152 OPRISAVCI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730427158 OPRTALJ - PORTOLE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730627151 OPUZEN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730727154 ORAHOVICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1730827159 OREBIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731127152 OROSLAVJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731227158 OSIJEK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731327150 OTOČAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753527207 OTOK (Vinkovci) Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731527154 OZALJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731627159 PAG Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731627206 PAG, MANDRE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731727156 PAKOŠTANE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1731827155 PAKRAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1732027150 PAŠMAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1732127151 PAZIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1732327159 PERUŠIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1732827152 PETRINJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1758127159 PIROVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1733127159 PISAROVINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1733227156 PITOMAČA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745527153 PLITVIČKA JEZERA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1733527157 PLOČE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1733927151 PODGORA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1733927364 PODGORA, ŽIVOGOŠĆE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1734127155 PODSTRANA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1734727151 POPOVAČA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1734827154 POREČ - PARENZO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1734927159 POSEDARJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735027153 POSTIRA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1757327159 POVLJANA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735127157 POŽEGA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735227152 PREGRADA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735427150 PREKO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735427205 PREKO, UGLJAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735527151 PRELOG Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735727159 PRIMOŠTEN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1757427156 PRIVLAKA (Zadar) Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735827156 PUČIŠĆA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1735927155 PULA - POLA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736027152 PUNAT Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736327151 RAB Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736527159 RAKOVICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736627156 RASINJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736827153 RAŠA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1736927157 RAVNA GORA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1737127150 RAŽANAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1737327154 RIJEKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1758227156 ROGOZNICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1737427159 ROVINJ - ROVIGNO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1737927152 SALI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1738027151 SAMOBOR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1738227159 SEGET Članarina turističkim zajednicama
1001005-1738327156 SELCA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1738727152 SENJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1738927150 SINJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739027159 SIRAČ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739127156 SISAK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739327153 SKRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739427157 SKRADIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739527152 SLATINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739627158 SLAVONSKI BROD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739927154 SLIVNO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1739927200 SLIVNO, KLEK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1740027154 SLUNJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1740227156 SMOKVICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1740627152 SOLIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1740927151 SPLIT Članarina turističkim zajednicama
1001005-1741327157 STARI GRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1741627150 STARIGRAD Članarina turističkim zajednicama
1001005-1741827154 STARO PETROVO SELO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1741927159 STON Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742227152 STUBIČKE TOPLICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742327158 SUĆURAJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742527151 SUKOŠAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742627154 SUNJA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742727159 SUPETAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1759227153 SUTIVAN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1743627156 SVETA NEDELJA (Samobor) Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742827156 SVETI FILIP I JAKOV Članarina turističkim zajednicama
1001005-1742927155 SVETI IVAN ZELINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744127150 SVETI MARTIN NA MURI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744227151 SVETI PETAR OREHOVEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1743527159 SVETVINČENAT Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744427159 ŠIBENIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744427417 ŠIBENIK, GREBAŠTICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744427360 ŠIBENIK, KRAPANJ-BRODARICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744427206 ŠIBENIK, ZLARIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1744727153 ŠOLTA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745227159 ŠTRIGOVA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1763127153 TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745427155 TISNO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745427413 TISNO, BETINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745427368 TISNO, JEZERA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1757527155 TKON Članarina turističkim zajednicama
1001005-1745727152 TOPUSKO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1762627158 TRIBUNJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1746027159 TRILJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1746327153 TROGIR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1760127150 TRPANJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1759327157 TUČEPI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1746627158 TUHELJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1746827151 UMAG - UMAGO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1747127153 VALPOVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1747227157 VARAŽDIN Članarina turističkim zajednicama
1001005-1747327152 VARAŽDINSKE TOPLICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1747427158 VELA LUKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1747527150 VELIKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1754127156 VELIKA GORICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1756527154 VELIKA TRNOVITICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748027204 VELIKI GRĐEVAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748327150 VELIKO TROJSTVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748627159 VINICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748727156 VINKOVCI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748827155 VINODOLSKA OPĆINA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1748927153 VIR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1749127151 VIROVITICA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1749227154 VIS Članarina turističkim zajednicama
1001005-1749527155 VIŠKOVO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1749727157 VIŠNJAN - VISIGNANO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1749827152 VIŽINADA - VISINADA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750027153 VODICE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750227152 VODNJAN - DIGNANO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750327158 VOJNIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750727159 VRBNIK Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750827156 VRBOVEC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1750927155 VRBOVSKO Članarina turističkim zajednicama
1001005-1751127158 VRGORAC Članarina turističkim zajednicama
1001005-1751327151 VRLIKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1751627156 VRSAR - ORSERA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1762527152 VRSI Članarina turističkim zajednicama
1001005-1751827153 VUKOVAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1752027158 ZADAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1752027203 ZADAR, SILBA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1752127150 ZAGORSKA SELA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1713327153 ZAGREB Članarina turističkim zajednicama
1001005-1754327153 ZAPREŠIĆ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1752627155 ZLATAR Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753027151 ŽAKANJE Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753127154 ŽMINJ Članarina turističkim zajednicama
1001005-1760227151 ŽUPA DUBROVAČKA Članarina turističkim zajednicama
1001005-1753427155 ŽUPANJA Članarina turističkim zajednicama

 

1.2. Boravišna pristojba

Prihod od boravišne pristojbe uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1700104741 ANDRIJAŠEVCI Boravišna pristojba
1001005-1700304745 BABINA GREDA Boravišna pristojba
1001005-1700404749 BAKAR Boravišna pristojba
1001005-1700504746 BALE - VALLE Boravišna pristojba
1001005-1700604740 BARBAN Boravišna pristojba
1001005-1700704748 BARILOVIĆ Boravišna pristojba
1001005-1700804747 BAŠKA Boravišna pristojba
1001005-1700904742 BAŠKA VODA Boravišna pristojba
1001005-1755004741 BEDENICA Boravišna pristojba
1001005-1701204749 BEDNJA Boravišna pristojba
1001005-1701304746 BELI MANASTIR Boravišna pristojba
1001005-1701604747 BELIŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1701704742 BENKOVAC Boravišna pristojba
1001005-1702004749 BIBINJE Boravišna pristojba
1001005-1762104744 BILICE Boravišna pristojba
1001005-1702104746 BILJE Boravišna pristojba
1001005-1702204740 BIOGRAD NA MORU Boravišna pristojba
1001005-1731004745 BISKUPIJA Boravišna pristojba
1001005-1754704740 BISTRA Boravišna pristojba
1001005-1702304748 BIZOVAC Boravišna pristojba
1001005-1702404747 BJELOVAR Boravišna pristojba
1001005-1702504742 BLATO Boravišna pristojba
1001005-1702704741 BOL Boravišna pristojba
1001005-1703204748 BOŠNJACI Boravišna pristojba
1001005-1703304747 BRCKOVLJANI Boravišna pristojba
1001005-1703404742 BRDOVEC Boravišna pristojba
1001005-1707704744 BRELA Boravišna pristojba
1001005-1703704743 BRINJE Boravišna pristojba
1001005-1703804745 BROD MORAVICE Boravišna pristojba
1001005-1703904749 BRODSKI STUPNIK Boravišna pristojba
1001005-1704004748 BRTONIGLA - VERTENEGLIO Boravišna pristojba
1001005-1704204742 BUJE - BUIE Boravišna pristojba
1001005-1704304744 BUZET Boravišna pristojba
1001005-1704404741 CERNA Boravišna pristojba
1001005-1704604745 CERNIK Boravišna pristojba
1001005-1704704749 CEROVLJE Boravišna pristojba
1001005-1705204741 CRES Boravišna pristojba
1001005-1705304743 CRIKVENICA Boravišna pristojba
1001005-1705504749 ČABAR Boravišna pristojba
1001005-1705604746 ČAČINCI Boravišna pristojba
1001005-1706004741 ČAKOVEC Boravišna pristojba
1001005-1706104743 ČAVLE Boravišna pristojba
1001005-1706304749 ČAZMA Boravišna pristojba
1001005-1706504740 ČEPIN Boravišna pristojba
1001005-1706704747 DARUVAR Boravišna pristojba
1001005-1706904744 DELNICE Boravišna pristojba
1001005-1707004745 DESINIĆ Boravišna pristojba
1001005-1707104749 DEŽANOVAC Boravišna pristojba
1001005-1707404748 DOBRINJ Boravišna pristojba
1001005-1707904743 DONJA STUBICA Boravišna pristojba
1001005-1708204747 DONJI KRALJEVEC Boravišna pristojba
1001005-1708304742 DONJI KUKURUZARI Boravišna pristojba
1001005-1708604743 DONJI MIHOLJAC Boravišna pristojba
1001005-1708904746 DONJI VIDOVEC Boravišna pristojba
1001005-1709004747 DRAGANIĆ Boravišna pristojba
1001005-1709104742 DRAŽ Boravišna pristojba
1001005-1709204744 DRENOVCI Boravišna pristojba
1001005-1709504745 DRNIŠ Boravišna pristojba
1001005-1709604749 DRNJE Boravišna pristojba
1001005-1754904747 DUBRAVICA Boravišna pristojba
1001005-1759804747 DUBROVAČKO PRIMORJE Boravišna pristojba
1001005-1709804740 DUBROVNIK Boravišna pristojba
1001005-1709904748 DUGA RESA Boravišna pristojba
1001005-1710004749 DUGI RAT Boravišna pristojba
1001005-1710104746 DUGO SELO Boravišna pristojba
1001005-1758504745 DUGOPOLJE Boravišna pristojba
1001005-1710204740 DVOR Boravišna pristojba
1001005-1710304748 ĐAKOVO Boravišna pristojba
1001005-1710504742 ĐULOVAC Boravišna pristojba
1001005-1710704741 ĐURĐEVAC Boravišna pristojba
1001005-1711004746 ERDUT Boravišna pristojba
1001005-1761904740 FAŽANA - FASANA Boravišna pristojba
1001005-1711504744 FERDINANDOVAC Boravišna pristojba
1001005-1762904747 FUNTANA - FONTANE Boravišna pristojba
1001005-1711704743 FUŽINE Boravišna pristojba
1001005-1711847048 GARČIN, TRNJANI Boravišna pristojba
1001005-1711904749 GAREŠNICA Boravišna pristojba
1001005-1712104747 GLINA Boravišna pristojba
1001005-1712204742 GOLA Boravišna pristojba
1001005-1712504743 GORNJA STUBICA Boravišna pristojba
1001005-1712904740 GORNJI KNEGINEC Boravišna pristojba
1001005-1713004742 GOSPIĆ Boravišna pristojba
1001005-1713204741 GRAČIŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1713404745 GRADAC Boravišna pristojba
1001005-1713447048 GRADAC, DRVENIK Boravišna pristojba
1001005-1713604746 GRADINA Boravišna pristojba
1001005-1713704740 GRADIŠTE Boravišna pristojba
1001005-1713804748 GROŽNJAN-GRISIGNANA Boravišna pristojba
1001005-1713904747 GRUBIŠNO POLJE Boravišna pristojba
1001005-1714104743 GUNJA Boravišna pristojba
1001005-1751004749 GVOZD Boravišna pristojba
1001005-1714404746 HERCEGOVAC Boravišna pristojba
1001005-1714504740 HLEBINE Boravišna pristojba
1001005-1714904744 HRVATSKA DUBICA Boravišna pristojba
1001005-1715004745 HRVATSKA KOSTAJNICA Boravišna pristojba
1001005-1715204746 HUM NA SUTLI Boravišna pristojba
1001005-1715304740 HVAR Boravišna pristojba
1001005-1715404748 ILOK Boravišna pristojba
1001005-1715504747 IMOTSKI Boravišna pristojba
1001005-1715604742 IVANEC Boravišna pristojba
1001005-1715804741 IVANIĆ GRAD Boravišna pristojba
1001005-1715904743 IVANKOVO Boravišna pristojba
1001005-1716304742 JAKOVLJE Boravišna pristojba
1001005-1759904742 JANJINA Boravišna pristojba
1001005-1716604743 JARMINA Boravišna pristojba
1001005-1716704745 JASENICE Boravišna pristojba
1001005-1716804749 JASENOVAC Boravišna pristojba
1001005-1716904746 JASTREBARSKO Boravišna pristojba
1001005-1717004747 JELENJE Boravišna pristojba
1001005-1717104742 JELSA Boravišna pristojba
1001005-1717147045 JELSA, VRBOSKA Boravišna pristojba
1001005-1717204744 JOSIPDOL Boravišna pristojba
1001005-1717304741 KALI Boravišna pristojba
1001005-1756004745 KALNIK Boravišna pristojba
1001005-1717504745 KANFANAR Boravišna pristojba
1001005-1717604749 KAPELA Boravišna pristojba
1001005-1717804740 KARLOBAG Boravišna pristojba
1001005-1717904748 KARLOVAC Boravišna pristojba
1001005-1759604740 KAROJBA Boravišna pristojba
1001005-1718004744 KASTAV Boravišna pristojba
1001005-1718104741 KAŠTELA Boravišna pristojba
1001005-1759704748 KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S.DOMENICA Boravišna pristojba
1001005-1718604740 KLANA Boravišna pristojba
1001005-1718704748 KLANJEC Boravišna pristojba
1001005-1718904742 KLENOVNIK Boravišna pristojba
1001005-1719004743 KLINČA SELO Boravišna pristojba
1001005-1719204749 KLIS Boravišna pristojba
1001005-1719304746 KLOŠTAR IVANIĆ Boravišna pristojba
1001005-1719404740 KLOŠTAR PODRAVSKI Boravišna pristojba
1001005-1719604747 KNIN Boravišna pristojba
1001005-1762204741 KOLAN Boravišna pristojba
1001005-1719704742 KOMIŽA Boravišna pristojba
1001005-1719804744 KONAVLE Boravišna pristojba
1001005-1719904741 KONČANICA Boravišna pristojba
1001005-1720104747 KOPRIVNICA Boravišna pristojba
1001005-1720404741 KORČULA Boravišna pristojba
1001005-1753804746 KOSTRENA Boravišna pristojba
1001005-1720604745 KOTORIBA Boravišna pristojba
1001005-1720904740 KRALJEVICA Boravišna pristojba
1001005-1721104744 KRAPINA Boravišna pristojba
1001005-1721204741 KRAPINSKE TOPLICE Boravišna pristojba
1001005-1753304744 KRAŠIĆ Boravišna pristojba
1001005-1754504749 KRAVARSKO Boravišna pristojba
1001005-1721304743 KRIŽ Boravišna pristojba
1001005-1721404745 KRIŽEVCI Boravišna pristojba
1001005-1721504749 KRK Boravišna pristojba
1001005-1721604746 KRNJAK Boravišna pristojba
1001005-1721704740 KRŠAN Boravišna pristojba
1001005-1757204747 KUKLJICA Boravišna pristojba
1001005-1755304749 KUMROVEC Boravišna pristojba
1001005-1722004741 KUTINA Boravišna pristojba
1001005-1722104743 KUTJEVO Boravišna pristojba
1001005-1722204745 LABIN Boravišna pristojba
1001005-1722504740 LASINJA Boravišna pristojba
1001005-1722604748 LASTOVO Boravišna pristojba
1001005-1722704747 LEGRAD Boravišna pristojba
1001005-1722804742 LEKENIK Boravišna pristojba
1001005-1722904744 LEPOGLAVA Boravišna pristojba
1001005-1723104749 LIPIK Boravišna pristojba
1001005-1723204746 LIPOVLJANI Boravišna pristojba
1001005-1723504747 LIŽNJAN - LISIGNANO Boravišna pristojba
1001005-1723704744 LOKVE Boravišna pristojba
1001005-1762404745 LOPAR Boravišna pristojba
1001005-1723947044 LOVAS, OPATOVAC Boravišna pristojba
1001005-1724204747 LOVRAN Boravišna pristojba
1001005-1724404744 LUDBREG Boravišna pristojba
1001005-1754804748 LUKA Boravišna pristojba
1001005-1760004746 LUMBARDA Boravišna pristojba
1001005-1724604743 LUPOGLAV Boravišna pristojba
1001005-1755504740 MAJUR Boravišna pristojba
1001005-1724904746 MAKARSKA Boravišna pristojba
1001005-1725204744 MALI LOŠINJ Boravišna pristojba
1001005-1725304741 MALINSKA - DUBAŠNICA Boravišna pristojba
1001005-1725404743 MARČANA Boravišna pristojba
1001005-1725604749 MARIJA BISTRICA Boravišna pristojba
1001005-1753904740 MARIJA GORICA Boravišna pristojba
1001005-1725804740 MARINA Boravišna pristojba
1001005-1725904748 MARTINSKA VES Boravišna pristojba
1001005-1726104741 MATULJI Boravišna pristojba
1001005-1726304745 MEDULIN Boravišna pristojba
1001005-1726404749 METKOVIĆ Boravišna pristojba
1001005-1726704748 MILNA Boravišna pristojba
1001005-1726804747 MLJET Boravišna pristojba
1001005-1727004743 MOLVE Boravišna pristojba
1001005-1727304746 MOŠČENIČKA DRAGA Boravišna pristojba
1001005-1727404740 MOTOVUN - MONTONA Boravišna pristojba
1001005-1727504748 MRKOPALJ Boravišna pristojba
1001005-1727604747 MURSKO SREDIŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1761704749 MURTER – KORNATI Boravišna pristojba
1001005-1727804744 NAŠICE Boravišna pristojba
1001005-1727904741 NEDELIŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1728004749 NEREŽIŠĆA Boravišna pristojba
1001005-1728104746 NETRETIĆ Boravišna pristojba
1001005-1729504744 NIJEMCI Boravišna pristojba
1001005-1728204740 NIN Boravišna pristojba
1001005-1728247047 NIN, ZATON Boravišna pristojba
1001005-1728404747 NOVA GRADIŠKA Boravišna pristojba
1001005-1728504742 NOVA KAPELA Boravišna pristojba
1001005-1728804743 NOVALJA Boravišna pristojba
1001005-1728847044 NOVALJA, STARA NOVALJA Boravišna pristojba
1001005-1728904745 NOVI MAROF Boravišna pristojba
1001005-1729004746 NOVI VINODOLSKI Boravišna pristojba
1001005-1753704749 NOVIGRAD Boravišna pristojba
1001005-1729104740 NOVIGRAD - CITTANOVA Boravišna pristojba
1001005-1729304747 NOVSKA Boravišna pristojba
1001005-1729404742 NUŠTAR Boravišna pristojba
1001005-1729604741 OBROVAC Boravišna pristojba
1001005-1729704743 OGULIN Boravišna pristojba
1001005-1758804740 OKRUG Boravišna pristojba
1001005-1730004741 OMIŠ Boravišna pristojba
1001005-1730104743 OMIŠALJ Boravišna pristojba
1001005-1730204745 OPATIJA Boravišna pristojba
1001005-1730247048 OPATIJA, IČIĆI Boravišna pristojba
1001005-1730304749 OPRISAVCI Boravišna pristojba
1001005-1730404746 OPRTALJ - PORTOLE Boravišna pristojba
1001005-1730604748 OPUZEN Boravišna pristojba
1001005-1730704747 ORAHOVICA Boravišna pristojba
1001005-1730804742 OREBIĆ Boravišna pristojba
1001005-1760504744 OREHOVICA Boravišna pristojba
1001005-1730947042 ORIOVAC, LUŽANI Boravišna pristojba
1001005-1754204741 ORLE Boravišna pristojba
1001005-1731104749 OROSLAVJE Boravišna pristojba
1001005-1731204746 OSIJEK Boravišna pristojba
1001005-1731304740 OTOČAC Boravišna pristojba
1001005-1753504743 OTOK (Vinkovci) Boravišna pristojba
1001005-1731504747 OZALJ Boravišna pristojba
1001005-1731604742 PAG Boravišna pristojba
1001005-1731647045 PAG, MANDRE Boravišna pristojba
1001005-1731704744 PAKOŠTANE Boravišna pristojba
1001005-1731804741 PAKRAC Boravišna pristojba
1001005-1732004740 PAŠMAN Boravišna pristojba
1001005-1732104748 PAZIN Boravišna pristojba
1001005-1732304742 PERUŠIĆ Boravišna pristojba
1001005-1732604743 PETRIJANEC Boravišna pristojba
1001005-1732804749 PETRINJA Boravišna pristojba
1001005-1733004747 PIĆAN Boravišna pristojba
1001005-1758104742 PIROVAC Boravišna pristojba
1001005-1733104742 PISAROVINA Boravišna pristojba
1001005-1733204744 PITOMAČA Boravišna pristojba
1001005-1733404743 PLETERNICA Boravišna pristojba
1001005-1745504743 PLITVIČKA JEZERA Boravišna pristojba
1001005-1733504745 PLOČE Boravišna pristojba
1001005-1733704746 PODBABLJE Boravišna pristojba
1001005-1733904748 PODGORA Boravišna pristojba
1001005-1733947259 PODGORA, ŽIVOGOŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1734104741 PODSTRANA Boravišna pristojba
1001005-1754404745 POKUPSKO Boravišna pristojba
1001005-1734704748 POPOVAČA Boravišna pristojba
1001005-1734804747 POREČ - PARENZO Boravišna pristojba
1001005-1734904742 POSEDARJE Boravišna pristojba
1001005-1735004743 POSTIRA Boravišna pristojba
1001005-1757304742 POVLJANA Boravišna pristojba
1001005-1735104745 POŽEGA Boravišna pristojba
1001005-1735204749 PREGRADA Boravišna pristojba
1001005-1735404740 PREKO Boravišna pristojba
1001005-1735447047 PREKO, UGLJAN Boravišna pristojba
1001005-1735504748 PRELOG Boravišna pristojba
1001005-1735704742 PRIMOŠTEN Boravišna pristojba
1001005-1757404744 PRIVLAKA (Zadar) Boravišna pristojba
1001005-1729804745 PROMINA Boravišna pristojba
1001005-1735804744 PUČIŠĆA Boravišna pristojba
1001005-1735904741 PULA - POLA Boravišna pristojba
1001005-1736004749 PUNAT Boravišna pristojba
1001005-1736204740 PUŠĆA Boravišna pristojba
1001005-1736304748 RAB Boravišna pristojba
1001005-1736404747 RADOBOJ Boravišna pristojba
1001005-1736504742 RAKOVICA Boravišna pristojba
1001005-1736604744 RASINJA Boravišna pristojba
1001005-1736804743 RAŠA Boravišna pristojba
1001005-1736904745 RAVNA GORA Boravišna pristojba
1001005-1737104740 RAŽANAC Boravišna pristojba
1001005-1737204748 REŠETARI Boravišna pristojba
1001005-1755604748 RIBNIK Boravišna pristojba
1001005-1737304747 RIJEKA Boravišna pristojba
1001005-1758204744 ROGOZNICA Boravišna pristojba
1001005-1737404742 ROVINJ - ROVIGNO Boravišna pristojba
1001005-1737604741 RUGVICA Boravišna pristojba
1001005-1737804745 SABORSKO Boravišna pristojba
1001005-1737904749 SALI Boravišna pristojba
1001005-1738004748 SAMOBOR Boravišna pristojba
1001005-1738204742 SEGET Boravišna pristojba
1001005-1738304744 SELCA Boravišna pristojba
1001005-1738704749 SENJ Boravišna pristojba
1001005-1738804746 SIBINJ Boravišna pristojba
1001005-1738904740 SINJ Boravišna pristojba
1001005-1739004742 SIRAČ Boravišna pristojba
1001005-1739104744 SISAK Boravišna pristojba
1001005-1739304743 SKRAD Boravišna pristojba
1001005-1739404745 SKRADIN Boravišna pristojba
1001005-1739504749 SLATINA Boravišna pristojba
1001005-1739604746 SLAVONSKI BROD Boravišna pristojba
1001005-1739704740 SLAVONSKI ŠAMAC Boravišna pristojba
1001005-1739904747 SLIVNO Boravišna pristojba
1001005-1739947046 SLIVNO, KLEK Boravišna pristojba
1001005-1740004747 SLUNJ Boravišna pristojba
1001005-1740204744 SMOKVICA Boravišna pristojba
1001005-1740604749 SOLIN Boravišna pristojba
1001005-1740704746 SOPJE Boravišna pristojba
1001005-1740904748 SPLIT Boravišna pristojba
1001005-1741004744 SRAČINEC Boravišna pristojba
1001005-1741204743 STARA GRADIŠKA Boravišna pristojba
1001005-1741304745 STARI GRAD Boravišna pristojba
1001005-1741404749 STARI JANKOVCI Boravišna pristojba
1001005-1741504746 STARI MIKANOVCI Boravišna pristojba
1001005-1741604740 STARIGRAD Boravišna pristojba
1001005-1741804747 STARO PETROVO SELO Boravišna pristojba
1001005-1741904742 STON Boravišna pristojba
1001005-1742204749 STUBIČKE TOPLICE Boravišna pristojba
1001005-1755104743 STUPNIK Boravišna pristojba
1001005-1742304746 SUĆURAJ Boravišna pristojba
1001005-1742504748 SUKOŠAN Boravišna pristojba
1001005-1742604747 SUNJA Boravišna pristojba
1001005-1742704742 SUPETAR Boravišna pristojba
1001005-1759204743 SUTIVAN Boravišna pristojba
1001005-1743204740 SVETA NEDELJA (Labin) Boravišna pristojba
1001005-1743604744 SVETA NEDELJA (Samobor) Boravišna pristojba
1001005-1742804744 SVETI FILIP I JAKOV Boravišna pristojba
1001005-1742904741 SVETI IVAN ZELINA Boravišna pristojba
1001005-1744004746 SVETI JURAJ NA BREGU Boravišna pristojba
1001005-1743004749 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Boravišna pristojba
1001005-1743104746 SVETI LOVREČ Boravišna pristojba
1001005-1744104740 SVETI MARTIN NA MURI Boravišna pristojba
1001005-1744204748 SVETI PETAR OREHOVEC Boravišna pristojba
1001005-1743304748 SVETI PETAR U ŠUMI Boravišna pristojba
1001005-1743504742 SVETVINČENAT Boravišna pristojba
1001005-1744404742 ŠIBENIK Boravišna pristojba
1001005-1744447300 ŠIBENIK, GREBAŠTICA Boravišna pristojba
1001005-1744447254 ŠIBENIK, KRAPANJ BRODARICA Boravišna pristojba
1001005-1744447045 ŠIBENIK, ZLARIN Boravišna pristojba
1001005-1744704743 ŠOLTA Boravišna pristojba
1001005-1744904749 ŠPIŠIĆ BUKOVICA Boravišna pristojba
1001005-1745204742 ŠTRIGOVA Boravišna pristojba
1001005-1763104743 TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA Boravišna pristojba
1001005-1745304744 TINJAN Boravišna pristojba
1001005-1745404741 TISNO Boravišna pristojba
1001005-1745447467 TISNO, BETINA Boravišna pristojba
1001005-1745447303 TISNO, JEZERA Boravišna pristojba
1001005-1757504741 TKON Boravišna pristojba
1001005-1745704749 TOPUSKO Boravišna pristojba
1001005-1745804746 TORDINCI Boravišna pristojba
1001005-1745847043 TORDINCI, KOROG Boravišna pristojba
1001005-1755704747 TOUNJ Boravišna pristojba
1001005-1762604746 TRIBUNJ Boravišna pristojba
1001005-1746004742 TRILJ Boravišna pristojba
1001005-1746304743 TROGIR Boravišna pristojba
1001005-1760104740 TRPANJ Boravišna pristojba
1001005-1759304745 TUČEPI Boravišna pristojba
1001005-1746604746 TUHELJ Boravišna pristojba
1001005-1746804748 UMAG - UMAGO Boravišna pristojba
1001005-1747104743 VALPOVO Boravišna pristojba
1001005-1747204745 VARAŽDIN Boravišna pristojba
1001005-1747304749 VARAŽDINSKE TOPLICE Boravišna pristojba
1001005-1747404746 VELA LUKA Boravišna pristojba
1001005-1747504740 VELIKA Boravišna pristojba
1001005-1754104744 VELIKA GORICA Boravišna pristojba
1001005-1747604748 VELIKA KOPANICA Boravišna pristojba
1001005-1756504747 VELIKA TRNOVITICA Boravišna pristojba
1001005-1748004745 VELIKI GRĐEVAC Boravišna pristojba
1001005-1748104749 VELIKO TRGOVIŠĆE Boravišna pristojba
1001005-1748304740 VELIKO TROJSTVO Boravišna pristojba
1001005-1748604742 VINICA Boravišna pristojba
1001005-1748704744 VINKOVCI Boravišna pristojba
1001005-1748804741 VINODOLSKA OPĆINA Boravišna pristojba
1001005-1748904743 VIR Boravišna pristojba
1001005-1749004740 VIRJE Boravišna pristojba
1001005-1749104748 VIROVITICA Boravišna pristojba
1001005-1749204747 VIS Boravišna pristojba
1001005-1749504741 VIŠKOVO Boravišna pristojba
1001005-1749704745 VIŠNJAN - VISIGNANO Boravišna pristojba
1001005-1749804749 VIŽINADA - VISINADA Boravišna pristojba
1001005-1749904746 VOĆIN Boravišna pristojba
1001005-1750004743 VODICE Boravišna pristojba
1001005-1750204749 VODNJAN - DIGNANO Boravišna pristojba
1001005-1750304746 VOJNIĆ Boravišna pristojba
1001005-1750504748 VRBANJA Boravišna pristojba
1001005-1750704742 VRBNIK Boravišna pristojba
1001005-1750804744 VRBOVEC Boravišna pristojba
1001005-1750904741 VRBOVSKO Boravišna pristojba
1001005-1751104746 VRGORAC Boravišna pristojba
1001005-1751304748 VRLIKA Boravišna pristojba
1001005-1751604744 VRSAR - ORSERA Boravišna pristojba
1001005-1762504749 VRSI Boravišna pristojba
1001005-1751804743 VUKOVAR Boravišna pristojba
1001005-1751904745 ZABOK Boravišna pristojba
1001005-1752004746 ZADAR Boravišna pristojba
1001005-1752047043 ZADAR, SILBA Boravišna pristojba
1001005-1752104740 ZAGORSKA SELA Boravišna pristojba
1001005-1713304743 ZAGREB Boravišna pristojba
1001005-1754304743 ZAPREŠIĆ Boravišna pristojba
1001005-1752304747 ZAŽABLJE Boravišna pristojba
1001005-1752404742 ZDENCI Boravišna pristojba
1001005-1752604741 ZLATAR Boravišna pristojba
1001005-1753004748 ŽAKANJE Boravišna pristojba
1001005-1753104747 ŽMINJ Boravišna pristojba
1001005-1754004742 ŽUMBERAK Boravišna pristojba
1001005-1760204748 ŽUPA DUBROVAČKA Boravišna pristojba
1001005-1753404741 ŽUPANJA Boravišna pristojba

 

1.3. Boravišna pristojba za noćenje na plovnom objektu

Prihod od boravišne pristojbe za noćenje na plovnom objektu uplaćuje se na sljedeći račun:

Račun Naziv računa
1001005-1700048002 Boravišna pristojba za noćenje na plovnom objektu

 

1.4. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisane račune iz točke 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, od podtočke 1.1. do podtočke 1.3. poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA

Prihodi obrtničkih komora uplaćuju se na ove račune:

 

2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1701152363 BEDEKOVČINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1701352367 BELI MANASTIR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1701752364 BENKOVAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1702252361 BIOGRAD NA MORU Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1702452369 BJELOVAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1704352365 BUZET Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1705352360 CRIKVENICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1705552362 ČABAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1706052368 ČAKOVEC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1706352362 ČAZMA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1706752369 DARUVAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1706952365 DELNICE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1707952360 DONJA STUBICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1708452365 DONJI LAPAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1708652360 DONJI MIHOLJAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1709552363 DRNIŠ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1709752367 DUBRAVA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1709852361 DUBROVNIK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1709952366 DUGA RESA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1710152367 DUGO SELO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1710252361 DVOR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1710352366 ĐAKOVO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1710752368 ĐURĐEVAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1711952362 GAREŠNICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1712152369 GLINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1713052364 GOSPIĆ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1713152365 GRAČAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1713452363 GRADAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1713952369 GRUBIŠNO POLJE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1751052362 GVOZD Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715052363 HRVATSKA KOSTAJNICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715352361 HVAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715452366 ILOK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715552369 IMOTSKI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715652364 IVANEC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1715852368 IVANIĆ GRAD Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1716952367 JASTREBARSKO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1717952366 KARLOVAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1718152368 KAŠTELA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1718752366 KLANJEC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1719652369 KNIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1720152369 KOPRIVNICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1720452368 KORČULA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1720552360 KOŠKA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1721152365 KRAPINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1721252368 KRAPINSKE TOPLICE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1721452363 KRIŽEVCI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1721552362 KRK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1722052368 KUTINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1722252363 LABIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1722652366 LASTOVO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1724452365 LUDBREG Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1724952367 MAKARSKA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1725252365 MALI LOŠINJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1726452362 METKOVIĆ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1727652369 MURSKO SREDIŠĆE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1727852365 NAŠICE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1728452369 NOVA GRADIŠKA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1728852360 NOVALJA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1728952363 NOVI MAROF Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1729052367 NOVI VINODOLSKI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1729352369 NOVSKA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1729652368 OBROVAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1729752360 OGULIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1729952362 OKUČANI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1730052368 OMIŠ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1730252363 OPATIJA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1730752369 ORAHOVICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1730852364 OREBIĆ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1731252367 OSIJEK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1731352361 OTOČAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1731552369 OZALJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1731652364 PAG Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1731852368 PAKRAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1732152366 PAZIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1732852362 PETRINJA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1733252365 PITOMAČA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1745552360 PLITVIČKA JEZERA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1733552363 PLOČE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1734852369 POREČ - PARENZO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1735152363 POŽEGA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1735252362 PREGRADA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1735552366 PRELOG Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1735952368 PULA - POLA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1736352366 RAB Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1737352369 RIJEKA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1737452364 ROVINJ - ROVIGNO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1738052366 SAMOBOR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1738752362 SENJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1738952361 SINJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1739152365 SISAK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1739552362 SLATINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1739652367 SLAVONSKI BROD Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1740052369 SLUNJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1740652362 SOLIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1740952366 SPLIT Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1742752364 SUPETAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1742952368 SVETI IVAN ZELINA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1743052362 SVETI KRIŽ ZAČRETJE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1744452364 ŠIBENIK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1745452368 TISNO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1745752362 TOPUSKO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1746352360 TROGIR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1760152361 TRPANJ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1746852366 UMAG - UMAGO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1747152360 VALPOVO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1747252363 VARAŽDIN Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1754152365 VELIKA GORICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1748752365 VINKOVCI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1749152366 VIROVITICA Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1749252369 VIS Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1749552368 VIŠKOVO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1750052360 VODICE Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1750352367 VOJNIĆ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1750852365 VRBOVEC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1750952368 VRBOVSKO Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1751152367 VRGORAC Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1751852360 VUKOVAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1751952363 ZABOK Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1752052367 ZADAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1713352360 ZAGREB Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1754352360 ZAPREŠIĆ Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1752452364 ZDENCI Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1752652368 ZLATAR Komorski doprinos u paušalnom iznosu
1001005-1753452368 ŽUPANJA Komorski doprinos u paušalnom iznosu

 

2.2. Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

Račun Grad/Općina Naziv računa
1001005-1702452416 BJELOVAR Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1706052413 ČAKOVEC Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1709852415 DUBROVNIK Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1713052410 GOSPIĆ Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1717952411 KARLOVAC Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1720152416 KOPRIVNICA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1721152412 KRAPINA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1731252414 OSIJEK Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1732152411 PAZIN Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1735152419 POŽEGA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1737352416 RIJEKA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1739152412 SISAK Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1739652414 SLAVONSKI BROD Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1740952411 SPLIT Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1744452410 ŠIBENIK Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1747252419 VARAŽDIN Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1749152411 VIROVITICA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1751852417 VUKOVAR Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1752052414 ZADAR Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1713352417 ZAGREB Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
1001005-1771052413 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

 

2.3. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisane račune iz točke  2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA, podtočaka 2.1. i 2.2. obveznici uplate doprinosa na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine obveznici uplate doprinosa u polje «model» mogu upisati broj modela «12». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

 

3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Prihodi Hrvatske gospodarske komore uplaćuju se na ove račune:

Račun Naziv računa
1001005-1700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
1001005-1700052783 Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore

 

3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisane račune iz točke 3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje «model» upisuju broj modela «67», a u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplatu na račun 1001005-1700052620 kao podatak drugi upisuju posebnu oznaku (3 znamenke) te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za srednje poduzetnike 003, a za velike poduzetnike 004. Za uplatu na račun 1001005-1700052783 kao podatak drugi upisuju oznaku 001 te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke).

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje «model» mogu upisati broj modela «05». Tada u polje «poziv na broj odobrenja» kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, kao podatak drugi posebnu oznaku (3 znamenke) te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za srednje poduzetnike 003, a za velike poduzetnike 004. Za uplatu na račun 1001005-1700052783 kao podatak drugi upisuju oznaku 001 te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke).

 

VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Upisivanje podataka u nalog za plaćanje

U nalogu za plaćanje posebnu pozornost treba obratiti popunjavanju polja «model» i polja «poziv na broj odobrenja».

 

1. 1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod državnog proračuna:

Račun na koji se porez plaća je: 1001005 -1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske gdje je:

1001005 vodeći broj banke - Hrvatske narodne banke,
18630000160 račun u banci.

«Poziv na broj odobrenja» za obveznika plaćanja porez na dodanu vrijednost:

Poziv na
broj (odobrenja) 68 1 2 0 1 – 11111111119

gdje je:

68 broj modela,
1201 porez na dodanu vrijednost (brojčana oznaka vrste prihoda),
11111111119 OIB obveznika plaćanja poreza.

 

1.2. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Zagrebačke županije:

Račun na koji se porez plaća je račun 2340009-1800001006 Proračun Zagrebačke županije gdje je:

2340009 vodeći broj banke
1800001006 račun u banci.

«Poziv na broj odobrenja» za obveznika plaćanja poreza na cestovna motorna vozila:

Poziv na
broj (odobrenja) 68 1 3 1 7 – 11111111119


gdje je:

68 broj modela,
1317 porez na cestovna motorna vozila (brojčana oznaka vrste poreza),
11111111119 OIB obveznika plaćanja poreza.

 

1.3. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Grada Dugo Selo:

Račun na koji se porez plaća je 2360000-1810100008 Proračun Grada Dugo Selo gdje je:

2360000 vodeći broj banke,
1810100008 račun u banci.

«Poziv na broj odobrenja» za obveznika plaćanja poreza na tvrtku ili naziv:

Poziv na
broj (odobrenja) 68 1 7 3 2 – 11111111119

gdje je:

68 broj modela,
1732    porez na tvrtku ili naziv (brojčana oznaka vrste prihoda),
11111111119 OIB obveznika plaćanja poreza

 

2. Uplata poreza koji je zajednički prihod proračuna države, županije i grada/općine

Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proračuna države, županije i grada/općine uplaćuju prihode na račune propisane ovom Naredbom. Za uplatu na te račune uplatitelji moraju na naloge za uplatu upisati broj računa iz Naredbe.

 

2.1. Primjer za zajednički prihod za račun otvoren za razinu grada/ općine:

Račun na koji se plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za Grad Klanjec  1001005-1718712004 gdje je:

1001005 vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,
1718712004 račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za Grad Klanjec.

Broj računa 1718712004 sastoji se od:

17 oznaka vrste računa,
187 brojčana oznaka grada Klanjca,
1200 individualna partija računa za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,
4 kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 «Modul 11, 10».

Poziv na
broj (odobrenja)    68        1406 – 11111111119

gdje je:

68 broj modela,
1406 predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti,
11111111119 OIB obveznika plaćanja poreza.

 

3. Uplata doprinosa za obvezna osiguranja

3.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:

Račun na koji se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje je 1001005-1863000160  Državni proračun Republike Hrvatske gdje je:


1001005 vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,
18630000160 račun u banci.

«Poziv na broj odobrenja» za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je:

Poziv na broj
(odobrenja)               68          8400-11111111119

gdje je:

68 broj modela,
8400 brojčana oznaka vrste prihoda za doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
11111111119 OIB obveznika plaćanja doprinosa.

 

3.2. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun na koji se plaća taj doprinos je 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, gdje je:

1001005 vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,
1700036001 račun u banci.

U polje «poziv na broj odobrenja» obveznik plaćanja doprinosa pravna osoba upisat će ovo:

Poziv na
broj (odobrenja)             68  2003-11111111119-0009

gdje je:

68 broj modela,
2003 brojčana oznaka za  doprinos za  mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
11111111119 OIB obveznika plaćanja doprinosa,
0009 identifikator obrasca R-Sm, posljednja znamenka 9 znak je da je to deveti obrazac za 2011. godinu.

 

4. Uplata drugih prihoda

Obveznici uplate drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune propisane ovom Naredbom moraju, za uplatu na te račune kada je to navedeno, popuniti polje «model» i polje «poziv na broj odobrenja».

 

4.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje na račun otvoren za razinu grada/općine

Račun u korist kojeg se plaća je: 1001005-1736327151 Rab, Članarina turističkim zajednicama, gdje je:

1001005 vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,
1736327151 račun u banci.

«Poziv na broj odobrenja» za obveznika plaćanja članarine turističkoj zajednici je:

Poziv na
broj (odobrenja)            67 11111111119

gdje je:

67 broj modela,
11111111119 OIB obveznika plaćanja članarine.

 

5. Obrada naloga za uplatu proračunskih i drugih prihoda

Banka prima i obrađuje naloge za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako su oni ispunjeni u skladu s ovom Naredbom. Ako primi i obradi naloge koji nisu u skladu s ovom Naredbom te zbog toga sredstva ne budu prepoznata, banka snosi svu materijalnu odgovornost.

 

6. Dostava podatka o uplatama u korist županijskih i gradskih/ općinskih proračuna

Banka je dužna dnevno osigurati podatke o uplatama i isplatama s računa županijskog i gradskog/općinskog proračuna i proračuna mjesne samouprave čiji račun vodi. Podaci se dostavljaju FINA-i u formatu «MAGNETNI IZVADAK», koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 5.

 

7. Osiguravanje podataka na magnetnome mediju

FINA na magnetnome mediju osigurava Poreznoj upravi podatke o uplatama i isplatama s računa državnoga, županijskih, gradskih i općinskih proračuna, podatke o zajedničkim prihodima proračuna te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju.

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa propisanih ovom Naredbom i drugima koji vode analitičku evidenciju o tim uplatama. Zahtjev za podacima o uplatama i isplatama u korist tih računa dostavlja se na adresu FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10000 Zagreb.

 

8. Dan uplate

Danom uplate poreza, obveznih doprinosa te drugih prihoda podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna, na računu na koji se uplaćuje doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju te na računima drugih prihoda.

 

9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda

9.1. Višak uplaćenih prihoda odnosno pogrešno uplaćeni prihodi vraćaju se na račune određene ovom Naredbom nalogom vlasnika računa kojemu je višak prihoda ili pogrešno uplaćen prihod raspoređen odnosno na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

9.2. FINA izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna i računa za uplatu javnih prihoda (kada poslove evidentiranja obavlja Porezna uprava), a ovjeravaju ih i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave.

Ako na računu zajedničkog prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, FINA će nedostajuća sredstva namiriti na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna FINA je dužna vratiti na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 60 dana ne bude dovoljno priljeva na račun, FINA će za nedostajuća sredstva ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna i dostaviti ih banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna banka nalog vraća FINA-i na adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10000 Zagreb. Vraćeni nalog banke FINA dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je obraditi nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana Ministarstvo financija će pokrenuti ovršni postupak.

Nalozi za povrat odnosno preknjiženje, kada glase na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za županije i gradove/općine koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradski/općinskih poreza, koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, dostavljaju se mjerodavnim jedinicama FINA-e.

Sredstva za povrate izvršene s računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje FINA će namiriti na teret računa državnog proračuna. Kada, na temelju ispravka obračuna po osiguranicima, obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun 1001005-1700036001, FINA će izvršiti prijenos tih sredstava u korist računa državnog proračuna.

Pri izvršavanju povrata odnosno pri preknjiženju u obrasce platnog prometa upisuju se ove vezne oznake:

Broj vezne oznake Naziv vezne oznake
47 Povrat uplatitelju
48 Povrat na drugi račun za uplatu javnih prihoda
49 Preknjiženje unutar računa

9.3. Zahtjevi za povrat odnosno za preknjiženje prihoda dostavljaju se Poreznoj upravi za prihode o kojima ona vodi analitičku evidenciju odnosno za prihode na sljedećim računima i brojčanim oznakama vrste prihoda:

1. Prihodi državnog proračuna: 1007, 1015, 1120, 1139, 1201, 1228, 1902, 1988, 3000, 3034, 3042, 3050, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 3131, 3140, 3158, 3166, 3174, 4200, 4219, 4227, 4235, 4243, 4251, 4260, 4278, 4286, 4294, 4308, 4316, 4324, 4332, 4340, 4359, 4367, 4375, 4383, 4391, 4405, 4413, 6025, 6033, 7528, 7560,   8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8370, 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8478, 8532, 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8664, 8672, 8680, 8699, 8702, 8729, 8737, 8745, 8800, 8818 8826, 8834, 8842 i 1001005-17xxx1606K Porez na dobit
2. 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, vrste doprinosa: 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259, 2267, 2275.
3. Prihodi županijskih proračuna: 6327, 4600 i 4618 (za sve županije) te 1309, 1317, 1325 i 1341 za županije koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih poreza
4. Prihodi gradskih/općinskih proračuna: 6718 i 4804 (za sve gradove i općine) te 1708, 1716, 1724, 1732, 1740 1759, 1767 i 1775 (za gradove/općine koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih/općinskih poreza
5. Zajednički prihodi proračuna: porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod i porez na promet nekretnina
6. Ostali prihodi: članarina za turističke zajednice, komorski doprinos u paušalnom iznosu, komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće, članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru i doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore

Za slučajeve iz točke 3. i točke 4. za naknadu koja pripada Poreznoj upravi FINA ispostavlja naloge za plaćanje na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih mjerodavnoj banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna banka nalog vraća FINA-i na adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10000 Zagreb. Vraćeni nalog banke FINA dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je obraditi nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana Ministarstvo financija će pokrenuti ovršni postupak.

9.4. Zahtjevi za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda za sljedeće brojčane oznake vrste prihoda: 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1104, 1112, 6149, 7650 i 7668 dostavljaju se nadležnoj carinarnici.

9.5. Zahtjevi za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda za brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Mihanovićeva 3, 10000 Zagreb.

9.6. Zahtjevi za povrat viška prihoda uplatitelju koji se odnose na druge prihode državnog proračuna upućuju se tijelu koje je propisalo plaćanje odnosnog prihoda, a ako je riječ o pogrešnoj uplati, podnose se Ministarstvu financija, Upravi za izvršavanje državnog proračuna, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

9.7. Zahtjevi za povrat viška prihoda i za preknjiženje pogrešno uplaćenih prihoda županijskih te gradskih/općinskih proračuna podnose se mjerodavnim proračunima (osim za poreze i druge javne prihode za koje evidenciju o uplatama i zaduženjima vodi Porezna uprava).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ovlastiti FINA-u za rješavanje neprepoznatih uplata izvršenih u korist računa proračuna.

9.8. Zahtjevi za povrat viška prihoda i preknjiženje prihoda trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se trgovačkim društvima u korist kojih su sredstva uplaćena.

9.9. Zahtjevi za povrat viška prihoda i preknjiženje pogrešno uplaćenih koncesijskih i drugih naknada koje se prate preko Registra koncesija dostavljaju se davatelju koncesije na suglasnost. Davatelj koncesije dostavlja suglasnost i zahtjev za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda Registru koncesija na izvršenje.

9.10. Zahtjevi za povrat viška prihoda i za preknjiženje javnih prihoda koji nisu navedeni u prethodnim točkama dostavljaju se na ovu adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10000 Zagreb. Uz zahtjev za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda prilaže se suglasnost korisnika čiji je to većinski prihod. Pravna osoba prilaže presliku izvatka računa i kopiju naloga o uplati, a fizička osoba prilaže originalni dokument o uplati.

9.11. O pogrešno izvršenim uplatama, kada nije upisana odgovarajuća vrsta prihoda, na račun državnog proračuna FINA će obavijestiti banku koja je provela nalog za plaćanje. Banka je dužna u roku od osam dana riješiti neprepoznatu uplatu i FINA-i dati nalog za preknjiženje.

 

10. Raspored uplaćenih prihoda

Prihode uplaćene na račune iz ove Naredbe FINA raspoređuje u zakonom određenim postocima u korist državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna odnosno u korist trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalih organizacija. Ključ za raspored sredstava FINA je dužna dostaviti Poreznoj upravi.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i ostale ustanove kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ove Naredbe dužne su odmah po otvaranju računa i promjeni računa u banci obavijest o tome dostaviti na ovu adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10000 Zagreb.

Zajednički prihodi proračuna te prihodi ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske raspoređuju se svakoga radnog dana.

 

11. Evidencija o vrstama prihoda i o rasporedu zajedničkih prihoda

FINA je obvezna osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist državnog, županijskih, gradskih/općinskih proračuna te o raspoređenim zajedničkim prihodima proračuna i prihodima ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

FINA je obvezna osigurati podatke proračunskim korisnicima o prihodima koje su ostvarili obavljanjem poslova na tržištu te o drugim prihodima iz svoje nadležnosti, a koji su uplaćeni na Državni proračun Republike Hrvatske

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Banka otvara račun za redovno poslovanje proračuna županije, grada i općine prema Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama, koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 1.

Proračun županije, grada, općine i mjesne samouprave može imati samo jedan račun za redovno poslovanje u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08).

Županija, grad i općina koja promijeni banku u kojoj je otvoren račun za redovno poslovanje proračuna iz Popisa, Prilog 1 Naredbe, dužna je račun iz Popisa zatvoriti, a o nastaloj promjeni odmah obavijestiti FINA-u. Pri promjeni računa proračuna mijenja se samo prvi dio računa (vodeći broj banke), a njegov drugi dio (broj računa u banci) ostaje isti.

2. Od dana primjene ove Naredbe prestaje vrijeiti Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu ("Narodne novine", broj 157/09, 9/10, 33/10, 44/10, 83/10 i 124/10).

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

 

Prilog 1 - POPIS RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE PRORAČUNA ŽUPANIJA I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Naziv
županije/grada/općine Broj računa Oznaka grada/
općine Mjerodavna ispostava Porezne uprave

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2340009-1800001006 710
BEDENICA 2360000-1855000006 550 SVETI IVAN ZELINA
BISTRA 2360000-1854700001 547 ZAPREŠIĆ
BRCKOVLJANI 2360000-1803300002 033 DUGO SELO
BRDOVEC 2360000-1803400003 034 ZAPREŠIĆ
DUBRAVA 2360000-1809700008 097 VRBOVEC
DUBRAVICA 2360000-1854900003 549 ZAPREŠIĆ
DUGO SELO 2360000-1810100008 101 DUGO SELO
FARKAŠEVAC 2360000-1811400003 114 VRBOVEC
GRADEC 2360000-1813500009 135 VRBOVEC
IVANIĆ GRAD 2484008-1815800006 158 IVANIĆ GRAD
JAKOVLJE 2360000-1816300003 163 ZAPREŠIĆ
JASTREBARSKO 2484008-1816900009 169 JASTREBARSKO
KLINČA SELA 2340009-1819000005 190 JASTREBARSKO
KLOŠTAR IVANIĆ 2340009-1819300008 193 IVANIĆ GRAD
KRAŠIĆ 2340009-1853300005 533 JASTREBARSKO
KRAVARSKO 2360000-1854500009 545 VELIKA GORICA
KRIŽ 2340009-1821300009 213 IVANIĆ GRAD
LUKA 2360000-1854800002 548 ZAPREŠIĆ
MARIJA GORICA 2360000-1853900001 539 ZAPREŠIĆ
ORLE 2360000-1854200006 542 VELIKA GORICA
PISAROVINA 2360000-1833100004 331 JASTREBARSKO
POKUPSKO 2340009-1854400008 544 VELIKA GORICA
PRESEKA 2360000-1835600003 356 VRBOVEC
PUŠĆA 2360000-1836200001 362 ZAPREŠIĆ
RAKOVEC 2360000-1853600008 536 VRBOVEC
RUGVICA 2360000-1837600008 376 DUGO SELO
SAMOBOR 2500009-1838000004 380 SAMOBOR
STUPNIK 2360000-1855100007 551 SAMOBOR
SVETA NEDJELJA (Samobor) 2484008-1843600003 436 SAMOBOR
SVETI IVAN ZELINA 2360000-1842900004 429 SVETI IVAN ZELINA
VELIKA GORICA 2484008-1854100005 541 VELIKA GORICA
VRBOVEC 2360000-1850800003 508 VRBOVEC
ZAPREŠIĆ 2360000-1854300007 543 ZAPREŠIĆ
ŽUMBERAK 2360000-1854000004 540 JASTREBARSKO

II. KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2340009-1800002009 211
BEDEKOVČINA 2360000-1801100006 011 ZABOK
BUDINŠČINA 2360000-1804100003 041 ZLATAR
DESINIĆ 2360000-1807000008 070 PREGRADA
DONJA STUBICA 2340009-1807900007 079 DONJA STUBICA
ĐURMANEC 2340009-1810800005 108 KRAPINA
GORNJA STUBICA 2340009-1812500007 125 DONJA STUBICA
JESENJE 2340009-1855200008 552 KRAPINA
HRAŠĆINA 2360000-1814600002 146 ZLATAR
HUM NA SUTLI 2360000-1815200000 152 PREGRADA
KLANJEC 2390001-1818700000 187 KLANJEC
KONJŠČINA 2360000-1820000004 200 ZLATAR
KRALJEVEC NA SUTLI 2360000-1820800002 208 KLANJEC
KRAPINA 2340009-1821100007 211 KRAPINA
KRAPINSKE TOPLICE 2340009-1821200008 212 ZABOK
KUMROVEC 2360000-1855300009 553 KLANJEC
LOBOR 2360000-1823600006 236 ZLATAR
MAČE 2360000-1824800009 248 ZLATAR
MARIJA BISTRICA 2360000-1825600009 256 DONJA STUBICA
MIHOVLJAN 2360000-1826500000 265 ZLATAR
NOVI GOLUBOVEC 2360000-1855400000 554 ZLATAR
OROSLAVJE 2340009-1831100001 311 DONJA STUBICA
PETROVSKO 2360000-1832900000 329 KRAPINA
PREGRADA 2340009-1835200009 352 PREGRADA
RADOBOJ 2489004-1836400003 364 KRAPINA
STUBIČKE TOPLICE 2360000-1842200007 422 DONJA STUBICA
SVETI KRIŽ ZAČRETJE 2360000-1843000007 430 ZABOK
TUHELJ 2360000-1846600000 466 KLANJEC
VELIKO TRGOVIŠĆE 2340009-1848100009 481 ZABOK
ZABOK 2360000-1851900006 519 ZABOK
ZAGORSKA SELA 2360000-1852100000 521 KLANJEC
ZLATAR 2360000-1852600005 526 ZLATAR
ZLATAR BISTRICA 2360000-1852700006 527 ZLATAR


III. SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 2340009-1800003001 391
DONJI KUKURUZARI 2340009-1808300003 083 HRVATSKA KOSTAJNICA
DVOR 2390001-1810200009 102 DVOR
GLINA 2407000-1812100003 121 GLINA
GVOZD 2340009-1851000007 510 GVOZD
HRVATSKA DUBICA 2484008-1814900005 149 HRVATSKA KOSTAJNICA
HRVATSKA KOSTAJNICA 2340009-1815000008 150 HRVATSKA KOSTAJNICA
JASENOVAC 2340009-1816800008 168 NOVSKA
KUTINA 2340009-1822000008 220 KUTINA
LEKENIK 2407000-1822800006 228 SISAK
LIPOVLJANI 2340009-1823200002 232 NOVSKA
MAJUR 2340009-1855500001 555 HRVATSKA KOSTAJNICA
MARTINSKA VES 2407000-1825900002 259 SISAK
NOVSKA 2340009-1829300005 293 NOVSKA
PETRINJA 2402006-1832800009 328 PETRINJA
POPOVAČA 2340009-1834700002 347 KUTINA
SISAK 2500009-1839100007 391 SISAK
SUNJA 2407000-1842600001 426 SISAK
TOPUSKO 2400008-1845700009 457 GVOZD
VELIKA LUDINA 2340009-1847700003 477 KUTINA

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Karlovcu)

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2400008-1800004004 179
BARILOVIĆ 2340009-1800700000 007 DUGA RESA
BOSILJEVO 2400008-1803000009 030 DUGA RESA
CETINGRAD 2340009-1804900001 049 SLUNJ
DRAGANIĆ 2400008-1809000001 090 KARLOVAC
DUGA RESA 2360000-1809900000 099 DUGA RESA
GENERALSKI STOL 2340009-1812000002 120 DUGA RESA
JOSIPDOL 2400008-1817200003 172 OGULIN
KAMANJE 2340009-1862300007 623 OZALJ
KARLOVAC 2400008-1817900000 179 KARLOVAC
KRNJAK 2400008-1821600002 216 KARLOVAC
LASINJA 2340009-1822500003 225 KARLOVAC
NETRETIĆ 2400008-1828100000 281 DUGA RESA
OGULIN 2340009-1829700009 297 OGULIN
OZALJ 2402006-1831500005 315 OZALJ
PLAŠKI 2402006-1833300006 333 OGULIN
RAKOVICA 2400008-1836500004 365 SLUNJ
RIBNIK 2400008-1855600002 556 OZALJ
SABORSKO 2500009-1837800000 378 OGULIN
SLUNJ 2340009-1840000001 400 SLUNJ
TOUNJ 2402006-1855700003 557 OGULIN
VOJNIĆ 2340009-1850300008 503 VOJNIĆ
ŽAKANJE 2400008-1853000002 530 OZALJ

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 2489004-1800005007 472
BEDNJA 2489004-1801200007 012 IVANEC
BERETINEC 2360000-1801900004 019 VARAŽDIN
BREZNICA 2360000-1803600005 036 NOVI MAROF
BREZNIČKI HUM 2360000-1815100009 151 NOVI MAROF
CESTICA 2500009-1804800000 048 VARAŽDIN
DONJA VOĆA 2500009-1808000000 080 IVANEC
MARTIJANEC 2489004-1808500005 085 LUDBREG
GORNJI KNEGINEC 2360000-1812900001 129 VARAŽDIN
IVANEC 2489004-1815600004 156 IVANEC
JALŽABET 2360000-1816500005 165 VARAŽDIN
KLENOVNIK 2489004-1818900002 189 IVANEC
LEPOGLAVA 2489004-1822900007 229 IVANEC
LJUBEŠĆICA 2360000-1824700008 247 NOVI MAROF
LUDBREG 2360000-1824400005 244 LUDBREG
MALI BUKOVEC 2484008-1825100004 251 LUDBREG
MARUŠEVEC 2360000-1826000005 260 IVANEC
NOVI MAROF 2489004-1828900008 289 NOVI MAROF
PETRIJANEC 2360000-1832600007 326 VARAŽDIN
SRAČINEC 2489004-1841000003 410 VARAŽDIN
SVETI ĐURĐ 2360000-1843700004 437 LUDBREG
SVETI ILIJA 2360000-1843800005 438 VARAŽDIN
TRNOVEC BARTOLOVEČKI 2360000-1846200006 462 VARAŽDIN
VARAŽDIN 2360000-1847200008 472 VARAŽDIN
VARAŽDINSKE TOPLICE 2489004-1847300009 473 NOVI MAROF
VELIKI BUKOVEC 2390001-1855800004 558 LUDBREG
VIDOVEC 2360000-1848400002 484 VARAŽDIN
VINICA 2360000-1848600004 486 VARAŽDIN
VISOKO 2360000-1849300003 493 NOVI MAROF

VI. KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Koprivnici)

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2386002-1800006000 201
DRNJE 2484008-1809600007 096 KOPRIVNICA
ĐELEKOVEC 2386002-1810400001 104 KOPRIVNICA
ĐURĐEVAC 2360000-1810700004 107 ĐURĐEVAC
FERDINANDOVAC 2402006-1811500004 115 ĐURĐEVAC
GOLA 2386002-1812200004 122 KOPRIVNICA
GORNJA RIJEKA 2360000-1861800000 618 KRIŽEVCI
HLEBINE 2386002-1814500001 145 KOPRIVNICA
KALINOVAC 2360000-1855900005 559 ĐURĐEVAC
KALNIK 2360000-1856000008 560 KRIŽEVCI
KLOŠTAR PODRAVSKI 2360000-1819400009 194 ĐURĐEVAC
KOPRIVNICA 2386002-1820100005 201 KOPRIVNICA
KOPRIVNIČKI BREGI 2386002-1820200006 202 KOPRIVNICA
KOPRIVNIČKI IVANEC 2386002-1820300007 203 KOPRIVNICA
KRIŽEVCI 2340009-1821400000 214 KRIŽEVCI
LEGRAD 2386002-1822700005 227 KOPRIVNICA
MOLVE 2386002-1827000007 270 ĐURĐEVAC
NOVIGRAD PODRAVSKI 2484008-1829200004 292 KOPRIVNICA
NOVO VIRJE 2402006-1856100009 561 ĐURĐEVAC
PETERANEC 2386002-1832400005 324 KOPRIVNICA
PODRAVSKE SESVETE 2360000-1861600008 616 ĐURĐEVAC
RASINJA 2386002-1836600005 366 KOPRIVNICA
SOKOLOVAC 2386002-1840500006 405 KOPRIVNICA
SVETI IVAN ŽABNO 2382001-1843900006 439 KRIŽEVCI
SVETI PETAR OREHOVEC 2360000-1844200001 442 KRIŽEVCI
VIRJE 2360000-1849000000 490 ĐURĐEVAC

VII. BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 2402006-1800007002 024
BEREK 2402006-1801800003 018 GAREŠNICA
BJELOVAR 2402006-1802400001 024 BJELOVAR
ČAZMA 2489004-1806300009 063 ČAZMA
DARUVAR 2340009-1806700003 067 DARUVAR
DEŽANOVAC 2402006-1807100009 071 DARUVAR
ĐULOVAC 2340009-1810500002 105 DARUVAR
GAREŠNICA 2402006-1811900008 119 GAREŠNICA
GRUBIŠNO POLJE 2386002-1813900003 139 GRUBIŠNO POLJE
HERCEGOVAC 2402006-1814400000 144 GAREŠNICA
IVANSKA 2340009-1816100001 161 ČAZMA
KAPELA 2402006-1817600007 176 BJELOVAR
KONČANICA 2402006-1819900004 199 DARUVAR
NOVA RAČA 2402006-1828700006 287 BJELOVAR
ROVIŠĆE 2402006-1837500007 375 BJELOVAR
SEVERIN 2402006-1856200000 562 BJELOVAR
SIRAČ 2340009-1839000006 390 DARUVAR
ŠANDROVAC 2402006-1856400002 564 BJELOVAR
ŠTEFANJE 2340009-1845000002 450 ČAZMA
VELIKA PISANICA 2340009-1847800004 478 BJELOVAR
VELIKA TRNOVITICA 2402006-1856500003 565 GAREŠNICA
VELIKI GRĐEVAC 2386002-1848000008 480 GRUBIŠNO POLJE
VELIKO TROJSTVO 2402006-1848300001 483 BJELOVAR
ZRINSKI TOPOLOVAC 2402006-1856600004 566 BJELOVAR

VIII. PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Rijeci)

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 2340009
-1800008005 373
BAKAR 2484008-1800400007 004 RIJEKA
BAŠKA 2402006-1800800001 008 KRK
BROD MORAVICE 2402006-1803800007 038 DELNICE
CRES 2402006-1805200006 052 MALI LOŠINJ
CRIKVENICA 2402006-1805300007 053 CRIKVENICA
ČABAR 2402006-1805500009 055 ČABAR
ČAVLE 2485003-1806100007 061 RIJEKA
DELNICE 2402006-1806900005 069 DELNICE
DOBRINJ 2402006-1807400002 074 KRK
FUŽINE 2402006-1811700006 117 DELNICE
JELENJE 2340009-1817000001 170 RIJEKA
KASTAV 2340009-1818000003 180 RIJEKA
KLANA 2402006-1818600009 186 RIJEKA
KOSTRENA 2340009-1853800000 538 RIJEKA
KRALJEVICA 2402006-1820900003 209 RIJEKA
KRK 2402006-1821500001 215 KRK
LOKVE 2402006-1823700007 237 DELNICE
LOPAR 2340009-1862400008 624 RAB
LOVRAN 2484008-1824200003 242 OPATIJA
MALI LOŠINJ 2402006-1825200005 252 MALI LOŠINJ
MALINSKA – DUBAŠNICA 2390001-1825300006 253 KRK
MATULJI 2491005-1826100006 261 OPATIJA
MOŠČENIČKA DRAGA 2402006-1827300000 273 OPATIJA
MRKOPALJ 2402006-1827500002 275 DELNICE
NOVI VINODOLSKI 2402006-1829000002 290 CRIKVENICA
OMIŠALJ 2340009-1830100009 301 KRK
OPATIJA 2360000-1830200000 302 OPATIJA
PUNAT 2340009-1836000009 360 KRK
RAB 2340009-1836300002 363 RAB
RAVNA GORA 2340009-1836900008 369 DELNICE
RIJEKA 2402006-1837300005 373 RIJEKA
SKRAD 2402006-1839300009 393 DELNICE
VINODOLSKA OPĆINA 2412009-1848800006 488 CRIKVENICA
VIŠKOVO 2412009-1849500005 495 RIJEKA
VRBNIK 2340009-1850700002 507 KRK
VRBOVSKO 2402006-1850900004 509 VRBOVSKO

IX. LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA 2340009-1800009008 130
BRINJE 2340009-1803700006 037 OTOČAC
DONJI LAPAC 2340009-1808400004 084 DONJI LAPAC
GOSPIĆ 2390001-1813000004 130 GOSPIĆ
KARLOBAG 2340009-1817800009 178 GOSPIĆ
LOVINAC 2340009-1824000001 240 GOSPIĆ
NOVALJA 2340009-1828800007 288 GOSPIĆ
OTOČAC 2402006-1831300003 313 OTOČAC
PERUŠIĆ 2340009-1832300004 323 GOSPIĆ
PLITVIČKA JEZERA 2340009-1845500007 455 KORENICA
SENJ 2402006-1838700001 387 SENJ
UDBINA 2340009-1846700001 467 KORENICA
VRHOVINE 2340009-1851200009 512 OTOČAC

X. VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)

VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA 2360000-1800010009 491
CRNAC 2500009-1805400008 054 ORAHOVICA
ČAČINCI 2412009-1805600000 056 ORAHOVICA
ČAĐAVICA 2412009-1805700001 057 SLATINA
GRADINA 2412009-1813600000 136 VIROVITICA
LUKAČ 2412009-1824500006 245 VIROVITICA
MIKLEUŠ 2412009-1826600001 266 SLATINA
NOVA BUKOVICA 2412009-1828300002 283 SLATINA
ORAHOVICA 2500009-1830700005 307 ORAHOVICA
PITOMAČA 2412009-1833200005 332 VIROVITICA
SLATINA 2412009-1839500001 395 SLATINA
SOPJE 2412009-1840700008 407 SLATINA
SUHOPOLJE 2412009-1842400009 424 VIROVITICA
ŠPIŠIĆ BUKOVICA 2412009-1844900008 449 VIROVITICA
VIROVITICA 2360000-1849100001 491 VIROVITICA
VOĆIN 2412009-1849900009 499 SLATINA
ZDENCI 2500009-1852400003 524 ORAHOVICA


XI. POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Požegi)

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA 2500009-1800011001 351
BRESTOVAC 2500009-1803500004 035 POŽEGA
ČAGLIN 2485003-1805800002 058 POŽEGA
JAKŠIĆ 2386002-1816400004 164 POŽEGA
KAPTOL 2412009-1817700008 177 POŽEGA
KUTJEVO 2412009-1822100009 221 POŽEGA
LIPIK 2340009-1823100001 231 PAKRAC
PAKRAC 2340009-1831800008 318 PAKRAC
PLETERNICA 2386002-1833400007 334 POŽEGA
POŽEGA 2386002-1835100008 351 POŽEGA
VELIKA 2386002-1847500001 475 POŽEGA

XII. BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 250000-1800012004 396
BEBRINA 2340009-1801000005 010 SLAVONSKI BROD
BRODSKI STUPNIK 2340009-1803900008 039 SLAVONSKI BROD
BUKOVLJE 2340009-1856700005 567 SLAVONSKI BROD
CERNIK 2360000-1804600008 046 NOVA GRADIŠKA
DAVOR 2360000-1806800004 068 NOVA GRADIŠKA
DONJI ANDRIJEVCI 2340009-1808100001 081 SLAVONSKI BROD
DRAGALIĆ 2360000-1856800006 568 OKUČANI
GARČIN 2390001-1811800007 118 SLAVONSKI BROD
GORNJA VRBA 2491005-1856900007 569 SLAVONSKI BROD
GORNJI BOGIĆEVCI 2360000-1812700009 127 OKUČANI
GUNDINCI 2500009-1814000006 140 SLAVONSKI BROD
KLAKAR 2484008-1818500008 185 SLAVONSKI BROD
NOVA GRADIŠKA 2360000-1828400003 284 NOVA GRADIŠKA
NOVA KAPELA 2412009-1828500004 285 NOVA GRADIŠKA
OKUČANI 2360000-1829900001 299 OKUČANI
OPRISAVCI 2340009-1830300001 303 SLAVONSKI BROD
ORIOVAC 2340009-1830900007 309 SLAVONSKI BROD
PODCRKAVLJE 2340009-1833800001 338 SLAVONSKI BROD
REŠETARI 2360000-1837200004 372 NOVA GRADIŠKA
SIBINJ 2360000-1838800002 388 SLAVONSKI BROD
SIKIREVCI 2489004-1857000000 570 SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD 2484008-1839600002 396 SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI ŠAMAC 2360000-1839700003 397 SLAVONSKI BROD
STARA GRADIŠKA 2360000-1841200005 412 OKUČANI
STARO PETROVO SELO 2360000-1841800001 418 NOVA GRADIŠKA
VELIKA KOPANICA 2412009-1847600002 476 SLAVONSKI BROD
VRBJE 2489004-1850600001 506 NOVA GRADIŠKA
VRPOLJE 2340009-1851400001 514 SLAVONSKI BROD

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)

ZADARSKA ŽUPANIJA 2407000-1800013007 520
BENKOVAC 2407000-1801700002 017 BENKOVAC
BIBINJE 2500009-1802000007 020 ZADAR
BIOGRAD NA MORU 2330003-1802200009 022 BIOGRAD NA MORU
GALOVAC 2485003-1857100001 571 ZADAR
GRAČAC 2340009-1813100005 131 GRAČAC
JASENICE 2407000-1816700007 167 OBROVAC
KALI 2402006-1817300004 173 ZADAR
KOLAN 24070001862200006 622 PAG
KUKLJICA 2340009-1857200002 572 ZADAR
LIŠANE OSTROVIČKE 2407000-1823400004 234 BENKOVAC
NIN 2402006-1828200001 282 ZADAR
NOVIGRAD 2402006-1853700009 537 ZADAR
OBROVAC 2500009-1829600008 296 OBROVAC
PAG 2402006-1831600006 316 PAG
PAKOŠTANE 2408002-1831700007 317 BIOGRAD NA MORU
PAŠMAN 2330003-1832000001 320 BIOGRAD NA MORU
POLAČA 2330003-1834400009 344 BENKOVAC
POLIČNIK 2402006-1834500000 345 ZADAR
POSEDARJE 2330003-1834900004 349 ZADAR
POVLJANA 2402006-1857300003 573 PAG
PREKO 2340009-1835400001 354 ZADAR
PRIVLAKA (Zadar) 2330003-1857400004 574 ZADAR
RAŽANAC 2407000-1837100003 371 ZADAR
SALI 2402006-1837900001 379 ZADAR
STANKOVCI 2407000-1841100004 411 BENKOVAC
STARIGRAD 2407000-1841600009 416 ZADAR
SUKOŠAN 2500009-1842500000 425 ZADAR
SVETI FILIP I JAKOV 2402006-1842800003 428 BIOGRAD NA MORU
ŠKABRNJA 2340009-1844500004 445 ZADAR
TKON 2402006-1857500005 575 BIOGRAD NA MORU
VIR 2402006-1848900007 489 ZADAR
VRSI 2402006-1862500009 625 ZADAR
ZADAR 2407000-1852000009 520 ZADAR
ZEMUNIK DONJI 2340009-1852500004 525 ZADAR

XIV. OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 2500009-1800014000 312
ANTUNOVAC 2390001-1800200005 002 OSIJEK
BELI MANASTIR 2500009-1801300008 013 BELI MANASTIR
BELIŠĆE 2340009-1801600001 016 VALPOVO
BILJE 2500009-1802100008 021 BELI MANASTIR
BIZOVAC 2340009-1802300000 023 VALPOVO
ČEMINAC 2340009-1806400000 064 BELI MANASTIR
ČEPIN 2500009-1806500001 065 OSIJEK
DARDA 2340009-1806600002 066 BELI MANASTIR
DONJA MOTIČINA 2500009-1857600006 576 NAŠICE
DONJI MIHOLJAC 2500009-1808600006 086 DONJI MIHOLJAC
DRAŽ 2340009-1809100002 091 BELI MANASTIR
DRENJE 2500009-1809400005 094 ĐAKOVO
ĐAKOVO 2500009-1810300000 103 ĐAKOVO
ĐURĐENOVAC 2340009-1810600003 106 NAŠICE
ERDUT 2500009-1811000009 110 OSIJEK
ERNESTINOVO 2500009-1811100000 111 OSIJEK
FERIČANCI 2500009-1811600005 116 NAŠICE
GORJANI 2500009-1812400006 124 ĐAKOVO
JAGODNJAK 2500009-1860900008 609 BELI MANASTIR
KNEŽEVI VINOGRADI 2500009-1819500000 195 BELI MANASTIR
KOŠKA 2500009-1820500009 205 NAŠICE
LEVANJSKA VAROŠ 2485003-1823000000 230 ĐAKOVO
MAGADENOVAC 2500009-1857800008 578 DONJI MIHOLJAC
MARIJANCI 2500009-1825700000 257 DONJI MIHOLJAC
MOSLAVINA PODRAVSKA 2340009-1827100008 271 DONJI MIHOLJAC
NAŠICE 2500009-1827800005 278 NAŠICE
OSIJEK 2340009-1831200002 312 OSIJEK
PETLOVAC 2340009-1832500006 325 BELI MANASTIR
PETRIJEVCI 2340009-1832700008 327 VALPOVO
PODGORAČ 2500009-1834000005 340 NAŠICE
POPOVAC 2340009-1834600001 346 BELI MANASTIR
PUNITOVCI 2500009-1836100000 361 ĐAKOVO
SATNICA ĐAKOVAČKA 2500009-1838100005 381 ĐAKOVO
SEMELJCI 2500009-1838600000 386 ĐAKOVO
STRIZIVOJNA 2500009-1842100006 421 ĐAKOVO
ŠODOLOVCI 2500009-1861400006 614 OSIJEK
TRNAVA 2500009-1846100005 461 ĐAKOVO
VALPOVO 2340009-1847100007 471 VALPOVO
VILJEVO 2500009-1848500003 485 DONJI MIHOLJAC
VIŠKOVCI 2500009-1849400004 494 ĐAKOVO
VLADISLAVCI 2340009-1857900009 579 OSIJEK
VUKA 2500009-1851700004 517 OSIJEK


XV. ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA 2411006-1800015002 444
BILICE 2411006-1862100005 621 ŠIBENIK
BISKUPIJA 2330003-1831000000 310 KNIN
CIVLJANE 2407000-1805100005 051 KNIN
DRNIŠ 2330003-1809500006 095 DRNIŠ
ERVENIK 2411006-1811300002 113 KNIN
KIJEVO 2330003-1818300006 183 KNIN
KISTANJE 2330003-1818400007 184 KNIN
KNIN 2330003-1819600001 196 KNIN
MURTER – KORNATI 2402006-1861700009 617 ŠIBENIK
PIROVAC 2484008-1858100002 581 ŠIBENIK
PRIMOŠTEN 2360000-1835700004 357 ŠIBENIK
PROMINA 2411006-1829800000 298 DRNIŠ
ROGOZNICA 2411006-1858200003 582 ŠIBENIK
RUŽIĆ 2485003-1837700009 377 DRNIŠ
SKRADIN 2411006-1839400000 394 ŠIBENIK
ŠIBENIK 2360000-1844400003 444 ŠIBENIK
TISNO 2407000-1845400006 454 ŠIBENIK
TRIBUNJ 2360000-1862600000 626 ŠIBENIK
UNEŠIĆ 2411006-1846900003 469 DRNIŠ
VODICE 2360000-1850000005 500 ŠIBENIK


XVI. VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 2390001-1800016005 518
ANDRIJAŠEVCI 2340009-1800100004 001 VINKOVCI
BABINA GREDA 2340009-1800300006 003 ŽUPANJA
BOGDANOVCI 2500009-1802600003 026 VUKOVAR
BOROVO 2500009-1802900006 029 VUKOVAR
BOŠNJACI 2485003-1803200001 032 ŽUPANJA
CERNA 2340009-1804400006 044 ŽUPANJA
DRENOVCI 2485003-1809200003 092 ŽUPANJA
GRADIŠTE 2340009-1813700001 137 ŽUPANJA
GUNJA 2390001-1814100007 141 ŽUPANJA
ILOK 2412009-1815400002 154 ILOK
IVANKOVO 2500009-1815900007 159 VINKOVCI
JARMINA 2340009-1816600006 166 VINKOVCI
LOVAS 2500009-1823900009 239 VUKOVAR
MARKUŠICA 2340009-1861000002 610 VINKOVCI
NEGOSLAVCI 2500009-1861200004 612 VUKOVAR
NIJEMCI 2340009-1829500007 295 VINKOVCI
NUŠTAR 2340009-1829400006 294 VINKOVCI
OTOK (Vinkovci) 2407000-1853500007 535 VINKOVCI
PRIVLAKA (Vukovar) 2340009-1858300004 583 VINKOVCI
STARI JANKOVCI 2340009-1841400007 414 VINKOVCI
STARI MIKANOVCI 2340009-1841500008 415 VINKOVCI
ŠTITAR 2390001-1862800002 628 ŽUPANJA
TOMPOJEVCI 2500009-1845600008 456 VUKOVAR
TORDINCI 2491005-1845800000 458 VINKOVCI
TOVARNIK 2340009-1845900001 459 VINKOVCI
TRPINJA 2500009-1846400008 464 VUKOVAR
VINKOVCI 2390001-1848700005 487 VINKOVCI
VOĐINCI 2340009-1858400005 584 VINKOVCI
VRBANJA 2340009-1850500000 505 ŽUPANJA
VUKOVAR 2500009-1851800005 518 VUKOVAR
ŽUPANJA 2390001-1853400006 534 ŽUPANJA

XVII. SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 2330003-1800017008 409
BAŠKA VODA 2330003-1800900002 009 MAKARSKA
BOL 2360000-1802700004 027 SUPETAR
BRELA 2390001-1807700005 077 MAKARSKA
CISTA PROVO 2330003-1805000004 050 IMOTSKI
DICMO 2330003-1807200000 072 SINJ
DUGI RAT 2330003-1810000007 100 OMIŠ
DUGOPOLJE 2340009-1858500006 585 SOLIN
GRADAC 2330003-1813400008 134 MAKARSKA
HRVACE 2330003-1814800004 148 SINJ
HVAR 2500009-1815300001 153 HVAR
IMOTSKI 2500009-1815500003 155 IMOTSKI
JELSA 2330003-1817100002 171 HVAR
KAŠTELA 2390001-1818100004 181 KAŠTELA
KLIS 2330003-1819200007 192 SOLIN
KOMIŽA 2402006-1819700002 197 VIS
LEĆEVICA 2500009-1858600007 586 KAŠTELA
LOKVIČIĆI 2340009-1858700008 587 IMOTSKI
LOVREĆ 2407000-1824300004 243 IMOTSKI
MAKARSKA 2390001-1824900000 249 MAKARSKA
MARINA 2340009-1825800001 258 TROGIR
MILNA 2330003-1826700002 267 SUPETAR
MUĆ 2360000-1808700007 87 SOLIN
NEREŽIŠĆA 2330003-1828000009 280 SUPETAR
OKRUG 2360000-1858800009 588 TROGIR
OMIŠ 2330003-1830000008 300 OMIŠ
OTOK (Sinj) 2330003-1831400004 314 SINJ
PODBABLJE 2330003-1833700000 337 IMOTSKI
PODGORA 2330003-1833900002 339 MAKARSKA
PODSTRANA 2503007-1834100006 341 SPLIT
POSTIRA 2407000-1835000007 350 SUPETAR
PRGOMET 2330003-1858900000 589 KAŠTELA
PRIMORSKI DOLAC 2340009-1859000003 590 KAŠTELA
PROLOŽAC 2330003-1808800008 088 IMOTSKI
PUČIŠĆA 2330003-1835800005 358 SUPETAR
RUNOVIĆII 2390001-1859100004 591 IMOTSKI
SEGET 2500009-1838200006 382 TROGIR
SELCA 2330003-1838300007 383 SUPETAR
SINJ 2390001-1838900003 389 SINJ
SOLIN 2330003-1840600007 406 SOLIN
SPLIT 2500009-1840900000 409 SPLIT
STARI GRAD 2330003-1841300006 413 HVAR
SUĆURAJ 2330003-1842300008 423 HVAR
SUPETAR 2330003-1842700002 427 SUPETAR
SUTIVAN 2330003-1859200005 592 SUPETAR
ŠESTANOVAC 2330003-1844300002 443 OMIŠ
ŠOLTA 2360000-1844700006 447 SPLIT
TRILJ 2330003-1846000004 460 SINJ
TROGIR 2500009-1846300007 463 TROGIR
TUČEPI 2330003-1859300006 593 MAKARSKA
VIS 2330003-1849200002 492 VIS
VRGORAC 2330003-1851100008 511 VRGORAC
VRLIKA 2330003-1851300000 513 SINJ
ZADVARJE 2330003-1859500008 595 OMIŠ
ZAGVOZD 2330003-1852200001 522 IMOTSKI
ZMIJAVCI 2330003-1852800007 528 IMOTSKI

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)

ISTARSKA ŽUPANIJA 2407000-1800018003 321
BALE – VALLE 2407000-1800500008 005 ROVINJ
BARBAN 2407000-1800600009 006 PULA
BRTONIGLA – VERTENEGLIO 2380006-1804000002 040 UMAG
BUJE – BUIE 2402006-1804200004 042 UMAG
BUZET 2402006-1804300005 043 BUZET
CEROVLJE 2407000-1804700009 047 PAZIN
FAŽANA – FASANA 2340009-1861900001 619 PULA
FUNTANA – FONTANE 2360000-1862900003 629 POREČ
GRAČIŠĆE 2400008-1813200006 132 PAZIN
GROŽNJAN-GRISIGNANA 2402006-1813800002 138 UMAG
KANFANAR 2407000-1817500006 175 ROVINJ
KAROJBA 2402006-1859600009 596 PAZIN
KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S.DOMENICA 2380006-1859700000 597 POREČ
KRŠAN 2402006-1821700003 217 LABIN
LABIN 2340009-1822200000 222 LABIN
LANIŠĆE 2407000-1822300001 223 BUZET
LIŽNJAN – LISIGNANO 2390001-1823500005 235 PULA
LUPOGLAV 2402006-1824600007 246 PAZIN
MARČANA 2484008-1825400007 254 PULA
MEDULIN 2340009-1826300008 263 PULA
MOTOVUN – MONTONA 2380006-1827400001 274 PAZIN
NOVIGRAD – CITTANOVA 2380006-1829100003 291 UMAG
OPRTALJ – PORTOLE 2402006-1830400002 304 UMAG
PAZIN 2340009-1832100002 321 PAZIN
PIĆAN 2407000-1833000003 330 LABIN
POREČ – PARENZO 2340009-1834800003 348 POREČ
PULA – POLA 2360000-1835900006 359 PULA
RAŠA 2360000-1836800007 368 LABIN
ROVINJ – ROVIGNO 2340009-1837400006 374 ROVINJ
SVETA NEDJELJA (Labin) 2340009-1843200009 432 LABIN
SVETI LOVREČ 2380006-1843100008 431 POREČ
SVETI PETAR U ŠUMI 2402006-1843300000 433 PAZIN
SVETVINČENAT 2390001-1843500002 435 PULA
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA 2500009-1863100007 631 POREČ
TINJAN 2402006-1845300005 453 PAZIN
UMAG – UMAGO 2380006-1846800002 468 UMAG
VIŠNJAN – VISIGNANO 2380006-1849700007 497 POREČ
VIŽINADA – VISINADA 2360000-1849800008 498 POREČ
VODNJAN – DIGNANO 2360000-1850200007 502 PULA
VRSAR – ORSERA 2402006-1851600003 516 POREČ
ŽMINJ 2402006-1853100003 531 ROVINJ

XIX. DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Dubrovniku)

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 2340009-1800019006 098
BLATO 2340009-1802500002 025 KORČULA
DUBROVAČKO PRIMORJE 2484008-1859800001 598 DUBROVNIK
DUBROVNIK 2340009-1809800009 098 DUBROVNIK
JANJINA 2484008-1859900002 599 DUBROVNIK
KONAVLE 2390001-1819800003 198 DUBROVNIK
KORČULA 2360000-1820400008 204 KORČULA
KULA NORINSKA 2390001-1821900005 219 METKOVIĆ
LASTOVO 2390001-1822600004 226 LASTOVO
LUMBARDA 2330003-1860000009 600 KORČULA
METKOVIĆ 2340009-1826400009 264 METKOVIĆ
MLJET 2407000-1826800003 268 DUBROVNIK
OPUZEN 2340009-1830600004 306 METKOVIĆ
OREBIĆ 2407000-1830800006 308 KORČULA
PLOČE 2340009-1833500008 335 PLOČE
POJEZERJE 2390001-1834300008 343 METKOVIĆ
SLIVNO 2340009-1839900005 399 METKOVIĆ
SMOKVICA 2407000-1840200003 402 KORČULA
STON 2407000-1841900002 419 DUBROVNIK
TRPANJ 2407000-1860100000 601 KORČULA
VELA LUKA 2330003-1847400000 474 KORČULA
ZAŽABLJE 2407000-1852300002 523 METKOVIĆ
ŽUPA DUBROVAČKA 2390001-1860200001 602 DUBROVNIK

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2392007-1800020004 060
BELICA 2392007-1801500000 015 ČAKOVEC
ČAKOVEC 2392007-1806000006 060 ČAKOVEC
DEKANOVEC 2392007-1860300002 603 ČAKOVEC
DOMAŠINEC 2392007-1807500003 075 ČAKOVEC
DONJA DUBRAVA 2392007-1807800006 078 PRELOG
DONJI KRALJEVEC 2392007-1808200002 082 PRELOG
DONJI VIDOVEC 2392007-1808900009 089 PRELOG
GORIČAN 2392007-1812300005 123 PRELOG
GORNJI MIHALJEVEC 2392007-1860400003 604 ČAKOVEC
KOTORIBA 2484008-1820600000 206 PRELOG
MALA SUBOTICA 2392007-1825000003 250 ČAKOVEC
MURSKO SREDIŠĆE 2392007-1827600003 276 MURSKO SREDIŠĆE
NEDELIŠĆE 2392007-1827900006 279 ČAKOVEC
OREHOVICA 2392007-1860500004 605 ČAKOVEC
PODTUREN 2392007-1834200007 342 ČAKOVEC
PRELOG 2392007-1835500002 355 PRELOG
PRIBISLAVEC 2392007-1862000004 620 ČAKOVEC
SELNICA 2392007-1838500009 385 MURSKO SREDIŠĆE
STRAHONINEC 2392007-1860600005 606 ČAKOVEC
SVETA MARIJA 2392007-1860700006 607 PRELOG
SVETI JURAJ NA BREGU 2392007-1844000009 440 ČAKOVEC
SVETI MARTIN NA MURI 2392007-1844100000 441 MURSKO SREDIŠĆE
ŠENKOVEC 2392007-1860800007 608 ČAKOVEC
ŠTRIGOVA 2392007-1845200004 452 ČAKOVEC
VRATIŠINEC 2392007-1850400009 504 MURSKO SREDIŠĆE


XXI. GRAD ZAGREB

ZAGREB 2360000-1813300007 133

 

Prilog 2 - POPIS OSNOVNIH MODELA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

POPIS OSNOVNIH MODELA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA
s opisom sadržaja polja »poziv na broj«, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja

Broj osnovnog modela upisuje se u polje »model«, a sadržaj modela upisuje se u polje »poziv na broj« u dužini do 22 znaka. Sadržaj podataka u polju »poziv na broj« mora odgovarati upisanom broju modela.
Sadržaj u polju »poziv na broj« može biti upisan s jednim, dva ili tri podatka (P1-P2-P3), osim u modelima 23, 24, 26, 28, 31, 62, 64 i 65 koji mogu biti upisani s četiri podatka (P1-P2-P3-P4). U modelima 25, 27 i 68 sadržaj mora biti iskazan s najmanje dva podatka, a u modelima 26, 28, 29, 30, 33, 34, 62, 63, 64 i 65 s najmanje tri podatka.
Podaci u sadržaju osnovnog modela polja »poziv na broj« odvajaju se crticom (-), a ukupan broj svih podataka i crtica koje ih odvajaju ne smije prijeći 22 znaka. Ukupna duljina svih podataka ograničena je u modelu s dva podatka na 21 znamenku i jednu crticu, u modelu s tri podatka na 20 znamenaka i dvije crtice, odnosno u modelu s četiri podatka na 19 znamenaka i tri crtice. Osim brojaka i crtica (-) u polje »poziv na broj« ne smiju se upisivati nikakvi drugi znakovi ili slovne oznake.
Duljina jednog podatka ograničena je na 12 znamenaka, osim u modelu broj 24. U modelu 24 podatak P2 može imati do 13 znamenaka.
Posljednja znamenka u podatku koji je pod kontrolom predstavlja kontrolni broj u svim modelima.
Popis osnovnih modela »poziv na broj«
Broj
Modela Sadržaj modela
(raspored polja i pozicija kontrolnog broja u modelu)
OSNOVNI MODELI
05 (P1)K – P2 – P3 –
11 (P1)K – (P2)K – P3 –
23 (P1)K – P2 – P3 – P4
24 (P1)K – P2 – P3 – P4
25 samo za potrebe FINA–e P1 – P2 – –
26 (P1)K – (P2)K – (P3)K – P4
27 (P1)K – (P2)K – –
28 (P1)K – (P2)K – (P3)K – P4
29 (P1)K – (P2)K – (P3)K –
30 P1 – P2 – P3 –
31 (P1)K – P2 – P3 – P4
33 (P1)K – (P2)K – P3 –
34 (P1)K – (P2)K – (P3)K –
62 (P1)K – (P2)K – (P3)K – P4
63 (P1)K – (P2)K – (P3)K –
64 (P1)K – (P2)K – P3 – P4
65 (P1)K – (P2)K – (P3)K – P4
67 (P1)K – P2 – P3 –
68 (P1)K – (P2)K – P3 –
Objašnjenja za primjenu osnovnih modela u polju »poziv na broj«
Model 05 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Samo je sadržaj podatka P1 pod kontrolom kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže s jednim ili s dva podatka, smatra se da su popunjeni podaci P1 odnosno P1 i P2.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 05
05 (P1)K P2 P3 –
Sadržaj podatka – – – –
Tip Varijabilno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 – – –
Model 11 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Model ima dva podatka pod kontrolom kontrolnog broja, koji se izračunavaju odvojeno za podatak P1 i za podatak P2. Podatak P3 nema kontrolnog broja.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 11
11 (P1)K (P2)K P3
Sadržaj podatka – – – –
Tip Varijabilno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 – –
Model 23 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva, s tri ili s četiri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Prva lijeva znamenka u podatku P1 je broj »6«. Podaci P2, P3 i P4 ukupno mogu imati 15 znamenaka, s tim da svaki pojedinačno može imati najviše do 12 znamenaka.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 23
23 (P1)K P2 P3 P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe – – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 – – –
Model 24 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva, s tri ili s četiri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. U nastavku iza podatka P1 može i ne mora biti podataka, a ako ih ima, oni nisu pod kontrolom.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 24
24 (P1)K P2 P3 P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe – – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 13 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 – – –
Model 25 – sadržaj se mora iskazati s dva podatka. Model se koristi pri rasporedu zajedničkih prihoda kada se sredstva raspoređuju u korist zakonom propisanih primatelja. Podatak P1 je statistička oznaka grada/općine iz sadržaja partije računa koji se raspoređuje. Podatak P2 je vrsta prihoda iz sadržaja partije računa koji se raspoređuje.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 25
25 P1 P2 - -
Sadržaj podatka Oznaka grada/općine čiji se prihod raspoređuje Zajednički prihod koji se raspoređuje – –
Tip Fiksno Fiksno – –
Duljina podatka Ima 3 znamenke Ima 7 znamenaka – –
Modul za izračun kontrolnog broja – – – –
Model 26 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda. Podatak P2 i podatak P3 nisu ograničeni s brojem znamenaka i svaki ima svoj kontrolni broj. Ako podatak P2 ili P3 ima jedanaest znamenaka, tada on predstavlja OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprava (11 znamenaka računajući i kontrolni broj). Podatak P4 može i ne mora biti upisan. Ako je upisan, nije pod kontrolom.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 26
26 (P1)K (P2)K (P3)K P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe – – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 11 znamenaka Najviše do 11 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 do 10 znamenaka
ISO 7064 (11,10) OIB za 11 znamenaka MOD11 do 10 znamenaka
ISO 7064 (11,10) OIB za 11 znamenaka –
Model 27 – sadržaj se mora iskazati s dva podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda. Podatak P2 također ima svoj kontrolni broj.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 27
27 (P1)K (P2)K – –
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe – –
Tip Fiksno Varijabilno - –
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 12 znamenaka – –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 – –
Model 28 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži vrstu prihoda. Podatak P2 ima 3 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži podvrstu prihoda koji se plaća, podatak P3 ima 6 znamenaka uključujući i kontrolni broj, podatak P4, koji nije pod kontrolom, može imati najviše do 6 znamenaka.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 28
28 (P1)K (P2)K (P3)K P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe Podvrsta prihoda koji se plaća – Nije pod kontrolom
Tip Fiksno Fiksno Fiksno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Ima 3 znamenke Ima 6 znamenaka Najviše do 6 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 MOD11 –
Model 29 – sadržaj se mora iskazati s tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podaci P2 i P3 imaju svaki svoj kontrolni broj i promjenjive su dužine.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 29
29 (P1)K (P2)K (P3)K –
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe – – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 MOD11 –
Model 30 – sadržaj se mora iskazati s tri podatka. Model se uporabljuje u »pozivu na broj zaduženja« na nalozima za plaćanje izdataka s računa državnog proračuna te u »pozivu na broj odobrenja« za storno izdataka. Podatak P1 mora imati 10 znamenaka, podatak P2 mora imati 4 znamenke, a podatak P3 može imati najviše do 6 znamenaka.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 30
30 P1 P2 P3 –
Sadržaj podatka – – – –
Tip Fiksno Fiksno Varijabilno –
Duljina podatka Ima 10 znamenaka Ima 4 znamenke Najviše do 6 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja – – – –
Model 31 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva, s tri ili s četiri podatka. Model se uporabljuje u »pozivu na broj zaduženja« na nalozima za plaćanje izdataka s jedinstvenog računa riznice te u »pozivu na broj odobrenja« za storno izdataka. Podatak P1 može imati najviše do 6 znamenaka uključujući i kontrolni broj i predstavlja oznaku izdatka po ekonomskoj klasifikaciji. Podaci P2, P3 i P4 nisu pod kontrolom.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 31
31 (P1)K P2 P3 P4
Sadržaj podatka – – – –
Tip Varijabilno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Najviše do 6 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja ISO 7064 (Modul 11, 10) – – –
Model 33 – sadržaj se mora iskazati s tri podatka. Model se uporabljuje u »pozivu na broj odobrenja« pri povratu u korist računa državnog proračuna. Podatak P1 može imati najviše do 6 znamenaka uključujući i kontrolni broj i predstavlja oznaku izdatka po ekonomskoj klasifikaciji. Podatak P2 može imati najviše do 7 znamenaka uključujući i kontrolni broj te sadrži oznaku aktivnosti iz Državnog proračuna RH.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 33
33 (P1)K (P2)K P3 –
Sadržaj podatka Oznaka izdatka po ekonomskoj klasifikaciji Oznaka aktivnosti iz Državnog proračuna Nije pod kontrolom –
Tip Varijabilno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka Najviše do 6 znamenaka Najviše do 7 znamenaka Najviše do 7 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja ISO 7064 (Modul 11, 10) ISO 7064 (Modul 11, 10) – –
Model 34 – sadržaj se mora iskazati s tri podatka. Model uporabljuju određeni proračunski korisnici za isplate plaća i tekućih izdataka s računa posebnih namjena (vrsta računa 15). Model 34 uporabljuje se i za povrat sredstava na račune posebnih namjena za isplatu plaća i tekućih izdataka. Podatak P1 može imati najviše do 6 znamenaka uključujući i kontrolni broj i predstavlja oznaku izdatka po ekonomskoj klasifikaciji. Podatak P2 ima 7 znamenaka od kojih je sedma znamenka kontrolni broj i predstavlja oznaku aktivnosti iz Državnog proračuna RH. Podatak P3 može imati najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj i predstavlja oznaku proračunskog korisnika iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prva znamenka ne može biti nula.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 34
34 (P1)K (P2)K (P3)K –
Sadržaj podatka Oznaka izdatka po ekonomskoj klasifikaciji Oznaka aktivnosti iz Državnog proračuna Oznaka proračunskog korisnika iz RKP –
Tip Varijabilno Fiksno Varijabilno –
Duljina podatka Najviše do 6 znamenaka Ima 7 znamenaka Najviše do 5 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja ISO 7064 (Modul 11, 10) ISO 7064 (Modul 11, 10) ISO 7064 (Modul 11, 10) –
Model 62 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 ima najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj i sadrži redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prva znamenka ne može biti nula. Podatak P3 određuje proračunski korisnik samostalno, a sadrži kontrolni broj i ima najviše do 6 znamenaka. Podatak P4 može i ne mora biti popunjen.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 62
62 (P1)K (P2)K (P3)K P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe Oznaka proračunskog korisnika iz RKP – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 5 znamenaka Najviše do 6 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 ISO 7064 (Modul 11, 10) MOD11 –
Model 63 – sadržaj se mora iskazati s tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 ima najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj i sadrži redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prva znamenka ne može biti nula. Podatak P3 promjenjive je duljine. Posljednja znamenka je kontrolni broj.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 63
63 (P1)K (P2)K (P3)K -
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe Oznaka proračunskog korisnika iz RKP – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 5 znamenaka Najviše do 12 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 ISO 7064 (Modul 11, 10) MOD11 –
Model 64 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 ima najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj i sadrži redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prva znamenka ne može biti nula. Podatak P3 nije pod kontrolom. Podatak P4 može i ne mora biti popunjen, a ako je popunjen nije pod kontrolom.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 64
64 (P1)K (P2)K P3 P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe Oznaka proračunskog korisnika iz RKP – Nije pod kontrolom
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 5 znamenaka Najviše do 12 znamenaka Najviše do 9 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 ISO 7064 (Modul 11, 10) – –
Model 65 – sadržaj se mora iskazati s najmanje tri podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke uključujući i kontrolni broj i predstavlja brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 ima najviše do 3 znamenke uključujući i kontrolni broj i predstavlja podvrstu prihoda koji se plaća. Podatak P3 ima najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj i sadrži redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prva znamenka ne može biti nula. Podatak P4 može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 65
65 (P1)K (P2)K (P3)K P4
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe Podvrsta prihoda koji se plaća Redni broj proračunskog korisnika iz RKP Nije pod kontrolom
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno Varijabilno
Duljina podatka Ima 4 znamenke Najviše do 3 znamenke Najviše do 5 znamenaka Najviše do 12 znamenaka
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 MOD11 ISO 7064 (Modul 11, 10) -
Model 67 – sadržaj se može iskazati s jednim, s dva ili s tri podatka. Samo je sadržaj podatka P1 pod kontrolom kontrolnog broja. Podatak P1 je OIB poslovnog subjekta, građanina, odnosno strane pravne ili fizičke osobe što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Ima 11 znamenaka računajući i kontrolni broj.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 67
67 (P1)K -P2 -P3 –
Sadržaj podatka OIB – – –
Tip Fiksno Varijabilno Varijabilno –
Duljina podatka 11 znamenaka Najviše do 10 znamenaka Najviše do 8 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja ISO 7064
(11, 10) – – –
Model 68 – sadržaj se mora iskazati s najmanje dva podatka. Podatak P1 ima 4 znamenke računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda. Podatak P2 sadrži OIB poslovnog subjekta, građanina, odnosno strane pravne ili fizičke osobe što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Ima 11 znamenaka računajući i kontrolni broj. Podatak P3 nije pod kontrolom i nije obvezan, osim za uplate na određene brojčane oznake vrste prihoda iz Naredbe. U tom slučaju podatak P3 ima 4 znamenke i sadrži oznaku identifikatora obrasca R-Sm.
Broj modela/
Opis podatka Sadržaj modela /Sadržaj podataka u modelu 68
68 (P1)K -(P2)K -P3 –
Sadržaj podatka Vrsta prihoda iz Naredbe OIB – –
Tip Fiksno Fiksno Varijabilno –
Duljina podatka 4 znamenke 11 znamenaka Najviše do 5 znamenaka –
Modul za izračun kontrolnog broja MOD11 ISO 7064
(11, 10) – –
3) Moduli za izračun kontrolnog broja i popis modela za koje se oni upotrebljavaju
3.1. MOD11
MOD11-za inicijalne modele poziva na broj
Modeli 05 11 23 24
26 28 29 62
63 64 65 68
Odvojiti posljednju desnu znamenku iz ulazne šifre (KBU) i pospremiti za usporedbu. Do duljine šifre ponderirati s desna u lijevo, počevši od pondera »2« s povećavanjem pondera za 1. Umnošci dobiveni ponderiranjem se u svakoj iteraciji pribrajaju sumi umnožaka. Sumu umnožaka podijeliti sa 11. Kontrolirati ostatak nakon dijeljenja:
ako je ostatak 0, tada je kontrolni broj 0;
ako je ostatak 1, tada je kontrolni broj 0.
Kontrolni se broj dobije u izrazu: 11 minus ostatak = KBR.
Izračunati kontrolni broj (KBR) treba usporediti sa sadržajem spremišta (KBU).
Šifra je ispravna ako je zadovoljeno KBU = KBR.
Primjer izračuna kontrolnog broja za podatak broj 01234560:
0 1 2 3 4 5 6
* * * * * * * = 77: 11 = 7 i ostatak 0 KBR = 0
8 7 6 5 4 3 2
3.2. ISO 7064 (Modul 11, 10)
Određivanje kontrolne znamenke korištenjem standarda ISO 7064 (11, 10)
Modeli 31 33 34 62
63 64 65 68
Odvojiti posljednju desnu znamenku iz ulazne šifre (KBU) i pospremiti za usporedbu. Do duljine šifre koja preostaje nakon odvajanja zadnje (KBU) ponderirati s lijeva u desno. Ponderira se na sljedeći način. Ponder je »2«.
Prva znamenka se množi sa »2«. Ako je prva znamenka = 0 postavlja se na 10 i onda množi sa »2«. Nastavlja se s sljedećom iteracijom do kraja šifre: umnožak dobiven ponderiranjem dijeli se sa 11. Ostatku dijeljenja se pribraja sljedeća znamenka iz šifre. Dobiveni zbroj dijeli se s brojem 10, a ostatak toga dijeljenja se množi sa »2« (ako je ostatak = 0, isti se postavlja na 10).
Na primjer: 4 0 0 0
2 * 2 = 4
(4 : 11 = 0 i ostatak = 4) 4 + 3 = 7 (7 : 10 = 0 i ostatak = 7) 7 * 2 = 14
(14 : 11 = 1 i ostatak = 3) 3 + 4 = 7 (7 : 10 = 0 i ostatak = 7) 7 * 2 = 14
(14 : 11 = 1 i ostatak = 3) 3 + 0 = 3 (3 : 10 = 0 i ostatak = 3) 3 * 2 = 6
(6 : 11 = 0 i ostatak = 6) 6 + 0 = 6 (6 : 10 = 0 i ostatak = 6) 6 * 2 = 12
(12 : 11 = 1 i ostatak = 1) 1 + 0 = 1 (1 : 10 = 0 i ostatak = 1) 1 * 2 = 2
2 : 11 = 0 i ostatak = 2
Kada se dostigne posljednja znamenka u šifri (bez kontrolnog broja), ona se dijeli sa 11 i kontrolira ostatak dijeljenja:
– ako je ostatak 0, kontrolni broj je 1;
– ako je ostatak 1, kontrolni broj je 0.
Kontrolni se broj dobije u izrazu: 11 minus ostatak. (11 – 2 = 9)
Izračunani kontrolni broj (KBR) treba usporediti sa sadržajem spremišta (KBU).
Šifra je ispravna ako je zadovoljeno KBU=KBR.

 

Prilog 3 - POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)
Brojčana oznaka vrste prihoda Model
23 24 26 27 28 29 62 63 64 65 68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
1007 - - - - - - - - - - 68
1015 - - - - - - - - - - 68
1040 - - - - - - - - - - 68
1058 - - - - - - - - - - 68
1066 - - - - - - - - - - 68
1074 - - - - - - - - - - 68
1082 - - - - - - - - - - 68
1090 - - - - - - - - - - 68
1104 - - - - - - - - - - 68
1112 - - - - - - - - - - 68
1120 - - - - - - - - - - 68
1139 - - - - - - - - - - 68
1201 - - - - - - - - - - 68
1228 - - - - - - - - - - 68
1902 - - - - - - - - - - 68
1988 - - - - - - - - - - 68
3000 - - - - - - - - - - 68
3034 - - - - - - - - - - 68
3042 - - 26 - - - - - - - -
3050 - - 26 - - - - - - - -
3085 - - 26 - - - - - - - -
3093 - - - - - - - - - - 68
3107 - - - - - - - - - - 68
3115 - - - - - - - - - 68
3123 - - 26 - - - - - - - -
3131 - - - - - - - - - - 68
3140 - - - - - - - - - - 68
3158 - - - - - - - - - - 68
3166 - - 26 - - - - - - - -
3174 - - 26 - - - - - - - -
4200 - - - - - - - - - - 68
4219 - - - - - - - - - - 68
4227 - - - - - - - - - - 68
4235 - - - - - - - - - - 68
4243 - - - - - - - - - - 68
4251 - - - - - - - - - - 68
4260 - - - - - - - - - - 68
4278 - - - - - - - - - - 68
4286 - - - - - - - - - - 68
4294 - - - - - - - - - - 68
4308 - - - - - - - - - - 68
4316 - - - - - - - - - - 68
4324 - - - - - - - - - - 68
4332 - - - - - - - - - - 68
4340 - - - - - - - - - - 68
4359 - - - - - - - - - - 68
4367 - - - - - - - - - - 68
4375 - - - - - - - - - - 68
4383 - - - - - - - - - - 68
4391 - - - - - - - - - - 68
4405 - - - - - - - - - - 68
4413 - - - - - - - - - - 68
5002 - - - - - - - 63 64 - -
5010 - - - 27 - - - - - - 68
5029 - - - - - - - - - - 68
5037 - - - - - - - - - - 68
5045 - - - - - - - 63 64 - -
5053 - - - - - - - - - - 68
5061 - 24 - - - - - - - - -
5070 - 24 - - - - - - - - -
5088 - - - - - - 62 63 64 - 68
5096 - 24 - - - - - - - - -
5169 - 24 - - - - - - - - -
5177 - - - - - - - - - - 68
5207 - - 26 - - - - - - - 68
5215 - - 26 - - - - - - - 68
5223 - - - - - - - - - - 68
5231 - - - - - - - - - - 68
5240 - 24 - - - - - - - - -
5258 - - 26 - - - - - - - -
5274 - - 26 - - - - - - - 68
5290 - - 26 - - - - - - - -
5509 P3 – oznaka podvrste prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) 68
5517 - - 26 - - - - - - - 68
5525 - - - - - - - - - - 68
5533 - - 26 - - - - - - - -
5541 - - - - - 29 62 63 64 - 68
5550 P3 –oznaka grada/općine u kojem je sjedište županije (3 znamenke) 68
5576 - - - - - - - - - - 68
5584 - - - - - - - - - - 68
5614 - - 26 - - - - - - - 68
5622 - 24 - - - - - - - - -
5630 - - 26 - - - - - - - -
5649 - - 26 - - - - - - - -
5657 - - - - - - 62 63 64 - -
5665 - - - - - - 62 63 64 - -
5673 - - - - - - 62 63 64 - -
5681 - - - - - - 62 63 64 - -
5690 - - - - - - 62 63 64 - -
5908 - - 26 - - - - - 64 - -
5916 - - - - - - - 63 64 - -
5924 - - - - - - - 63 64 - -
5932 - - 26 - - - - - - - -
6009 - - - - - - - - - - 68
6017 23 - - - - - - - - - -
6025 - - - - - - - - - - 68
6033 - - - - - - - - - - 68
6041 - - - 27 - - - - - - 68
6050 - - 26 - - - - 63 64 - -
6068 - - 26 - - - - 63 64 - -
6076 - - - - - - - 63 - - -
6084 - - - - - - - 63 64 - -
6092 - - - - - - - - 64 - 68
6106 - - - - - - - 63 64 - 68
6114 - 24 - - - - - 63 64 - -
6149 - - - - - - - - - - 68
6157 - - - - - - - 63 64 - -
6165 - - - - - - - 63 64 - -
6173 - - - - - - - - 64 - -
7005 - - 26 - - - 62 63 64 65 68
7013 - - - - - - - - - - 68
7021 - - - - - - - - - - 68
7030 - - - - - - - - - 65 -
7048 - - - - - - - - - - 68
7056 - - - - - 29 - 63 64 - 68
7064 - - - - - - - - - 65 68
7072 - - - - - - - - - 65 -
7080 - - - - - - - - - - 68
7099 - - - - - - - - - 65 -
7102 - - - - - - - - - - 68
7110 - - - - - - - - - - 68
7129 - - 26 - - - - 63 64 65 -
7161 - - - - - - - - - - 68
7170 - - - - - - - 63 64 - 68
7188 - - - - - - - - - 65 -
7196 - - - - - - 62 63 64 - 68
7200 - - - - - - - - - - 68
7218 - - - - - 29 - - - 65 -
7226 - - - - - - - - - 65 68
7234 - - - - - - - - 64 - 68
7250 - 24 - - - - - - - - 68
7269 - - 26 - - - - - - - -
7277 - - - - - - - - - - 68
7285 - - - - - - - - - 65 -
7293 - - - - - - - - - 65 -
7501 - - - - - - - - - 65 -
7510 - - - - - - - - - 65 -
7528 - - - - - - - - - - 68
7536 - - - - - - - - - - 68
7552 - - - - - - - - - 65 68
7560 - - - - - - - - - 65 68
7579 - - - - - - - - - 65 -
7587 - - - - - - - - - 65 -
7595 - - - - - - - - - 65 -
7609 - - - - - - 62 63 64 - 68
7617 - - - - - - - - - - 68
7625 - - - - - - - - - - 68
7633 - - - - - - - - - - 68
7641 - - - - - - - - - - 68
7650 - - - - - - - - - - 68
7668 - - - - - - - - - - 68
7676 - - - - - - - - - 65 -
7684 - - - - - - - - - - 68
7692 - - - - - - - - - - 68
7986 - - - - - - - - - - 68
8109 P3 –oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8117 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm- 68
8125 - - - - - - - - - - 68
8141 - - - - - - - - - - 68
8150 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8214 - - - - - - - - - - 68
8249 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8281 - - - - - - - - - - 68
8290 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8303 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8311 - - - - - - - - - - 68
8320 - - - - - - - - - - 68
8338 P3-oznaka identifikatora s Obrasca R-Sm 68
8346 - - - - - - - - - - 68
8354 - - - - - - - - - - 68
8362 - - - - - - - - - - 68
8370 - - - - - - - - - - 68
8400 - - - - - - - - - - 68
8419 - - - - - - - - - - 68
8427 - - - - - - - - - - 68
8435 - - - - - - - - - - 68
8443 - - - - - - - - - - 68
8451 - - - - - - - - - - 68
8478 - - - - - - - - - - 68
8532 - - - - - - - - - - 68
8559 - - - - - - - - - - 68
8567 - - - - - - - - - - 68
8575 - - - - - - - - - - 68
8591 - - - - - - - - - - 68
8613 - - - - - - - - - - 68
8621 - - - - - - - - - - 68
8664 - - - - - - - - - - 68
8672 - - - - - - - - - - 68
8680 - - - - - - - - - - 68
8699 - - - - - - - - - - 68
8702 - - - - - - - - - - 68
8729 - - - - - - - - - - 68
8737 - - - - - - - - - - 68
8745 - - - - - - - - - - 68
8800 - - - - - - - - - - 68
8818 - - - - - - - - - - 68
8826 - - - - - - - - - - 68
8834 - - - - - - - - - - 68
8842 - - - - - - - - - - 68
9105 - - - - - - - - 64 - -
9709 - - - - - - - - - - 68
9717 - - - - - - - - - - 68
9725 - - - - - - 62 63 64 - -
9733 - - - - - - 62 63 64 - -
9741 - - - - - - 62 63 64 - -
9750 - - - - - - 62 63 64 - -
9768 - - - - - - 62 63 64 - -
9784 - - - - - - - - - - 68
9938 - 24 - - - - - - - - -
9954 - 24 - - - - - - - - -
9776 - - - - - - - 63 64 - -
1001005-17xxx1606k Porez na dobit
1651 - - - - - - - - - - 68
1660 - - - - - - - - - - 68
1678 - - - - - - - - - - 68
1686 - - - - - - - - - - 68
1694 - - - - - - - - - - 68
1864 - - - - - - - - - - 68

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna
1309 - - - - - - - - - - 68
1317 - - - - - - - - - - 68
1325 - - - - - - - - - - 68
1341 - - - - - - - - - - 68
3816 - - 26 - - - - - - 65 -
3824 - - 26 - - - - - - 65 -
4600 - - - - - - - - - - 68
4618 - - - - - - - - - - 68
5304 - 24 - - - - - - - - 68
5312 - - - - - - - - - - 68
5339 - 24 26 - - - - - - - 68
5347 - - 26 - - - - - - - 68
5355 - - - - - - - - - - 68
5363 - - - - - - - - - - 68
6300 - - - - - - - - - - 68
6319 23 - - - - - - - - - -
6327 - - - - - - - - - - 68
7307 - - - - - - - - - - 68
7315 - - - - - - - - - - 68
7323 - - - - - - - - - - 68
7331 - - 26 - - - - - - - 68
7340 - - - - - - - - - - 68
7358 - - - - - - - - - - 68
7366 - - 26 - - - - - - 65 -
7374 - 24 - - - - - - 64 - 68
7382 - - - - - - - - - - 68
7390 - - - - - - 62 63 64 - 68
7404 - - - - - - - - - - 68
7412 - - - - - - - - - - 68
7420 - - - - - - - - - - 68
7439 - - - - - - - - - - 68
7447 - - - - - - - - - - 68
7455 - - - - - - - - - - 68
7463 - - - - - - - - - - 68
7471 - - - - - - - - - - 68
7480 - - - - - - - - - - 68
7498 - - - - - - - - - - 68
C. Prihodi gradskih i općinskih proračuna
1708 - - - - - - - - - - 68
1716 - - - - - - - - - - 68
1724 - - - - - - - - - - 68
1732 - - - - - - - - - 68
1740 - - - - - - - - - - 68
1759 - - - - - - - - - - 68
1767 - - - - - - - - - - 68
1775 - - - - - - - - - - 68
4804 - - - - - - - - - - 68
5703 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5711 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5720 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5738 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5746 - - - - - - - - - - 68
5754 - - - - - - - - - - 68
5762 - - - - - - - - - - 68
5770 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5789 - 24 26 - 28 - - - - - 68
5797 - - - - - - - - - - 68
5819 - - 26 - - - - - - - 68
5827 - - 26 - - - - - - - 68
5835 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
5843 - - - - - - - - - - 68
5851 - - 26 - - - - - - - 68
5860 - - - - - - - - - - 68
6700 23 - - - - - - - 64 - -
6718 - - - - - - - - - - 68
7706 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
7714 - - - - - - - - - - 68
7722 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7730 - - - - - - 62 63 64 - 68
7749 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7757 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7765 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
7773 - - 26 - - - - - - 65 -
7781 - 24 - - - - - - 64 - 68
7790 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
7803 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
7811 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7820 - 24 26 - 28 - 62 63 64 - 68
7838 - - - - - - - - - - 68
7846 - - - - - - - - - - 68
7854 - - - - - - - - - - 68
7862 - - - - - - - - - - 68
7870 - - - - - - - - - - 68
7889 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7897 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7900 - 24 26 - 28 - - - - - 68
7919 - - - - - - - - - - 68
7927 - - - - - - - - - - 68
7935 - - - - - - - - - - 68
7943 - - - - - - - - - - 68
7951 - - - - - - - - 64 - 68
7960 - - 26 - - - - - - 65 -
7978 - - 26 - - - - - - 65 -
7994 - - - - - - 62 63 64 - -
D. Ostalo
4502 - - - - - - - - - - 68

 

Prilog 4 - POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA
1. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
2.
Račun/naziv računa Model
05 67
1001005-17...5185K Lovozakupnina 05 -
1001005-17...5193K Naknada za koncesiju prava lova 05 -
1001005-17...5150K Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda 05 -
2. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
Račun/naziv računa Model
05 67
1001005-17...2869K Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora - 67
1001005-17...2870K Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod - 67
1001005-17...2874K Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda 05 -
1001005-17...2895K Naknada za koncesiju od zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu 05 -
1001005-17...2902K Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište - 67
1001005-17...2918K Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 05 -
1001005-17...2930K Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - 67
1001005-17...2848K Porez na promet nekretnina - 67
1001005-17...2933K Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone 05 -
1001005-17...2940K Naknada za koncesiju za ribnjake 05 -


3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA
Račun/naziv računa Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«) Model
1001005-17...1200K Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak 05 67 68
1406 - - 68
1422 - - 68
1430 - - 68
1449 - - 68
1457 - - 68
1465 - - 68
1473 - - 68
1503 - - 68
1511 - - 68
1546 - - 68
1570 - - 68
1589 - - 68
1597 - - 68
1600 - - 68
1619 - - 68
1627 - - 68
1635 - - 68
1643 - - 68
1805 - - 68
1813 - - 68
1821 - - 68
1830 - - 68
1848 - - 68
1856 - - 68
1872 - - 68
1001005-17...3086K Prodaja državnih biljega - - 67 -
1001005-17...6441K Zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države - - 67 -
1001005-17...6457K Prodaja poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države - - 67 -
1001005-17...2920K Naknada za koncesiju na pomorskom dobru - 05 - -
1001005-17...2945K Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina - 05 - -
1001005-17...2948K Naknada za istraživanje mineralnih sirovina - 05 - -
1001005-17...2950K Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin - 05 - -
1001005-17...2953K Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat - 05 - -
4. ZAJEDNIČKI PRIHODI ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA
Račun/naziv računa Model
05 67
1001005-17...2935K Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini - 67
1001005-17...6212K Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina 05 -
B. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
1. PRIHODI HRVATSKIH VODA
Račun/naziv računa Model

1001005-1700022297 Naknada za korištenje voda
1001005-1700022344 Naknada za zaštitu voda
1001005-1700022553 Naknada za vađenje pijeska i šljunka
1001005-1700022703 Vodni doprinos
1001005-17...5000K Naknada za uređenje voda
Za uplatu na račune za koje nije upisan model ili crtica, model sa sadržajem u polju »poziv na broj odobrenja« propisuju Hrvatske vode.
2. PRIHODI HRVATSKIH ŠUMA
Račun/naziv računa Model
67
1001005-1700055099 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma 67
3. PRIHODI ŽUPANJISKIH UPRAVA ZA CESTE
Račun/naziv računa Model

1001005-17...6004K Naknada za izvanredni prijevoz
1001005-17...6025K Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
1001005-17...6030K Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
1001005-17...6046K Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
1001005-17...0320K Godišnja naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila
Za uplatu na ove račune sadržaji u polju »poziv na broj odobrenja« propisuju županijske uprave za ceste.
C. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE
1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Račun/naziv računa Model
67
1001005-17...2715K Članarina turističkim zajednicama 67
1001005-17...0474K Boravišna pristojba 67
1001005-17...4800K Boravišna pristojba za noćenje na plovnom objektu 67
2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA
Račun/naziv računa Model
67
1001005-17...5236K Komorski doprinos u paušalnom iznosu 67
1001005-17...5241K Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće 67
3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
Račun/naziv računa Model
67
1001005-1700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 67
1001005-1700052783 Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore 67
D. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
Račun/naziv računa Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«) Model
05 68
1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje
2003* - 68
2011* - 68
2020* - 68
2046 - 68
2151 05 -
2160 05 -
2178 05 -
2186 05 -
2194* - 68
2216* - 68
2224 - 68
2232* - 68
2240 - 68
2259 - 68
2267 - 68
2275 - 68
Napomena: za brojčane oznake vrste prihoda koje imaju oznaku * obavezan je podatak P-3 – identifikator obrasca R-Sm. Za brojčane oznake 2046, 2224, 2259, 2267 i 2275 podatak treći može i ne mora biti upisan.
E. RAČUNI CARINARNICA
Račun/naziv računa Model
1001005-1784500xxK Prihodi od carine, poreza i trošarine 11
Ako je u polje »model« upisan drugi model, sadržaj u polju »poziv na broj odobrenja« mora odgovarati upisanom modelu.
NAPOMENA:
U sadržaju računa vrste »17« na mjesto »...« upisuje se oznaka grada/općine (vidi Prilog 1, kolona »Oznaka grada/općine«), a slovna oznaka »K« označava kontrolni broj.
U sadržaju računa vrste »17« za carinarnice na mjesto »xx« upisuje se redni broj carinarnice.

 

Prilog 5 - OPIS FORMATA «MAGNETNI IZVADAK»

Datoteka PVBDIggmmddxxxxx.BNK obavezno sadrži sljedeće vrste slogova:

Tip sloga «0» koji sadrži - SLOG PAKETA - "LABELU"
Tip sloga «3» koji sadrži - VODEĆI SLOG GRUPE PODATAKA
Tip sloga «5» koji sadrži - SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE
Tip sloga «7» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG GRUPE PODATAKA
Tip sloga «9» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG PAKETA
Tip sloga «P» koji sadrži - ZAKLJUČNI SLOG DATOTEKE

Izvadak o stanju na računu klijenta u banci predstavlja «logičku cijelinu» koja obvezno sadrži:

- vodeći slog grupe podataka,
- slogove pojedinačnih transakcija (naloga) i
- zaključni slog grupe podataka.

1. SLOG PAKETA (LABELA) - TIP SLOGA = 0

Opisuje paket i pojavljuje se jednom na početku magnetnog nositelja podataka.


SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «0»
Redni broj Naziv polja Opis polja M/O F od do Broj mjesta Broj bytes
01. IZ0BRZAP Operativni broj podružnice FINE O N 1 5 5 5
02. IZ0TKS Tip kodne stranice (ne koristi se) O C 6 6 1 1
03. IZ0VDP Vrsta digitalnog potpisa (ne koristi se) O C 7 7 1 1
04. IZ0DATUM Datum obrade (DDMMYY) M N 8 13 6 6
05. IZ0MPRIM Identifikacijski broj korisnika primatelja MN-izvatka O N 14 20 7 7
06. IZ0VRIZ Vrsta izvatka = 251 M N 21 23 3 3
07. IZ0IMEDAT Izraz imena datoteke bez oznake ekstenzije M C 24 39 16 16
08. IZ0VBDIPRI VBDI primatelja inicijalne datoteke (VBDI FINE =7777779) M N 40 46 7 7
09. IZ0VBDISLA VBDI pošiljatelja inicijalne datoteke (VBDI BANKE) M N 47 53 7 7
10. IZ0RBRPAK Redni broj paketa u istom datumu obrade M N 54 58 5 5
11. IZ0REZ1 Rezerva O C 59 191 133 133
12. IZ0D2000 Prošireni datum (DDMMGGGG) M N 192 199 8 8
13. IZ0REZ2 Rezerva O C 200 240 41 41
14. IZ0LOKGRE Lokacija greške – redni broj retka u kojem je pronađena (prva) greška M C 241 247 7 7
15. IZ0SIFGRE Šifra greške M C 248 249 2 2
16. IZ0TIPSL Tip sloga M N 250 250 1 1
2. VODEĆI SLOG GRUPE PODATAKA - TIP SLOGA = 3

Podaci koji određuju grupu su: identifikator imatelja računa - račun za koji se formira izvadak, datum izvršenog plaćanja (obrade) i broj izvatka.

Vodeći slog grupe podataka, zajedno sa slogovima pojedinačnih transakcija (naloga) i zaključnim slogom grupe podataka čine «logičku cjelinu», tj. Izvadak na magnetnom nositelju podataka.

Kontrola ispravnosti prijenosa odnosno prijema na razini paketa za cijelu grupu obavlja se preko podatka «redni broj grupe u paketu» (polje «IZ3BRGRU»). Za svaku sljedeću «grupu» ovaj podatak se mijenja s inkrementom «1». Ako dođe do razlike, datoteka ne prolazi formalnu kontrolu.


SADRŽAJ I STRUKTURA SLOGA TIP «3»
Redni
broj Naziv
polja Opis polja M/O F od do Broj
mjesta Broj
Bytes
01. IZ3RNPRI Račun korisnika «MN IZVATKA» M C 1 18 18 18
02. IZ3NAPRI Naziv korisnika «MN IZVATKA» O C 19 53 35 35
03. IZ3RBIZV Redni broj Izvatka M N 54 56 3 3
04. IZ3DATUM Datum izvatka (DDMMYY) M N 57 62 6 6
05. IZ3PRETI Broj pretinca O N 63 67 5 5
06. IZ3BRGRU Redni broj grupe na magnetnom nositelju M N 68 71 4 4
07. IZ3NAZAP Naziv FINE O C 72 106 35 35
08. IZ3PRESJ Broj dnevnog presjeka O N 107 109 3 3
09. IZ3TKS Tip kodne stranice O C 110 110 1 1
10. IZ3VDP Vrsta digitalnog potpisa O C 111 111 1 1
11. IZ3VRIZ Vrsta izvatka = 251 M N 112 114 3 3
12. IZ3VBDI Vodeći broj depozitne institucije M N 115 121 7 7
13. IZ3KONSTR Oznaka konstrukcije računa O C 122 122 1 1
14. IZ3REZ1 Rezerva O C 123 191 69 69
15. IZ3D2000 Prošireni datum (DDMMGGGG) M N 192 199 8 8
16. IZ3SIFGRE1 FINA upisuje pokazatelj na obavezno polje iz sloga tipa 5 ili sumarno polje iz sloga tipa 7 koje nije popunjeno u inicijalnoj datoteci M N 200 207 8 8
17. IZ3REZ2 Rezerva O C 208 216 9 9
18. IZ3SIFGRE2 Ostale greške na izvatku M N 217 219 3 3
19. IZ3LOKGRE Lokacija greške : Broj linije na kojoj se dogodila (prva) greška na bloku izvatka za račun M N 220 226 7 7
20. IZ3REZ3 Rezerva O C 227 249 23 23
21. IZ3TIPSL Tip sloga M N 250 250 1 1

3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE - TIP SLOGA = 5

Pojedinačnom (izvršenom) transakcijom označava se svaki prijenos novčanih sredstava (izvršenjem naloga za plaćanje) «na teret», odnosno «